26 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

26 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

———3 — VAKTİ 26 ŞUBAT 1932 same area | . İhtikâr ! tıkar : Kahve için de bir ko- misyon kuruluyor Ticaret müdiriyeti şeker ve kab- Ve meselelerinden başka piyasada iler maddelerin fiatlarını yüksel- lil rethaneler bakkında da tet Yapmaktadır. Müdiriyet bu günlerde gaz ve benzin fiatlariyle beraber memle- bir benzin türüstü mevcut > olmadığını da tahkik etmek- ir, , Verilen malümata göre şehri - az deki gaz ve benzin kumpanya bir müddettenberi piyasaya Arzettikleri gaz ve benzinleri aynı atla satmaktadırlar. Halbuki ey velce Amerikan gaz şirketiyle Sovyet ve Romen gaz şirketleri a- Tasında rekabet mevcuttu. akat gecen seneden itibaren; a şirketleri arasındaki fiat fark- ii bertaraf edilmiş, £ fiatlarda ig vat temin edilmistir. Bu gün e Piyasada her hangi marka olur- olsun 14750 kilo gramlık bir si tenekesi 680 kuruşa satıldığı Rus, Romen ve Amerikan me petrolleri dahi aynen kilo- 20 kuruşa satılmaktadır. | R Benzin fiatlarma gelince gene 124 ve muhtelif markalı (o benzin iz kilo gramlık © tenekesi 725, ikme benzinse kilosu 26 kuruş- Ş$ ufiatlar gösteriyor ki kum « iel eng bir fiat birliği ır. Ve bunun da aralarında ya da bir mukaveleye müstenit ol- zannedilmektedir. Burada *maş ettiğiniz kumpanyalar bu! Masusta ademi malümat beyan et- Bekte, gaz ve benzin isinin bey-| eğimle bir piyasaya tâbi olduğu e le söylemiye salâhiyettar ol-! Hıklarını anlatmaktadırlar. İ sin mahiyeti yakında anlaşıla- Kahve tivatlarını s t, ği İstanbul Miniinkner tiner algyeti kahve hakkında yapmış! Ye uğu tetkikatını bitirmiş ve kah- day atlarını lüzwmsuz yere aritır- bei ve spekülâsyon yaptıklar; bit olunan bazr ticarethaneler aklında bir şikâyetname tanzir- derek müddeiumumiliğe gönd- e bunun üzerine şikâyetna » ban isimleri zikrolunan ticaret - Mağ çin muamelâtını tahkik et - dil, izere bir komisyon teşkil e - #si takarrür etmiştir. laç Pmisyon azalarının kimler o- #r henüz malüm değildir. Bu kik isyonda şeker meselesini tet- *den komisyon gibi tahlif edi- sek, veüç gün zarfında tet - ikmal ederek (neticeyi İM iemmitiğe bildiriminiz. m Ür Komüniiler divanıharpte ko, öirden gelen haberlere göre Me, visilerin o tahk'kat evrakı NN müstahkem divanı harbi- Verilir iştir, San'anın sukutu kayan Yahya San'ayı adam a- Diy, lam Ya, Fakat bütün kuvvetimizin ala rlarımızım sehirden çekil» Miraç, de müsaade etmişti. Bu Tora, e merkez (o San'adan! ) ya nakledilmiş bulunu-! b im Yahya San'adan mabey- 1$, nihayet ele geçir » yazıyor, âsi olmadı- bildiri du. Mabeynse şaşırmıştı, bir türlü ba xremiyordu. vi iğ tedip, mi, yoksa i beyin bar: * gün evvel ben 'en ödünç olarak YE Mahmut Nedim Bey wi Gümrükte: | Rüşvet doğru mu? Başmemur bu bir tasnidir diyor Galata gimrüğü muayene baş- | memurlarından Hasan (Fehmi beyin 40 lira rüşvet aldığı hak- kında maliye müfettişlerine yapılan ihbar ve iddia üzerine bir cür- mü meşbut yapıldığı yazılaıştır. Anlaşıldığına (ogöre o cürmü meşhut şu suretle olmuştur: Kibrit inhisar şirketi namına İsveçten gelen bin beşyüz san- dık kibritin aktarma suretiyle Mersin, Trabzon ve (Samsuna sevkedilmesi için şirketin sevk memuru Şevket bey tarafından verilen beyannameleri muayene başmemuru Hasan Fehmi bey muayene memurlarından Rıza ve Mehmet beylere havale et- tikten ssnra gümrüğe gelen ma- liye (o müfettişlerinden Cüneyt ve Mahmut beylerler bir taharri memuru tarafından davet edile- rek Üzeri aranmış ve üzerinde evvelce numaraları alındığı bil dirilen kırk lira bulunmuştur. Müfettişler Hasan Fehmi be- yi isticvap ettikten sonra ter- kifine lüzum görmemişler ve kendisini serbest bırakmişlardır. Dün kendisiyle görüşen bir muharririmize Hasan Fehmi bey meseleyi şöyle anlatmıştır! “— Aleylimde bir cürüm tas ni edilmiştir. £ Benim İsveçten gelen ve aktarma suretiyle baş- ka yere sevkedilecek kibritlerin muayenesi için rüşvet istediğimi iddia etme'x manasızdır. ve verdiği para birkaç aldığı paradır. Hu parayı benden şahitler huzurunda al Tah» xikat neticesinde hakiğat tebe- yyön edecektir. (Şevket bey hakkında müddeiumumiliğe m”- raçaat ettim. Müfettişler dün geç (vakte adar müteaddit memurları ça- çağırarak din'emi»lerdir. Küçük esnaf odaya yazılacak Ticaret odası 1932 ssnesine ait unvan tezkerelerini tanzim ederek ticarethanelere gönder- miye başlamıştır. Evvelki günkü içtimada veri- len karar üzerine Ticaret odası 60 bine yakın esnafın kaydedil- meleri için lâzımgelen bazırlık- lara başlanmıştır. Esnaf kayde- dilmedıği taktirde kendilerinden para cezası almacaktır. ( Son Yemen valisi ) 30 Senelik Siyasi Esrarı ifşa Ediyor ! Tefrikaı44wnm Tercüme ve iktibas hakkı mahfuz müzakereyle anlaşmak mı? Müşir Şakir paşa, heyeti tefti- şiye reisi sıfatiye 21 mayıs 321 ta- rihli 126 numaralı tahriratla bana söyle yazıyordu: Ahiren şerefi mevrut 14 mayıs 321 tarihli telgrafnamei âlide ©) zatı o âlilerinin San'aya İmam nezdine azimetinizde muvaffakı- yet kaviyen memul olduğu emrü iş'ar buyurulmasına binaen..... Za- tı âlüi saadetlerinin hemen azimet buyurmaları ve mumaileyh İmam Yahyaya ulüvvü şefkat ve kemali- merhameti seniyei mülükâneyi be-| Bugün Halkevinde Toplantı Var | “Halkevi,, ndeki dokuz şubenin ayrı ayrı bir komite teşkil ede- ceğini ve birer de mümessil se- çeceğini bu mümessillerin de evin umumi idare beyetini vücude getireceğini yazmıştık. Bu komi- telerle mümessiilerin seçimlerine bugünden itibaren başlanacaktır. Bugün evvelâ tarih, edebiyât ve dil şubesi komitesile mümessili seçilecektir. Bunun için geçen- lerde fırkadaki içtimaa iştirak eden dilstarih ve edebiyatçılarla hariçte bulunan ve bu vadide çalışanlardan arzu edenler ve şimdiye kadar Halkevinin bu şu- besine yâzılanlar bugün toplana- rak intibabat yapacaklardır. Poliste : yn evkif edilen Komünist yok Bir kaç gün evvel İzmirde bir komünist şebekesinin meydana çıkarıldığını ve bazı kimselerin komünistiikle maznunen tevkif edildiklerini yazmıştık, dünkü Son posta gazetesi İstanbulda da, Iz- mirdeki tevkifatla alâkadar se- kiz komünistin yakalandığını ha», ber vermiştir. Resmi makamlar nezdinde yaptığımız tabkikata göre, şehrimizde biç bir kimse komünistlikle maznun olarak tev- kif edilmemiştir. Polis müdürü Ali Rıza bey bize, gazetenin ver- diği bu haberin katiyyen doğru olmadığını söylemiştir. iv üvey babasını öldü- ren mahküm oldu Çatalcada üvey babası Eyübü öldüren Hüseyin hakkında, ağır ceza mahkemesinde görülen mu- hakemesi neticesinde idam ka- rarı verilmiş fakat esbabı muhaf- fife mevcut bulunduğundan do- layı bu ceza evvelâ 24 sene ha- pise, bilâhare yaşının küçüklüğü Dazarı itibara alinarak on seneye indirilmişti. Mazoun bu kararı da temyiz etmiş ve dün ağır ceza mahkemesi yeniden bir celse yaparak yeni bir karar vermiştir. Hüseyne verilen son karar, beş sene hapis cezasıdır. Bakkal Mihal beraot etti Mağşuş gaz satmaktan maz- nun olarak ikinci cezaya verilen Kadıköyünde bakkal OMibalın muhakemesine dün d yan... Ve hüsnü niyet ve merahimi cenabı hilâfetpenahinin (dere catı âliye ve şamilesini tefhim le nasyaihi lâzime ifa etmek ve sunufu memurin içinde hilâfı marazi ahval ve harekâtta bulu - nanlar haklarında muamelei lâzi- me ifa ile beraber keyfiyeti arzey- lemek üzere heyeti (o teftişiyenin sureti mahsusada Ymeene izam| buyurulduğu, kendisinin ve tarik gayrı müstakime gidenlerin arzı! nedamet ve dehaletleri dünya ve! ukbada baisi felâh olacağı.. Ve zatına tahsis maaş ile umuru mai- şetçe nail refah olacağı. Bil -| etraf tefhim ve telkin olunarak ri- zayı âli dairesinde istihsali netice- ye bezli söyeylemeleri....,, Yani ben gidip İmami kandır - malıydım. Suracıkta hatırlatmak isterdim: Hatıratımm baş (taraflarında meşrutiyetin ilânından biraz ev » vel Yemenden nasıl hileyle İstan- bula celbedilerek hapse atıldı - ğımı yazmıştım. O vakit bana tav- siye edilen en mühim sual şuydu: e e e NEN Muhtelit mübadelede: İ Yunan mürahhası M. Fokas istifasını geri aldı İstifa ettiğini yazdığımız muh- telit mübadele komisyonu Yu- nan mörahbası M. Fokas istifa- sıpı geri almıştır. — Malum olduğu üzere uzun zamandanberi mübadele komis- yonu Yunan mürahbası heyeti reisliginde bulunan M. Fokas ri- yasete M. Sakelaropulos'un, ken- disinin de ikinci mürahhaslığa getirilmesi üzerine istifa etmişti. Bunun özerine istifanın geri alınması için teşebbüsler yapıl- mış, neticede bir hal sureti bu lunmuştur. Büna göre, M. Fokas eskisi gibi murahhas heyeti riyasetinde bulunacak, M. Sakelaropulos fev- kalâde mürahhas sıfatiyle çalı- şacaktır. M. Sakelaropulos dün bu hu- susta bir muharririmize şunları söylemiştir: — M. Fokas eski vazifesinde kalacaktır. Zaten M, Fokasın va- zıyetinde ben buraya geldikten sonra değişen bir şeyde yoktu. Benim vazifem büsbütün baş- | kadır ve muvakat bir mahiyeti | haizdir. Umumi kâtiplik Muhtelit mübadele komisyonü umu- mi kâtipliğine tayin edilen Gömülçüne tali mübadele komisyonu reisi M. Gor- terin yerine kimse tayin edilmiyerek gerbi OTrakyadıki komisyon işlerinin Türk ve Yunan mahkemeleri tarafından görüleceğini evvelce yazmıştık. Gömülcüne komisyonu birarsf mu rahbas bulunmadığı için İağvedilmiştir Komüsponün orsdaki “işleri “Türk inu rahhası. Euat. beyle. Yunan . murahhas M. Florides tarafından görülecektir. Bu suretle komisyonun evvelce do- kuz tane olan teli komisyonundan yalnız şehrimizdeki aluncı tali komisyon kal- mıştır. Yoklama işleri Dul, yetim ve tekaütlerin yok- lama muamelâtı son bir karara öre 28 şubat akşamı bitecektir. Üç aylıkların tevziine de mart başından başlanacaktır. miş ve bazı şabitler dinlenilmiş- tir, Bunlardan Mehmet Saim Ef,, vaki olan ihbar üzerine vazifeten bakkal dükkânına gittiği sırada, maznunun sattığı gaza pronaft karıştırdığını itiraf ettiğini söy- lemiştir. Fakat neticede mağşuş gaz sattığı sabit olamadığından Mihalın beraetine karar veril- miştir. — Niçin İmam Yahyayla gö- rüştünüz? Halbuki İmamla görüşmemi iş- te onlar istiyorlardı. Hatta ben - den evvel, İstanbuldayken müşir Etem paşa da padişaha atfen ben- den bunu istemişti. Hem git görüş, sonra da; ne- den görüştün? İstipdat devrinin garip cilvele - rinden biri de budur. a San'aya hareket ettim. İmamla görüştüm. İmam beni şehrin ha- ricinde istikba letti, Aradaki kan- k hadiseler, harpleri, bize kar- şı âsi bir vaziyette o olduğunu ve hâlâ şehirde bir çok yaralılarımız zm, esirlerimizin bulunduğunu u- nutmuş gibi, unutturmak da isti- yen bir hali vardı. Karşı karşıya oturduk: — Ne istiyorsun, derdin ne - dir? Dedim. İ Fırtına var Bugün gene kar yağ- ması muhtemel Bir iki gündenberi soğuk fa- kat güneşli geçtikten sonra ba valar dün gene fenalaşmak isti- dadımı göstermiş, akşama kadar üneş çıkmamışlır. z Kandilli rasatbanesinin tahmi- nine göre hava bu gün kapalı olacaktır. Yağmur ve kar yağ- ması İhtimali vardır. Havalar Anadoluda da bozmuştur. Ankara ve Izmirde kar yağıyor Dün Ankarada sabahtan ak- şama kadar kar yağmıştır. Gelen haberlerden İzmir ve İzmite de kar yağdığı anla- şılmaktadır. Dün akşam Yeşilköy askeri rasat merkezi Karadenizde şi- mali şarkiden kuvvetli bir fırtına kaytetmiş ve Kavak liman ide- resine bildirmiştir. Bunun üzerine Kavak liman dairesi fırtına işa- reti çekmiş ve Karadenize çıka- cak gemileri fırtınadan haberdar etmiştir. Bir vapur karaya oturdu Diğer taraftan Yunan bandra- h İsteryatos Fosorotis vapura Falkayla Gelibolu arasında fır- tınadan karaya oturmuştur. Adliyede: Berset ettiler Bir gece yarısı, Pendik hun ateş balığı avla olan on beş musevinin Üzerlerine hücum ve silâh ve bıçakla teh- dit ederek bir küfe balık çal- mak iddiasiyle mabkemeye alı- nan Cemal, diğer Cemal, ve Adilin dün Ağırcezada mahke- lerine devam edilmiştir. Dünkü celsede, üç adamin on beş kişi- ye karşı her hangi bir taarruz” da bulunmalarına imkân görüle“ mediği için, üç mazmun arkada- şın beraetlerine karar verilmiştir. Eski tütün kaçakçısı mah- küm edildi Dün ibtisas (o mabkemesinde Ahmet ve Apti isimlerinde ba- vullarında 23 kilo tütün bulunan iki tütün kaçakçısının muhake- meleri görülmüş ve maznunlar hakkında karar verilmiştir. Ve- rilen karar mucibince Ahmet altı ay hapis (yatacak ve 120 lira hafif para cezası verecektir, Diğeri beraet etmiştir. —— a — Memleketini seven bir Türk kadınının yüksek teberruu Şehrimizde vefat eden Mani- salı Kara Osman zade Zahide banım vefatından evvel Beyoğlu ikinci o rolerliğinde ( yaptırdığı vasiyetnamesiyle Manisa hasta- hanesine 150 bin liralık emlâk gene orada bitiyordu. İmama dedim ki: — Biz San'ayı, bütün Cibal kıs mını, Zeydi mmtakasını sana bı- raksak rahat edebilecek misin zan nediyorsun. Bütün şafi kısmı eli- mizde kaldıktan < sonra, sahile bastan başa biz hâkim olduktan sonra, sen bir lahza rahat yüzü gö- i rebilir müygiii? l | Bana uzun uzadıya derdini an! lattı, bu evelce de yazdığım bazı memurların zulmünden dl, e e gibi | x 4 şikâ- oo (*) Mabeynden gelen, sü yiti v5 Karşıyağğak, Bahriahmerin o sahili bir uc'ından öteye kadar İn- gilizlerin, İtalyanların, Fransız- ların elinde değil mi? Yanı başın da Aden mıntakası bile ne manza- ra arzediyor, görmüyor musun, o halde buradan biz çıkıp gitsek, kimin üzerine çullanacağını tah « min edemiyor musun? Sen oturdu- ğun dalı baltalıyorsun. Brak ki bu- rayı terketmemizin imkân ve ihti- mali de yok... Söyledim, söyledim. O da ses sizce dinledi. (Bülnedi) Dö ME. e İNE enini ik

Bu sayıdan diğer sayfalar: