25 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

25 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

7 VAKIT 25 ŞUBAT 1932 —— Japonlar silâhlarını nereden alıyorlar ? (Üst tarafı 1 inei sayiada mevzileri üzerinde uçmuş ve bu! mevzii sistematik bir tarzda bom- bardıman etmiştir. Bunu mütea- kip saat 10 da umumi ileri hare - ket emri verilmiştir. Tanklar ve zırhlı otamobillerin ateşleriyle takviye edilen Japon piyadeleri Çin mevzilerine hücu- ma kalkmıştır. Öğle vaktine doğru muharebe, şidest'a devam ediyordu. İki Çin tayyaresi, Japonların! Kiang Vang civarındaki sahra u- mumi karargâhları üzerinde uca»! rak bombalar (Oatmıştır. Atılan mermiler hedefin yalnız 39 metre kadar yakınına düşmüştür. Çinliler büyük bir siddetle mukabcle ediyor Şanghay, 24 (A.A.) — Sekiz muazzam Japon tavyaresi Kianç Van etrafındaki Çin mevzileri-| ni bombardıman' etmişler, fakat Çinliler de Japon mevzilerini tü .| fek ve mitralyoz ateşivle kalbura! çevirmişlerdir. Çin askerleri tab-| gir. rip edilen siperlerini yorulmaz bir sâyle tamire uörasmaktadırlar. Sanghaydaki Japon ha'kınm tahlivesine devam edilmektedir. | Geri kalan 16900 iaponyalı hali hazırda mezkür şehirde bulunmak! tadır. Mültesilerden bin kisi bu! sabah Japonvaya müteveccihen' vapura binmişlerdir. | Çin ve Japon siperleri sulle dolu Londra, 24 (A.A.) — Şanghay- dan Röyter ajansma bildiriliyor: Saat 10 da Kianş — Vanda başlıyan muharebe öğleye doğru bitmek üzereymiş gibi görünmek-| teydi. Maamafih Japonalr umu - mi hiç bir ileri hareketi yapama- mıslardır. Filbakika geceleyin yağan yağ-| mur muharebeyi fevkalârle müş -| kül bir bale getirmişti. Çin ve Ja- pon siperleri sularla dolu ve Çin, Japon askerleri bundan dolayı ay- nı dererede müteessir ve musta - riptir. Tayyare ve topcular tara - fmdan açılan bombardıman öğle- ye kadar bilâfası'a devam etmiş - #ir. Japon piyadesi, bütün kuv- vetlerini harbe sokmamıstır. Janonlar süngü höcumlarmdan fazla bomba ve ebtelerle harp el- miye mütemayildirler. Çanai cephesinde, Japon bah- riye silâhendazları, bu gün kesif bir tüfek ateşine © baslamışlar ve bu mahallin şimalindeki Cin mev- zilerini hedef ittihaz eylemişler - 'dir. Muharebe öğleden sonra müt- hiş bir surette devam etmekte -| M, V, “dir. Bu sabah intişar eden haberle- rin hilâfına olarak 13.000 Japon 'askerinin Voo —Sung civarına ihracı doğru değildir. Japonlar. $u srrada hiç bir takvive kıtaatmın vesulünü beklememektedirler. havdaki siv!i İapon ahali sehri trrkediyor Londra, 24 (A.A.) — Sanghay- 'dan Rövter aiansma bildiriliyor: Sanghavdaki Japonlar, kalaba- ık bir halde sehri terke devam et mektedir. 228 kânunusaniden iti- baren, Japonyaya müteveccihen 9.000 kisi sehirden miifarekat et- miştir. Kalmış olan 8.000 'apon- yalı diin İapon memurlarından al mıs oldukları ihtar üzerine hare ket hazıririrtarmda bulmakta - dırlar. 1000 kadar mülteci, bu sabah Japon konsolnshanesi yekı- nmda demirlemis olan bir remiy- İle Japonvava hareket etmistir. Çin nisanci e'rarivlezeverleri Şanghay, 24 (A.A.) — Japon ları icin fistların cüleeldiğini söy. İemektedirler. Bittah! komisyo - © num verereği karar netiresinde mu © kabil iddialarden hane'sinin doğ- — ru olduğu anlaşılacaktır. : Mn şeker gtliyor ; aber aldığımıza göre OUşak © şeker farbikası İstanbul piyasası- © mı tatmin edecek tez seker sevki - yatma baslamıstır. Bu gün Usak- © otan şehrimiz» 300.000 kilo he- konsolosu M. Murai, lediye reisi M. Chen'den Çapsideki Çinli ahaliyi| çıkarmasını talep etmiş olduğunu hatırlatmıştır. Mumaileyh, Çin nişancılarınm Japonlar üzerine ates etmekte de- vam eylemekte olduklarını beyan etmiştir. Bunlarm arasında ka- lanlar da bulunmaktadır. Bu su- retle maktuller arasında kadın ce- Şanghay — Teh İ setlerine de tesadüf edilmektedir. Wolff siansı tekzip edivcr Berlin, 24 (A.A.) — Wolff 3- jansı, Çin ordusunda muallimlik etmekte olan Alman zabitlerinin Şanghay muharebelerine iştirak etmekte olduklarına dair olan şa- yiaları tekzip etmektedir. Jzpon kabinesinde b'r istifa Tokyo, 24 (A.A.) — Matbunt- ta inşitar eden haberler, maliye nazırının Diyet meclisinin önümüz deki nisan ayında bitecek olan iç-| timamdan evvel istifa etmesinin muhtemel olduğunu bildirmekte- “Mumaileyhin, Sanghay askeri sevkiyatı için yapılan masraflara muarız bulunduğu söyleniyor. Milli bir kabine teşkili meselesi tetkik safhasındadır. Amerika .ve Japonya Vaşington, 24 (A.A.) — Ja ponyaya karşı boykotaj icrası fik- ri efkârı umumiyeyi işgalde de «- vam etmekte, leh vealeyhte bir takım istidalar verilmekte, beya » natta bulunulmaktadir. Resmi mahafil, halkm hissiya tını büyük bir dikkatle tetkik et- mektedir. Zira cemiyeti akvam boykotaja karar verdiği takdirde Amerikanm cemiyetle tesriki me- sai edip etmemesi halkın hissiya- tına bağlı bulunmaktadır. Buna binaen ,Amerika, Çin Japon ibtilâfında bir vaziyet almadan evvel Cemiyeti akva- mın kararına intizar eylemekte- dir. Her ne kadar boykotaj fikri bazı mahafilde ilerlemiş isede bu fikrin tahakkuku ibtimali pek uzaktır, çünkü reisicumbur buna muarız olduğunu nim res- wi bir sureite bildirmişlir. Ayan azasının ekserisi M. Bor- ham son beyanatından gonra Japon aleyhinde boykataj icrası lehindeki müracaatlara tamamiy- le muhalif o olduklarını açıkça söylemişlerdir. Cümburiyetçiler o rüesasımdan atsonun beyanalı, bu itibar- la manidardır. Mumaileh demiş- tirki ; Boykotaja şiddetle muarızım. Versailles muahedenamesiyle Ce- miyeti akvam misakı, mutaarrıza karşı boykotaj icrasını derpiş etmektedir. Eğer Cemiyeti akvam azası misakı ileri sürecek olurlarsa bu, onların bileceği bir iştir. Biz wak şark işinin haricinde kal- mek ve çocuklarımızı evlerimiz- de saklamak İstiyoruz. Bütün bunlara binaen, halkın hissiyatınm tazyiki altında bükü met mecbur kalmadıkça istinka- fa karar vermiş olan siyasi ma- hafilin boykotaj mesuliyetini Ce- miyeti akvamın deruhte etme- sinden memnun kalması muhte- meldir, Japonya cephanesini nereden aliyor? Berlinde çıkan 8. Zum Mitteg gaze tesi Çekos'ovakyadaki Skoda fabrikala: rının eslâba ibraca bakkında şu satırları yazmaktadır. “Skoda,, fabrikaları | bilhassa top cephanesi imal ve ibraç et- mektedir. Fakat el bombalariyle mitralyöz mühimmatı da çok mik- darda yapılmaktadır. | Bu güne kadar, Skoda fibri- kaları, uzak şarka, 2000 tenesi muhakkak gazlı 18,000 el bom |l bası İbraç etmiştir. İ 2g 0 Za İLANA Dahmili ve Harici ne itimat edildi Paris, 24 (A.A) — Kabine bes yânnamesinin kırâalinden sonra, meb'usan meciisinin ekseriyeti yeni hükümete itimat beyan eden ve ber türlü zait talepleri retie müzakere ruznamesine geçilme- sini talep eyliyen talıriri kabul etmiştir. Bunu müteakip M. Heriot, tak- riri geri almış ve M. Taadicu da muhalif meb'uşların istizah sual- lerine cevsp vermiştir. Muhasabei hususiye memur- larının tekabtiükleri Ankara, 24 iVakıtı — Dahi- liye vekâleti yeni bir 'âyika ha- zırlayarak mec'ise sevketti Bu lâyiha, yeni tekzüt kanunile te- kaütlürleri ayrı bir kanuna bi rakılan mukasebei o bususi memurlarının tekalt müdeetle- ri hakkında o'up kendilerine verilecek 'paramn O tekaüdiyemi veya ikrâmiye şeklinde mi olma- si da bu lâyihada mevzu bal yeli Skoda fabrikalarma b bir s'pariş vermiştir. Ihracat ek- seriyetie Trieste limanından, son günlerdeyse Hamburg limanm- dan yapılmaktadır. Möbimmatı, Danimarka veya İrgl'z bandıralı vapurlar Şangbây veya Yokoha- maya sevkelmektedir. Prag ga- zetelerinin verdikleri malümata göre şimdiye kadar Japonyaya ibraç edilen mühimmat yekünu 120 milyon Çek kurununa baliğ olmaktadır. Bugünlerde Viyanaya bir ja- pon Leyeli gemş ve (o “Steyr, fabrikalarına 100000 tüfenklik bir sipariş için müracaat etmiş- tir. Steyri fabriknlarıysa, harp ten beri sadece * olomobil ima- lâtiyle meşgul oldukları için bu siparişi kabul edememişlerdir. Eunun üzerine - Japonlar, yıne Çekoslovakya fabrikalarına mü- racaât mecburiyetinde kalmış» lardır. Maamafih bu talep, Avus- turya fabrikalarının gözlerini 2ç- miş, fabrikatörler toplanmışlar ve bundan sonra silâh imalede- bilmek için şimdiden tertibat almıya karar vermişlerdir. logiliz silâh fabrikaları, daha şimdiden faaliyet göstermekte- dirler. Bir Berlin gazetesinin verdiği malümata göre silâh v6 mühim- mat yüklü 9 vapur Koraya müte- veccihen hareket elmiş bulunu- yorlar, Bu vapurlarda mühimmat yekünu 100 miyon marktan faz- ladır. En baba'ı mübimmat mub- nik gazdır. Japonlar, mubnik gaz salın aldıkizrının gizli tutul masını istemekte ısrar ediyorlar amma buna muvaffak olamıyor- lar, zira, bu mühimmatı yökle yen işçiler ve küçük memu:lar, “e. bu sırrı ifşa etmektedir. er. Vaşington, 24 (A.A) —Iyi ma'ümat alan Faltimore muha- birlerinden birisine nazaran Ce- mabhiri Müttehide hariciye neza» reti, Çine veya Jeponyaya mü- himmat satılmrsına : müteallik berhângi (o teşrii (omüzakerelere meydan vermen ek için Büyük Britanya ve Fransa hükümetleri: le mutabık kalmıştır, a Japonlar Inierpo'ya asker gönderdiler Mukden, 24 (A A) — Har- bindeki Japon askeri fırkası- nın başlıca kısmi İHarbinden 160 kilometre mesafede bu- lunan İnionpo'daki Japon ta- basını bimaye etmek üzre bu şelre gönderilmiştir. Yeni Fransız kabinesi | | | İ Son Telgrallar as . Fırka umumi idare heyeti: ÜN EN ER yani Dünkü içtimada Halkevleri hakkında neler görüştüler Ankara, 24 (Vakıt) — Hal fırkası umumi idare beyeti top” landı, içtimada Halkevleri mevzuunu müzakere etti, Alman kararlara göre herkes Halkevlerinin bir şubesine ya” zılır, İkinc'sine yardımcı aza olarak girebilir, fakat yalnız bu şu” belerden birinin intikabında rey sahibidir. Ve yalnız bir komite- de aza olabilirler. Intihaplar gizli reyler ve mevcudun ekseriyetile yapılır. vi Iki Halk evinin olduğu yerde işi ve alâkası olanlar her ikisi nede yazıla bilirler. Iştanbul Halk evi idererelsliği Istanbul Halk evi idare heyeti reisiiğine Istanbul muallimler birliği reist Hamit bey secilmiştir. Mali tetkik komisyonu Komisyonun mesaisi hakkında Ha- san Fehmi beyin beyanatı Ankara, 24 (A A) — Bütçe encümeni C. H. F. gurubu mali tetkik komisyonu reisi Hasan Fehmi B., komisyonun mesaisi et- rafında Anadolu ajansına alideki beyanatta bulunmuştur: “Mali tetkik komisyonu mali mevzular üzerinde tetkikatınâ devam ediyor. Pu tetkikatın daha birkaç hafta sürmesi muhte“ meldir. Hiçbir mesele hakkında henüz tekarrur etmiş birşey yok” tur, Binaenaleyh varidat miktarı masrafların o miktara göre ten zili için bazı katunlerm tadili, ezcüm'e barem, mütekaidin ve muafiyetler hakkındaki hükümlerin değiştirilmesi, yahut vergile- rin artırılması hakkında tahminlere müstenit Olarak Istanbul ga“ zetelerinde görülmekte olan haberlerin doğru olmadığını beyana mezuçsuruz. ,, İzmir hususi muhasebesi | istikraz yapıyor Izmir, 24 (Vakıt) — Umumi meciiste, hususi muhasebe na“ lâyetin mühim Nafıa işlerine sarf edilecektir. G Dört senede ödenmesi muvafık görülmüştür. Bu parayla bü- yük Gediz köp.üsüyle Ödemiş - Tire, Bayındır - İzmir yolları ve Kuşadasına giden yoliar yaptırılacaktır. Istikraz teklifi tetkik edilmekte ve mühim ihtiyaçlardan biri olan tebhirhanenin de bu parayla insası düşünülmektedir. z bir kumpanya izmirde sahte iskân senetleri yapmakla maznun bir kumpanya ele geçti Izmir, 24 (Vakıt) — İskân işlerinde sahte tasarruf senedi ya” pan ve satan bir kumpanya meydana çıkarıldı. Girtli Şevki, Ka” sım ve Muakikip, Mustafa efendiler maznunen Adliyeye verildiler. | Üç aydanberi mütegayyip maliye memurlarından Cemal Ef. de kumpanyaya dahildir ve aranmaktadır. Izmir rıhtım şirketi tahkikatı Banka direktörlerinden mürekkep bir ehli vukuf höyeti tetkiklerine devam ediyor ii Izmir, 24 (A.A.J— Rıhtım şirketinin tahkikatma devam edili yor. Osmaulı benkası (o direktörüyle Doyçe Orient Bank ve bankası müdür muavinlerinden mürekkep bir ehli vutuf heyet, iki gündenberi tahkikata baş'emışlır. Onlann £ tetkik edeceği evrak sokakta zabıta tarafından bulunup ta müddeiumumiliğ? teslim edilmiş olan defter yaprakları ve diğer evraka münbasif kelmaktadır. Raporlarını birkaç güne kadar verecekleri tahmi9 edilmektedir. Izmir 24 ( Vakıt) — Rıhtım şirketi sulistimali tetkik edilirke? defterlerden, sabık Nafia O kom'seri Emim beye verilen 83 bin lira rüşvetten başk mahiye 250 Jira verildiği tesbit edildi. Ebi vukuf tetkiklerine deşam etmektedir. Dahiliye istimlâka ait bir derdi hallediy0” Ankara, 24 (Vakıt) — Şimdiye kadar belediyeler tara istimlâk edilen arazi, emlâk tahmin usuliyle alınmakta ve bu #“ relle gerek belediye, gerek halk mutazarrır olarak mahkem müracaatlar olmaktaydı. Dahiliye Vekâleti bir lâyiha hazırlamıştır. Lâyihaya göre bek lediyelerce istimlâk edilecek yerler için muhammen bir par? verilmiyerek vergiye esas olan kayıtlar ve kıymetler nazan dik” kate alınıp ona göre araziye fiat verilecektir, Maarif müdürleri arasında yeni tayinler Ankara, 24 (Vakıt) — Manisa maarif müdürlüğüne Pt maarif müdürü Hilmi, Kocaeli maarif müdürlüğüne Manisa vi müdürü Ekrem, Sinop maarif müdürlüğüne Kayseri ritf müdürü Hulüsi, İrapzon maarif müdürlüğüne Ankara lisesi Fransızca muallimi Sait Beyler tayin edildiler. 705 Memleketimizdeki abidelerin muhafa7” Ankara 24 ( Vakıt) — Maarıf Vekâleti memleketimizde “ep nan abidtia Asarın muhafazasını temin için idarehususiy€ *$ çelerine varidatlarırın yüzde biri nisbetinde tahsisat vazedil bakımda bir layiba ihzar etmiş ve vekâletlerin noktai 99” mma 6 yöz bin liralık bir istikraz akti teklif edildi. Bu para vk «

Bu sayıdan diğer sayfalar: