25 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9

25 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Haftada İki Defa Spor SP'OR Cumartesi — ——— — Memlekette Spm E Gittikçe Akşehir Gerıdevı Günler Perşembe ve ”C İ ıkacak Spor Sayfalarımızı Okuyunuz. 'ay“h H iler Coğ Akşehirde sporcu gençler bir aradı Akşehir, (Hususi) — Son se- | neler zarfında şehrimizde spor faaliyeti, iftihar edilecek derece- de ilerilemiştir. Şimdiki halde | kasabamızda iki klüp faaliyet Möladedik: Buğlardan — birlek (İd- man Yurdu ), diğeri de (San'at- B iac ldirdün anla hadaci iki- klüp te memleket geaçliği üzerinde tesirler bi« rak Klü ,»- başka man | Haftan fa Sparcu Her verici çalışıyor. Ümit k suretile letimizde spordan sporlarla da uğraşılıyor. | muayyen günlerinde musiki dalları — yapılmaktadır. kitlerinde daima gençler boş iâdman hareketlerile uğraşıyorlar. Şunu da derhal ilâve edeyim ki apor sayesinde içki birçok gençleri- miz belâsından kurtulmuş- hardır. Bilhassa futbol itibarile genç- lerimizin — gösterdikle, #midin fevkinde yüksektir. Diğer #por — şubelerine devam — eden gençler de yüz ağartacak şekilde faaliyet gösteriyorlar. Güreş ve SEReeee —- z Bir Yürüyüş Re koıu Nev-york, 23 (A. A.) — Mi baecl P: bir M Kana senesinde ederek 1911 dali Güldir 6 dakika kırmıştır. kazanmış olduğu 28 saniyelik rekoru Amatörler Kudüs Müs"ğakalarma Ne Suretle İştirak Edecekler? Atletizm — Federasyonundan: Beynelmilel Atletizm Federasyo- nundan, Federasyonum mektupta Filistinde ( ismi altında tertip edilmiş olan beynelmilel atletik müsabakalara müsaade verildiği ve bu müsa- bakalara Türkiyeden iştirak et- mek istiyen amalörlerin beynel- (B milel nizamname kan Federasyanı tup ibraz etmed kalara ahkâmına tevfi- | uzdan bir mek- çe bu mü ekleri alâkadarların malümu olmak üzere keyfiyet tebliğ olunur. şübelerine devam eden faz- etizm gençlerin adır. mikları — oldukça Floridada Bu resimde gördünüz otomo- bil saatte (320) kilometre sür'atle gitmek üzere yapılmıştır. Otomo- bili idare eden bir İnagili:dir. IKendisine (Fedai) lakabı takil- ça belli ed bilir. | yıdırki, Amerikan yüzücüleri ekse- | tahtayı | motöre bağlıyarak motörün süra- | gibi | geee ——— Dmuştir. Yakında başlayacak olan İngiltere otomobil süra't müsa- !" bakasında birinciliği alması çok | | liz diyor ki: Yarın Yapılacak Tüsabakalar tinden: nü Taksimde edilecel Lı:ı çları: Alütordu ) beyi, Vefa - Kumkapı - Beykoz. Voleybol Heyetindenen: Ç Kasımpaşa latasaray - İstanb Fener. Olimpiyat Müsabakaları Olimpiyat likinin fiküstürüne | | nazaran bu hafta çorpışacak dört kulüp vardır, Bu dört kulübün ikisi Taksim | stadyomunda ikisi de Kadıköyün- | de karşılaşaktır. Bilhassa Tak- | simde yapılacak Pera - Galatasa- ray maçı eldukça mühimdir. Ya- kında Fenerbahçe ile çarpışacak olan sarı kırmızılıların - kuüvvetle- ; ; n | rini yarınki maçın neticesi olduk- R ANGİĞE CAT cüke KüK eti çok - talihli İnsanlardır. Orada hetşey Avrupadakinden sekiz on defa duha geniş bir muhite ve yirmi defa daha rahat bir imkân içinde yapılmaktadır: Biz burada soğuktan donuyoruz. Orada de- nizde yüzüyorlar. Bundan dola- riya Avrupalı şampiyonlardan çok yüksektir. -Amerikadaki ( Meya- may ) da hergün yeni bir deniz sporu keşfedilmektedir. Ekserisi tehlikeli olan bu sporlara bu sene yepyeni bir nüumara daha ilâve olunmuştur. Bir Amerikalı tara- fından icat edilen bu spor iki kurşan gibi giden bir | tinden istifade suretile maktır. - Resimde de görüldüğü muvazenesi gayet güç olan bu tahtalar üstünde hir Amerikalı uçmaktadır. Bu süratle havarda giderken — muvazeneyi kaybedip denize yııwrlıuınlann kanınları patlamak ihtimali pek çokmuş... havalan- — | kuvvetle muhte-rel olan bu İngi- “ Ülüme gidiyorum. Çünki 320 kilometrelik sür'atle giderken radyatörün göçerek be- ni ezmesi ve öldürmesi çok muh- temeldir.» dera | Gazelemiz şimden sonra perşembe ve cama tesi günleri olmak Ürere haftada iki $ Ha neşredecektir. A, Perşembe günklü spo> hareketlerini, memleka' — spor okuyacaksınız. Cumartesi sayfasında tafsilâtimi bulacaktınız. sayfasında dünya #po hüdiselerin Cuma günkül — maçların Bütün üzeHer Ho Oynamıya Başladıl: 1' Kış Olimpiyadı Para Kazandır Amerikada (Lak Phlasit ) te yapı lan kış olimpiyatlarının umu- mi basılat bı'ânço;unı göre Bir Deniz Sporu geni icat edilen çok tehlikeli sporlardan biri İngiltere (İKupası Bu sene İngilterede en mühim Spor meselesi İngiltere futbol kupası maçlarının son müsabaka- sıdır. Bidayette fena neticeler alan Arsenal takımının - birkaç ; şimdiye kadar üç milv yakın duhbuliye temin halde — Amerikan — ke zararı büyüktür. Kış olimpiyatlarının miş bir inlizan ve m liyette olmasını temin i kan komitesinin atın iki misli kadar ar 4,000,000 — frauç arken, yaptığ haval Halbuki kış olimpiyatla langıcından itibaren ( L: te şeraiti havaiye mişlir. Ekseri günler tip yağan karlar, ve fırtınalar - dolayısile edilen miktarda mamışlardır. Kış Olimpiyatlarını w zararla kapıyan mali zararın, yaz seyi leceği ümidindedir. Son zamanda kış oli etrafında yapılan neşri sebelile Avrupada kış * yeniden rağbet çok Şimdiye kadar Avrupar line, İsvi(vı:ye ve Fran: vilâyetlerine münhasr ; nen kızak ve buz hoke göbeğine kadar girmişti on beş dakika mesafed. de yapılan muazzam bi tinde Parisliler hergân larına olan meraklarır. etmektedirler, Paris c sahada görünen takım! hassa ( Doğru Kaleye ) en güzel kadınlardan m boökey takımı nazarı dik betmektedir. Yüzme Rekoru Stokbolm, 23 (A. A, kadın — yü kadınlara m nimarkalı Jacovsen metrelik kulaçlama yürz rekorunu 3 dakika 83- oyun sonra taraftarla ecede puva şa olacak verecek de gına bakılırsa be kısmet Resimde İngiliz Velia nal oyuncularının clleri kena görüyorsunuz. vayi pek £ şiddetli « radı |( Doğru kaleye ) isimli en güzel Fransız kızlarının Hokey takımı franga edildiği silesinin örülme- smme- 1 Âmeri: masraf, » Ame- yakın n mü- rişlerdi. n baş- Plasit) na git- ralinde agârlar tahmin bula- him bir n iyatlari müna- orlarına torştır. şima- ın bam i görü- Parisin Parise Ötöy nz pis- ; spor- tatmin rındaki an bil- simli ve eşekkil ati cek a D ilerden ıs 200 düaya niyede -— ümit izandı. ik bu ektir . Arse- sıkarı

Bu sayıdan diğer sayfalar: