25 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 12

25 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

iraat NIN Çocuklara mahsus BEYA HAYAT KITABI hayat-kumbarası Devlet Demiryolları ilanlârı Konya: Yenice hattının 305--900 ve 311 nci kilometrelerin aş ocaklarından çıkarılacak dörder bin metre (o mik'abı n ihraciyesinin kapalı münakasası 12 mart 932 si günü saat 15 te Ankarada idare merkezinde yapıla- —. im zarfla v Tafsilât Ankara. Haydarpaşa ve Konya veznelerinde ikişer ira mukabilinde satılan şartnamelerde yazılıdır. (579) Alpa lu şeker şirketi müdüriyetinden: Son günlerde şeker fiatlarında görülen gayrıtabii tereffülerin - önüne geçmek üzere şirketimiz; mevcut küp ve dub rafine şe- kerlerini öteden beri cari bervçhi ati fiallarla satmaktadir: n Küp 50 kiloluk Oo Çuval 19.30 lira ” » , ” 9.65 ,, Dubi rafine 100 ,, ix EE 3740 ,, " 10 , » NN 3150 , e“ 10 , wv S.M w 100 G 37.90 ” Toptancı tacirler de şirkete vâki taahhütleri mucebince bu şekerlerin yüz kilosuna ancak altmış kuruş masraf ve kâr ilâve “Cedebileceklerdir. Muhterem halkımızın fabrikamız mamülâlı şekerlere bundan fazla fiat vermemelerini ve fazla fiat talep edenleri lüt- fen şirketimize bildirmelerini rica ederiz. Alpullu Şeker Şirketi Gedikpaşa'da Jandarma Satınalma Komisyonundan Kaputluk kumaşı ambarımızdaki mevcuttan verilmek ve körkü ile imaliyesi müteahhidine ait olmak üzere bin beş yüz adet kürklü kaput imaliyesi kapalı zarfla münakasaya çıkarılmıştır. Münakasası senei haliye martının on altıncı çarşamba günü sa- aat on beşte yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nümuneyi gör- mek üzere her gün ve münakasaya iştirak için teklifname ve teminatlarile beraber mezkür günün muayyen saatine kadar ko- misyonumuza müracaatları, (679) | | j | i b i k minel si di . z vi Belediyesi ilânları : Fatih Belediye Müdiriyetinden: Fatih Hafızpaşa caddesinde * 6 No.lı arsa ve dükkân mahalli icara verileceğinden talip olan ların Martın 9 cu çarşamba günü saat 14 te daire encümenin8 lüzumu müracaatları ilân olunu. (572) | BAKTERİYOLOG l DOr. ihsan Sami Istanbut | BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI | Umum kan tablilân, Frengi noktai nazarından (Wasserman cesmülü) kan küreyvatı sayılması, tfo ve ısıtma hastalıkları teşhisi, idrar, balgam, ce- rahati, kazurat ve su tahlilân, Ultra mikroskopi, hususi aşılar istihzarı Kanda üre miktarının tayini ve kanın sedimaitatlon sür'atli o Divanyolu'nda. Sultan Mahmut türbesi No, (89. Te lefonlst. 21981 Doktor Hafız Cemal Dahili hstalıklar mulahassısı Sıra numarası beklememek isti - yenler, kabineye (müracaatla (veya telefonla randevu saatj almalıdırlar, Cumadan manada her gün öğleden sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar İstan. bulda divanyolunda 115 numaralı hus| susi kabinesinde dahili hastalıkları müayene ve tedavi eder. Telefon: İs tanbul 2. 2396. Adres: Istanbul! Ankâre caddesi Vakıt yurdu Telefon : Yazı işleri 24379 ve 23872 idare 24970 Posta kutusu: 4 Telgraf: Istanbul Vakır ——<—— — —— Abone şartları: aj 1 Erkek ve kadın hademeler için imal ettirilecek 150 taka elbise maa serpuş ve manto kapalı zarfla münakasaya konmuş” tur. Talip olanlar şartname ve tafsilât almak için her gün Lei vazım müdürlüğüne ve ibale günü olan 17-3-932 perşembe günü de 191 lira 50 kuruşluk teminat makbuz veya mektubu ile saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (702) S Keşif bedeli 1890 lira 64 kuruş olan Şehremininde tramvâf. caddesinde kâin Cumhuriyet Halk Fırkasına ait binanın kesilerek” inşası kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Talip olanlar şart” name ve tafsilât almak üzere her gün Levazım müdürlüğüne v8 ihale günü olan 17-3-932 perşembe günü de 141 lira 50 kuruş” luk teminat makbuz veya mektubu ile saat on beşe kadar D. Encümene müracaat etmelidirler, (699) : ' Dikili Belediyesinde 21 Şubatta ihalesi evvelce ilân edilen Di” kili elektrik tenviratinın 28 Şubata temdit edildiği ilân olunur. (665) Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasından : Uşak şeker fabrikasından |S- itanbul piyasasına kilosu 34,2 kuruştan istenildiği kadar şek€f verilecektir . Siparişlerin Sanayi ve Maadin bankasına yapılması. Maraş Vilâyetinden:.. Vilâyet mh beher vape altmış lira bedelle 25 kilometresi kapalı zarfla ve 59 gün müddetle münaksaya var“ miştir. 1 - Nisan - 932 tarihinde saat 14 te ihalesi icra kıl ilân olunur. £ (604) it 36 12 Aylık Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş Hariçte — O 800 1450 2700 ——————— m — n şartlarımız: Resmi 10 Kş 0. Küçük ilân şartlarımız: Hususi 12,50 Kş 25 Savun Santim: | Le ud 1-10 Defalık 30 50 65 75 (100 Küruş A — Abonelerimizin her üç aylı. hı için bir defa meccanendir R — 4 satın geçen ilânların fazla #atırı için 5 kuruş zammolunur, VAKIT Matbaası Sahibi: Mehmet Asım, umumi neşriyat müdürü: Kefik Ahmet

Bu sayıdan diğer sayfalar: