26 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

26 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

k ——8 — VAKTT 26 ŞUBAT 1932 - Süt Veren Pine Fosfatlı ŞarkMalt Hulâsası Artık Hanımlarımız için Modayı Takip Müşkülüt Kalmıyacaktır 7 A Ipekiş Bu meseleyi Kökünden halletti “IPEKİŞ,, kurulurken şu mü- him noktayı esaslı surette nazarı dikkate aldı: Dünya moda cere- yanlarını. günü (gününe takip etmek.. i. " 1D 16:1117 ı , Bu mahsatla yüksek mütehas- sısların idare ettiği hususi bir büro tesis etmiştir. Bu büronun bütün meşgalesi, dünya moda ce- reyanlarını adım adım takip ve PARIS'te çıkan her yeni modayı burada derhal tatbik etmektir. IPEKIŞ moda büosu Dünyanın en büyük ipek fab- rikaları ve Parisin en büyük moda müesseseleri ile çok yakından temas hasıl etmiştir. Yüzlerce tecrübeden Sonra.. IPEKIŞ Avrupa kumaşları de- recesinde, hatta onlardan daha iyi cins kumaş zapmaya muvaffak olmuştur. Pek Yakinda Göreceksiniz! 25 Liraya Radyo Makinaları Baltık markalı ve dört lâmba kuvvetindedir. Müceddettir. Bü- “tün Avrupa telsiz merkezlerini hoparlörle dinletir. Akümülâtör işler. Akümülâtör, lâmba ve sair teferruatını satın alan zat te- li edecektir. Istanbulda Yeni Postahanenin üst katında telsiz — telefon şirketine müracaat, Mep Avrüpanın en mükemmel alım satım merkezi <p | ve 13 ilâ 20 mart 1932 de devam edecek olan Viyana Beynelmilel Sergisini ziyaret ediniz. 8ilâ 12 mart azimet ve 13 ilâ 26 Mart avdet için biletler fevkalâde tenzilâtlıdır. Tafsilât Avusturya sefaret- hanesinden alınabilir. İştirak kartları ve tenzilatlı biletler al- mak için umumi mümessilleri Galatasarayda “NATA,, seyahat acentasına müracaat. Telefon Beyoğlu 4914 5E>-p Galata Ithalât Gümrügü Müdür- üğünden: 12 lira maaşlı münbal memuriyete müsabaka ile namzet olarak bir daktilo hanım alınacaktır. Taliplerin müsabaka günü olan 8-3-932 Sah gününe kadar evrak ve vesaiki ve yevmi mez- «kürde saat bir buçukta imtihan için Müdürlüğümüzde bulunma- A (723) Devlet Demiryolları ilanlârı İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak bakır yer altı kablosu, tarihli damga, soba için ateş tuğlası, kurşun boru, kanape ve “ pencere kolonu ve saire gibi muhtelifülcins 26 kalem malzeme- “ mİN pazarlığı 29-2-932 tarihine müsadif pazartesi günü icra kılı- nacaktır. Pazarlığa arzolunan malzemenin müfredat listesi mağaza dahiline asılmıştır. Taliplerin yevmi mezkürda saat 9 dan 11,30 kadar mağazada isbati vücut etmeleri ve tahriren fiat vermeleri ilân olunur. (710) “İstanbul polis Müdürlüğünden: Kapalı zarf usuliyle münakasaya (çıkarılan 2000 ilâ 2191 takım resmi elbisenin beherine teklif (o olunan 14 lira 59 kuruş fiat hatfı lâyık görülmediğinden ve pazarlıkla mübayaası tekarrür eimiş bulunduğundan tenzilâtla talip olanların yevmi hali olan 1-3-932 tarihine müsadif salı günü saat 14 te Defterdarlık dai- reşinde müteşekkül mübayaa (komisyonuna müracaatları ilân Ademi iktidar ve bel gevşekliğine karşı en müessir devi SERVOİN h:>- larıdır. Deposu, İstanbul'da Sirkeci'de Ali Rıza Merkez cezenesidir. Taşraya 150 kuruş posta İle gönderilir İzmir'de iki, Trabzon'da Yeni Ferah Yeni Turan gazesinde Neşrettiğim Yeni Turan gaze- tesinde şimdiye kadar tahrir mü- dürlüğü vapan Mehmet Sadık EF, nin vazifesine nihayet verilmiştir. Gazetenizle ilânını rica ederim, efendim. Finlandiyada Yeni Turan gazelesi imti- yaz sahibi Ahsen r—VAKIT Adres: İstanbul Ankara caddesi Vakıt yurdu. Telefon: Yazı işleri 24379 ve 20872 idare 2.4370 Posta kutusu: 46 Telgraf: Istanbul Vukıt Abone m ——— 8.6 12. Aylık Dahilde 180 400 750 1400 Kuruş Hariçte — 800 1450 2700 ———————— — Mân şartlarımız: Resmi Hususi Saun 10 Eş 12,50 Kş Santimı 20. 25 Küçük ilân şartlarımız : Ja 1:10 Defalıx 30 50 65 75 100 Kuruş A — Abönelerimizin ber üç aylı ğı için bir deli meccanendir. B — 4 satın geçen ilânların fazla satn için $ köruş zammo'lunur, VAKIT Matbaası Sahibi: Mehmet Asım, umumi nesrivat müdürü: Refik Ahmet Elmir Sütünüzü ar” tırır. Çocukların kemik” lerini kuvvetlendirir. Bir kadeh » *»» MARTELL Konyağı : veya buna ALA VSOP MAR TELL'i bir ilâçdan daha müessirdir v9 hastalıkların öni'nü alır. eN Evlâdının sihhatini düşünen, her | -hangi bir rahatsızlık sebebile zaif düşdüğünü gören, bu münasebet- İle kansız kalan, iştihasız bulanan İN çocuklarına lâtif lezzetli ve mü- | Kemmel bir kuvvet ilâcı olan vermelidir . Her ecsanede bulunur. | | Tekirdağ Evkaf Müdürlü- yo. günden: Tekirdağı Çukurçeşme civarındaki arsa üzerinde tam teşkilât! kâgir fırınla ittisalinde mağaza ve fevkani odaların müceddedef inşaatı kapalı zarf usulile (14 Şubat 932) tarihinden itibaren yir” mi gün müddetle münakasaya vazedilmiştir. Uk ve son günleri hariç 'ölmüak' öyere “bü “müddet (6 Mart 932) Pazar günü hita bulacak ve yevmi mezkürda teklif edilen miktar haddi lâyik gö” rülürse ihalesi icra edilecektir. Talibin şartname, keşif ve porijeyi görmek ve tetkik etmek üzere Tekirdağ Evkaf idaresine müracaat etmesi ve teklif edi lecek bedelin (9 7) buçuğundan noksan olmamak üzere teminat muvakkatelerile kapalı teklif mektuplarını (6 Mart 932) Pazar gü” nn saat on beşe kadar idarei mezküre ihale komisyonu riyaseti" ne tevdi ve irsal etmiş bulunmaları ilân olunur. (653) Marttarihine kadartevdiatınız yekün” Asgari | 5lira | Olmalıdır Asgari 5 lira tevdiatı olan Bütün kumbara sahipleri 2500 lira mükâfatlı # l Nisan kur'asına iştirâk edecektir Türkiye Iş Bankas!

Bu sayıdan diğer sayfalar: