26 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

26 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

kâmı kut /İvetlerine eee vveti dün de 26 Şubat SON POSTA Hergün Şarkta Gi eni Bir İstiklâl larbi m s Ş tazam, kuvvetli, karşı gös- Ti acı bizlere in İerilal li hür şerik istilâ yz isti Çinlilerin, munt kilâtlı Japonlara se ni im Ji Son Postanın Resimli Makalesi * İtimat Meselesi — Bir iti timadın ziyeti yine itim Eİ muz ilk itimat edilebi ir mi? in lik ağar ğımız bir köme Kece le 2 — Bir adam zeki olabilir, 3 — ime şayan adam ber lışkan olabilir, kabiliyetli olabilir. | yerde, zaman ve her vesile ile Fakat itimada şayan değise o | bu seciyesini göster r bank adamla görüşüp (Okonuşmak | İste mi sı gibidir. rik "bu kasaya mezsiniz. örkmaksızın tevdi edebilirsiniz. fenninin ie digi verici Me İkisinin a bir bedeli var- rilmek üzere bulunan kain başı ezerek dl ha ! müddet uy ii kalmasın İsmin “etmek. brkisar dev. debilnek © için müzemlkenn pe ne mek, ! me: Çin ön Si e usundan © uyan- ya eni Milliyet cere- a tedricen kuvvet kazanıyordu. çuride milliyet cereyanı Ja- iie re verecek bir şekil yordu. Yakin bir atide büyük bie teşkil ei olan u anın ağzına tapa koy- ir > mn dı. Fakat son gelen yakılırsa, Japonlar a Çinlilere karşı yaptıkları tahmin- inde hata ettiler. Nasıl Yu- ılar vi palılar bizi mağ- haberlere da galibi ar yal ii hesap et eyi unutmuşlar Bir milletin ei reel et omefküre: kapal e manevi kuv- Mefkür Mi Veb ikta, Bize ktır, yarın pe emer “Bir milletin bükebi ae del ruhunı ül nezsiniz. Japonlar ta larla; Yyarelerile, isi gazlerile Ücum edebilirler. Hatta bugün “Gilileri p edebilirler. Fakat Çinlikağı ÜÖsterdiği (o varlık okudreti bu libiyetin muvakkat olduğunu termiştir. Cihan emperyalizmi iki ve yeni vi tehlike in arşı dadır. Müstemlekeler o uyan yer, ve pseyalateri bağ a efetmiye (o çalışıyı mn harbi gösteriyor ki ii) zamanı gelmiştir. Cihan İhlikeyi, görüyol bu e peyaleleri Fakat Çin- ponya, er taraftan Çinliler mühim- d hya imperyalistlerinin gözlerini menfez açılmıştır. yetin arzu edilen neticeyi yarelerinin tahripkâr bom ih iş bir facia uzak olduğu kanaatindedir. Japon tay- etmiştir. Vaziyet o kadar kanlıdır İ bu seir. ia kamer veren dır. Diğer külliyetli i İniktenizi "Çin takviye mü üfre- zeleri ileri bir taarruz er vaffak bera teminden çok Kiyangvay pon ae lemanları daha hediye r fa- e e Londr. a, 26 (D.H Japonlara si ) — anla bir. zafer Meri sivil ehali telefatı pek fazladır. Kaçanların vaziyeti çok sekiler. 19 u rdusu kuman- danı Tönaral (Çetingkay) ai hitaben şedidülmeal bir me medet her Dil in bar lunduğu yerde aç ve susuz | TEL GRAF HABERLERİ | Çinliler Japon Zaferini Mu- kabil Taarruzla Baltaladılar Çin Şehirleri Birer Harabe Halindedir Londra, 26 (D. Hususi )— Şanghay- dan iş'ar ediliyor: Japonların dün Şa- pey cephesinde yaptıkları dördüncü ta- arruz çok dehşetaver olmuştur. Bu ta- arruz neticesinde Çin müdafaa cephe- sinde bu kısımda ilk defa olarak is nunla Bun Japon Başkumandanlığı bu ik siperlere geçerek mukabil yapmışlardır. On bir saat süren alevli bir bombardumandan son- ra Çin askerleri yırtıcı bir hücuma en kuvvetlerini tevkife muşlar ve kaybettikleri arazinin m — bir kısmınıtekrar işgal ettikleri gibi ül yarılan kısmını da a i Şanghay, 26 ( A.A ) — Misaoşang, ve Kazank kasabaları, Ja- tayyarelerinin bombardımanlarının neticesi olarak, dumanlar tüten ği birer harabeden başka birşey değildi. şimdi üzerlerinde sadece Çin Kumandanı Kızdı. 80 olduğunu, 150 esir aldıklarını ve Tamam Yüz Sene Muharebe Etmek İçin ; Sinirlerine Hâkim Olduğunu Söylüyor! wi pek yakında Kiyankvay şehrini zaptedeceklerini bildiriy orlar, e tir. Jeneral bu muharebenin | zayiatının kadar la söy- Japonlara kat'i bir zafer kaz leniyor. Çin askeri makamatı dırmak ümidini kaybettirdiğini, birinci ve on birinci fırkaların pipe istilâ plânınm erime ugün harp mıntakasına vâsıl mkân bulun e şekilde | olacağını ilân etmiştir. dub enin yin amı için Mukden (A.A)— Mançuri Çin ordusunun sinir e bâkimiy etine Devletinin ee m bir be- me ime er ni ünvanı » Menşokuo e — Ja | merkezinin de hri ponlar dünkü muharebe netice- lem ilân ir Sab Çin sindeki zayiatlarının telef paratoru gelen Şinğşlağ İakakik lil v Kıral İzmirde rleri ve müzeyi gezdi. Sonra Çinnet Faciası msızın $ Idırmıştır. eh a Aziz i bu Yada eline geçirdiği bir ae Ümşi Piyango Yasak! Tekirdağı > ca Nuri B. Meciise teklif et ir kanun lâyihasile çikolata, Seli ve sair bilimum gıda maddesi satan- bin bir haril Çinliler, ydi barutsuz, to; ıta- müdafaa ettiği toprağa Yi : ımızda böyle binlerce hatırası var, Hava Yine Karladı Dün hava Ez lodosa döner gibi olmuştu. Hatta akşam yağ- mur eger vd asa Fakat sabaha değiş ve ve haa ee Karled. Kar bugün devamlı şekilde yağa- caktır. Diğer ba air ve ezcümle Ankarada da devamlı kar yağmakta Diğer nizde fırtına İli Ers bie yükler hareket ed MAD Yıldönümü? Galatasaray Lisesinin yıldönümü e İn mekte! asim (o salonunda bin tes” it tezahürleri yapılmıştır. Karısını ri Karagümrükte oturan seyyar terlikçi Zühtü eski kam Mv sol memesi altın: dan ağır surette geler Üç Aylıklar Önümüzdeki Salı Günü Tevziata Başlanacak Yetim, dul ve Eee iklerin maaş (yoklamaları dün de devam edilmi mart akşa: "Yoklamalar 4 ı bitecektir. Maaşlar 6 ii iç aylıklar ise 1 martta verilec ta mubtaçtırlar. u mükünmakş Avrupa ve İzm (Hususi) — Sab. Ankara, rada feci nerika fabrikalarına yaptırıyor- bp yi li ii bir vak'a & Hacı Recep ma- . Bu sayede fabrikalar işliye- dün şehrimize uğradı. ballar “neyin ei Ma , işsizlere iş bülunacak, ikte- wi Kiral: karaya » çikarak bezi minde bir tacir, evin urur- i buhran a-lacak. Bi veri i i ; Sen Polikarp kilisesini de ziya- ların piyango © yapamamalarını > ediyor. Hakikati görmelerine | yo oi, hemağirğbiak öldürmüş! teklif etmiştir. Hali. Evinde kin barakımıyor. Fakat - > ; ! İon harbi iki taraflı bir ; ; İ r İç gr. Çin olduğu İSTER İNAN, İSTER İNANMA! | çtlmâ çi ei wi ii belki o » ea azla imper- Yanl. Alana yazatella dön Elizi memlekerinde 6 bakamadiğı İçin bir eya malara başlanacaktır. Evin dil, tlerin aleyhinde netice ve- e. İz kirik Mi Mil aldığın hat e u adamların gördükleri iş tarih ve edebiyat (o şubelerine ve Adanadan geçen bazı Alman seyy: u yap led Rl aş bülmameyer yn yele bugün öğleden sonra > karak vale Termiye ayara Bel lardan bir kısmı | put ale seyğak Almalar bur ada rap me toplanarak v heyeti e a lan iie gün ie ye- büroda ve bir kısmi da hattı havaide yi kette vazife veriliyor. İşte bunu yapacaklar. yni pe tır.,, demişti, ressamlar çe lanarak ht se İN Br. dünyanın da ye- İSTER İNAN, İSTER İNANMA! meslek” teşakküilerinim: birleşmeki atlı n oynaması uzak değildir. : ji etrafinda güörüşeteklerdir. 68? la itaiEnii

Bu sayıdan diğer sayfalar: