26 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

26 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 Sayfa SON POSTA İ Halkın Sesi| Esnaf Ve Ticaret Odasına Kayit Meselesi a Ticaret Odasın? kay- ünün mese uriyeti gi sl Bir kısım alâl uni air kanuni kite orlar. Diğeri rl temayül hakkında bir ii edinmiye çalıştık. Bize dedi- ler ki lerecesine göre bir para vere- rek kaydoluyor ve bir de cüz- dan alıyoruz. Muayyen zamanlarda da ayeneye gidiyoruz. Eğer maksat esnafı toplu bir halde bulun: mak ise bu kâfidir. Bir de rıca Ticaret odasına kaylslmyi “lüzum yoktur. Esasen Odanın isminden de anlaşılacağı veçhile 51 see ci berbeli gre rak bir odaya ek Üni değildir. Em Esnaf Gümüşler odanın yapacağı işi zaten görü- Esasen esnaf nr nizam- namesinde vardır, Cemi- yete kayit olunmayan ve iki aylık ahhüdatını overmiyenleri her cemiyet sulh mahkemesine dava ederek alabilir. Ve cemiyetler de bunu yapıyorlar. ei bir. de ticaret odasına kayde mecbur tutmak ve vw ee hak- kında “odanın kesedeği © cezayi verdirmek kanu aruz teşkil eder. Ticaret odası — büyük taciri tescil etmelidir. sen Avrupada da bu iş pe e ay İshak ağa ma- üm kazanç çok azdır. çük “ isen Me yn kaydolamıyorlar. es- yalnız kendi üre yi ile iktifa etmek en doğru bir iş olur, Resmi bir pr m an esnafı bir de b siye mecbur mele ie baf bir mâna görüy DAHİLİ HABERLER Hırsız ) Şebekesi İstanbul polisi! Beyoğlu sem- tinde uzun bir zamandanberi 0 bulunan lir on kişi- ik bir hırsız şebekesini meydana lk ve bunları yakalıyarak mahkemeye vermiştir. Bunlardan kadındır. Hırsızlardan şim- ve, Bira isminde dilik Hurşit edilmi ikisi tevkif Çalınan m 3ir Kadın İskarpinlerini Hırsızların Ayağında Buldu Marmara Adaları Kimindir? Defterdarlık Ve Evkaf İddiaya Giriştiler RF © Maşmâradaki adalar meselesi ran Ahmet in zevcesi Hatice Hanım bir müddet evvel iskarpinlerini çaldırmıştır. Hatice Hanım dün yarim miiliie iskarpinl, ayağında görünce e ör tanımış ve polise ber ye İı; m ki Efendinir ın evindi Gülizar al ve evinde birçi çalınmış iskarpinler Kisilik esl kendisi yakalanarak Ohakında tahkika yapılmıştır. o imtihanı s Mahkemesi yapmıştır. kadının 3 ak isti- yen bir ka motörile me- murlar arasında bir müsademe olmuştur. Mem kaçak- ılardan ölenler anlar yardır. Bunların Temyiz Mahke- ine kadar geçirece; Falmabı Elektrik Arızası Kızıltoprak ve LE elektrik şebekesinin ana teli kopt elektrikler kadar devam rr Li sabah arıza ri ak hat edil- miştiştii Noter Mahküm -Oldu Zimmetine zi Şemsi ve vir en yangın maddesi mir Ağu ii baki yapıl e teri 2 met meselesinden tecilen üç ay hapse küm y ürmünden beraat etmiştir. ii e beri * çözülmiyen © bir düğüm halinde devam diz dir. Evkaf idaresi ele daların Kanuni Sultan ahi- Vakfa ait oldu- ğunu iddia etmekte, Defterdarlık ise bunların a gayri sahiha-) dü olduğunu tasarrufunun Hazineye ait elaman ileri sürmektedir . Evkaf idaresinin 1929 senesin- de çar aleyhine açtığı da- va, son zamanlarda Kadastronun, çamlıkları hazine hesabına kay- detmesi üzerine (tazel ıyrıca; oHeybeliadada ölen “bir zatın lenmiştir. varissiz emlâkine fterdarlık vazıyet etmek tiğini, fakat bütün LEE medi- Er Sa siyemei Orada eld tasarruf hakları ol- e ras ve bu lar bu emlâk ve arazinin de Evkafı gayri sahi- hadan akardağana ilâve etmek- teddir. Benzin Yerine Başka Madde Ki Kullanılması Mümkün Görünüyor Ticaret odası benzin m azaltmak için benzine yerli isi raya. mümkün olup pi kte idi. Bu- dığın günkü rr t dahilinde ispirtonun maliyet a Gem olduğundan benzine ispirto ilâvesi imkân ha- ricinde görülmüştür. Buna muka- bil daha prafik ve tamamile ben- zin yerine ikame edilebilecek bir formül bulı şudur: M istih- Senede memleketimize ( 3) milyon liralık gel mia Köni istibsali kim olduğu takdirde bu üç pr on lira mem lekette Da bu teşehbüş birtakım sanayiin doğma- sına da ekili e acik. Bir Tane Daha Kayboldu esende * Bostaniçi 80- ğında oturan İbrahim Efendinin 16 yaşlarındaki kızı besaş H. on gündenberi kaybolmu: tur. Zabıtanın taharriyatına va men bulunamamıştır. Hamamda rl anhamamında nından yangın ei e dı! si manın odası yandı! a söndürülmüştür. Rağbetli Meslek Hizmetçilik İçin Müracaat Edenler Çoğaldı Belediye Müstahdemin “e hanesine şim iye kadar ve grain ği © (3950) işçi si nize uştur. Hıf- er kanunı —— her üç ve ber altı Eri muayene edil- meleri mecburi olan müsi ügeal takip edilerek larda sözepeieleri 3 Yrm dır. Son zamanlarda yeniden biz- metçilik almak için müracaat edenlerin adedi artmıştır. ii tescil için 10 - 12 kişi müraca; etmektedir. Yeniden Mina almak istiyenlerin ekserisini genç kızlar teşkil etmektedir. Seyrisefainde Aylık idaresi dün idare ve tayfa- maaşma ma seg bir mila para vim İdar yakında (o kânunuevvel maaşını tamamen vezdsiğ ap lenmektedir. Seyrisefain keme kaptan reisi Bir Zatın eyle Dün matbaamıza n Hey- beliada Karilemden > zat, Topkapı tine beş ba tartlyesize mi | Günün Tarihi Hariciye Vekilinin Siyasi Temasları Cenevre, 24 (A. A.) -- Harigi Vekili Tevfik Rüştü Bey dün ne len İl Hariciye Nazi M. Grandiyi istasyorda istikbal ef Iki dost devlet Hariciye Nazırı mülâkatı çok samimi olmuş v. Grandi Teyfik Rüştü Beyi kel mobiline (o alarak le kadi bizzat getirmiştir. ari, Hariciye Vekilimiz M. İm pulosu da istasyonda kar Tevfik Rüş murahhaslar tarafından hususi “er: verilmektedir. ai Tevfik Rüştü Bey ii akopulos ve Me ei -. “bir mülâk Suri farının gelme: derilmişti imi B Bien e Re yeke va Ef, nin İn iz . kırarak bir ki eği rken Skal “Bugünkü "Küsabakalar Bugün Taksita stadyomunda # maçlarına devam edilecek, Altına - Hilâl, Evüp - Beylerbeyi, Vefa Beykoz müsabakaları yapılacaktır. 07 ıca voleybol müsabakaları aadaki. Bundan b ÇOlpiyt) liki için de Pera - ray o çarpışacaktır. sare Fenerbahçe e şu müsabakalar vardır Sabahleyin Darülfünun takımına ekzersisi, Galatasar. çükleri, Fenerbahçe - Moda, Kurt İuş - rm Fener ve Ârnavul köy. birin Bir Motör Devrildi Beykozdan * köprüye olan odun yüklü “Yaşar, mot Rumelihisarı açıklarında devrilmişi Şaşar Kaptan, odun tüccarı Yeni ay ve Fener müşlerdir. Den mak üzere en balıklar tarafınd kurtarilmış| Bir İzdivaç Amerika m Kızı ün Evlendi “Suriye Hudut Komisyonu gulmeli iliş Sie Gi çeri yes Amer an sefiri Mister Grov cenaplarıniM. in Matmazel Anita ile Ameri Peşte sefareti kâtiplerinden Mi Rober (o Engliş'in — nikâhları a Bero Ea m m eli e eyi lar sa. Se 9, Masi ei va “Kabi dedin Se ve diğe bazı gz İm bulunmuştur. Ni Türk Kanunu Medenisine göre | Son Posta'nın Resimli Hikâyesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve En Tatlı Şey 1 — Komşu, söyle bana : Hasan üz en ca tatlı şey 2: Komşu — En tatlı nedir? | an larak orman. Ge ve bir bahar günü eri dn Ze da bülbül, ı şey mi?.. Gen 3: Kom: ri dinlemek.. | ruli — ei da ve De çocuk sahibi lip” ibtiyarlıkta bir eye br | mak... by 4: Hi zim memlekette ermeni daha tatlı bir şey vardır, o da şeker ticaretidiri B. — Bilemedin komşu: Bi

Bu sayıdan diğer sayfalar: