25 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

25 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i yy Onuncu. Sene Sayı 10 Parasız verilir Mg yg —— Meşhedi —>— Tahdidi teslihat konferansında Torik Necmi, üç gündür ke- Penkleri kapalı duran Meşhedi İer ağanın dükkanını bu sa- h açık görünce hemen koştu. Meşhedi Cafer; köşeye kurul- Muş, bir yanda semaver, bir Yanda nargile, keyf çatıyordu.. — Ulan moruk! Meşhedi, pek aşikâr bir gu- kur ve gizli bir hiddetle homur- dı: — Ne istersen torih efendi?, — Vay beyim.. Yoksa gene İran tayyare piyangosundan bir Wilyon lira amorti mi çıktı? — Yoh.. İlle özüm diplumat “lmışem. Senin anlıyacagın, bun- sonra mesleğimle mütenasip r ciddiyet tahınmağa mecbu- tem,, — Ya... Ne oldun bakayım?. dağına elçimi tayin idin?.. — Hayır. Tehdidi (teslihat | onfıransına aza olmişem. — Maşallah.. Tebrik ederim. Ne zaman gidiyorsun bakalım? Meşhedi elinden çay fincaniyle Mârpocu atıp uzun uzun göldü: — Hay gözün çıhmıya Torih *İendi.. Hay çok yaşıyasan gar- m... Torik, hafif tertip içerledi: — Ne var ne gölü- Yorsun?.. — Nasıl gölmeyem be hey e harap?. İlle özüm gonfıran- “a gidüp gelmişem ! Bu sefer, meşhdinin yerine To- tik Necmi uzun uzun güldü; ulan, — Hay diplomat hazretleri Büy. Kuş musun be mübarek?.. Ne zaman gittin, ne zaman gel- din?, İ — Me teyyare ilen gidüp gel- | Mişem,. Buradan teyyare ilen | nevre ikki saattil.. | — Yok .canım yanlışın ola- | Sak. O kadar sürmez.. | — Beli.. Hava iyi olunda o | #addar da sürmiyer.. | —E, anlat bakalım, tahdidi | ibat konferansında neler yap- ? Ne tekliflerde bulundun? — Anlatayım gardaşım.. gon- İrans salonunun gappusunda #elende, sırmalı libas giyinmiş bir âdam agaz eyledi ; Meşhedi Cafer hezretleri teşrif Bayurmuştili!...) Bötün azalar, bu didayı duyan dayyağa galhtılar.. Elm içeri dahil” oldum. Reis, Özümüü selâmlayıp : Meşhedi hez- <ttleri dedi, söz zati alinizindil.. | zlyat Heman kürsüye çıhup prujezemi gıraate başladım.. Prujem şu idi: Men ordumdan bir leşker terhis edende onlarmın leşker tehis ede- ler.. Zira, özümün bir eskeri, onların min eskerine bedeldi..! Men bir diritnot batıranda on- lar on deritnot batıralar.. Zira özümün bir deritnotu onların on deritnotuna o bedeldi!.. Yahut, ordular bagi ğalsin, ancah sil- lahları galdıralım!.. Ne ordusuz sillah, ne sillabsız orduyla her- be imkân olmadığından sülh tehligeden gurtulur!.. — Gaz bombardımanlarının yasak edilmesi için bir şey söy- lemedin mi?., — Beli.. Bunun için, askerle- re guri fasulye yidirilmemesini teklif eyledim!.. — Peki tüfeklerden, calardan, kılıçlardan, toplardan hangilerine müsaade ettin?., — Düffenklerden yalnız man- tarlı düffenklere müsaade edi- rem.. oDabbancalardan yalnız gapsullu dabbancalara izin viri- rem.. Gılışlardan tahta gılış ola- caktı,. Tuplara gelende, yalnız lâstik tup, meşin tup, bir de fut- bol tupuna müsaade iylemişem . Arzu gılanlar, gışın gar tupu oy- namabta da serbesttil. — Hay yaşıyasın be moruk! — Özüme moruk dime gayrı.. — Ya ne söyleyim? — Diplumatüccihan o meşhedi Cafer ban diye hitap eyle!. Çekirge mucize Bir gün, Ahmet Haşım Beye sordular: — Üstat, mısın ? mucizeye (İnanır — Hayır, inanmam... — Fakat, bazan öyle vak'a- lar olur ki, insanm aklı durur. İnanmaktan başka çare kalmaz.. — Ne gibi? — Meselâ, bir binanın altıncı katından kaldırıma düşecek ol- san ve hiç bir yerin incinmese.. Buna ne dersin? — Tesadüf derim... - Peki, ertesi gün tekrar düşsen ve gene sana bir şey olmasa.. O zaman ne dersin? — ltiyat derim! Aksayı şarkta: Japon — (Çine ) Haydi, elini uzat ta barışalım !.. taban- | : j i i 26 Şubal 1932 VAKIT'in ilâvesi yy Tahdidi teslihat konferansı dünya sulhü hakkında karar verecek elin er 4 Tahdidi teslihat — Acaba şu ipi çeksem mi, çıkarsam mı?.. .308EUSEEEEUELANEN SEREN NİEEEEA RENEE EEE istanbul Radyosu Istanbul radyosunun progra- mında“ mühim bir mevki işgal eden “Habibe Molla,, nın “Voy- vo,, lu hikâyeleri fevkalâde rağ- bet gördüğünden proğramın bu vadide zenginleştirilmesi takar- rür etmiştir. Memnuniyetle baber aldığımı. za göre, marttan itibaren yeni proğram şöyle tanzim edilecek- tir: Cuma geceleri: Meddah Süru- ri EF, tarafından lâtif hikâyeler.” Cumartesi geceleri: Komik şe- bir Naşit B, tarafından orta o- yunu.. Pazar geceleri: Hazim B. ta- rafından Karagöz. Pazartesi geceleri: Şamram H. trafından kantolar.. Salı geceleri: İbnülemin Mah- mut Kemal Bİ, Hz. tarafından Ali Emiri ve Reşat Fuat B. mer- humlara dair hatıralar. Çarşamba geceleri: Nazmi Acar bey tarafından Evliyaçelebi lisanile (Emin Âli beyin Avrupa seyahatine dair) hikâyeler. Perşembe geceleri: Burhan Cahit bey tarafından Fransızca Adabı muaşeret dersleri. Dostluk — Dün bir meclisteydim.. Sa- ! biha hanım efendi, lâf arasında bendenizden sizin yaşınızı sor- dular... — Öylemi?.. ne cevap verdi- niz?.. — Şey.. sizin için, Nazire ha- nım efendi gayet iyi dostumdur. Aleyhlerinde bir şey söyliyemem, dedim!., ; Dikenler, Çiçekler Hastalık bir irattır kirasını dok - torlar toplar. ”.. YET Bir randevuda beklerken her şe yi bekle. Yalnız, beklediğin kadı- nı bekleme! »... İnsan her yükü yüklenir, Ancak, tahammülün derecesi şahsa göre- dir? *... Aşkta firar, fütuhattan sayılır! » sw Fırsat, meyvalar gibidir. Tam vaktinde koparmalı. Hamken de işe yaramaz, çürüyünce de!.. 3 e Hürmet, bazan kalp akçe yibi- dir: Câli bir nezaketle sürülür! ... Hatıralar, kalbin beyaz saçları» dır? ny ay e yp yy yl s.s. Aşksız ömür, resimsiz çerçeveye benzer! # yg gg Tahdidi teslihat konferansında: Siyasi hokkabazlık... ” e yy yy yy yg AA yg By yy gg yg EEE EEEEEA EEE EEE NE KERE AŞAN Evde Yok Torik Necmi, yangın dönüşü, yolda rasladıkları bir sandığın reisini kavğa esnasında sustalı çakı ile zimbalayıvermişti. Üç ay kadar yatacaktı. Fakat, hiç şikâyet etmiyordu. Bilâkis pek memnundu: Aksi, kavğacı karı sından bir müddet kortulmuştu, Bir gün, hapishanede, dostu Meşhedi Caferle oturmuş soh- bet ederken gardıyan geldi. — — Karm seni görmek is- tiyor... Torik, boynunu büküp yal vardı: — Kuzum ağam. şuna azıcık sokağa çıkmış, burada yok de- yiveri.. ln, Ne âlât.. Kadın — Ne düşünüyorsun? Erkek — Hiç... Ya sen? Kadın — Ben de hiç... Erkek — Oh, ne âlâ... Haya- tımızda ilk defa aynı şeyi düşü- nüyoruz!.. bm. $ Alâka! Celile hanım, hafif meşrep arkadaşlarından Neclâya sordu: — Tebrik ederim, şık. zenğin bir beyle yaşıyormusun. — Evet. Bir aydır.., — Adı ne?.. — Dur bakayım çantamda kartı var! İm Köpekler arasında Bobi nezle olmuş, sesi kısıl- mıştı, Toki sordu: — Geçmiş olsun Bobi.. Nen var? — Üşümüşüm Tobiciğim.. Dün sokağa tasmasız çıktım dal. ayyy yg A e m e

Bu sayıdan diğer sayfalar: