26 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

26 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA 26 Şubat i 2 ! | Gönül işleri | Siyaset 1 H A R İ C i H A BE R L E R önül İşleri i Sovyetlerin Kadınl. Yeni Bir Tahdit Teklifi vre, 25 — Terki Teslihat ienessi Sovyet o hükümeti ML heyeti yeni bir teklif 'miştir. Kaknliysi bu teklifi Le müzakere etmiştir. r bir teşkilâta tâbi tutulmuş hakiki bir sulhe kavuş- gayrikabili gün: savat pike klad ilani ok 'mi le ele pile kuv- vetlerin bir 'tarzda lâğvi, red kali Bulun nuyoruz,,. Konferans, mesaiye esas ol- mak üzeri ve umumi bir terki teslihat prensipinin vaz'ına karar vermiştir. Alman Meclisinde Küfürler Göbbels'in soracağına mına kürsüye t, Yung plânının bir cibetli olarak yırtıl- masını rin 13 martta Resicümhurluk için Hin- içi denburga rey vereceklerin söy- Birçok gürültülerden Alman Ve Komünistler ıktı ara rdır. Hâdise mahalline gelen jandarmaları taşa tutmuş- lardır. Jandarmalar eri edimiş, gelen kıt'ada tabanı tüfenk kurşunu ile arşa Nü- mayişçiler elli el ateş ettikten sonra çekilmişlerdir. Alacaklı Almanların Berlin 25 — Tasfiye edilmek- te olan Berlin Ticaret ve Sanayi Bankasında parası bulunan 12 bin alacaklı konkordato içtima için toplanmış vs şiddetli bir Hakl, elisi Meb'usan önün- e nü mayiş yapacaklarını bildir- mişlerdir, Hitlercilerin Zabıtaya Hücumu Berlin, 25 — Hitler taraftar- tmişler ve nümayişi —. a jan- armaları taş ve a karşıla- mışlardır. 3 lam iki jan- darma imi ei tertip edenler tevkif e e 9 g May: Hes Diyet sonya Elie M. Stefa- nın evi, siyasi rakipleri tarafından dinamitle aha edilmiye te- şebbüs olunmuştur. Binanin kaj ve e releri Di parça ol e. İki milliyetperver maznu- Sa ii olunmuştur. Alman Sanayii Yarı Yarıya Azaldı sir olan da İRAT siri ————————> Milliyetperverleri| ön küsür bir hareketi göste Alman Meclisinde Gürültülü Bir Celse. Hindistanda Kaç Kişi Mahküm ilâhsız e ki Hintliler buna hartal diyorlar - Şimdiye kadar el mahküm olmasına sebebiyet vermiştir. Resim, böyle Hindislan Hareketinde Binlerce Mahküm| imi Delhi, 25 — 1930 - 31 esi zarfında silâhsız itaatsiz- likten dolayı ( 60,498 ) kişi hak- kında mahkümi; > Bi e di; iğini Dahiliye etmiştir. Bu peş gel ie lan suikastler (13) tür. > Bengalede (yapılmıştır. va dolayı Sez 20 Sisa kadar (1023)kişi hapsedilmiştir. Amerikadan . R Vaşington 25 sinde Amerikadan ( 1) z Sibel çıkarıldıği gibi girmiye ami alli (12100) ecnebi de ari kendilerine ait olm: vii m iade edil- mişlerdir. Iki Romen Meb'usunun Düellosu Bükreş, 25 Ekseriyet fır- kasına mensup ebeni 2 uslardan M. Mares ile geçen cel ken- Fransız Meb'usa- | tai nı Hariciye Encü- mene ei il eden M. o intihap edilmişlerdir. Bir Elektrik Boykotajı burg, 25 — Perakende Hambi aret federasyonunun urg elektrik fabrikal, ifelerini ikseltmelerine Okarşı protesto se olmak üzere bu ak- mdan itibaren Kesir başlıca caddelerindeki vitrini, tenvi- ratın kaldırılmasına ve diğer s0- kakl: da tenviratın dörtte bir nisbetinde indirilmesine ar vermiştir. Sinemalarla lo| ar da bu harekete iştirak edecek- lerdir. disine Sik atan sabık dan M. Popovici arasında sabah tabanca ile düello yapıl- mıştır. Netice malüm değildir. Tebaayı Himayeye Bir Misal Londra 25— ele fay- gören bir İngili | e az ei -—— TAKVİME / CUMA J p9 Gün 26 - Şubat - 932 Kasmill Rumi 19 - Şevval - 1350 Şu ari Nefret Ettiği rkekler ME iki tip erke':tea hoş- mazlar. Birincisi züpbe, ka- liği mış erkekler. vale on- lara yüz vermiyen, iltifat etmiyen tay boyun eğmiyen er- kekler. Kadın ei erkek evvelâ e ildir. için mar.z, hassas, züpbe, ve kadın. mmış erkekten kadın nefret eder. Kadınn nefret a te, ona biç ehemmiyet ver- n, vesilede ihmal ve tahkir sen erkektir. Kadın er- keğe ni küçük etmek; ai hissini izhar yalnız kendi aki ve için için evkalır. Eakat kendi ilirse o vakit is- olur. Onun sine zâfı değildir. Kadın herşeyden ziyade | ilti- fata muhtaçtır. Yumuşak bir söz medihkâr bir iki kelime, ufak bir alâka kadını fethetmiye kâ- fidir. Kadın ihmal edilmiye, Fa yl tahammül edemez. erkek onunla, onun elbi- sas tuvaletile, gözeli alâ- kadar olsun. an (o evlenmi i ler. Fakat hiçbiri hayatın bu za-u- kendilerini kurtaramaz- e sonra remisin- Vakit JEzani| V. 8 İ Vakit (Ezant/V. 8 . E ri in tekrar açıldığı İktisatçı fırkaya mensup bir | de hiçbir binin a nz Güneş (12, 466. 41) Akşam liz. — İz. ss) | evvelâ bu yk — muavinlerinden | meb'us, Ma a siyasi na bir vazifede bile Öğle | 6 sn 9İ Yatsı iğ sılı9, 2sİ | ve biraz kara topri k li- De 3 nda iktidar mev- | cinayet sistemlerini takbih et- m kamarasında ve e 8. 36fıs. 31 Imsak |. 075 O: mdır. küne geleceklerini beyan etmiştir.| miştir. BİR ı HANIMTEYZE EDEBİ TEFRİKAMIZ: 44 hayır olsun! O İsmim — Şimdi bana söyliyemez | ettimki intişarını Tangen, dün geç vakite | misiniz? Ik arzu ettiğim yeni bir maka- L I K kadar e ie işim biraz. Kendisini bir müddet süzdüm | le daha (yazmıştım. (Nekadar merdivenden iniyor. : zahmet çektiğimi ve bu makale- wdet i i i ğ i Müellifi: Knaf Hamsun— Mütercimi: P.S. Hema bae yklanerizman m e e m di ak ümidi ( şunu söylemi: m ve çarçabuk ık düğmeleri cebime | beraber yukarı tı vöfkapıy Yazıyı alarak: bana derhal Öğ verdi ve de- | ceketimin düğmelerini daima çi atıyorum. o Tırnaklarını seyr. açtı. Yüreğim ağzıma gelmişti. e ğa vi ki :“Görüyorsnuz ya, herşey 1 tutarım; bu bende bir itiyat iie mekle okadar meşgul ki, selâmi- Kendime cesaret vermek için | bütün yazdıklarınız t mah- yoluna giriyor! Sevinci taştı | line gelmiştir, bir hususiyettir.. | ma mukabele etmeden dosdoğru | dişlerimi o şiddetle yordum. lidir fakat siz sek dele ve hemen düğmeleri birer birer | Hayır, hayır, istemiyorsanız ona | yi ürüyüp me istiyor. o Onu lapıyı vurdum ve başm uharririn z. Biraz daha temkinli olsanız! sökmeğe ( başladım. Maamafih, | diyecek yok. Fakı — döğmeler | durdurdum aşmuharririn | hususi yazıhanesine girdim. ai rl var, süküt içinde, ad kendi ken- | için bana en aşa; r lâzım, orada olup siman sordum, Dedi ki: Maamafih okuyacağım. dimle konu Fakat, Allahım, siber olduğu- — Ora — Bonjur! Siz misiniz? Oturu- e yi ine dü Evet o görüyor musunuz? Böy- | nuzu kim söylüyor? Dilinizi tu- - rai, de- | nuz. Kolum kanadım kırıldı. Bir lece biraz soyulmuş vaziyettesiniz, | tunuz ve beni rahat ME ve beni bile hayrete di pıyı gösterseydi daha ho- | kuron istemiye cesaret edecek > ee e alam en ran- | Evet, polis Ke > gide! şüren bir cür'etle devam mak üzere diyo a- SİNİZ. > — Kendisi ie ben burada De ker lerim. v5 hiç- | burum, ie DR enden daha az | b şeyinizi (o çalmıyacağım... | fından k as igöreğim, Size”| Pat alâ... 5 Kolap en olm Weeeroyez

Bu sayıdan diğer sayfalar: