26 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

26 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Fransanın mali vaziyeti iyi değil — Bugün 4 üncü sayıfadı— 15 inci Yıl * Sayı : 5076 CUMA 26 4 Bir hizmtet Vakıt, okuyucularının yavrulas rına ilk mektep kitaplarını 1932 c inci ay ) hediye ediyor. Tafsilâtını bekleyiniz Cenevrede mülakatlar Hariciye vekilimiz M. Grandiyle görüştü Primisin yakında “dönmesi muhtemel Tevtik Rüştü B. Cenevre, 25 (Hususi) — Italya iciye nazın Sinyor Grandi | burıya gelmiş, istasyonda Türki- ye Hariciye vekili Tevfik Rüştü B. tarafından karşılanmıştır. Dost Italya ve Türkiye Hari- “iye nazırlarının mülâkalı pek Samimi olmuş, M. Grandi Tevfik beyi kendi otomobille oteline . r götürmüştür. Tevfik Rüştü B. ürıya geler “Yann Höriciye nazırı M. Mibalakopulosu da is- tasyonda karşılamıştır. m — M. Grandi Hariciye vekili Cenevredeki te- maslarına devam etmektedir. Tevfik Rüştü beyle Yunan Ha- riciye nazırı M. Mihalakopulos ve M. Marinkoviç arasında bir mülâkat yapılmıştır. Silâhların tahdidi konferansına iştirak eden heyetimizin birkaç gün sonra Türkiveye hareketi muhtemeldir.Murahhaslarımızdan Tevfik B. bugünlerde hareket edecektir. Könferans uzadığı tak- | tirde Türkiyeyi Paris veya Bern Türkiye İ sefirlerindenbiri temsil edecektir. Harp devam ediyor Dün Çinliler terke mecbur oldukları siperleri tekrar aldılar Şanghay, 25 (A.A.) — Çapei-| gın zuhuruna sebebiyet vermiştir. Kasaba, 400 metre murabbam - hin Japonlar tarafından topa tu - tulması, kasabada mütbiş bir yan Dere ettiğimiz tesmin gösterdiğ ara, şu kars kış gününde size i vermiyor Mu? İsviçre dağ- nnda kar kıya- e dört bir ta- sarmışken bu ag ini küçük, çı- sıplak, ayak- 7 kızak,spor iyor. Bu ür- Pertinin sebebi, Sporlarına. a- aim olmamız akat souğa kışa, tabiatın me- teha, tletine mü- mmil bir hal- Yetişen bu Tün bir Türk İş ğu si size söy içinizdeki em kaim gk, sanırız, b N küçük hi iz sporcunun nemalarını temin için | Alttarsfı 2 inci sayıfada) ismi Metin B. dir, Metin B., valisi Mabittin B. in oğludur. Metin Muhittin B. İnviç- de bir klinikte bu hale geldi. Avrupâda zaif çocuk- her gün yeni yeni usuller bulup €diyorlar, Beşinci sayfamızdaki yazıyı okuyunuz. f İhtikâr komisyonunun tetkikatı müsbet netice verdi Alpullu fabrikasile on üç bayii hakkındaki mazbata yarın müddei umumiliğe veriliyor sanmam Müddeiumumilik tarafından) kil Zlksimi Mülalien Osman vuku bulan ihbar üzerine konten-| beyin riyasetindeki komisyon dün| jana dahil maddeler üzerinde ih-| vazifesini kısmen bitirmis ve ka- tikâr olup olmadığını tetkik etmek| rar verdiği kısım hakkında mazba | hareket etmiştir. Bu seyahat Türk tiyat- | yazıyor, ihtiyar yazıyor, çocuk yazı- üzere vilâyette bir komisyon teş -| tasını vilâyet makamına tevdi et- M. Kemal Bey Dariibedayi san'atkârlarından M. Ke- mal bey evvelki sene ehemmiyetlice bir sabatsızlık emi ve ileyhi dad ” AMARE tedavi edilmişti. Te- dü | mamiyle iyileşerek » tekrar sahne baya- tına avdet etmiş o- lan kiymetli artis- imiz, bu sene muh- telif piveslerde ken- disine verilen va- zifeleri müvsifakı. yele ila etmişti. Bu suretle bir ne çalışarak yoru- lan M. Kemal be- yin bir müddet Avrapa o kilinikle- sö. inin birinde... ise Sai | rsbat etmesi fay- M. Kemal bey deh görülmüş ve Istanbul belediyesinin | mali yardımile mumaileyh dün Viyanava rosunun muvafiak ve kıymetli unsura” rından biri olan M. Kemal beşi gelecek temsil mevsiminde dah sağlam, daha sıhbadli bir halde tekrar sahnede görmek imkânını verecektir Akisler: Muharrirler diyarı Müraf edelim ki, midemizin gıdası; ne düşünmeklen, başımızın gıdasını düşünmiye vakit bulamıyoruz. Mem- leketteki okuyucu adedi, Babsâli yo- kuşundaki yazıcı adedinden daha çok değildir! Umuyorduk ki, harf inkalâl, okus! maktaki güçlüğü kaldıracak ve millet mektepleri bir kapısından tabur tabur giren ümmileri, öbür kapısından okur, yazar efendiler halinde hayata salı » verecek... Aradan dört sene geçti, Neliceye bakıyorum: Gazete satışları, eski mik- tarı henüz bulmamışlır. Kitap salışı çok durgundur. Mecmuacılık ölmüş» tür. Fakat, okuma vadisindeki bu is» teksizliğe mukabil, yazma sahasında canlı bir kımıldanış var: Havf inkilâ- bından sonra posta varidatt “haylı ço:| galmış! Demek ki, uzun cehalet yıllarının! karanlığı içinde bunalanlar, harfleri öğrenir öğrenmez, kitaba, gazeteye sarılacaklarına, kâğıda, kaleme sa“ nlıyorlar! Okumadan siyade o yazmayı sever insanlar olduğumuza ikinci misal de Jalebe mecmuclarıdır. Hafta geçini - yor ki, gözüme, mektep ismi laşıyen bir mecmua ilişmesin... Demek, çocuk larımız da kari olmadan muharrir ol. mak hevesindedirler!.. . Memur yazıyor, muallim yazıyor, esnaf yazıyor, talebe (yazıyor, genç yor, herkes yazıyor... Bu okuma hevessizliği ve yazma hevesi biraz daha devam ederse, kor- karım ki, Türkiye, ahalisi oyalnı: muharrirlerden mürekkep garip biri diyar olacak! Yusuf Ziya miştir. Komisyon tarafından üç gün zarfında yapılan ilk tetkikat, Al - pullu şeker şirketiyle on üc bayii- ne inhisar etmiş ve bu (hususta müspet karar verilmiştir. Kontenjana dahil şeker satan 19 serbest ticarethane hakkmda da komisyonca tetkikata (devam olunmaktadır. Yarın, nihayet! pazar günü onların da mazbatala- rı makamı Yilâyete verilecektir. Alpullu şirketiyle on üç bayii hakkındaki mazbata vesaikiyle be raber yarın müddeiumumiliğe tev di olunacaktır. İhtikâr komisyonu, piyasada İüzumu kadar şeker mevcut oldu- ğu halde Alpullu şirketinin şeker| fiatlarını yükseltmekte mühim bir âmil olduğunu görmüş ve verdiği mü pet kararda bu noktayı bütün öshabı mucibesiyle - zikretmiştir. Kahve, benzin meseleleri henüz ko misyona tevdi edilmemiştir. Uşak şeker fabrikasından İs - tanbul piyasasına 30 vagon şeke -| rin kara tarikiyle İstanbula geti- rilmesinin fazla masraflı olacağı anlaşılmış ve şekerler Uşaktan İz- mire kadar kara yoluyla ve İzmir- den de evvelki gün hareket eden Saadet vapuruyla şehrimize gön « derilmiştir. Saadet vapuru dün ak- şam üzeri limanımıza (gelmiştir. Şekerler bu gün çıkarılacak ve ya- rın İstanbul piyasasına arzedile « cektir. Şekerler (o burada, fabrikanın hissedarlarından olan Sanayi ve Maadin bankası vasıtasiyle 34,5 lira üzerinden satılacaktır. İstanbuldaki şeker buhranı ve fiat yükselişi meselesi bu suretle bitmiş olacaktır. Ticaret müdiriyeti dün beledi- yeye bir tezkere (o yazarak şeker buhranı mevcut olduğu gibi ahi » ren piyasaya ihtiyacın fevkinde şe ker geldiğini bundan başka kon - tenjan listesinde de kâfi miktarda şeker bulunduğunu ve binaenaleyh bakkal, kücük esnaf ve peraken- decilerin şeker fiatlarını yükselt » melerine hiç bir sebep olmadığını bildirmiş ve buna teşebbüs eden - ler hakkında takibat yapılmak ü - zere isimlerinin tesbit edilmesini istemiştir. Güzel bir cemile Amerika sefirinin kızı, Türk kanunu medenisine göre nikâhlandı Yeni evliler ve nikâh merasiminde bulunanlar Amerika sefiri Mr. Grew'in! kızı Mis Anita Grew'le Amerika » nın Budapeşte sefareti kâliplerin- den Mr. Robert Englisb'in in evlen - me merasimi dün yapılmışlır. Amerikanın Türkiye sefaretin- de bulunduğu müddet zarfında / Ateşte Gıncı sayıfada | Alfons bayrak peşinde! Sabık kıral bir seref esirgemiş fakat mukabilinde bir hediye almış .. Evvelki gün şehrimizden hare- ket eden sabık İspanya kıralı Al - fons, dün işittiğimize göre, çar - şamba sabahı yaptığı gezinti es - nasında Zincirlikuyuyla Maslak a-, rasında keçilerini otlatan bir ço - bana tesadüf etmiştir. Alfons dikkatle baktıktan son- ra yanında bulunan Dük dö Miran daya: — Bu çoban, İspanyol ço « banlarına ne kadar benziyor! Keçiler de İspanyada gördük- lerimiz gibi.. İnsan yabancı bir toprakta bulunduğunu bilmese ak | Alttarahı Gnci sayılada J

Bu sayıdan diğer sayfalar: