26 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

26 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

am HALRIN.. GÖZÜ di Eş İİ HALKIN “Kia Gİ RACE —» İS 22 Ne 57 Yazı iler telfon tene — 20208 CUMA — 26 Şubat 1932 İdare işer telene: İatanbul — 20203 Fiat! kuruş Mn > > eya Bir Baytarımız, Sar'anın Tokyo 26 (Hususi) — Amerika © Hariciye Nazırı M. Stimson tara- fından o Âyan Hariciye Encümeni Reisi M. Boraha hitaben neşredilen AMR a iyao - öyü lilerin mü ithiş m etmektedir. Amir emrile Çin me > peyriemeişr atılmı meler 5 g Li Es yi N 5 g e Fransa İtham ği Vapgien 25 azasın- dan M. Mose, ağn İle Japonya Şeker ihtikâri hakkında, yi kikatını dün akşam bitiren Mek- tupçu Osman, Galip Bahtiyar, lerden mürek- Hüseyin Sabri Beyi ; Amerika Hariciye Nazırının Açık : Mektubu e ağ Hiddetlendirdi Çin harokâtını idare edenlerden Hırlatiyan denmekle maruf Ceneral Fenğ arasında gizli bir ittifak mii olduğuna dair evvelce çıkan vayetleri bir beyi RL teyit va miş ve demiştir Japonyanın Gine, asker çıkar- ması, Rusyanın varda asker Şeker İhtikârı Maznunları : Mahkemeye Verildi Dün reklam — şekerler Gi A a boşaltılırken kep komisyon tam: amlamış ve Vilâyet na vermiştir. (Dürli 1 inei sayfada ) n dün gkebetelaiimi makamı- İzmir ( Hususi uri isminde gün evvel li ile miri ve müşterinin irden bire teca- vüzüne uğramış, ( 16 ) yerinden yaralanmıştı. vallı şoför nak- İedildiği e, aldığı ağır yaraların tesirile ölmüştür. İzmir muhabirimi: Me bu re- sim, taarruza —uğrı! şoförün hastanede ölü! öşeğinde ki va- iyetini göstermektedir. Maarif Vekili Esat B. Dün Ankaraya vi Etti bi mekteplerde ecnebi talebenin çe derslerine devam me: buriyetinde olduğu tesbit edil- ma ey Ankarada yeni ŞE B e, diğer bazı şehirlerde de Me Kolejleri tesisi. eri tesisi fikrindedir. Kınalıadada Bir Yanşın sadi e geç Geli kadar va çıkmı: devam etmiş, neticede cadde üzerinde iki ew ve.üç dükkân yanmıştır, Seromunu Buldu Parise Giderek Fen Akademisi Huzurunda İzahat Verecek orla Paris Tıp Akadimi- e Pâstör müessesesine si diriyi Sıtkı Şükrü B.. bugi bulduğu serom hakkında şu izahati öle ir: ki sene evvel: Karşıyaka balye namaz hayvani nlarından yağız ve sâr'alı bir atın tedavisini derul de tmiştim, bayvan iri iğim uzun bir tetkik neticesinde ir ladığım eromu bu hayvana tatbik ettim. Bu hayva anın. tai lacağı hakknda ümitleri: en, bu hayvana, Hayvan kısa zamanda iyileşti. Bende de ykm kâşifi baytar Sıtkı Şükrü Bey fazlalaştı. Bu hayvan Karşıyaka- aa hâlâ tramvay işi kte de m ediyor. İle muvaffakıyetli o adımdan sonra bana cesaret geldi. Tetki- katımı kuvvetlendirmek vi talığın irsi olarak intikaline mâni olmak - için oseromlu tedavinii biyolojil i unun için ikinci bir dolap bey- girini tedi Tadım, formü- lüm bu bayvan üzerinde de kat'i bir netice Sör ( Devamı 11 inci sayfada ) bulduğum - formüle karşı itimat ( Hususi ) — Burada Edremit rile hazin bir cinayet olmuştur. zife şinaslığı müsellem genç bir Bey, cani de bu zatın maiyetinde vazifesinden çıkarılan muhafaz. tüyler ürpertici ve mahiyet lin yz ii herkesç: olan Fa Feridun an fen muru a ve salalimalinderi dolayı memuru Mu hiddin Efendidir. I Devamı 11 inci sayfada| Buhran Neticelerinden dahi sadaka kabul olı 28/ İLÂN * erse er ri bir sühulet olmak üzere taksitle efendim. Abdi fakir, dilenci Şaban ,

Bu sayıdan diğer sayfalar: