26 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

26 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e mam am m mmm MM SOM amini Kıasinin güzel dostu neler yaptı? Varşovadan Petrograda! Güzel, haris ve casus Paris ve Londra bu kadının macera- lariyle çalkanıyor yçivet Rusyanın Londra sefiri Krasin güzel dostu madam Süngeviç mücevberatını ve el- beş milyon altın frank Mukabilinde bir logiliz sigorta etine ettirmiştir. Uzun müddet Parisi terk e- derek Lehistana geçniş, ve Ka- ovi şehrine giderek Grant © misafir olmuştur. İde ikameti esnasında ma- dam hastalanmış, ve bu esnada ma yanında taşıdığı bavulunu irmıştır. Bunun üzerine ma- derhal polise müracaat et- çalındığım iddia ettiği ba- Vulda elmasları yüzükleri ve mü- Sevberatile | beraber ayrıca da Pakit olarak altı bin Ingiliz lirası bulunduğumu söylemiş, ve bu Beyanda sigorta şirketine mü- pat ederek, beş milyon altın * sigorta ettirdiği mücev. k atının çalınması dolayısile şir- etten tazminat istemiştir. Polis sırkatin (o faillerini otabarri *derken, diğer taraftan sigorta etide en muktedir sivil me- başlarını göndererek meseleyi Gi bir noktadan tetkike ve kide bir bile olmadığını tah- başlamıştır. Şirket memurları madamın, ev- 8 uzun müddet Pariste yaşa- olmasını nazarı dikkate ala. Tak meseleyi evvelâ bu cephe- “ tabkike teşebbüs etmişler- a un Üzerine meselenin Pa- cereyan eden safhası ma- dan bakkandak eri ii miştir, Çünkü madam Gün- Beviç Ki de aynı menval Üzre bir sigorta şirketini iğfal apek istemiş ve buna muvaffak da mıştı, Buna muttali olan şirket me- ları bu sirkat hadisesini, bi- De daha tamike lüzum görmüş- © ve neticede anlamışlar ki Me ğı iddia olunan mücevhe- Pariste Avrupa oteline ema- yeten bırakılmıştır. Bu vaziyet Ne Leh polisi de mese- rr edilmiş, ve ma- kak e iğ meydana çı- Biştir. endisi derhal tevkif edil yy adamın sergüzeştçu bir ma- gm dolu bir hayatı vardır. umumiden evvel madam viç,, Varşuvanın en gü- a VE en maruf bir kadını imiş; hi, “mada bir şirkette küçük ay, eurken o şirketin direk- kaç kendisini sevmiş ve onunla tok, etmiştir. Fakat aradan İ , eçmeden madamın serbes- N harakğty bu izdivacın bozul- Mağ, neticelenmiştir. Yalnız Bad unutmamak lâzımdır ki V.D bu izdivaç sayesinde a a yüksek sosyete ba- » dahil olmuş, güzelliği sa- iv vie kendisine bir çok dost- ig, Azanmıştı bunun içindirki mütaakıp derhal bir Leh Ray ratla €wienmişti, Fakat Yap pin mahremiyetine dahil dan e ahvalini daha yakın- Ynt çbe farsat bulan bu Leh Bitmedi tı da aradan çok zaman en madamı terketmek F, bw kalmıştır. Münir madam bundan hiç mü- Mei ğildir. Güzelliğin ve €vci balasına vasıl olan i e meclupları olan Varşovayı da kendi şöhreti için kâfi bulmıya- rak derhal Petrograta hareket et- miş; ve orada Çarın hususiyet ve teveccühünü kazanmış en yük- sek aristokratlarla tanışmıya, ve onların dostluğunu kazanmıya muvaffak olmuştur. Şimdi artık Petrogratta da madamın güzel- liğine meftun güzide bir Aris- tokrat sınıfının teşekkül ettiğini görüyoruz. Mm. Güngeviçin fü- sünkâr güzelliği hergün yeni bir aristokrati teshir ediyordu. Öyle bir an ve zaman geldi ki madam Güngeviç Petrogratın ve Aristokrat muhitin en maruf ve en ziyade aranılan bir kadını oldu. Madam bu şöhretini Rusyada ki büyük ihtilâle kadar idame edebildi ve ihtilâl esnasında ta- vıştığı krasinle, mumaileyhin se- fir tayini üzerine beraberce Lon- draya gitti. Krasin çok müsrif bir adamdı. Madam Güngeviç, Krasinin bu | hudutsuz israfından çok istifade etli. Bundan başkada Krasinin dos- tu olması basebile casusluk işle- rine karıştı onun bu sahada el- de ettiği malümata fazla kıymet ve ehemmiyet veriliyordu. En nihayet bir gün Krasin vefat edince, madam Güngeviç Kra- sinin terkettiği bütün eşya ve zinetleri çalarak ortadan kaybol- du Ve Parise gidip yerleşti. Madam Parise müvaseletin- den kısa birzaman sonra Paris- te zengin bir tüccar, bir kadın V alİNLİND bir el tenezzühüne davet edilmiş fakat bu gezintiden sağ olarak av- det edememişti. Son yapılan tabkikat netice- sinde bu tüccarın casuslar tara- fından öldürüldüğü tahakkuk et- miş, madam Güngeviçin casüs- lukla alâkası ve casuslarla mü» nasebeti olduğundan bu vak'ada tüccarı gezintiye davet eden ka- dının kendisi olması, kendisinden bihakkın şüphe edilmiye sebep olmuşlur. Bu hususta Pariste istintak ve tabkikata devam edilmekte tir. Madam Güngeviçin bu katil hadisesinde metbaldar olduğu muhakkakaddedilmektedir. Kra- sinin bu güzel dostunun daha baş- ka gizli vakalarla alâkası oldu- ğunun bu tahkikat neticesinde tazahur edeceği zan ve tahmin edilmektedir. Bir zamanlar huzu- rile en yüksek sosyete meclisle- rine şeref veren bu güzel kadın, şimdi Krakovi (hapisanesinde hakkındaki bu tahkikatın neti- cesini beklemektedir. Doktor Hafız Cemal Dahili hstalıklar mulahassısı Cumadan maada her gün öğleden sonra saat 2,20 dan 5 e) kadar İstan. bulda divanyolunda 118 numaralı hu Js.ko.sa.ar ko. dan | Yerli mamulâtından 30 — 50 adet iki direkli çadır kapalı zarfla müna»)| kasaya konmuştur. İhalesi 5 — Mart — 932 tarihine müsadif cumartesi gü nü saat on beşte yapılacaktır. Talip lerin şartname ve nümunesini görmek üzere her gün Ankarada merkez satın alma komisyonuna (o müracaatları vel münakasaya iştirak edeceklerin o gün ve saatinden evvel teklif ve teminat mektuplarmn makbuz (mukabilinde mezkür komisyon riyasetien tevdi ey- Temeleri. (73) (502) ... Askeri müzede mevcut 20 baş ve 20 çift elinmankeni pazarlık suretile yapılacağı ilân edilmiş- sede talip çıkmadığından pazar- lığına 27:2-937 Cumartesi günü saat 16,5 de KOM. da icra kı- lınacaktır. Taliplerin şartname- sini almak ve pazarlığa iştirâk etmek üzere Kom.a muracaât- ları. (93) (688) Güneş Sigorta Türk Anon'm Şirketi Hissedaran efendiler 1932 senesi Martının 31 inci Perşembe günü saat As, Mk. 15 de şirketin İstanbul'da Cermanya Ha- nında 4 üncü katında ktin idareci mer- keriyesinde sureti adiyede içtima edecek olan heyeti umumlyeye davet olunurlar. Ruzoamei müzakerat : ı — Meclisi idare raporunun kıraati, 2 — Murakıpler raporunun kuaati, 3 — 1931 devrci hesabiyesine ait bilânço ve kâru zarar hesabının . casdiki ve geçen devreli hesabiye zarfinda ifayı vazife eden Meclisi idare azalarının ib- Tası, 4 — 1932 devreli hesabiyesi için Meclisi idare azalarmın intihabı, #— Meclisi idare azalarına mahsus hakki huzurun tespiti ve azayı mezküre me- yanında şirketin müdiriyeti umumiyesini deruhte eden Zata verilecek tahsisan takdir ve tayini zımnında Meclise selâ- hiyet itası, © — 1932 senci hesabiyesi için mu- rakiplerin tayini ve ücretlerinin tespiti. 7 — Ticaret kanununun 323 üncü maddesi muc'bince şirketimizle icrayı muamele hususunda Meclisi idare azala- mına mezuniyet ve selâhiyet İrası. Gerek eşaleten ve gerek vekâleten şirketin Idakal on beş bisse senedine malik olan hissedaran efendiler hamil oldukları senedatı içtima tarihinden lâa- kal on gün evel şirketin merkezi idare- sine tevdi etmek suretile heyeti umumi- yeye iştirak hakkımı baizdirler. Meclisi İdare Istanbul'da Sabuncu Zade Meh- met Şakir ve Mahtumu müesse- satı Türk Anonim Şirkeli Hissederan heyeti Oumumiyesi 28 Mart 932 tarihine müsadit Pazartesi gü- nü sast İ5 te Şirketin OKantarcılardaki Merkezi wmumisinde alelâde içtima ede- ceğinden nizamnamei dahilinin yirmi dördüncü maddesi mucibince hissedara- nın gerek asaletsu Ve gerek vekâleten hamil oldukları bisse Senedatını içtima gününden İdakal on gün evel şirket vez- Besine teslim etmeleri ve teyin olunan gün ve saatte içtlmada hazır bulunmaları | ilin olunur. Ruznamei müzakerat : 1 — Meclisi Idare ve muralep a- porlarının kıraati, 2 — 19531 senesi bilânço ve kâru- zarar hesaplarının tetsikile Meclisi Idare- nin il 3 — 1931 senesi temcettüunun tev- ziline karar ve Meclisi idareye mezüniyet ita 4 — Nizamnamei dahilinin tadil ö- Tunan on birinci maddesi mucibince ye- niden meclisi idare azati intihabi, MECLİSİ İDARE ZAYILER 1338 senesi Üsküdar Selimisaliş mek- susi kabinesinde dahili hastalıkları) çebi altıncı sınıfından aldığım tasdikna- muayene ve tedavi eder, Telefon: İs-| meyi zayi etim. Yerisini çıkaracağımdan tanbul (2. 22398) eskisinin hükmü yoktur. o Ahmet Mitar Istanbul Belediyesi ilânları Eminönü Belediye Dairesinden: Mailiinhidam bir vaziyete ge- len ve mutasarrıflarının tahkikile tabriren tebligat icrasına inti- zaren alâbalihi ipkasında mahzuru görülen İskender boğazında Baltacı ve Sorgutçu banları arasındaki han odalarıaın tarihi ilân. dan itibaren (48) saat zarfında mahzuru izale edilmediği takdir- de Ebniye kanununun maddei mabsusası tatbik edileceği muta- sarrıflarına tebligat makamına kaim olmak üzere ilân olunur. (713) -VAKITın-— Küçük ilânları| A | 0defası yüz kuruştur Sermayedar şerik aranıyor — Bizzat 35 nevi ıtrıyat ve emsali levazım imal ederim. Sermâyedar bir şerike ih» tiyacım vardır. Bu iş de büyük bir isti: fade temin edileceği muhakkaktır. Gö. rüşmek üzere Kumkapı çifte gelin No26 Mustafa aki adresine müracaat (2483) Satılık dükkân ve haneler Pangaltıda Tramvay caddesin- de 20, 22 No. lı dükkânlar ile östlerindeki 11, 13 No. lı haneler 2 Mart 932 Çarşanba günü saat 15— 16 da Beyoğlu 3 üncü Sulh H. Mahkemesince izalei şuyü suretile satılacaktır. | mmm mp lm Fransızcâ, Almanca kâtibe Fransızca ticareti muhaberat yapan Almanca iyl, Türkçe ofta derecede bi- len bir kadın kâtip iş aramaktadır. Ga- zetemizde Fisret Adil beye müracası SA. Al k Mlânları Ri Konya askeri orta mektebi için 1000 metre minder kılıflığı bezi pazarlıkla satın alınacaktır. Pa - zarlığı S-mart-932 cumartesi günü saat 16 ya kadar Harbiye mekte - bindeki satın alma komisyonuna müracaatları. (228) (717) ... Eyüpte Dikim evinde mevcut muhtelif köhne eşya alent müza- yede suretile satılacaktır. Müzaye desi 20 mart 932 pazar günü sanat 16 ya kadar Harbiye mektebin deki satın alma komisyonunda ici ra kılmacaktır. Taliplerin şart - namesini görmek için komisyona köhne eşyaları görmek için Dikim evine ve münakasaya iştirak için de muayyen vakitte komisyonda hazır bulunmaları. (229) (718) ... Konya askeri orta mektebi için 1500 metre yastık kılıflığı bezi pazarlıkla satın alınacaktır. Pa - zarlığı 5 - mart - 932 cumartesi gü- nü saat 16 ya kadar icra kılma - caktır. Taliplerin Harbiye mekte- bindeki satın alma komisyonuna müracaatları. (227) (716) * s Süvari binicilik mektebinde! mevcut 62 eğer pazarlıkla tamir ettirilecektir. Pazarlığı 5 - mart! 932 cumartesi günü saat 16 ya kadar Harbiye mektebindeki sa | tım alma komisyonunda icra edile cektir. Taliplerin komisyona mü -| racaatları. (226) (715) ... Askeri Mekteplerle, hastane -| ler ihtiyacı için 70,000 kilo koyun ve 10,000 kilo kuzu eti pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 27 -— Şubat — 932 Cumartesi günü saat 16 ya kadar Harbiye mektebinde ki satın alma komisyonunda icra| edilecektir. Taliplerin şartname - sini görmek için komisyona mürü- caatları ve iştirak için de vakti muayyeninde hazır bulunmaları. (218) (643)| Maltepe Askeri Lisesi için 750 | adet yüz bavlusu pazarlıkla sa- bın alınacaktır. Pazarlığı 27-Şu- bat:932 cumartesi günü saat 16 ya kadar Harbiye mektebindeki satın alma komisyonunda icra kılınacaktır. Taliplerin muayyen vaktinde komisyonda hazır bu- lunmaları. (225) (694) i i | ve Askeri Baytar mektebi için muhtelif eczayı baytariye aleni münakasa suretile satın alına- caktır. Münakasası 20-Mart-932 pazar günü saat 16 ya kadar Harbiye mektebindeki satın al ma komisyonunda icra kılınacak» lr. Taliplerin şartnamesini gör- mek için komisyona müracaat- ları ve iştirak için de muayyen vaktinde komisyonda hazır bu- | lunmaları. (224) (693) ! 7 —VAKTT 26 ŞUBAT 1932 me Istanbul Mahkemei Asliye Bi- rinci Ticaret Dairesinden : Mahkemece iflâsımn açılmasına karar İİ serilmiş olsn Beyoğlu'nda Tepebaşında Perapalas karşısında (4 numeroda amd- kacı ve halıcı Sabitay İlayım efendinin alacak'arile akdeylediği konkordato be- rayı tetkik mahkememize tevdi kılınmış ve emri tetkiksn 3-3-932 tarihine mü- sadif Perşembe günü saat 1030'da fe rası mükarer Bulünmuş Olduğundan ba bapta alâkadar olanlarını yevm ve saati mezkörda mahkemede hazır bolonmaları ilân olanur. İstanbul dördüncü icra me - murluğundan: 7 Niko veledi Kostantin efendiye borçlu madam Zoinin pederi pa * mukçu Dimitriden intikali lâzım gelen ve tamamı 858 lira kıymeti mukaddereli Fenerde Apti su ba- şı mahallesinde 42 No olup içinde bir kuyu ve birinci katta bir sofa bir halâ ve bir dolap ve bir mer- mer musluk ve taras mahli ve ikin- ci katta birinci katın aynı olup ü- çüncü katta bir sofa üzerinde bir oda ve tavan arası tarasatan ibaret ve 56 metre mürabbar vehu - duden bir tarafı Ergiro ve bir tarafı Koço ve bir tarafı Fener ocaddesi ile mahdut Ne. 42 bir bap hanenin tama « mı ile gene Niko veledi Kostantin edendiye borçlu madam Zoinin babası ba müteveffa namı diğer Penbeci Dimitriden intikali lâzım gelen Fenerde Apti su başı mahal- lesinde Balat caddesinde ve balâ- daki 42 nuramalı hanenin arka ci- heti ve bir tarafı İspiro hacı Mi « hal dükkânı ve bir tarafı ahara ait arsa ve arkası borçluya âit mezkür hane ve cephesi Balat caddesiyle mahduttur. j Ve tamamı 448 lira kıymeti mu kaddereli eski 21 N ol: menzil olup akdemce 29 ilâ 35 numaralarla murakkam dört bap dükkân olup İstanbul belediyesince hedmedil « miş dükkânlardan kalan ve halen 33 metre mura evveliye müzayedesine vaz edil « miştir. Taliplerin kıymeti muhamme « nelerinin 100 de onu — nispetinde pey akçesini hamilen 931 — 261 İ dosya numarasiyle müzayede gü- İ nü olan 30 mart 932 tarihine mü- sadif çarsamba günü saat 14 den 16 ya kadar memuriyetimize mü - racaatları ilân olunur. (2514) Fatih sulh birinci hukuk ha « kimliğinden: Halit beyin Hasan lali efendi veresesinden oğlur Sayıt ve kızı Emine torunları Satrettin Nurul » lah Muazzez Nilufer hanım ve beyler alehhme Sadır olan ilamın tavzıhı zımnında yazılan o ilanda Muazzez hanım munderiç oldu - ğündan mumaileyha hakkında bir mah muddetle tebliğat icrası kas rargir olmakla yormmı muhakeme olan 26 —3 — 932 saat 1) de mah kameye gemeleri ve ya tarafların- dan musattak bir vekıl gönderme- leri ilan olunur. Fatih sulh ierasmdan: Selâhattin bey ile Esat namı di- eri Sadullah efendinin şayian mu tasarrıf oldukları Divan yolunda atik Ali paşa mahallesinde 38 eşki 32 yeni numaralarla o murakkam kârgir dükkân izalei şuyu zımnın- da açık arttırma suretiyle 23 mart 932 çarşamba günü saat 15 te sa- tılacaktır, Tapuca müseccel ve gayrı mü- secele hak sahiplerinin 20 gün zarfında icraya müracaatla vesas ikını ibraz etmedikleri takdirde gavri müseccel hak sahiplerinin id diaları mesmu olmıyacaktır, Arttırmıya iştirak edecekler kıy meti ea e olan altı yüz H- ranin yüzde onu nispetinde akyesi vermiye mecburdur. Üzeri ne ihalesi icra kılman Müşteri be- deli müzayedeyi bes gün zarfında teslim etmediği takdirde ihale fes- holunacak ve bu yüzdeki fark ve zarardan mes'ul olacaktır. Fazla malâmat istiyenlerin 932 — 262 numara ile icraya müracaat etme- leri ilân olunur. (2818) bbamda arsalarm” tamamları 30 gün müddetle ihalei m EE Nal ml

Bu sayıdan diğer sayfalar: