25 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

25 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA * HARUNÜRREŞİT » HEREEN * KMDK Ve * * MA Tarihin Esrarengiz Sayfaları Bu geri hareketini yapamadı, şöyle bir köşeye çekilip başını ellerinin içine Aaldı, düşünmiye koyuldu. Gözünün önünde, hala- yıkların götürüleceği yer, sarı oda dolaşıyordu. Bu oda, Hult sarayının en muhteşem bir köşesi ve kendisinin de gelinlik dairesi idi, Haronürreşit ile orada zifaf edilmişlerdi. SŞimdi, bilâihtiyar, zifaf — gecesini düşünüyordu. Aman yarabbi! O ne haşmet o ne tantana ve öne velvele idi? Sanki gök, yıldızlarile ve güneş- lerile yere inmişti. Bütün Bağdat, öderece nur içinde idi. ÂAyni zamanda ağaçlar dile gelmiş, ne- hirler dile gelmiş gibi bir uğultu, bilmez tükenmez bir gürültü vardı. Yiyen, içen, hediye alan yüzbinlerce halkın neşeli teren- nümlerinden doğan bu gürültü, ©o geceyi, arzın ta yüreğinden kopup gelen | bir kaside tufanı gibi Hult sa- rayını — fasılasız. — derağuşlarla sarsıyordu. O gün Harun, içlerine birer rakamı havi kâğıtçıklar yerleşti- rilen binlerce misk fındığı yap- tırarak Bağdat sokaklarına dök' türmüştü. Bu rakamlar oıdın bine kadar değişiyordu. Fındık- ları bulanlar, içindeki kâğıdı alıp saraya geliyorlar ve yazılı olan- rakama göre para alıyorlardı. İzdivaç hatırası olarak kendisine bile köleleri tarafından bu misk fındıklarından birkaç tane geti- rilmişti. Ya saraya geliş?... Zübeyde, gözlerinin önüne gelen o mesut — manzarayı bir daha yaşamak “ilçin belki bütün hayatımı feda ederdi.. O ne şahane, hatta ilâhiyane gelişti? Bağdadın gen- €i ve ihtiyarı, kızı ve kadını yol- lara dökülerek kendisini selâm- hyorlardı. Harunun adamları, bu ha k yığınının üzerine mütemadi- yen altınlar, gümüşler, misk gö- bekleri ve amber — yumurtaları serpiyorlardı. Hult sarayında karşılanış, sa- rı odaya geliş, — ayrı ayrı birer hadise tdi. Harun, ilkin yüreği- 'ni, şimdi de ismini — kendisine verdiği gelin şerefine sarı oda- nn önüne altın tellerle işlenmiş bir hasır serdirmişti. Gelin oda- ya girince de büyük — hacimde inciler dolu bir zembil getirilerek içindekiler, odada bulunan ka- dınların başına serpilmişti. Zübeyde, o inci yağmuru dö- külürken kaynanası “ Hayzıran ,, ile henüz küçük bir yaşta bulunan görümcesi Abbasenin eğilmiye ve inci toplamıya tenezzül etmeme- leri üzerine Harunürreşidin “Birer tane almakla beni şerefyap edi- niz ,, dediğini, Hayzıranın “Yadi- gür olarak siz de alın , demesine karsı da “ Benim incim budur, Zübeydedir ! ,, cevabını verdiğini hat rladı. Harun, yıllardanberi -taşıdığı Mncisini işte atıyordu ve o inci, dilsiz bir. teslimiyet içinde atıl- miya tahammül — gösteriyordu. Hut sarayına gelin geldiği gün kendisini saatlerce ve saatlerce alkılıyan halk, o saraydan ko- gulloğunu — bilseler acaba ne yapacaklardı ? O — günleri, o bal-işleri ve ikramları düşünüp aCi bir acaklar mıydı. Yoksa nznkör kayıtsızlka ve mankör bir unutkanlıkla sırtlarını mı çevi- receklerdi ? Düşöncenin bu — uoktasında Zübeydenin — gözlerindeki — nem bulutu parçalandı, güzel yanak- larma doğru dökülmiye - başladı. Elemli Melike de, daha uzun düşünmekten — feragat — getirdi. Zira © hatıraları — sirasile ve bütün inceliklerile canlandırmak, çelecek yetim çünleri ve husranlı teceleri — düşünmek — sinirlerini büsbütün bozacaktı. Binaenaleyh zarif mendilile çözlerini silerek kalktı, divanhaveyi geçti, oradaki “Zaviyetüssafa , ya, baştan başa lar, genç ruüuhlara has olan çılgın hamlelerle neşeler - teati elmişlerdi. Şimdi orası boştu, bomboştu. Samurlar, ölü bir ha- yatın sarı renkli timsalleri gibi yeryer sarkıyorlardı. Altın direk, donmuş ve sararmış uzüun bir dil gibi mahzun bir süküt içinde idi. | Zübeyde, hırçın bir istical ile çadırın köşesine gitti, orada sak- lanmış gibi duran bir dolaptan atltın bir sürahi, altın yedi ka- deh, bir altın tepsi, bir de billür | İptida © kâseyi nebizden — doldurdu. kâse - çıkardı. sürahideki Sonra hekimbaşı Cibrilin verdiği | Hoşa (Jıdecek Bir Hıber!!l talebi umumi üzerine ve havanın muhalefeli hasebile herkesin gürmediği dünyanın en büyük filmi ve LİLİAN HARVEY ve HENRY GARAT'ın temsili KONGRE EĞLENİYOR şaheseri birkaç gün daha ELHA İîlR;-l sinemasında edecektir. | Dün akşamdanberi MELEK sinemasının iraesine başladığı AĞZIMDAN DEĞİL ( Pas sur la bouche ) PARİS'in şen ve hoş oöpereti mevsimin büyük mu- vaffakiyetlerinden — biridir. Müteveffi — kocasını unutmak üzere İstanbul'a gelecek olan dul mılyunrr Madam TAMARİN- DE BP OK, sinema artisti samur karçlı olan altın direkli, | ilâcı koynundan çıkarıp sürahiye küçük çadıra girdi! boşalttı, — hızli hizli çalkalıyarak | Raşit Rıza Tiyatrosu Bi Tidr, “kan. oduun” bir ilı;ıi:l erî.nıeıiııli. kclııy’l_a.şlu:h ve Bugün akşam saat 21,30 da başka türlüsü eli zehirlenmiş olan nebizi de © a KA N e gaZ vedi kadehe'akalı| GLORYA SWANSIN SPARERİ hirçok g—celer lıışbııı kılmır (Arkası var) dir : CAY ER İ Fari e A era İ r S DN z B - ——— —- Şehzadebaşı Ferah sinemada lkıncı Taarruz Şanghay 24 — Resmi ıııre“e ilân edilmeden başl yan ve bütün şiddetile devam eden Çin - Japon harbinin bugüne kadar inkişaf eden safhası, bütün — dünyayı derin bir hayrete sokmuştur. Bu hayret, ana vatanı müdafaa eden vasıtasız insanların en asri ordu- lara karşı bile milliyet ve varlık aşkile nasıl karşı koyabildiklerin- den doğuyor. Simdi harp, Ja- ponların takviye kuvvetleri alarak | tekrar taarruza geçmelerine ka- dar yıpratıcı bir mahiyet almış- tır. İki taraf ta siperlerine gir- mişlerdir. Bu siperler çamurla doludur. ve askerler, müthiş su- uğrıyan Japon taarruzu hakkında şu tafsilât veriliyor: Taarruz, şiddetli bir tayyare bombardımanından sonra başladı. Fakat hücum eden Japon piya- desi, karşısında yerinden kımıl- damıyan ve mütemadiyen ateş eden, sırasında süngüsünü kulla- nan bir askerle karşılaşıyordu. Halbuki Japonlar, ilk hücumda Çinlilerin siperlerini bırakıp ka- çacaklarını zannetmişlerdi. Bu cemniyetle ilerileyen Japon- lar, tayyare bombaları sayesinde ilk siperleri aldılar. Fakat az sonra Çin akını başladı. Çinliler, kendilerine ait topraklardan bir karış yer bile vermek istemedik- Bir Japon Taarruzu Londra 24 — Bie Japon hava filesu Çin mevzilerini sistematik bir sürett bombardıman etmiştir. Müteakıben saat onda umumi bir ileri hareket emri verilmiştir. Tanklarla ve zırhli otomobiülerle takviye edilen Japon piyadesi rette bir. cehennem lııyıtı yaş- yorlar. Tayyare ve topçu mücadelesi bütün şiddetile devam ediyor Sekiz büyük Japon tayyaresi Kiyang - Vang köyü civarındaki Çin — mevzilerini - bombardıman etmişlerdir. Şapey cephesinde Japon bahriyelileri Çin mevzi- lerine karşı şiddetli bir hücum daha yapmışlar, Fakat püskür- tülmüşlerdir. Japon piyade mevzileri Çin mermilerinden kalbura çevrilmiştir. Sivil Japonlar Şanghaydan uzak- laşmaktadırlar. Elyevm şehirde 16 bin Japon vardır. detile gösteriyorlardı. Bu suretle, zaman oldu ki bir yere üç defa Japonlar gir- diler, fakat tekrar Çinlilere ver- miye mecbur oldular. Nihayet bir Japon İivasının Çinliler ta- rafından abluka edilmesi, üç gün şiddetle devam eden harbi dur- durdu, Japon kumandanı harp plânını değiştirmiye mecbur oldu ve elindeki kuvvetleri, — etrafı sarılan bu livanın imdadına gön- derdi. Umumi harekât durmakla be- raber tarafeynin kara, deniz ve hava topçusu mütemadiyen faa- liyet halindedir. Daha Püskürtüldü hücuma kalkmış, öğleye kadar şiddetle devam etmiştir. Japon- lar henüz bir netice alamamış- lardır. İki Çin tayyaresi Japonla- rın Kiyang-Vang civarındaki sahra amumi karargâhını bombardıman etmişler, altıkları mermiler 30 metre yakiae düşmüştür. K Japonlar Bir Taarruz Daha Yaptılar, Fakat Bir Karış İlerlıyemedıler Bugece komik — Dümbüllü İsmali ve Ahmet Beyler temali eri ( Samur Kaş ) öperet 4 perde Ayrıca 1937 genesi sorbest güreş musa- bakaları ve M Anastas Bale Heyeti. Duhüliye 25 kurüş. ECONOMOU OPERET HEYETİ Fransız — Tiyatrosunda Bu akşam saat 21,30 te büyük gala olarak ROSE MARİE de protesto etmişlerdir. Japonlar, süngü hücumundan Japonlar, bir Çin tayyaresini düşürmüşlerdir. Bu — tayyarenin pilotu Amerikalı Şort idi, Japon- ziyade bomba ve top harbini lar, bu hareketi Amerika nezdin- | tercih eder görünüyorlar. Tokyodaki Sefirler Geri Mi Çekilecek? Londra, 24 — Amele Fırkası- | sefirlerin ger! çekilmesi için Ce- I miyeti Akvamın nazarı dikkatini celbe karar vermiştir. nın Meclis Grupu, Kellog - Bri- yan misakı mucibince Tokyodaki İkinci Umumi Taarruz Ne Zaman ? Nevyork 24 — Japon takviye kıt'aları Şanghaya gelir gelmez Japonlar umumit bir taarruz ya- pacaklardır. Hükümet, Japonyaya verilen mazbataları şimdilik nazarı dikkate almamıya karar vermiş- tir. Hariciye Nezareti, Ayın He- riciye encümeni ile mütemadiyen . f .* k iktısadi boykot ü içil hali t tadır. Japon Maliye ” Nazırının İstifast . |—0 nn n S SK Tokyo 24 — Japon Maliye , Şanghay —askeri sevkiyatı için N isandan — evvel istifa lan afl rızdır. Milli K hi serer e genliet y eee ga geee u Çandnı Ze Halk Evinde Japon Taarruzu Nasıl Akim Bıraktırıldı?|Yarın İdare Heyeti İntihabı İ x ı Şanghay, 24 — Akamete ı lerini yaptıkları hücumların şid- Yapııacak Fransız F"“İ'V İngiliz lirası Dolar Liret Belga Drahmi İsviçre frangı Leva Florin Kuron Ç. Şiling A. Pezata Mark .Zloti Pengo Ley Halk Evi Riyasetinden: Halk Evi dil, edebiyat ve ta- rih şubesi için geçenlerde Fırka merkezinde içtima eden zevat ile bu şubeye mukayyet azanın ve ayni zamanda bu mevzu ile alâkadar ve bu şubeye girmek istiyen zevatın şubenin idare he- yeti intihabını da yapmak üzere 26-2-932 Cuma günü saat on dörtte Halk Evini teşrifleri rica olunur . Buyün akşam 'Isw.am BELEDİYESİ saat 21,30 da [Ç)îıııır j b ' ervonels l MÜŞAÜL I Tahvilât İTİRAF Ca Ea e ESE Facia 3 perde — llli 1 Dahili aai 3K VA: l | D. Muvahhide ve ı "" A, Demiryolu Otto E. Hasse ı l ç Tercüme edeni — İN ÜĞ . Kü n wm YALOVA TÜRKÜSÜ 3 mart Perşembedena itibaren

Bu sayıdan diğer sayfalar: