26 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

26 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 Sayfa ; SON POSTA Şubat 26 Gençler İçin | Nehir Ve itiyat ir kendi mecrasını kendi e mecra — akmağa mecbur olur. Bir an da e nehir gibidir. İiyat tari apar, sonra kiii dahilinde harekete mec- bur kalı: Bu hakikat size pe görü- Fakat aklı k mez mi? Nehir, sını Şu istikamette açtı da bir kilo- e aşağı yy. metre yukar: Cevabi şudur: Asgari muka- vemet kanununa uydu. Bütün mecrasında en az mukavemet gösteren istikamete aktı. İnsan niçin bu itiyatları edi- nir de diğer itiyatlar yapmıya meritaffak m KEZ Bu sualin de cevabı ötekinin ei Kendi itiyatlarınızı göz- kuvvetini haiz değilseniz, büsb aşka mecralara dökülebilir- seri ilamede Meşk serbest orsak, bunu yen bir aa sonra sarfetmk kudretini kazandığımız dan evvel biz, suyun cerey kapılmış bir saman çöpünde! farklı değiliz. ki bizi biz yapan, iyi kendimizi (kontrol ın kıymeti, etrafında- kilerle a de faikıyet ka- Erme değil, kendi kontrol kudretinin derecesile ölçülür. da mevcut itiyat- laril: keme etmeyi, ki bir insan ancak bütün tarihi ile izah edilebilir. Onun za- de ildir. seriye ire e. değil, diğiniz baizi miniyeile önün ii baş- kalarını ız halilerile değil mazisi, hali ve “atisi tisi ile nüz ve ona göre hüküm veriniz. ** -Salihlide Gece Yarısı Ev Soyan iie Hırsız Tutuldu (Hususi) — Kasabe- ie Yenile İlede Sel soka- nda m hırsızlık. oldu. Bu s0- akta Kemerli Fatma Hanimin evine ayni mahall, Nu- rullah isminde Fiati (200 ) kuruştur. İMEMLEKET HABERLERİ Giyinme Bahsi Erkeklerin 'ra üzerine yürütülen münakaşalardır. Bu hususta size tafsilâtı verebilirim: Belediye bütçesi a 000 ) liradan (900,090 kuruş resmi kta beis gö: Fakat tacirler, esnaf ve her balk © oktruvanm flalığından süet başladı. Ticaret âlemi hissedilir steak göze spy Neden sonra oktruva inde tadilât yapıldı. Fakat Beldiy enin vaziyeti yine eskisi İzmir Belediye Reisi Doktor Behçet Salih B. bulmak için Ankai raya gitti Evvelce İş Bankenidan istik- İzmirde Günün Meselesi Belediye, Varidat Bulmak İçin Her Lareye Baş Vuruyor tasarruf yaptığı bugünlerde bit- tabi belediye reisinin teşebbüsü ileri gidemedi. — çet vip B. para a imidini nce rıhtım e ei saedilmed için Dahiliye ve Nafıa Vekâletle- i geçti. t buda müspet bir netice verem Bu- nun üzerine reis 7 bir teşeb- hüse daha girişti kanununun bir maddesinden isti- Bu mad- e belediyeler muza- yekalı m - defaya mak , Jel kanta, fi de yaptıktan le e dön- dü. Fal ha € kanu yüzde, ia olarak etti bu mi fazlasile tahsil ilmek ek bir tecelli gösterdi. imdi belediye en basit bir ADNAN Feyezan TF ehlikesi irne ( — — Son yavaş erimiye başladı. Şimdiki halde yerlerde 10 santim kadar kar Sğir. Civar da; kâmil kar yığınlarile doludur. Eğer bir ( Akyel ) fırtınası çıkacak olursa şehir etrafındaki milen su —— var BE 8 nielerin kâ- kalması tehli- Se alna zünden mek- Goüii ay başıma bl Ma Amasyada 3000 Kişi Millet Mektep- lerinde Ders Görüyor Amasya ( Hususi ) — Halkı geek için Wien faaliyet ereli bir ma- Kioöali almıştır. Vilây et tarafından tutulan bir mazi ww a göre bu Ni ve nahiye ll abdi teri kişi millet mekteplerine devi etmektedir. Bunlar. Sile e kısmını kadınlar teş- kil ediyoı Sunsunla iskemi Tatili Samsun, 25 (Hususi ek- tepler hastalık ve grip ve layısile on gün müddetle tatil edilmiştir. İzmirde Menenjit İzmir (Hususi) — Şehrimizde menenjit hastalığı vardır. Sıhhiye Midi ir > dk rek vatandaş ikaz etmiş ve sıhhi rar tavsiye etaiştir. adedi 14 kadardır. Çankırı arandı — Vilâyeti- | için diğerle mizde > ehemmiyetten bahsetmemek müm- kün değildi Birkaç imi muallim adedinin oldukça artması diğer taraftan talebe idüdinin ziyadeleşmesi ve yeniden mektep - yaptırılması bu ehemmi- en bariz delilleridir. rü sene vilâyet bütçesine, köy mekteplerinin yeniden inşa si için gn: bin liralık tah- sisat konulmuş! u hususta faaliyete de zi iştir. Şimdi otuz köyde yeni mektepler inşa ettirilmektedir. -Bu köylerdeki mekteplerde güneş ğından nbr ir şekide okü tıklım bulunuyor! Fakat şimdi is köle binalar hep yıkılmakta yerlerine sıhhi bir ri olarak yenileri yapılmak- r. Bun! lardan yirmi kadarı bu mevsim içinde edilecel Vilâyet ve maarif idaresi hepsi- nin birden ikmali için ise de bazı müşkülât zuhür ettiği gibi düşünülecek bir şekle rücu raz olunan iki ve lira bah- e etti. sinde müsait bir tesir bırakmıyan | (50 Jira tal öktedi e e Salih B. ikinci | İzmir dale yeni bir is- | pu #laniyün ilkidir elimin defa ortaya vümgi ie tikraz yapabileceği şüpheli idi. | şikâyet yollu bildirmi miştir. zumunu ai Belediyeye Süsle, Başka, ki azami > ". Edirnede Memlekette İrfan İrfan Hayatı Çankırının Otuz Köyünde Yeni Mektep Yapılıyor için diğerleri gecikecektir. Çünki Orman İdaresi ağaç vermek hu- susunda çekingen o davran- maktadır. e Söylenildiğine ( göre mektepler için lâzım olan keres- teler çok uzak ormanlardan ve- rilmekte, bunun muamelesi uzun sürmektedir. Buna rağmen köylüler Maarif idaresile birlikte yürüyerek ço- cuklarnı — eski ekteplerden bir an evvel kurtarmak için uğ- raşıyorlar. Yalnız şunu da dü- şünmek ihr ki LZ muallim- lerinin üzerine ( düşe kö; i sınıfa BİZ den ders slk kimi İdaresi aldı, B& de dik! .— mekeşlr si pm nahiyelerle a 'kez- muallimlerden bir e iylere terindeki en mının kö; tevzii hususun. BERE bip emeyi muallim adedinin bir mik- rezyidi için Maarif İdaresi tarafından Vilâyet Mec- lisine bir tel ılacaktır. HalK Evlerinde Faaliyet anakkale ( Hususi )— Geçen hafta açılan Halk Evinde faali- çalişmak için büyük bir rağbet iş Ç3y Kumar Mücadelesi Adanada ie günlerde kumar müci esi, verilmiş, birçok em yakalanmıştır. Bir İdam Talebi İzmir ll i) — Kız lisesinde gece yarısı hademi i! nı 20 yerinden yaralıyarak öldürmek- le maznun laz Boşnak Süley- manın idamı talep edilmiştir. Giyiminde Son Te emayüller telerde Oson günle i yazı zamanını bulmuş add nabilir. ka tek, ade için bütün ilhamı Em la iyebiliriz. Umumi vet evvelki şi si e rl ağ MT da zarif ince i öyle eğri büğrü arazide yürün€ mez ke olurdu. tarifi ve ha istiyen eski görüşe nazaran ihmi ir denilebilecek bir telebb tarzı bulmuştur. Harbın bittiği zamanlar Loff dradan Parise geçen bu modi rahatlığı Kayi e geni ler tarafındar ço! et gördü yeri saati bile Sport hareketlerle yaşamıyi mecbur olan asri gençlik giyif ni merasimpereslikten o nefrd gelişi güzellik hâkimdir. Yakaların ve. kravatların d4 olabilmef Giyiliş abii adi " spor olan merasim elbiselerin n telebbüste çok 4) görülen dk bugü aline gekltiiler; rifit linde yapabiliriz. Fir'avunların Mezarları Tekin Değil e (Hususi) — Fir a Tutan ei kabrini keşfed: üç âlim sırasile vefat siler Bir tanesi kabri açarken bir sinek tarafından go Darülfüni yapan Prob ların imis eği yuvarla0? r FASLI URE M.T 'NKLE SESLE $ x mİ wxsa

Bu sayıdan diğer sayfalar: