26 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

26 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mi (2 Sayfa Hasan Zeytin Yağı: sal tatlı, tatlı yiyeceklerinizi yeyiniz. ii Tafsilât başlıca seyahat ecentaları İstanbuldaki fahri iğ p l A l İ | 1 | İ Meceani Şayahat dl Tal O. 1 Pam elsi tir ni : gar” ; çin Telgraf adresi: ZECKSER İstanbul. GİİA 12 Mart | igsergisi 1932 de ymm m - 6 ma 16 İaşe Kıymetini biliniz, israf etmeyiniz. Lipa RR Tim N e l | — Hergün me yiyeceğim diye düşüneceğinize, Leipzig 1932 İlkbahar Sergisi Mi e h 1 İ edi | nize, yüz kuruş vererek bir Aşçıbaşı kitabı SON POSTA Şubat Türkiye'nin ve bütün dünyanın en leziz ve en nefis yağıdır. Hastalıklarda içilir. Yemeklerde ve salatalarda lezzetine payan yoktur. 1952de spor levazımatı ve mefruşat Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM i > Türk Neşriyat Yurdunda bulunur. | * İ İstanbul Belediyesi İlânları | » | arma Belediye Dairesinden; Maili > bir vaziyete > Artık Hanımlarımız İçin Modayı Takip Müşkülâtı Kalmıyacaktır. || , gelen utasarrıflarının tahkikile beer tebligat icrasına inti- zaren elâhalihi ipkasında mahzuru görülen binde iel Bal- eli tacı ve e hanları arak, ban odalarının tarihi ilândan İpekiş 5 itibaren ( 4 Y saat zarfında izale edilmediği > , b Ebniye lerin maddei v Hyaranm ” tatbik edileceği mulasarrıf- Bu yo eleyi E ie larına tebligat makamina kaim olmak üzere ilân olunur. Kökünden halletti Patl “IPEKİŞ, kurulurken şu $$ “ve e > i ühim noktayı esaslı — surette İnsa ii f ii S1 Ç AT $ â nn A | Ltd Şirketi nuzarı dikkal aldı: Dünya moda man elm cereyanlarını günü gününe takip rını Tel. 21128 YEDİKULE İSTANBUL Tel 21128 imei. vw YÜN PAMUK FLOŞ iplikleri İPDEKİL dem boyar Boyar Büker Kasarlar büker il 4 Ge büker Parlatır (Merserize eder) boyar maksatla yüksek mütehassıs- ol i ların ida re yi hususi ie büro d l Grizet Yapar. tesis etmiştir. Bu büronun bütün kike — ; meşgalesi, iii m 5 cereyan- Pamuk İpek ve Yün Bezleri Jarını adım adım ela ve PA- kanl BOYAR KASARLAR ÜTÜLER GENİŞLETİR RİS ta .çıkan her geni “modayi bd Mensucat ve Trikotaj Fabrikalarına lüzumu olan noksanları burada derhal tatbik etmektir. mışt TRAL TAMAMLAR. İPEKİŞ Moda Bürosu i eek 5 iş Dünyanın en büyük ipek fab- : Himayeyi S A N TR A L dan arayınız. rikaları ve Parisin pg a büyük an I müesseseleri ile çok yakından — temas hâsıl etmiştir. habı Kulak, Boğaz, Burun Mütehassısı e lktes eke £ iküiba id Yüzlerce Tecrübeden lâyıl Dr. Ekrem ği ör. SEMİRAMİŞEKREN H. Sonra İm Beyoğlu, Maktar. Sani 1 İPEKİŞ li ee istik Beyoğlu Mektep a k derecesinde, hatta onlard”n dah Üintiz ri e * Kamaz yapmıya eeiffak olm 1 İYÜ Pek Yakında Gö li i BÜYÜK TAYYARE ek Yakında Göreceksiniz! fl; 1 . —— . . . i i z Adela oteli i 12.ci Tertip 2.ci Keşide: Mir ram poayra Bekri, Beyo e air be Naki türlü asari konforu havidi Ca TM 7 A | akris Fevrozin si pda ok a aks Da ari 932 dedir. Romatizmayı firleri: e memnun edecek ğ eedet derecel mükemmeliyettedir. , e öz erim | Tedavi eder Yatak fiatleriz ia 150 ve ği zam B . k ik e 3 5 000 i Mideyi 200 kuruştur. ÜDÜRİYET ticai uyu 1 yamıye . | Mölmn Kat'iyyen bozmaz E - — ap; i H r L İ R A D I R | er yerde FevrozinNecdet arayınız.!ğ Ss O N PO S TA a . i , anbul Mahkemel Asliye Bi- J8 m a y İİ YUNANİSTAN'daki Şubeleri: ei Tia Dairesindent A a Ve kem : : .Y a ği ifl ii gazetesi betli Ayrıca birde 20.000 Liralık mükâfat İl O sELANIK, ATİNA, se are ee İİ ai tana Eki Zap yav KAVALA, - PİRİ Tapofağınk Peipilas Kerkilinda * Çatalçeşme sokağı t Male fay hasan ülke İTİ İn X ii i larile akdeylediği konkordato be- eme İP SORDO EN Haydar Rıfat B.in eserlerinden SCHE ORLENTBANK Yayı, fatal dünü di ga lerin mahkememiz: evdi İ e Ayni haklar Tesis Tarihi 1906 kılınmış ve emri tetkikatın 3-3-932 ABONE FİATİ büyi Miras mes'eleleri | Merkezi: Berlin tarihine müsadif Perşembe günü TÜRKİYE ECNEBİ , Şehrli borçlar kanu Doğ adm” basta saat 10,30 da icrası mukarrer bu- 1400 Kr. <1 Sene © 2700 Kr. luml l ie ii oğum ve kadın lunmuş olduğundan bu bapta -alâ- 750 6 1400 ,, İkbal Kitaphansbindiş | Türkiye Şubeleri: nbtöhasiii kdar pla lar ye ve Gn born ls 800 ,, lb mezkürda mahkemede h bu- 150, I, 390, İstanbul, İzmir DOKTOR lunmasarl ilân olunur. e Geli ak ger il Si Galata Tel: B. O, 247-248-984 Hüse 1 Na it ————— inle senedi yet miki İstanbul |, 24410 yın şı Şehzadebaşında Ferah sinemada Cevap Ke mall $ karşi. e m 23221 Hastalarını Türbe karşısında Bugün saat 2de komik Dümbüllü İğ Adres Heğiştiril mesi (20) k kupaştar mik > H binasındaki İİ Ismail ve Ahınet Beyler temsilleri a j : ( Pariste Misk inayeti yahut te yi ay eme ekim >. a e Ere Tabiyatı Son Posta Matbaası — , anık e eden sonra kal etmektedir. ( Hindiyana ) 4 A e a muamelâtı Telefon İst. 22622 ie bal de heyeti Ba elan | sekiler e Ai Bim Sl ei) dan Neşriyat” Müdürü: Selim ye bo

Bu sayıdan diğer sayfalar: