25 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11

25 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

öğ ş As. Mk. sa. AL Çengelköy arskeri orta mek- tebi ihtiyacı için 1650 dahili ve 1050 çift barici fotin bir şart- , Bamede kapalı zarf suretile ve f adet kaput imaliyesi diğer bir Şartaame ile aleni münakasa Suretile satın alınacaktır. Müna- sı 28-Şubat-932 Pazar günü kapalı zarf saat 14,30 da aleni Münakasa saat 16 ya kadar Har- e Mektebindeki satın alma komisyonunda icra kılınacaktır. aliplerin şartnamelerini görmek komisyona müracaatları ve palı zarfa iştirâk için şartna- | Mesi veçhile hazırlayacakları tek- mektuplarını ihale gününün Müayyen vaktinde komisyon ri- Yasetine vermeleri. (202) (446) Gi Kuleli Askeri Lisesi ihtiyacı 450 adet karyola somyası ii münakasa surutile satın alı- Vacaktır. Münakasası 19 mart- Z cumartesi günü saat 16 ya dar Harbiye Mektebindeki sa- tin alma komisyonunda icra kı- acaktır. Taliplerin şarlname Ve nümunesini görmek için ko- misyona müracaatları ve iştirak in de muayyen vaktinde ko- Misyon riyasetine müracaatları. 222) (691) Komisyunu ilânları mayıs 932 gayesine kadar yukârda ya- zılı beş kalem sebze kapalı zarf sure-! tile satın (alınacaktır. Mart — 992 pazartesi günü saat 14,30 | da “Harbiye mektebindeki satm mma komisyonunda icra kılınacaktır, Ta » liplerin şartnamesini görmek için ko- misyona müracâatları ve iştirak ede- veşlerin şartnamesi veçhile hazırlıya- cakları teklif mektuplarını ihale gü- nünün muayen vaktinde komisyon risl yasetine vermeleri. (217) (625) ... Kuleli Lisesi ihtiyacı için 1150 adet bavlu pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 27 Şubat 932 Cumartesi günü saat 16 ya kadar Harbiye Mektebindeki Satınalma Komisyonunda icra edilecektir. Taliplerin şartname ve nümünesini görmek için Ke- misyona müracaatları ve işti- râk için de vakti muayyeninde hazır bulunmaları. (215) (624) Afyon demiryolu tamirat de- posu için muhtelif malzeme ale- ni münakasa suretiyle satın alr- nacaktır. Münakasası 27-Şubat- 932 cumartesi günü saat 16 ya kadar (OHarbiye mektebindeki satın alma komisyonunda icra kılınacaktır. Taliplerin oşartna- mesini görmek üzere komisyona müracaatları ve iştirak için de muayyen vakitte komisyon riya- setine müracaatları 203 (449) b ... Çengelköy Askeri Orta mek- tebi ihtiyacı için 1050 takım maa serpüş elbise kapali zarf suretile imal ettirilecektir. Mü- nakasası 27 Şubat 952 cumar- tesi günü şsat 14,30 da Harbiye mektebinde satın alma komisyo- nunda icra edilecektir. Taliple- | — Konya Askeri Orta Mektebi 900 adet filidikos f... â ale- Bİ münakasa sufetile satın alı Mâcastır, Münakasası 19-Mart- | 932 Cumartesi günü saat 16 ya | > Harbiye mektebindeki satın al- ma Komisyonunda icra kıhnacak- »“r. Taliplerin şartname ve nü- Münesini görmek için komisyona Müracaatları ve iştirâk için de Muayyen vaktinde komisyon ri- İhalesi 14 — i. , rin şarinamesini göre -k için Yaseline vermeleri, (223) (622)... | komisyona müracaatları ve işti ue e EO rak içinde şartnamesi veçhile 35000 ye e hazırlıyacakları teklif mektupla- Taye bakla 20000 Adet enginar rını muayyen vaktinde müselsel 1000) Semizotu numaralı ilmühaber mukabilinde 8000 Adet marul | komisyon o riyasetine (o verme- Askeri mekteplerle (o hastanelerin leri. (203) (447) amk mm km le kik 3. K. O. SA. AL. Ko. dan ” | Yollama müdürlüğünün 20 N.! me musaddak suretini arzu edenler kr Motörü tamir ettirilecektir. İha -| komisyonumuzdan telep ede bilirir.) İsi 29 2 — 932 pazartesi gü- (62) (882) DÜ saat 15 te yapılmak üzere bir bata pazarlığa konulmuştur. Ta- iplerin şartnamesini almak üzere ber gün alım satım komisyonuna Ve motörü görmek için Yollama Müdürlüğüne müracaatları ve iha- eye iştirak edeceklerin de yevmi ayyeninde komisyona gelmele- (91) (655), Erzurum hastanesinin inşası için! 009 kilo çimento münakasaya, kons gr. İhale tarihi 15 — Mart — Di günü saat 15 tir, Talipisrin İnameyi görmek üzere İstanbul ve kirürum satın alma komisyonlarına an münakasaya iştirak edecek - tn İse ihale tarihinde Erzurum #n- alma komisyonuna müracnatları. (83) (584) .. K. O. ya mensup askerlik şubelerine ve dairelerine lüzumu olan 240 defter ile 95180 adet cetvel KOM. da mevcut nümu- neleri vechile tab ve teclidi pa- zarlık süretile 29-2.932 pazartesi günü saat 16 da ihalesi icra kılınacaktır. Taliplerin nümuneyi görmek ve şartnameyi almak üze- re KOM. a muracatları, (94) (689) ... Askeri müzede mevcut 20 baş ve 20 çift elin mankeni pazarlık suretile yapılacağı ilân edilmiş- sede talip çıkmadığından pazar- lığına 27-2.932 Cumartesi günü saat 16,5 de KOM. da icra kır lmacaktır. Taliplerin şartname- sini almak ve pazarlığa iştirâk etmek üzere Kom.a muracaat- ları, (93) (688) »..* 1. Tayyare T. B. ile tayyare mektebine ait ve Şişlide tram- vay garajı caddesinde Fort Ot- mümötür garöseri fabrikasında iki adet beş yüz yedi modeli müstamel 59, parçadan ibaret şase molör ve teferruatı aleni münakasa usulü ile ve 16-3-932 çarşamba günü saat 15 te Kom. da satılacaktır. Taliplerin mez- kür şase ve teferruatını mezkür garajda görmeleri ve şartnameyi almak üzere KOM. a yevmi ihale günü münakaşaya iştirak »... N Ezinedeki kıtaatm ihtiyacı olup j a zarfla münakasaya (konulan i kile len pazarlıkta bulunan 250,000 © Söz örpanın ihale müddeti 5 —3 — Talia rtesi günü hitam bulacaktır. Tin şartnameyi görmek (üzere gün münakasaya iştirak edecekle- ; Ma İSE İhale tarihinde Ezine satın al- 'onuna müracaatları, (S1) (585) ... şema Askeri Lise talebesi ihtiyacı Miseni ayan edilecek (550) takım kapalı zarfla münakasası 932 Pazartesi günü saat Teninçaka satn alma komisyonuada a Taliplerin münakana görmek için ber gün ve İştirak için de vektinden ye teklifnameleri ke - ; ski Eği edeceklerin teminatı muvakka- | VAKITın-— Jüdefas yüz kuroştur Sermayedar şerik aranıyor — Bizzat 45 nevi itreyat ve emsali levazım imal ederim. Sermüyedar bir şerike ih” tiyacım vardır. Bu iş de büyük bir İst- fade temin edileceği muhakkakur. Gö- rüşmek üzere Kumkapı çifte gelin No26 Mustafa Baki sdresine mürscaat (2483) Satılık dükkân ve haneler Pangaltıda Tramvay caddesin- de 20, 22 No. hı dükkânlar ile üstlerindeki 11, 13 No. h baneler 2 Mart 932 Çarşanba günü saat 15— 16 da Beyoğlu 3 üncüSulh H. Mabkemesince izalei şuyü suretile satılacaktır. Fransızcâ, Almanca kâtibe Fransızca ticareti muhaberat yapan | Almanca iyi, Türkçe orta derecede bi len bir kadın kâtip iş arımaktadır. Ga- zetemizde Fi ret Adil beye müracaat. Para — Senelik İsiz, komisyon hi yüzde 12. Sem Beyohlu Pangala Kadıköy Fatih €v Beşiktaş ev Bundan başka istediğiniz semtte SA- TILIK EMLÂKI görmek yahut ipotekle PARA ALMAK için saat 9 - 12 orasın da mürscast: İstanbul Bahçekapı dör düncü vakıf han aşma kat (29) UNLON KOL T. Oda Nev'i ev aparuman ev 2 aomn—w ilereei ty vün ci nden : Söke ik an mikağinl Ze ik içtima aza Si iğ 'Cağıloğlu'ndaki © Halkevine teşrifleri mercudur Bursa Cer, Tenvir ve Kuvvel Muharrike Türk Anonim Şirketinden : Hissedaran 1932 #enesi Martınım yir- | wi yedinci Pazar günü sast 17 de Bur- | sa'da Şirketin Mersezi İdaresinde sureti adiyede inikat edecek Olan Heyeti Ü- mumiye İçmama davet olunurlar. Ruznamei müzakerat : 1 — Idare Meclisi raporunun kiraati; 2 — Mürakip rapotunun kıraati; 8 — 1931 sene hesabiyesi Bilânçosu Me Kâr ve Zarar hesabının kabul ve tas- diki ve Meclisi İdarenin ibrası 4 - Meclisi ldnreye aza intihabi; 5 — Meclisi Idare azalarınıan bakkı huzurlarının tespiti; 6 — 1938 hesap devresi için Mü- rakip intibabı ve aidatının tespiti; 7 — Ticsret kanununun 323 ve 324 Üncü maddelerinde musarrah müsandatın İdare Meclisi azalarma verilmesi büsü- sunda Meclisi idareye salâhiyetitası; (2519) Idare Meclisi namına murabbas aza G, HANS telerile birlikte KOM.a müraca- atları. 92 (687) .. . K. O. merkez kıt'alarının yemeklik üçük ilânları| Asgari 5 lira Bütün 2500 lira Alisan kur'asına iştirâk edecektir | İstan Marttarihine kadartevdiatınız yekünu: kumbara sahipleri Türkiye Iş Bankası iman İşleri Inhisarı Asgari 5 lira Olmalıdır tevdiatı olan mükâfatlı Türk Anon..n Şirketi idare meclisinden: Dahili » yetin zirde rüznamedeki mad #namemizin 23 üncü maddesi mucibince hissedarlar umumt he- wn müzakeresi içir 27 Mar 932 Pazar gürü #nat 14 te Şirketin Istanbul'da Sirkeci'de kin Liman Hanında idare mer- kezinde alelâde toplanmaya çağırılması kararlaştırılmıştır Nizamramenin 94 üncü maddesi mucibince alelâde toplanmaya gerek a58- leten, gerek vekâleten Makal 50 hisseye sahip olan zevatın 26 amcı maddeye gö- re toplanma gününden evelki 10 gün içinde hisse senetleri... şirket İdıre mer- kezine veya Türkiye Iş Bankasının merkezile #obelerine tevdi ile mukabilinde alacakları makbuzu idare meclisine irae ederek dübuliye varakam almaları za eder. Müzakerat ruznamesi : 1 - Idare meclisi ve rhurakıp raporlarının okunması ve tasdiki, 2 — 1931 senesi bilânçosunun ve kâr ve zarar hesabının ve temettnn tevzii hakkındaki teklifin tasdiki ile idare meclisinin ibrası, : 3 — 1992 senesi bilânçosunun tanzim ve umum! heyetten tasdiki tarihine kadar devam etmek üzere şirket murakıplerinin İntibabı ve tahsisat mıktarlarının tayini, 4 — Idare meclisinde açılan azalığa intihap olunan zatın azalığının tasdiki, Km ni ni SL Rl İlam önline emi “Ağaç Çileği Bahçecilerinin nazarı dikkatine ispirto ve ispirtolu içkiler inhisar idaresine ait likör fa sının İ932 senesi imalâtı için külliyetli miktarda ağaç çileğine ihtiyaç vardır. Şişlide Mecidiye köyünde Fabrikada teslim edilmek şartile beher eski okkasının peşin para ile 70 kuruşa alınacağı ilân olunur. (423) Jandarma Satın Alma Komis- yonundan: 950 ilâ 1000 takım tozluk ve şapkasile beraber yazlık elbise imaliyesi pazarlığa çıkarılmıştır. Pazarlık 29-Şubat-932 pazartesi günü saat on beşten on altıya kadar yapılacaktır. Taliplerin şar- game ve numuneyi görmek üzere her gön ve pazarlığa iştirak için de yevmi mezkürun muayyen saatına kadar komisyonumuza müracaatları, (697) odun ihtiyacı eleni münakasa ile satın | evvel teklif ve teminat mektuplarının almacaktır. İhalesi 29 —2 — 902 pa-| makbuz mukabilinde mezkür komis - zartesi günü saat 15 te komisyonumuz) yon riyasetine tevdi eylemeleri. (85) da yapılacaktır. Taliplerin şartname- sini almak üzere her gün ve münaka- saya iştirak edeceklerin de vakti mu- ayyeninde komisyonumuza müracaat,| Kaldırılmasını ları. (72) (480) Rİ Yerli fabrikalar (603) ... Selimiye kışlasındaki © gübrelerin taahhüt eden Galatada Nimoku han No 6 yı ikametgih göste ren Kalos elendi iki ay mütecavuz iş- bu taahhüdünü ifaya yanaşmadığın- mamulâtından| dan ve yapılan tebligatta ikametgâhın 100.000 metre çamaşırlık bez kapalı| da bulunmadığından mumaileyhe mez zarfla münakasaya konmuştur. İha.) kür gübrelerin esmanmnı yatırmak ü- lesi 14 — Mart — 992 tarihine) Zere komisyona müracaat için kendisi müsadif o pazartesi günü 14 tedir. Taliplerin şertasme ve nümunesini görmek üzere (her gün Ankara merkez satın alma komisyo « saat) ne 10 gün müdet meheliye bırakıl - mış olduğundan ilânen ferdasından itibaren on gün zarfında gübrelerin esmanmı yatırmak üzere komisyona müracaat etmediği takdirde hakkmda nuna müracaatları ve münakasaya İ$-| ahkâmı kanuniyenin tatbik olunacağı tirak edeceklerin o gün ve saatinden ilin olumu. (0) (67) ZAYILER 38453 numaralı maaş cüzda- mmı zayi ettim. Yenis'ni alaca- gımdan eskisinni hükmü yoktur. 13) Eyupte bahriye o yözbaşılığından mü» tekait Salih $63541numaralı maaş cözdam- mın senet resmisinizayi ettim. Eskisinin hükmü olmadığı ilân olunur. 1959 numaralı mütekalt polis memur- Isundan Mustafa $ Kadıköy nüfus memurluğun- dan aldığım nüfus teskeremi za- yi ettim. Yenisini çıkartacağım» dan eskisinin hükmü yoktur. Kadıköy Sahrayıcedit mal Ömer Fevgi > Hüsevta ve Sa i

Bu sayıdan diğer sayfalar: