26 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9

26 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İĞNELİ YE2EZ3 ABBUWLHAMİBIN Seon GENLERİ .. SON POSTA Abdülhamit, Harp Mahrumiyet- lerinden Acı, Acı Şikâyetçi Fakat Tahammülünü, Derviş Olmasına Atfedip Duruyor maki o ZİYA ŞAKİR Her hakkı mahfuzdur —242— 25 Mart 917 Çar, e Hayır; çar, tev- kif edilmi: Bu mütenakız haberler, Ab- dülhamidi KE Han gi ait telgrafları, adeta ezberler cesine okuyor, fakat asıl anlmak — iği noktanın müphem kalma- a, üzüm üzüm EM h Abdülhamit, bu özdil za- ik doktoru çağırttı izim kadm al dn dei dev; ediy: Ben; ir Yehat ta fakrüddem örülen korkuyo- ktor, muayeneden 50! Sabiillerğm adi bir biler başka bir şey olmadığını temin etti ve sonra: — Maamafih, hergün hamam- bu sözlerine şu suret u sözleriniz, ( Ayni karam). Hey kendisine söy- lüyoru: Birka > ham a m diyorum. Fakat dinle: Mutlaka yn baliilehi si dar beni bekler. Sonra uzun uzun vücudu- ie Oka- — Yapıl kadınım. Kendini orma, Derdi, dinlemez... Sonra, yan yoMB Kadınefen- e » e lah razı olsun. Bil beni çak sever. Tİ ba bir un etmek İ Bu ka- dia Gelikdiz rağ” yayar. Ben kendisinden inci müftehir t 917 Şar) la eye gideceğini el mevsu- Akşam srie m )nin İngilte; yorlardı. Bu pe temin edilm yine Abdülkamidi. bez tatmin — Evet. Buna inanılır. Dedikten sonra hafif bir dü- şünce geçirdi ve sözüne devam etti: — Çünkü, £ tarihte em vardır. Frans iri an) han danile(Hanovra) kıralı, İnglereye iltica e rdir. İngili iyle als i, al himaye Pl Gidenler, orada malikâneler aldılar. Mal ve can- ları tamamen emniyet ve selâ- mette olarak yaşadılar. Dedi. 29 Mart 917 Fakat bugün iş değişti. Bütün gazeteler, ( Çar ) la ( Çariçe ) nin casuslukla itham edildiğini yaz- dıktan sonra Mi e lunacaklarını da ediyordu. Bu batadinieğ dolayı hayrette kalan Abdülhamit, dudakların büküp, omuzlarını kaldırak 80- ruyor : — Çok garip.. Ca- susluk... Fakat kime karşı ?. Hiç insan, kendi memleketine li eder mi?.. 8 Ni işi pe ni Tar akkatı nası Ahde bir ne rlyamyer üriner LE istemiyor. Hüküm a ne emek. Ne hü bir Çteisicürnine) Hacılı, ek karışık bir iş... Ba- kalım, ne gir : ii memnun olun Alman Kis Tekil a) ten bahsediyorlardı ık eski Oohusumetkârane lisan m değişti. e Hitaplarda, bir mü- et hi: nuyor. İnşaall: hayırlısı ile ( sel ü ör ek na- #4 öe sne, buna dua Elile atin e gani — Bir kere baksanıza İpi ie imis, epimiz sefil ve olduk. Aradığımız Gülnmezi Bi Ba zan havagazleri yanm. az. -- o petrol lâmbalarının pis koku- sunu duydukça fena e Fakat ne çare?.. Bereket versin, bir adamım). Herşeyi hoş görüyorum, ve ada eyvak lah.. ) diyorum. Kış geldi geleli, bir türlü mik Çoluk ço- cuk, hepimiz öksürüyoruz. Bazan kadınlar şikâyet dileği — Ne yapalım, br Önümüz yaz.. pe ömrümüz var- sa, bol bol ısı Diyorum ve e ila teselli edi- yorum.. A. ya, b (Kadiri ) tarikine ınsubum. Gi Piri ) n tarikğaz sülük edenler, herşeyi hoş görürle Hatta, bazı iralelmeiieili kat- lanmanın, sevabı bile (vardır. Halimize (o şükretmekten (başka çare yok... Ah... Ah... Ben şimdi- ye kadar geçirdiğim felâket nakletsem, O hayrette iy Birkaç in ei maruz kal- dım ere, tesmi İlk £ telâ meni ? ii yaşındaki kızımın yanmi . Pek çokları me e Ealilüe: de bir adamımdır. Benim yerim- de ka birisi olsaydı, Benim çektiklerime dayanamazdı. Ben, duğu > bütün bun- edildim. el lara tahammi ml e Dedikten çileli arial gre başladı. Sı ii gelince dür. mür ri ln ve çok Mani dikkat olan EE bayani bulundu. Dü- (Arkası var) sim ler Kara Size Tabiatinizi Söylüyelim.. e beraber, 87 SUZAN H.; İçli ve alıngan- dır. deliği sever. Ark: > de en Ka: ve bir kız tesirini Maddi işlerde yal HE ili his hayalini daha" fazla işletmektedir. '86 MUSTAFA saRanz B. ; İnti- fail disata karşı hassasiyet gösterir Me değildir, daha zi- usur görmiye ve müşteki Die mütemayildir. Zekâsından ç i hayalini işleti 68 AHMET BİCAN BEY Azim- müşkilâta ça ei ister. o Dostlu karşı müsam: akâr s5 DA. Ml BEY: Sualinize ed lar rl (Mutedil, mü- 8 akâr, ve Bu saydığımız va- sıflara o sahip her insanla, hiza! Tahlil MM inci Sayfamızda bi DAKTİLO Bugünün Romanı EAA 28 ki a Yazan: Z. Şakir Diye kapıya onu ek muktedir Kapı; idetle açtı. Seri bir iraketiğ e baktı. Geri Ke ğa Derin Hani msiy, için geçtim. Bey, sesine aldatıcı bir eda vererek söylüyordu : — Kusura bakma Ahmet ça- vuş.. Vallahi başkası zannettim. Malüm işlerimiz.. İşte İsta blm hali böyle.. İki dakika bile fazla konuşmaya vakit yok... Eh söyle bakalım. nasılsın, de mi, çay spallahi buyur... Şöyle içersin?.. bii görmiyor- » Sait Beyin bu mebzul şak- air anlak Ahmet S3 tam, bir köy diplomatı i kısaca cevap verdi; — Köylüyüz, amma, o ka- saygısız (değiliz. İşi çok Hele olanların Çay da, kahve e senin olsun.. Ben para istiyoru! Sait Bey, anal ve prüz- asi bir 8 du: m "Ne Mİ > Çavuşun bir çelik ka- dar sert ve katı sesi, iyi mu- bele etti; mı... , Hakkı mi a.. Şu para mı?.. Ca- nım 0 Mimi det esse hallol- duya. , hkeme, hiç bir şey hal- letmedi — Elendi Mahkem. le, sen ve ğın ikiniz de yalan ak söylediniz. “Kedi yollarına saptınız. lar, benim de başım- üm yok. Bana hak- misin, vermiyecek misin?.. — “Hakkın ir ki ababa.. Sa- na ne verelim.. Bilâkis sen bi borçlusun. Ahmet çavuş, bir denbire is- yan etti: — Benmi size Biye Ul elimde avucumda ne br .. Beni aylarca dağ. imei —— çar. pl bura numa (kanc m sonra beni zorla Sada” ki Sır- tımdal gömleği bile sattımp amelenin Görün kapattınız. mi v — Eh ne yapalım sen dehe “sabını bileydin. işini ona göre ri are e Yaaaa.. Ben Erse bım bik öyle mi?.. Pekâlâ ha ydi ben hem bilmedim diyelim.. teki ( taşe ron)lar.. Ya o- b Bunların bepsi de mi hesabını, kitabını bilmedi... Hak buki siz, gis birden ve yere akmadığınız ca it Bey de iddet senli Yahut, caali bir hiddetle Ahmet çavuşu iskât etmek istedi: , bu defa da onu tehdit ile söstezmike is tedi: — O zaman bizde senin bir dolandırıcı "lüğü söyleriz... Bu sözler, Ahmet çavuşun suratına vurulmuş bir kırbaç gi- bi onu çıldırttı... — b Ben ha.. Ben dolan m ha... Ulan alçak herif... ia hi Soruyorum sana, iki evvel ne idin?.. Kaner ağlarında sürünen çavuşu de- emen Sanli ae bana., Nafıa dairesinden niçin kovuk dun?... Ortağın ti çattığın zaman kılığın kıyafetin neydi?.. Ayağında yamalı pantalon, sırbnda © parçala bir mini ?.. İkide birde sümü; a bütün yol amelesi, bar Sait) diye ad takmışlar. — aya söyle ba- kalım.. Cevaj senedi binlere: çen ma kazandın?.. Söyle. Sait Bor sesi, atiye titreye ek ileri gidiyorsun Ahmet çavuş.. Burası İstanbul... Herke- var.. , — Evet, herkesin namusu var, Fakat alli bunun bir zerresi bile yok. Sen, sakini ilker . Sen, herkesi ( Arkası var ) | Sinema Ve onar | ALKAZAR ADE ALEMDAR .mirat ni Bütün Hayat ARTİSTİK - m De ASRİ il ELHAMRA — ine eğleniyor TUVAL — Göl Cehe LORYA — Mustafa HİLÂL — Fırtın KEMAL & — Volga sahillerinde MAJİK — Hicran MELEK — Ağzından değil İLİ — Tunus haydutları PERA — Ayatı İsa ŞIK — Parisli Kahvee! Kadıköy Süreyya — Ainerikalı bakireler ÜSKÜDAM MAAS < Kesi Ral

Bu sayıdan diğer sayfalar: