25 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

25 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Şehir Meclisinde dünkü müzakereler Bugün Sinci sayıfada— -<Xarih <<. EL Kitabı 15 inci Yıl » e İS inci Yıl * Sayı: 5075 Amerika nihayet harbe girecek mi ? > Japonlar silâhlarını ( nereden alıyorlar? Muharebe şiddetle devam ediyor, | iki taraf çamur içinde boğuşuyor Bütün Çinlileri vatanın müdafkasına çağıran Çinli telebe bir nfimay'ş esnasında Londra, 24 (A.A.) — Şanghay Bir Japon tayyare filosu, Çin Röyter ajansına bildiriliyor: (Ak tarafı 2 inci sayfamızda) Elveda Grenata 13 üncü Alfons dün öğle üzeri hareket etti ki gün şehrimize gelen sabık Ispanya kıralı Alfons dün Öğle üzeri geldiği vapurla seya- tine devam etmek üzere hâ- et etmiştir. ka sabık kıral evvelki gün Top- PI sarayin gezdikten sonra Mat on yedide vapura gelmiş, i buçuga kadar orada kala- tak elbise değiştirmiş. sonra Bey- unda Turkuvaza gelmiştir. fons burada iç salonun ya- e da bulunan Mesajeri Mariçe Mpanyası İstanbul acentesi M. dr Kuto, Dük de Miranda, biri üç zat ve bir madamla kte akşam yemeği yemiş, ge- Yarısına doğru buradan çık- Ve yaya olarak gece yarı- L Al tarafı 10 uncu sayıf fada | 13 üncü Alfons yy yy yg imi I Martta Başlıyoruz! Gazetemizin okuyucularına hizmet Bütün ilk mektep talebesininkitaplarını “Vakıt,, hediye olarak verecek Tafsilât pek yakında an GAZ gg yy eviye Ayas Perşembe 25 ŞUBAT 1 Mayıs şenliklerinde (2 inci ay) b 'İ Bugünkü sâyımız 12 Sayfa, cazip, meraklı yazılarla Gençlik, Akbaba, Sinema sayfaları —5,6,7 ve B inci sayfamızda — Darülfünun Meselesi — 4 üncü sayfamızda — Gazi Hz. Gazı Hz. dün saraydaki me- sai dairelerinde meşgul olmuş- lar ve bir yeri teşrif etmişlerdir. Başvekilimiz Moskovada bulunacaklar Başvekil Ismet paşp Hz. nin Rüsyaya seyahat edecekleri ya- zılmıştı. Bu hususta gelen yeni haber- lere göre başvekilimiz hariciye vekili Tevfik Rüştü: beyle bir- likte nisan son haftasında Rus- yaya hareket edecek ve bir ma- | yıs şenliklerinde Rusyada bulu- nacaktır. Türk gazetecilerinden bir he- yetinde seyyahate iştiraki muh- temeldir. Başvekil paşa Rusyada beş gün kalarak muhtelif sınal ve zirai mıntakaları gezecektir. Dö- nüşte Berlin yolunu takip ede- rek Româya gitmeleri ihtimali de | mevcuttur. Gümrükler vekili Yeni bütçesini hazır- lamıya başladı Ankara, 24 (Vakıt) — Güm- vikler vekili Rana ve müsteşar Adil beyler bugün vekâlet büt- çesini ihzara başlamışlardır. Vekâletin ayrı bir bütçesi ola- cak, gümrükler umum müdürlü- ğü ve muhafaza umum kuman- danlığı bütçeleri ayrı bulunacak- tır, Vekil ve müsteşar beyler ve- kâlet bütçesinden başka bu büt- çeyle de meşgul olmuşlardır. Gümrükler teftiş relsliği Aükara, 24 (Vakıt) — Maliye müfeltişlerinden Muammer bey | gümrükler vekâleti teftiş heyeti reisliğine vekâleten tayin edil- mişlir. Meclisin bugünkü ruznamesi Ankara, 24 (Vakıt) — Yarın Meclis ruznamesinde bazı meb'- uslara izin verilmesi, Londra posta kongresi senetlerinin ikin- ci müzakeresi, kaçak malları ih- bar edenlere verilecek ikramiye- | lerin nısfinn peşin verilmesi | hakkındaki lâyihanın iadesi var- dir. | rr araştırmaktadır. göl Sünen ve 10anco-sayıfalarda 1932 Zan ba Maarif işlerimiz Akalliyet ve e cnebi mektep- lerinde Türkçe mecburidir Yanlışlık tashih edildi ve dün mekteplere yeniden emir verildi Gazetemize muhtelif maarif meseleleri hakkında beyanatta” bulunan Maarif vekili Esat B. Maarif vekili Esat bey dün $a-! bah Ankaradan şehrimize gelmiş ve İstasyonda maarif erkânı ve di- ğer zevat tarafından karşılanmış- tır, Vekil bey Tokatlıyan otelinde| bir müddet dinlendikten sonra Dolmabahçe sarayma giderek Re- isicümhur hazretlerine tazimatını. arzetmiştir. Vekil Beyin beyanatı Ecnebi mekteplerinde Türkçe tedrisatın talebenin ve mektep ida relerinin ihtiyarına terkedileceği hakkında çıkan şayiaların doğru olmadığını iki gün evel yazmıştık. Maarif vekili bey de dün kendisi ni ziyaret eden bir muharririmize verdiğimiz haberin doğruluğunu teyit etmiş ve muhtelif maarif iş“ leri hakkında şu beyanatta bulun- muşturt — İstanbula hususi işlerimi tas kip için geldim. Fırsat buldukça mektepleri de tefliş (edeceğim. Burada üç gün kadar kalacağım için ecnebi mekteplerini gezemis yeceğim. Bumu başka zamaan bis rakıyorum. Ecnebi mektepler Ecnebi mekteplerdeki ecnebi tabiiyetini haiz talebenin Türkçe, tarih ve coğrafya, yurt bilgisi derslerini takip edip etmemekte muhtar bulunduklarına dâir olan yanlıştır. * Resmi, hususi, a“ kalliyet ve ecnebi mekteplerinde İ türkçe, tarih, coğrafya ve yurt bil- gisi . dersleri mecburidir. Ancak ecnebi mekteplerindeki ecnebi ta- |. bilyetindeki talebe yalnız türk ta- Altasrafı 5 inci sayfada Bugün Uşaktan 300 bin kilo şeker geliyor ! Şeker ve kahve meselesini tetkik eden komisyon henüz karar vermedi | smmm Uşak şekör fabrikası Şeker sipekülâşyonu yapıldığı hakkında vaki olan'şikâyet üzeri- ne bu meseleyi tetkika © başlıyan komisyon dün de ticaret odasında! toplanarak toptan mal satan tüc- carlarla ikinci derecedeki bayileri dinlemiştir. Bu arada Alpullu şe- ker fabrikası da bulunmaktadır. Fabrika namına salâhiyettar bir) zat komisyona gelerek umumi ve hususi vazıyet hakkında malümat vermiştir. Haber aldığımıza göre komisyon şeker fiatlarını lüzum » suz yere yükseltmiye sebep olanla» Bunun için toptancılardan (o perakendecilere geçtikten sonra şekerdeki yüksel- me fiatları tetkik edildiği gibi bun dan başka mamul şeker yapan ba- zı fabrikalar son bir ay zarfında aldıkları şeker miktariyle satış fi- atları ve hangi müesseseden satın aldıklarını da tetkik etmektedir. Komisyon bu akşama kadar va wifesini bitirecek (o ve hazmladığı Josyayı vilâyete verecektir. Kahve meselesi Ticaret müdiriyeti tarafından kahve fiatlarını yükseltenler hak- kındaki tetkikata da devam etmek tedir. Kahvecilerin yaptıkları sis pekülâsyon, toptan kahve satanlar la kuru kahve satanlar cepbesin « den tetkik edilmektedir. Toptancılara göre . piyasada kahve az olduğu cihetle kahve fi- atları yükselmiştir. Hükümet ay- da 3 bin çuval kahvenin ithaline müsaade ettiği takdirde piyasada kahve buhranı ve yüksek ifatla kah , ve satışları olmıyacaktır. Bu takdirde fiat gene 90 ilâ 100 kuruş arasında temevvüç edecek- tir, Diğer taraftan kahve fiatlarmı kuru kahvecilerin yükselttikleri id din olunmakta ve bunlar kahvenin okkasını toptancılardan 120, 130 kuruş arasında tedarik etikleri hal de 180 — 190 kuruşa çıkardıkları İ S#öylenmektedir. Kahve meselesi de bir iki güne kadar neticelen- dikten sonra komisyon tarafından tetkik olunacaktır. Bu iddialara karşı kuru kahve ciler de fiatlarını O kendilerinin yükseltmediklerini, pahalı aldık « “Lütfen sayfayı çeviriniz)

Bu sayıdan diğer sayfalar: