25 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

25 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Olimpiyada İştirak Edemeyiz Tdman İttifakları Merkes be- yetinim Los - Anjelos Olimpi- yadına sporcusuz iştirak ka- rarı verdiğinden bahsetmiştik. Dün görüştüğümüz zevat bu #eyabalin tamamen — aleyhin- gdedir. Mütaleaları yazıyoruz: Hilseyin Cahit Bey Kadıköy Tellmhane Msoyıları Karakolhant caddeti 9 — 932 Olimpiyadına iştirak etmemiz için (50) bin lira lâzım- mış. Beynelmilel müsabakalarda kazandığımızı ve yüz akile dön- düğümüzü biç hatırlamıyorum. Yunanistandaki — hezimetimizden sonra iyi bir suüretle hazırlan- dığımızı da hiç ümit etmem. Muhal olarak Los Ancelos Olimpiyadında birinci geleceği- imizi farzetsek bile, ben bu seya- hatin aleyhindeyim. Eğer bizim bir seyahat için (50) böi lira verecek küdretimiz varsa ( 10 ) sene hiç bir beynelmilel müsaba- ikaya iştirak etmiyelim. Sahamızı ve sporumuzu adamakıllı hanırla- dıktan sonra müsabakalara işti- rak eder ve muvalfakıyetler ka- zanırsak geç kalmış olmayız. * Muhala B. (Belediye müstahdemin brosu eli) y — Amerikada Los Ancelos Olipiyadına iştirakimizi ben kuta- ca ve sadece bir garabet tellâk- iki ederim. Ben sporumuz - olgun bir hale gelinceye kadar bey- nelmilel müsabakalara — iştirakin “şiddetle aleyhindeyim. Bu paralar sporumuzun inki- hna sarfedilmelidir. Eğer mut- ka gidilecekse hiç olmazsa güreşçilerimiz götürülsün. Bunla- rın da ancak beşinci ve altıncı geleceğini zannederim. Dört sene evvel Amsterdam olimpiyadında giquçucrinılı beşinci gelmekle iraz yüzümüzü ağarttılar, Bizde spor güönden güne — tereddi etmektedir. Bugün güreşçilerimiz bile dört sene evvelkine nisbetle çok zayıftırlar. Ahmet Bey (Konya İdmas Yurdundan Birkeci Halep oteli) — Merkezi umuminin kararını pek tuhaf buldum. Bizim sporu- muz adam akıllı bir tensike muh- taçtır. Her sahada sporcularımız bütün memleketi temsil edemiyor: Yalnız İstanbula munhasır - kalı- yor. Muazzam Lir para sarfile alnız idare adamlarımızın seya- t ihtiyaçlarını tatmin edeceği- mize bu para ile bütün memle- leketi temsil eden sporcular ayır- sak daha iyi olur, Meselâ Almanyada Olimpiya- da iştirak eden güreşçiler r 50) bin güreşçi —arasından - seçilir. Halbuki — biz. de (50) — kişi arasından intihap ediliyor. Bu- nun için de datma mağlüp olu- yoruz. Ben sporumuz kuvvetle- ninceye kadar beynelmilel müsa- bakalara iştirakin aleyhindeyim, Bir Yığın Kaçak Ve Kokmuş Et Yakalandı Zabıtai belediye — memurları Son on gün içinde yine 118 kilo kaçak etle 30 ciğer ve 15 baş yakalamışlardır. Bu etler ve baş- lardan hemen hepsi bozulmuş ve kokmuş olduğu için imha edil- miştir. Kaçak etler Büyükada, Üsküdar, Lânga ve Ramide ya- kalanmıştır. Kaçak etler arasında tefessuh etmiş 20 kiloluk bir dana ile 12 kiloluk bir karaman koyunu da vazdır. Kaçakçılar hakkında kaçak ve kokmuş et sattıkları için iki noktadan kanu- ni takibat yapılmaktadır. Buğday Düşüyor Dün piyasada buğday fiatleri 5 para düşmüştür. Bir haftadan- beri buğday fiatlerindaki sukut 20-25 para kadardı. Ekastralar beş on, beş on beş paraya satıl- maktadır. Tiftik Ticareti Alâkadar Tacirler Yeni Bir Teşebbüste Bulundular Alâkadar tacirlerin elinde ge- çen seneden kalma bir miktar istok tiftik vardır. Yeni sene mahsulü de gelmek üzeredir. Tif- tik tacirleri ellerindeki malı sa- tabilmek için tiftiklerimizin dahil- de sarfını istemektedirler. Bu yolda teşebbüslerde bulunmuşlar- dır. Dün piyasada tiflik üzerine muamele olmamıştır. Şehrimizde- ki mühim bankalardan biri, elin- deki rehin tiftikleri piyasaya çı- karmışsa da münasip fiatle alıcı bulamamışlır. Hamallar Haydarpaşada Çalışanlar Bir Hâdise Çıkardılar Belediye İktısat Müdürlüğünün idaresinde bulunan hamallar bu- Tondukları iskele va bölüklerde birer hamal başınım nezareli altında çalışmaktadırlar. Bu ha- mallar — akşamları — kazançlarımı hamal başına getirerek o günkü umumi basılatn yekünu üzerinden para ulırlar. Son — zamanlarda Haydarpaşa istasyonunda çalışan hamallardan bir kısmı hamalbaşıyı dinlemiyerek kazandıkları para- Jarı teslim etmemişlerdir. Bele- diye derhal harekete geçmiş ve hamalların talimatnameye riayet- leri için polise emir verilmiştir. .- BŞT S — Son Posta'nın Resimli Hikâyesi: SON POSTA DAHİLİ HABERLER [ Sahte Damga Pulları Sahte Pul Yapan Bir Şe- beke Meydana Çıkarıldı Haber aldığımıza göre İstanbul üti ” çabta pul yapan bir şebeke meydana çıkarmıştır. Dün bu hususta yaptığımız tahkikat neti- cesinde şu malümatı clde etlik: Son günlerde piyasada sahlelik şüphesi uyandıran damga pulları görülmüş ve polise haber verilmiştir. Polis bu ihbar üzerine tahki- kata girişmiş ve yüksek kıymetli damga pullarının sahtelerinin yapıl- dığını tesbit etmiştir. Nihayet sahtekârların kim olduğu aranmış ve çok geçmeden bunlar da öğrenilmiştir. Kısa bir takipten sonra sahtekârların hepsi yakalanmış ve adliyeye teslim olunmuşlardır. Bunların arasında bir matbaa sahibi, birkaç mütevassıt ve sürücü vardır. Para Borsasında Düyunu Muvahhide Tah- vilâtı Yükseldi? Son hafta içinde Borsada Düyunu muvahhide tahvilâtı üzerin- de hararetli muameleler olmuş- tür. (15) şubatta (45) kuruş üze- cinde karar kılan Düyunu muvahbi- de (20) şubatta hararetli bir alış muamelesi neticesi olarak ( 56 ) kuruşa kadar fırlamıştır. Fakat Üç gün sonra (47 ) kuruşa düş- müşlür. Dün Borsada 49 kuruş üzerinden muamele görmüştür. Şu vaziyete nazaran Düyunu muvahhide tahvilâtı bir hafta içinde evvelâ yüzde (22) nispetinde yükselmiş, sonra da yüzde ( 18 ) nisçetinde döişmüş oluyor. Bir iktısatçımız diyor ki: “ — Son günlerde Avrupada Japon tahvilâtmın yüzde elli nis- petinde düşmesi diğerlerine, bu arada Düyunu muvahhideye de tesir etti.,, TiCaret Odasında Ticaret Odası ve Meclisi dün toplanarak Cümhuriyet Merkez Bankası İdare meclisine Hasan Necip ve Bican Beylerin namzet- liklerini ve haziran sonuna kadar Odaya kaydedilmiyen — esnaftan ceza alınmasını kabul atmiştir. Mezarlıkların Tamiri Belediye Mezarlıklar müdüri- yeti tahsisatı olmadığı İçin yeni telediye Kanununun emrettiği asr mezarlıklar ve gasilhaneleri bu senede yaplıramıyacaktır. — Yal- vız bu sene (Lülcburgaz) merar- hğınn etrafına duvar yaptıra- caktır. AAAT Hukukçular Son Şayialar Üzerine Bir Kongre Aktedecekler Hâkimlik ve avukatlık için yeni hazırlanan kanun lâyihasında hâkimlik ve avukatlık meslekleri- nin birinden diğerine geçebilmek için 10 senelik bir müddet ko- nacağı hakkındaki şayia bütün hukuk müntesipleri arasında bü- yük bir alâka uyandırmıştır. Da- rülfünun bhukuk talebeleri yarın bir kongre aktederek, bu lâyi- hanın mutlak sürette tadil edil- mesini temenni edeceklerdir. Hukuk — mezunlarının hâkim olabilmek için iki senelik staja tâbi tutulması, bunu müteakıp on sene hâkimlik yapmak mec- buriyeti konulması hukuk müm tesiplerini — müteessir — etmiştir. Hukukçular, avukat olmak - için bir avukat yanında bilâbedel iki buçuk sene — çalışma külfetini ağır bulmakta, ve bu müddetin tenkisini istemektedirler. Hukuk Talebe Cemiyeti bu projenin ta- dili için Millet Meclisi, Adliye Vekâleti ve Başvekâlet nezdinde teşebbüsatta bulunacaktır. Papa Eftim Va Fener Son günlerde Fener ile Papa Eftin arasındaki —ihtilâfın nihayet bulmak üzere olduğu yazıldı. Fakat Papa Eftim elindek kiliseleri Fenere teslim içia gçok ağır şartlar ileri sürmektedir. Bir Hamiyet Eseri Geçenlerde vefat eden Kara Os- man zade Zahide Hanım bütün emlâk ve mücevherlerini Manisa hastane- sine teberru ebmişti. Bunların kıy- meti (150) bin Hira kadardır. Bu tebarru ile fakirlere bakılacaktır. Şubat 25 Tarihi Maarif Vekili Teflişe Başladı Dün şehrimize gelen Maarif Ve Günün kili Esat B. Gazi Haz. ne arzı tazi- mat etmiştir. Vekil Bey Ilastanbula hususf? olarak geldiğini, bu meyanda mektepleri de teftiş edeceğini, ecnes bi ve ekalliyetler mekteplerindeki ecnebl tebaası talebenin Türkçe derilere devama mecbur - olduğunu gelecek sene meccanl İleyli talebe almak ihtimali bulunduğunu söyle- miştir, Vekil Bey bu sabahtan itk- baren teftişe başlamıştır. Matmazel Grov Evleniyor Amerika Sefiri Mister Grov'un kızı Matmazel Anita ile Amerikanın Peşte sefareti kâtibi Mister Rbert'in bugün öğleden sonra Beyoğlu bele- diyesinde Türk kanunu medenisine göre nikâhları kıyılacaktır. İhtisas Mahkemeterinde.. Adliye Vekâleti, “mizde ııcı:”lıhıu ııııhic—hulın'ıln ıı’ı.l:-' rini Müddeiumumiliğe tebliğ etmiştir. Hâkim Refik, Müddeiumum? Reşit, Müstantik Saffet Boeyler Adliyede, Hâkim Kadri, Müddeiumumi Muzaf- fer, Müstantik Hakkı Beyler Güm- rükte çalışacaklardır. Ihtısan mab- kemelerine alınacak kâtiplerin imti- hamı bugün onda yapılmıştır. İnhisarlarda Bütçe Encümeni Şimdilik Bareme Lüzum Görmedi Firkadaki “Mati Tetlik Kömlerami reisi beyanatta bulunarak yeni vergi aknacağı ve Baremin tadil edile- ceği — şeklindeki — haberlerin doğru olmadığını — söylemiştir.. Komisyon dünde maştır. DRe Glkn dRdü Bülğe B meni, Evkaf Bareminin Evkaf teşld- Tâtına ait lâyiha ile birlikte müza- keresini, Ankara imar Müdürl muvakat ııhlye(:ı ol;ı:.ı için !;': Kizul ol: Kon 'STıl-ı.ııı !;udîı-.?xi?ııluı ı,lıh Baremlerin, bu dalrelerin kat'? çekile lerini — uldıktan #onra mevzubahba edilmesini kararlaştırmıştır. Orman Kongresi 9 Nisanda Ankarada bir orman kongresl KGDM. Türkiyede Hizmet Eden Ecnebilerin Tekaüdiyeleri Evvelca Türk ordusunda hizmet etimiş olan bazı Alman Jenaralları- mın zevcelerine tekaüt maaşı tabalel için hükümet bir lâyiha hazırlamıştır. Fakat bütçe encümeni bu işi mall vaziyetimizin daha müsait olacağı bir zamana - talik kararile lâyihayı iade etmiştir. 4 Şehir Meclisinde Müzakere Meclisi dün toplanmış, Mil. let Mekteplerine çok ax talebe de. vam ettiği mevzubaba olmuş, stad- yomun İstanbul tarafında yapılınasi kararına karşı İstanbal klüplerinin bir teşekkür arizam okunmuştur. Bir Rüşvet Maznunu Galata Gümrüğü Muayene Başp- memuru Haszan Febmi B, dün rüyvet alırken cürmü meşhut y»ılıı.tı Pazar Ola Hasan Bey Ve Evlenmeler |- “1; Koşu — Hasan Bey, bir “ Akıl | açtimış. — Bu evvelâ me yapacakınış. Crmiyeti , 2: Konşa — Nekadar ruben - hasta, t yani sinirli, kavgacı adam varsa... * mâni olacakmış. 3: Konşu — Ne'cidar ha'yalara da- lan, mahzun adam varsa evlenmelerine 4: Hasan Bey — Eyvah... Desene ki bu ceniyet muvaffak olursa hiç kimse evlenemiy «

Bu sayıdan diğer sayfalar: