25 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

25 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sani PN Zi ç Gençlik (Haberleri | ikinci Yoklama imtihanları d, Hlârt yaklaşıyor. Mart ortasın- lise ve orta mekteplerin ikinci lamaları bitmiş olacaktır. , Bu yoklamanın büyük bir ehem Miyeti vardır. Birincisi yoklama- âfi derecede numara alamı - Yanlar bu defa da muvaffak ola - mMazlarsa kanaat notlarından ümit 'smemeleri daha doğru olur. f unun icin azami gayret sar - *derek ikinci yoklama numarası Mecmmunu vediye iblâğ etmeleri ii dır. Bu suretin kanaat not- Arının netirmsi emniyet alta alm Mis olur, Binsenalevh senç oku- Yazular yaz tat nes'e ve rahat içinde gerirmek şimdiden bi- taz fanlimate seciniz. Riyaziye notları Bu senden itibaren orta mel| tenlerin ilk senelerinde riyaziye ları hasan ve heneselen ayrı AYrı verilerek vasatisi alınmıya » çaktır. Talebenin ri zive kabi - ne göre notlar takdir edile - ir, Seyahatler başlıyor i Haber aldığımıza söre İstanbul #cilerinin bazıları bir arava top- arak mart ayı zarfında hir se- E t yanmayı © düsünmüslerdir. » savahat programı şöyle tesbit ilntetip; İzesler İstarkerlden Yalovaya| Yanurla gidecekler, Oradan yava #rak Bursava varacnklardır, Se- Yahat hrant mahivettedir. Kuflanin Kasımda Ali bey bulunacaktır. lokıtân Hsesinin müsameresi gı, Heber aldırımıza söre İnkılâp esi bu sene Faruk Nafiz beyin ektir. lavide ve (Akn) nr temsil e Hu müsamere da rilecektir, Sair Fare Provalarda hazır bulunacak - ç Bü yeni müsamere için gençler dimdiden cahamaktadırlar, Maarif işlerimiz Akalliyet ve ecnebi mektep- lerinde Türkçe mecburidir Usttaralı 1 inci sayfadır İ, türk eoğrafyasıvla türk yı gİSİ derslerini © isterlerse Fihi bil Bi tar erhal tetkike başlad ediyorum . .Meveut Srhal tashih edileci usnsi, ekallivet Pe kteplerien muzl! İ mekteplere mualli dakkmdaki usul ve kavai a. M, Meis tap Ülfünün mütahassısı M. Malş ve “runu mavıs niha r m, cektir. Kendisi eri he afında hakkında eteikağ yanma Mey de Anadolunun en mühim ikezlerini teftiş ettim, Bu hu- Tet taporlarımı ha feliş çer esnasmda bil önlerini <elerdeki mü n.tarzı» mes “mekte TZI» me < Hacca talebeler ; tale, selere mecen sene mecenn m alamadık. Bu sene de hüt- Darai ani olur ve meccani taleha Sari talebenin yüzde ellisi Sağız, Etmezse meccan! tale ma ek mai mevkilerde hu- 1 zevat cosuklarmı mee- Nafiz bey! | Mektepli Sporcular Galatasaraylı Celâl Şefik nasıl | | çalıştığını z LE TURAN Celâl Şefik B. Mektebin bahçesindeyiz. Ce- Iâl bir müddet düşündü ve sonra| hatıraşmı toplar gibi gözleri kar- şıya dalmış anlatmıya başladı. | — Takriben on sene evvel Ar- navut köyünde ufak bir arsada a- ğabeyim Kemal Şefik ve bir kaç, arkadaşımla beraber top oynamı- ya başladım. Biz tıpkı böyle her türlü oyun kaidelerinden uzak ça” İışırken o zamanım meşhur spor- cularından (Danyal) bey üstadı- mizı görerek bize oyun sistemleri öğretiyor ve bizi teşviktediyordu. İ Bu teşvik bizde tesirini göster- di. Futbolü gittikçe sevmiye baş- ladım, Futbol oynadığım zaman! sevgilisinin karşısına ilk çıkan âşı- ğın duyduğu heyecanı duyuyor - dum. Evvelâ Şark idadisi mek - tep takımda santra forvet ve Be- şiktaşta esas aza olmaksızın oyna” dım. Sonra Galatasaraya girdim. İlik maçım Galatasaray ikinci takı- mında 13 yaşında Bristol mek- yapılan maçta oynadım. Bu günkü mevkiimi başta Mösyö | emde nakil mu İstanbulda cok kalan muallimler bazı mekteplerde okut! Honter olmak üzere Adil Giray) maktadırlar. Bunlardan ilk kısımlarda bulu- derhal tasfiye edilmekte - k kısımdakiler kanuni geraiti haizseler kalacaklardır. Muallimlerin nakli — Vekâlet esas itibariyle nakil muamelâtını mümkün olduğu ka- dar azalmaktadır. e Evvelki se - i ne 600 orta mektep mualli ra - »elesi yapılmış - 00 kişi arasın- ştr. | ken bu sene anc da nakil yapı — İstanbulda üzun zamandan İ beri kelmiş olan muallimlerle A- nadoluda klan ve bulundukları yerlere İstanbuldan nakledilme - mis olan mualimler; vazife tevzii noktasından bir mani teskil etmi- recek tarzda nakledilebilirler. Ne- gecen sene ilk mektep mual inden 70 kadar muailimin akil muamelesi yapılmıstır. Bu ne de aynı suretle . yapılmıstır. .sasen muallim mektepleri mezun senesini köylerde geçi- receklerdir. Rasim Ali bey meselesi Şürayı Devlet kararı hu işin ma- arif vekâletince hallounahileceğir den bâhistir. Kâğıtlar darülfü - nun divanındadır. Darülfünun di- ı Rasim Ali B, meselesine ait wuamelâtr tekemmül ettirdikter| sonra vekâlete gönderecektir. Talim ve terbiye heyeti İ Talim ve terbiye heyeti tedris| İ ve terbiye sistemleri üzerinde ta-| anlatıyor Nüzhet, Ziya beylere medyunum. — Milli takımda oynadınız mı?| — Hayır fakat birçok © temsili maçlarda oynadım. (İlI Ger) ma| çında Galatasaray — Fener muh- telitinde sağ açık oynadım. Ve o gün bir yol attım. İzmir — İstan-' bul muhtelitleri Oo maçlarında da yulundum. | — En heyecanlı maçınız? | — En heyecanlı maç.. Türk — Yunan spor karşılaşmasında ilk maç olan (Aris) le Fener berabere kaldılar. Galatasaray (o Yunanlı rakibini I — 2 mağlüp etti. O maç ta da oynuyordum. Bu maçta duy duğum heyecanı hiç bir maçta duy madım, — En takdir ettiğiniz sporcu?. Celâl tereddüt etti, söylememek istedi. Bu sporcuların çivanmeti:| liğidir hiç biri söylemek istemez. Fakat Fazla ısrarım karşısında en takdir ettiğim sporcular diye baş- ladı. Kaleci Avni, Fenerli Reşat, Ni- yazi, Galatasaraydan Nihat vel Leblebinin eski oyununu takdir e- derim. | — Gayeniz?, | Genç sporcunun göğsü beyecan| la doldu. | — Çalışarak ve hak ederek e - saslı olarak milli takım kadrosuna girmek. Bir sual daha: i — Önümüzdeki (o maçta Fe- ner mi Galatasaray m galip gelecek? — Galatasarayın kazanması da ha ihtimal dahilindedir. Celâle teşekkür ederek ayrılı- yordum. Aklıma geldi. — Celâl milli takım nasıl genç- leşecek? Genç sporcu bir cümleyle ce - vap verdi: — Gene unsurlar ilâvesiyle.. Nusret Safa kip edilen usulleri ve mutelif mem leketlerde tatbik edilen sistemleri araştırır, onlara göre yeni kitap- lar ve yeni programlar ve talimat- nameler hazırlar. Çıkacak ka » nunları tetki keder. Ankarada darllfünun Ankara cümburiyet hükümeti merkezi olmakla beraber aynı za- manda bir irfan merkezidir. Ta - bii burada bir darülfünun © tesisi şayanı arzudur. Bu gün Ankara hukuk mektebi bir hukuk fakültesi halindedir. Da rülfünun için bir şube teşkil etmiş! demektir. İmkân oldukça bunu tevsi ede- rek bir darülfünun vücuda geti -! rilmesi çok arzu ediliyor. Ankarada bir darülfünun açıl- ması tabii buradeki dorülfünu « nun kananmasına sebep olamaz. Prevantoyormda Prevantoryom, muallim ve meccani telebeyi, sıhhi vazıyet - leri icap ettirdiği takdirde hasta - lıktan vikaye icin açılmış sıhht bir müesesedir. Ziyaret ettiğim za man müracaat edenlere iyi bakıl- dığmı, ayda sekiz, dokuz kiloya kadar kazananlar o bulunduğunu anladım. Burmüesseseye tabit bü-! tüm memleketten müracast kabı! edilir, Bu müesseseyi tekemmül ettirmeyi istemek. o müesseseden! beklenen hizmetleri temin etmek | olduğuna göre elimize fırsat gez - tiği zaman tevsiini ve tekemmülü- nü temin etmek çok arzu edilir. Fa| kat bu bir bütee meselesidir. Bülüln mekteplera emir verildi Ecnebi ve ekalliyet mekteple - rinde Türkçe tedrisatm serbest bı- rakıldığı yolundaki tamimin bir yanlışlık eseri olduğu ve gelecek ikinci tamine intizaren birinci ta - mimin tatbik edilmemesi dün bü - tün mekteplere bildirilmiştir. i —— 5 — VAKIT 25 ŞUBAT 1932 İl Havaların karlı gitmesi bilhassa leyli mekteplerde gözel bir eğlence mevzau olmuştur. Bir çok mekteplerin bağçelerinde kar- dan büyük adamlar, hayvanlar yapılmıştır. Resmimiz Kuleli lise- sinin 10 uncu sınıf talebesinden bir grubu kar eğlencesi sırasın- da gösteriyor. —— — — iençler için faydalı eser!s Tarih el kitabı Gençler, #isin bu sene se ve orta mektep bakalorya imtihanlarında muvaffak olmanız için gazeteniz size bir kolaylık olmak üzere bir tarih el kitabı hazırladı, Bu el kitabı size im- uhanlarda, derslere hazırlanırken barta mektebe gitmiyen gerçler için de çok Taydalı bir eserdir. Her gün gazete nizde takip ediniz. Mkektep mecmuası Gençlerin fikir (o terbiyesinde en büyük noksan gençlerin eli- ne verilebilecek mecmua mes lesidir. Şimdiye kadar dokuz sayısı çıkan “Mektep mecmua5,,, bu itibarla gençlere tavsiye edi- lebilecek bir ciddiyeti haizdir. Son sayısında Mustafa Şekip, | Nurullah Ata, Nahit Sır, Ke nan Hu'üsi Sadri Etem beylerin ! yansıları vardır. Gençlere tavsiye ederiz. Yeni Bilmecemiz Ben neyim ? Bir damla sul Yaş mıyım ? Hayır kuru. Su ağır, ben hafilim; ek dağlar yerim. Benimle oynayanlar Beni her şekle koyar. Lekem yok, yüzüm aktın Sululuğum bataktır. Bili'sen beni yavrum, Sana helva olurum. Geçen defaki bilmecemizin halledilmiş şekli ; Şehir meclisinde — e ————— 1931 senesi hesaplarının varidat kıs- mına ait tetkikler bitirildi Şehir meclisi dün Sadettin Fe-| rit beyin riyasetinde toplandı. Er-| velâ azadan bazıları (tarafından! millet mektepleri hakkında veri -| len bir takrir okundu. Bu takrir-; de millet mekteplerindeki talebs- nin devamı mecbur! olduğu halde devam etmiyenler hakkında ted-| bir almmadığından bahsediliyor -| du. | Takrir sahiplerinden doktor Hikmet bey söz alarak dedi ki: — Harf inkılâbından beri bu, mekteplere pek çok fedakârlık| yaptığımız halde beklenilen neti- celeri maalesef elde edemiyoruz. Bidavette 50 veya 60 kişinin kay- dedildikleri dershanelere ancak sekiz veya on kişi devam etmekte-! dir. Yani devamsızlık var. Feda-| kârlığımız bosa gidiyor. Bu bu -| sus hakkında alâkadarların nazarı dikkati celbedilmek lâzımdır. Bu takrir makama havale edil- di. Yenibahçede bir stadyum ya- pılmasına karar verilmesinden do- layı İstanbul tarafındaki üç bin! sporcuyu toplıyan kulüpler namı - na müştereken gönderilen teşek - kürname okundu. | Sigorta şirketinin yüzde beş it-| faiye hissesi vermeleri lâzımken| bu miktar tediyatta bulunamadık- ları cihetle bunun vüzde üçe indi- rilmesine dair mülkiye encümeni mazbatası okundu. Bu mazbata epeyce münakaşaya sebep oldu. Azadan Avni bey hem bu husus-| taki esbabı mucibeye itiraz etti; mazbatadaki esbabı mmucibeye İş- tirak edilmemek şartiyle şirketle- rle itfaiye priminin yüzde üç üze rinden alınması hususunda itilâf edilmesi kabul olundu. Bundan sora tetkiki hesap ras porunun varidat kısmının müza“ keresine devam edildi. Maddeler birer birer okundu. Kabul edildi ve birinci eelseye ni- hayet verildi. İikinci celse açıldığı zaman mecliste ekseriyet yoktu. Reis güç- lükle ekseriyeti temin etti ve cek seyi acarkn: — Badema içtimeların fasılasız şekilde devamı zaruridir. Ekseri - yet temin edilemiyor, dedi. Gene hesabı kat'i o raporunun müzakeresine deavm olundu, Afi- #aj varidatı konuşulurken bu in- hisarı belediye namma işleten A- nadolu Ajansıyla münakit muka- velenin fenalığı söylendi, evkaf - tan müdevevr sulara ait varidat bakkında da münakaşalar oldu. İlânat meselesinin halledilmek üzere olduğu makam nama söy- lenilmesi ve evkafla da sular vari» datı hususunda anlamak © üzere müzakereye başlanıldığının beya- nı üzerine bu maddeler de kabul edildi. Bu suretle 930 — 931 he- sabr kat'i ranorunum varidat kış» mı ikmel edildi. Heyeti umumi- yesi reve konularak kabul olundu, Cumartesi günü içtima edilmek ü- zere celseye nihayet verildi.

Bu sayıdan diğer sayfalar: