25 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 15

25 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

25 Şubat -— — ——— ——— Hergun | Fransız Kabine Buhranının İç Yüzü » Baş tarafı 3 üncü sayfada ) Fransada iktidar mevkine ge- len yeni kabine işte bu şerait altında doğmuştur ve kaydedilme- Hidir ki bir sol cenab bükümeti olmaktan uzaktır. Eğer Tardiyö kabinesi bir buçuk ay sonra ya- pılacak intihabata kadar yaşıya- bilirse gelecek Fransız Meb'usan meclisinin büyük bir ekseriyetle sağ cenahtan mürekkep olacağını şimdiden kabul ve teslim etmek icap eder. Yani Fransanın bu- güönkü siyasetinden daha müfrit bir siyaset takibine taraftar bir meclis siyaseti.. İstanbulda 8 Ko - münistlik Maznunu Tutuldu ( Baştarafı 1 inci sayfada ) Evlerinde yapılan tahriyatta birtakım evrak ta bulunmuştur. ’ Bunlar tetkik edilerek mahiyet- | lerinin anlaşılmasına çalışılacaktır. | * Temyiz Mahkemesi bundan evvel tevkif ve muhakeme edilen komünistlere ait kararı üçüncü defa nakzetmiştir. Bunların mu- hakemesi (3) marita tekrar edilecektir. Almanyada Hindenburga Hücumlar Berlin 24 — Rayştağ içima- ında Hitlerin başlıca muavini olan M. Gobbel, Reisicühur Hindem- burga şiddetli bir hücum yapmış- tır. Bu, muhtelif hâdiselere şe- bebiyet vermiştir. Harbiye Nazırı M. Groner Reisicümhur - itihabı için 10 ve 13 mart tarih- lerini teklif etmiştir. Son dere- ce şiddetli bir Hisan kullanan M. Gobbel, Brüning hükümeti- nin besabını görmek tasavvurunda olduğunu söylemiş, — parlâmento ile kabine ekseriyetine şiddetle hücum etmiştir. Galatasaraylıları Davet Galatasaray — Ticaret — kısmı mezunları Birliği Riyasetinden: Teşekkül etmekte olan “Ga- hatasaraylılar Birliği ,ne - iltihakı- | mız hakkında görüşülmek üzere bütün arkadaşların 26 şubat 1932 cuma günü saat 14 1-2de Löbon karşısındaki lokalimize gelmeleri ehemmiyetle rica olunur. #oloğraf Tahlili Kapona Tabistiniii Ööğrevesie tet'yorsuna Katoğrafının 5 adet kı)or a bi Kut gönderiniz Fotoğravaız saraya kabidir. ve ada edll aez. Hanşi saxllesia çevabi ? Fotoğrai ai şar € ecek mi Foojrafl ı wişes $) adai ga KYN Tda gömder e vi SON POSTA Beledıye > De Şeker İhtikârını Tesbıt Etti (Baş tarafı 1 inci sayfada| vagon başına (200), diğerinde vagon başına (610)lira kâr temin edilmiştir. Gerek bu nokta ve gerek bir ara piyasanın şekersiz bırakı- ması ortada sarih bir mes'uliyet vaziyeti ihdas etmektedir. Belediye İktısat Müdürlüğü- nün murakipleri vasıtasile piya- sada yaplırdığı şekere ait ihtikâr tetkikatı da müspet netice vermiş, ihtikâr yapıldığı tespit olanmuştur. Belediye Reis Muavini Hamit B:y bu münasebetle bize demiş- hı kl. *“Şeker fiatlerini tetkik ettirdik ve fiatlarda mühim bir pahalılık tespit ettik. Şimdi sebebini arı- yoruz.,, Kahve ihtikârı hakkımda Ti caret Müdüriyetinin ihbarı da dün Müddelumumilikçe — tahkik ko- misyonuna tevdi edilmiştir . Şeker Geliyor Piyasada tabii vaziyeti edame etmek maksadile. bugün Uşak- tan şebrimize 300 bin kilo şeker geleeeklir Ziraat Vekaletınden. 15 ton göztaşı, 15 ton arsinikiyetil sut ve (300) adet pülve- rizatör şartnamesi mucibince kapalı zarf usulile ve 21 gün müd- detle münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartnameyi almak üzere şimdiden Ankara'da Ziraat Vekâleti mubayaat komisyonuna ve İstanbul'da Birinci Ziraat Mı'ldllrlügıine müracaat eylemeleri ve münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 14-3-932 pazartesi gününe kadar teklifmamelerile birliktte muhammen fiatın yüzde 7,5 nisbetinde teminatlarını mezkür komisyona göndermeleri ilân olunur. Lııyıti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halâtında büyük fa'de ve tesiri görülen: FOSFATLI ŞARK MALT Hulâsası Kul!amnıı.. Her eczanede satılır Al ullu Şeker Şırketı Mü durıyetınden: Son günlerde şeker fiatlarında görülen gea yritabii tereffülerin önüne geçmek üzere şirketimiz; mevcut küp ve dubl rafine şekerlerini ötedenberi cari ber- veçhiati fiatlarla satınaktadır: Küp 50 kiloluk Çuval 19.30 lira ; 25 v ” SÖ Dubl rafine 100 - AA PP SAĞ " 100 ğ » NN 37.50 , ü 100 ” M 31107 ğ " 100 » » 6 3190 4 Toptancı tacirler de şirkete vaki taahhütleri mucibince bu. şekerlerin yüz kilosuna ancak altmış kuruş masraf ve kâr ilâve edebileceklerdir. Muhterem halkımızın fabrikamız mamulâtı şekerlere bundan fazla fiat vermemelerini ve fazla fiat talep edenleri lütfen şirketimize bik dirmelerini rica ederiz. Alpullu Şeker Şirketi Şayanı dikkat bir teklif Yalnız 75 kuruş gönderiniz. Mukabilinde Reisicümhur Hz. nin tabil büyüklükte, san'at- B| kârane bir büst portrelerini elde edeceksiniz. Türkiyenin l bilâmum Ricali Âliye portre- J: lerinin fatleri dahi aynidir. Yeni Neşrivat SON POSTA Yevmi, Siyasiı, Havaldlı ve Halc gazeteri . İstanbul: Eski Zapti: İdare : ç.ı.ıçqııo ıok.ı;': 2;. Telefon İstanbul - 20203 Posta kutasü: İstanbul - 741 Telgrafi İstanbul SONPOSTA — Posta mesarifi yukariki bedele ABONE FlAT, dahildir. FOTO — FRANS Öi TÜRKİYE ECNEBİ İlkiâlenidesi No 12$ Beyoğla :î.y“ îıl.l)):ıl K: 3, 800 . V. 30 . rak göri veril nez. mes'uliyet a Cevap için maktuplara 6 ku pul ilâvesi lâzımdız. Adesa değştirit nesi (2)) kur ıştır Bahç:mda Bir Gül Açtı! Muharriri: Mahmut Yesari Sevimli ve maruf romancımı- zın bu eseri, Sühulet Kütüpanesi tarafındar son derece temiz ve zarif bir şekilde neşredilmişlir. Fiati 150, ciltlisi 145 kuruştur. Bütün karilerimize tavsiye ederiz. Soa Posta Ma:coaas, Sakipleri1 Ali Etcrem, Selim Rıgıp Neşriyat Müdürü: — Selim Ragıp Bu Akşam Radyoda 25 Şubat 932 Perşemhe İstanbul-— (1208 metre, 5 kilovat) 18 gramofon, 19,5 birinci kısım alaturka saz, 20,5 gramofon, ajanı, 21 ikinci kısım alaturka, 22 orkestra. Heilsberg — (276 metre, 75 kilo. vat) 19,30 Şimali Prusya temsilleri, 20,30 Frankfurttan naklen konferana. Brüno — ( 341 metre 36 kilovat ) 19 dan itibaten Çek istasyonlarından naki), Mühlaker — (360 metre, 75 kilovat) 19,35 Haydn hakkında — konferans, 20,05 Nobel mükâfatı hakkında konferans, 22,50 şehir musikisi, Bükreş— ( 394 metre 16 kilovat ) 19,40 gramofon, 20 şarkı, 20,20 sen- foni, 21 konferans. Belgrat — ( 429 metre 2,5 kile- vat) 20,30 kora konaseri, 21,15 ko- medi, 22,50 orkestra., Roma — (441 metre, 75 kilovat) 20 dini konferans, 20,30 ev kadını, 22,45 konser. Prag — (488 metre, 120 kilovat) 19,40 şen gece, 20,55 gezete haber- leri, 21,90 klavye konseri. Viyana— (517 metre, 20 kilovat ) 19,30 Vera şovarz 22,50 gen musiki. Peşte — (5S0 metre, 23 kilovat) 19,30 operadan nakil, Varşova— (1411 metre, 158 kilo- vat) 20,15 hafif musiki, 22 şarkı. Berlin — (1635 metre, 75 kilavat) 19,30 şen gece, 21,15 konferans, 22,50 Neler Dinliyeceksiniz 26 Şubat 932 Cuma İstanbul— (1200 metre, $ k lovat) 18 gramofon 19,5 birinci kasır ) ula- turka saz, 20,5 Darülbedayi x n'at- kârlarının stüdyo temsili, 31 ikinei kısım alaturka saz, 22 orkestra Heilsberg — (276 metre, 75 kilo- vat) 20,05 senfoni, 21,15 Mozar hak- kında konferans, 22,15 komed. Brüno — (341 metre, 36 kilovat) 20 Pragdan nakil, Bükreş — (394 metre, 16 kilovat) 19,40 gramofon, 20 muüsiki konfe- ransı, 20,15 Kora, 21,15 radyo- or- kestrası, Belgrat— (529 metre, 2,5 kilovat) 19,45 Sokol konferansı, 20,15 Var- şovadan — nakil. Roma — (441 metre, 75 kilovat) 19,05 gramofon, 21 keman konseri. Prag — (488 metre, 120 kitovat ) 20 Smetea salonundan nakil. Viyana— (SI7 metre, 20 kilovat) 20 operadan naklen Bocis Gödounow operakı. Peşte — (550 metre, 23 kilovat ) 19,20 (Monmartre) den (Montparnası) serlevhası altında Fransız edebiyat cereyanlarından bâhis bir konferans, 40,30 konser. Varşova—(141l metre, 158 kilovat) 20 musikili konferans, 20,15 sexfoni, 22,50 dans bavalari. Berlin— (1635 metre, 75 kilovat) dans havaları. 20 operadan naklen Boris Godounow Dercetmekte olduğumuz programların Avrupaya ait olan kısmı vasati Avrupa saatine göre tanzim edilmiştir. Istanbul saatine tatbikı için Avrupada saat (12) olduğu Dikkat: zaman Istanbulda (1) e geldiği farzedilmelidi. n İstanbul Belediyesi İlânları Üsküdardan Haydarpaşaya gidecek olan otomobil ve otobüs- lerle eşya arabaları ve her türlü nakil vasıtaları Balaban ve İmrahor - tarikile Doğancılara çıkarak Tunusbağından tramvay yolunu takiben Haydarpaşaya gideceklerdir. Haydarpaşa cihetinden gelecek otomobil ve otobüslerle eşya arabaları ve her türlü nakil ve yük vasıtaları dahi Karacaahmet- ten mezarlık yolunu takiben Tunusbağına çıkacaklar ve oradan Tramvay yolunu takiben Doğancılar yokuşunun bulunduğu Halk caddesinden geçmek suretile Hâkimiyeti Milliye caddesini ve Üsküdar çarşısını takiben Üsküdar iskelesine geleceklerdir. Üsküdardan Şemsipaşaya ve Ayazmaya gidecek nakil vasıtaları yine Şemsipaşa - Balaban tarikini ihtiyar edeceklerdir. Üsküdardan - Ahmediye - Yeniçeşme - İnadiye - Atpazarı istikametine gitmeğe mecbul olan nakil vasıtaları Şemsipaşa - Balaban caddesine girdikten sonra bu yol üzerinden Uncalar cad- desini takiben Hakimiyeti Milliye caddesine çıkacaklar ve bu- radan Ahmediye - Yeniçeşme, İnadiye ve Atpazarı istikametlerine gidebileceklerdir. Bu yolu ihtiyar eden nakil vasıtaları Doğancılar yokuşunun bulunduğu Halk caddesinden geçemezler bu mahallere gelen nakil vasıtaları Üsküdara dönüşlerinde yine Hâkimiyeti Milliye caddesinden gzçc:eklu ve karakol önünden Üsküdara geleceklerdir, İstanbul Liman İşleri İnhisarı Türk Anonim Şirketi İdare Meclisinden: Dahili nizamnamemizin 23üncü maddesi mucibince hissedarlar umum$ heyetin zirde yazı'ı ruznamedeki maddelerin müzakeresi için 27 mart 932 pazar günü saat İd te şi n İstanbul'da Sirkeci'de kâin L man Hanında Idare merkezinde alelâde toplanmağa çağırılması kararlaştırıl nıştır. Nizamnamanin 24 üncü maddesi mucibince alefâd> toplannaya gerek asaleten, gerek vekâleten İâa'tal 50 hisseyo sahip olan zevalınr 265100 maddeye göre toplanma gününden evvelki on gün içinde h sse senetlerini şirket İidare merkezine veya Türkiye İş Bankasının merker le şubelerine tevdi ile mukabilinde alacakları makbuzu İdare meclisne irae ederek duhuliye varakası almaları iktizr eder, Müzakerat ruznamesi : 1 — İdare Meclisi ve murakıp raporların okunması ve tasdiki, 2 — 1931 sexesi bilânçosunun ve kâr ve zarar hesabının w» temettüün tevzik hakkındaki toklifin tasdikile idare me dh ib $ — 1932 senesi bilinçosunvn tanz m ve umumi heyatten ta kadar devam etnok üzere girket macakiplerin a imthasi ve miktarlarının tayini, 4 — 1İdare Mec.isinde açılan azalığa intihap olunan zatin azalığımın tasdiki, Xö Ki tarihine n sat

Bu sayıdan diğer sayfalar: