26 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

26 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© Güneş ve sıhhat ! Kış günü çırılçıplak “mektep sıraları sırtlarında dolaşan talebe Avrupada zayıf çocukların neş- €masını temin için hergün Yeni yeni usuller bulunup tatbik *diliyor, leviçredeki Oo muhtelif ahat ye tedavi evlerinde bil- hassa ehemmiyet verilen bu ye- Di usuller açık hava ve güneş larma istinat etmektedir. Ba ay, esstselere tedavi için alı- eme orada muntazam < sıhhi trol allında bakılmakla be SŞ........ s.a.s sesessessssssssesssssessss..ss. es... nz 27 sumummuunz TARİH EL KİTARI smmm tetkikata başi Bu asrin ortalarından itibaren (Fransız, işi Ve tarihe yeni ladılar. Bu zamanda Sumerlerin çivi yazısı okundu. ir ufuk açıldı. raber Mali kolay hastalanma- maları için bunlar şedaidi havaiye ye de alıştırılmaktadır. Dağ baş- larında oaln bu müesseselerde kışın da ayni usullere devam edilmektedir. Hastaların haleti ruhiyelerinin düzeltilmesinin sıhhatleri üzerin- de çak iyi tesirler bıraktığı da tecrübe olunmuş ve bu müesse- selerde' " Bastalafı '' arzülarına İngiliz) âlimleri ” emsali işler | hastaların tedavi masrafını Yeni stadyum Frankfurt stadı nü- mune olacak Belediye stadyum inşaası için hazır- lıklara devam etmektedir. Bu hazırlıklar bu ay sonunda bitmiş olacaktır. Stadyum il yapmak için evvelce pek çok müracaat İ vaki olmuştu. Fakat münhasitan Yeni- bahçede (yapılacak stadyum hakkında kler henüz bir müracaat olma- | şar. İş Belediye stadyum inşasında Alman- | yada Frankfurt. stadını nümune ittihaz etmiye karar Vermiştir. i Fenerbahçe stadında yapılacak futbol müsabakaları | Bugün Fenerbahçe stadında yapıla- cak müsabakalar şunlardır ; Dartilfünunlular egzersizi, Galatssı- ray küçükleri - Fenerbahçe, Fenerbahçe İtalyan takımı, Arnavetköy birinci B - Moda (1), Kurtuluş - Fenerbahçe birinci - göre meşgul etmek © Üzere el- işleri, hasır ev eşyası ve yapmiya oyarıyan atelyeler vücude getirilmiştir. Hastalar açık havada yataklarda uz:narak karyolalarının önünde bazırlanan aletlerle bu işlerle meşgul olmaktadırlar. Bu atel- yeler bazı müesesselerde fakir ki karacak bir halede getirilmiştir. Fakir hastalar bu suretle hem tedavi görmekte, hem de ka- zanan hastane ücretini ödiyebil- mektedir. Bu müesseselere gelenlerin muhtelif memleketler ahalisinden olmaları nazarı dikkate alınarak buralarda lisan kursları da açık mıştır. Bu lisan dersahaneleri seyyardır. Lisan öğrenecek ço- cuklar, resimde görüldüğü gibi |» kış günü, çırıl çıplak, portatif sıraları sırtlarına yüklenerek kü- ime küme dolaşmakta, höşlarına umu a TANİTI Bİ, KİTABI Raşit Rıza Tiyatrosu 5 — VAKIT26 ŞUBAT 1932 — “Moda ve kadın Kollu kaplar moda olmuştur. Yeni kaplar son derece sade dir, Onların altına sarı siyab benekli kumaşlardan yapılma elbiseler giymektedir. Bunların yakaları biraz işlemelidiz. Ve akbın dışına şıkarılak siyah kabı süslemektedir. Şehzadebaşı Ferah Sinemasında Komik dümbüllü İsmail ve Ahmet bey» ler temsil heyetleri bugün gündüz tam 15 da Pariste misk sokağı cinayeti Yva- hot Sarrafın kızı 7 perde, gece tam Oda Hindiyana 4 perde. Ayca M.. Anastsş bale heyeti. Şehzadebaşında Bugün gündüz #aar 15 de ve gece san 2130 da (Serseri) piyes 4 perde. Nakleden Muhtar bey. Yatın ak- şım: (Aşkın mânası) Yazan: Aziz “giden lk durup sıraları ku- rüp oturup ders almakta, derse çalışmaktadırlar; — Sumer medeniyeti — Sumer, Akat, Elam devletleri ı Devletlerin ilk şekli Sitelerin ve kabilelerin ittihadiyle teşekkül edi - Yordu. (Kalde ve Elâmda) din ve devlet işleri karışıktır. (Bir Site Alla - w mevcuttu. iSte kıralı (o Allahın vekâletini haizdi:. Sitede, birma « bir kıral sarayı ve çiftçi, çoban, tüccar ve san'atkârlar için binalar ya- bilir. Bunlarr muhafaza i için de Surlar inşa ve edilirdi. Burada (11) Site gtekkül etmiştir, Sonra Sitelerin ve kabilelerin ittihadından.doğan bu üç evlet, (Sumerler, Akat, Elâm) devletleri birleştiler. şet bu birleşme hiç birisinin istiklâlini ortadan kaldırmadı. On bir bir allık şehri on bir krallıkla idare edildi. Hükümet merkazeiise bu an $ehir arasında değişti. m kırallarından birisi komşularına saldırdırdı. Çünkü komşuları- ku tek başına hâki molmak istiyordu. (Milâttan evvel 3050) bu vazıyette ie karıştı. kard San evvel (2850) de Sami (Sargon Kaldede bir imparatorluk du. Sargon (Kaldeden Amanus, Toros) istikametlerine hareket etti Ve memleketin hudutlarını genişletti. bili Sargonun çocukları memleketi daha büyüttüler. Hududu Akdeniz sa- lerine kadar uzattılar. O zamana kadar mabutların (namına hareket üzen hükümdarlar kendilerini mabutların yerine ikame ettiler. Bunun erine Sumerler ii isyan ettiler Sumerler milâttan evvel (o (2622 — 2648) yal hanedanı yerine geçtiler. Fakat biraz sonra (Hazardan) ge ala kavim buraya hâkim oldu. Milâttan (2225) sene evvel (Babildeki) iler) yeniden hâkimiyeti elde ettiler. bu, Birinci (Babil) hükümdarlığı bu suretle teşekkül etti. aya (Babilyon) ismi verildi. Ba ark “ Bundan sonra bilyonun en meşhur hükümdarı (Hamorabi) dir. Hamorabi kanun» oydu ve (İran —-Hint — Arabistan) yollarını Babilde birleştirdi. evvel (20) inci asrın sonlarında (Etiler) (buraları zaptettilerse nn Nihayet milâttan evvel (1320) senesinde (Asuriler) istilâ ettiler. lerle) Asuriler, muhaceret ve muharebeler neticesinde şimale çıkan (Sami- (1300: Hazar) dan gelmiş bir kısım halktan mürekkeptir. Milâttan evvel re ) senesinde (Babilyonu) işgal ve büyük bir imparatorluk kurdular. iâkimiyetini Kaldaniler, Lidyalılar, | Parslılar, Etiler, Suriyeliler dar, teessüs eden Asur hükümdarları (Salmanasar) ve (Sargan) (Asur Banüpal) zamanında Asuriler Mısra girdiler. N a (Kiyaksar) Babillilerle beraber milâttan evvel (612) sene » ii “evlerinin line Asurilere bere etti. )Ninova( zaptolundu. Babil (İkinci Babil) >. PERA TE Beşeriyetin ilk medeniyetinden birisidir. Sumerler medeniyeti (Elâm) ve (Akat) medenyelinin anasıdır. (Babil) ve (Asur) medeniyetlerinde bu medeniyetin izlerini taşırlar, Sumerler buralarda yerleştikleri zamanlarda medeniydiler. Nehirle » rin feyezanma karşı tedbirler aldılar, (o (Tunç, bakır, ve demir) mede niyetlerini inkişaf ettirdiler. Binaları taş olmadığı için kerpiçten yapar » lardr. Sütun, kubbe ve temel Sumerlerde seviyesi mezarlarına bakınca görülür. letler mezarlarda bol bol bulunmak -tadır. Hükümdarların mezarlarında altın başlık, pilâtin kupa ve gümüş ke- mer, altın ve gümüş gerdanlıklar, küpelere altm iğnelere tesadüf edilmiş tir. Sumerler heykeltraşe de çok ilerlemişlerdir. Asuriler ve Babilliler Sumerleri taklit etmişlerdir. e Sumerler bir çok mabutlara taparlardı. Mabutları insan şeklinde tas « vir ederlerdi uhun edebiliğine inanan bu kavimde cennet ve vin Tee görülür. Sumer medenyetinin (Altın ve gümüş) silâhlar ve a - yoktu. En büyük mabutlarının ismi (Dingir) bu kelime Türklerin T: kelimesine mukabildir. Aynı asıldangeldiğini bir çok âimler iddin ederl Sumerlerin Bini, Bel, Anon adlı 3 mabutları daha vardı. (*) Sumerlerin yıl- dızlarla uğraşmaları heyeti ilminin ortaya çıkarılmasına sebep oldu. Zaman ve mevsim mikyaslariyle kerrat cetveli Sumerlerden alınmıştır. Sumer- lerce mabutlar mükâfatı ve mücazatı dünyada verirler: Bunun için hasla- lıktan korunma Sumerlere esaslı bir işolmuştur. Mimari ve mühendislik terakki etmiştir. sun'i tepeler üzerine yapılmıştır. Bu mabetlere Sumerler Siggurat (Siggurat) tır. Bu mabetler: (Yer altını, Yer yüzünü ve gökü) temsil ederler. Semayave aTnrıya giden yol buradan geçer. Mabetlerin en kudsi yerleri kapıyla kubbeleridir. Bu mabetler kat kattır. Ve her katta heykeller vardır. Sumerlerde edebiyat : “© Sumer edebiyatı zengindir. Bu edebiyat dini efsaneler ve destanlarla başlar. Kahramanlık destanları Sumer edebiyalının mevzuunu teşkil ederlerdi. zamanlarda böyle bir Mabetler ilk , kulesi derlerdi. Babil (* Bin dünyayı idare eden zekâ Bel maddeye şekil veren kuvvet, Anon sözel san'atları halk edenkuvveti iğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: