25 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

25 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

emi Huat-Popesko maçı Avrupa sinek ve piyonu olan Papeskoya ne oldu? Lili iL Huat - Popesco Geçen pazartesi akşamı, Jef Dik son'un organizasyonu altında Fram- siz Huat ile Romanyalı ve Ayrupa| di horoz ve sinek siklet | şampiyonu Popesko ünvan için çarpışacaklardı. Bu çarpışmanın ünvan için oldu ğünn maçtan bir k evvel Po- pesko'ya haber veri Eski bir profesyonel boks ve. şirmdi Sğlunun anterenörlüi yapan Po- besko'nun babası bunu esas itibarile kabul etmiştir. e Ancak maçtan bir gün evvel Popesko'nun babası oğlü na geç haber verilmesi yüzünden Huat 'nın s'kletine inemiyeceğini ve bali hazır sıkleti olan 55 kilo olarak döğüşeceğini organizatöre ve Hunt” nin anterenörüne söylemiştir. Bu hâdiseden fevkalâde müteessir olan Huat, Popesko'nun babasına giderek bunun amatör bir sporcuya Yakışmıyacağını mamafih her şeye tağmen oğlunu halının üstünde gö- vöceğini söylemiş ve onların yaptık . teklifi kabul ederek maça çıkmış ir, Maç başladığı zaman berkes büh ü “yununu oynamıyor. ç Hunt'nin her maçta kullandığı tac tie şu idi. Evveleeleri çok yavaş döğü- Tür, ve hasmın yüzünde yorulma Müttefik klüplerimizin nazarı dikkatine T.L Cİ, Istanbul mıntakası ri- Yasetinden: Evvelce mükerreren tamim ve te- iden ve Umumi o merkezimiz istenildiği bildirilmiş olan sicil vara alarının hemen doldurularak mn ka merkezine sür'atle irsali tebliğ | olunur, İstanbul Futbol merkezinden: | 26 şubat 1932 cuma günü Taksim de içe edilecek Lig maçları: Si e 2 #we LE sâat 10 da hakem Şahap Bey. içinde. Çünkü Huat mutat horoz sıklet şam- maçından bir ant. kuvvet ve alâlmi gördü mü bütün dölmi sördü yere gerer- kudretile döğüşerek onu 4 Halbuki bu sefer vaziyet büsbü- tün başka oldu. Huat gosrkla bera! komp üç aktı ve ez babasının bütün nasayi kine rağmen fala kaide Haa du ancak bi A mik be bü) nin çenesinde işledi. Ms: ü ber kendisini çok seri dö- ın çen la etmedi. Bu serij yük ine ravund da oldu. Hunt! fevkalâde msabi döğüşüyordu. dör- 5 her düncü ravund başladığı zeman kes Huat'nın vaziyetinden bir. yari olacağını hissediyordu. Nitekim çok | gecikmedi. Korakora girdiler Huat Romanya ının böğürlerinde ve midesinde mü iş işlemeğe başladı. 2 Nünyet bu sıkı yurarukların te sirile Popesko ( gradi indirmeğe Huat'nu 'oora vaziyet hep Fran iie cayi Ep ci altıncı, yedinci ravundlar hepsi- de böyle geçti ve Fransız dediğini yapmış oldu. i Cuma günkü Voleybol maçları 26 . 2 - 932 Cuma günü Galata: saray lokalinde yapılacak Voleybol ER — Süleymaniye 17 de şakemi Ali Rıdvan Bey. 3 İstanbulapor. — Tamam 17, 30 Ser Fenerbahçe 18 de ba kemi Sami Bey. ananas Bey. ie an Boykeibesi takımı Esa) ”30 da hakem Emin Bey. | MÜD Kumkapı — Beyler ta) Altınordu — Hilâl takımı 1 saat Yeı ül eden (Feri ni teşekkül eden ok beri memleke- timizde (Ferayn der Österrayber) Damı altında ve sırf hayır işlerile Dteul bir Avusturya kulübü var. 1885 senesinden Son aldığımız harebe göre, bu kulüp sor şubesini de açmıştır. gul olacağı spor şunbatı şun iğdir: Futbol, Eskerim, - OBu şubenin riymetine de Danüp şiğgren sirketi müdürü Her Radegtia Yeni teşekkül eden bir kama | saat 15,10 hakem Arif Bey. kulüv Jj ayn der Östetrrayher) spor şübesinin takrmı. takımı çoktan beri Avus- sl iyi ve kuvvetli takımlarm- dan olan Nikolsky takımında öy- mamış ve tecrübesi bizce de müsel- lem bulunan Her Leon'un idaresine | terkedilmiştir. Bu takım geçen cumadan itiha- tar. rna içinde (o nazari futbol aporuna da MİLLİYET PERŞEMBE Geçen hafta müsabakaların tafsilâtını ve re simlerini vermiştik, Bu hafta da geriye kalan kısımdan bah- sedeceğiz. Çiftlerin artistik müsabaka- sında Fransızlar çok şerefli bir galibiyet kazandılar ve bayrak- larını Madame Brunnet-Joly va sıtasile Lake Placide'de direğe çektirdiler. Bu galibiyet Fran sızların ilk ve son birinciliği oldu. Yalnız bu muvaffakiyet © kadar tam oldu ki, hakemlerden evvel halk reyini alkışlarile ve r imlerini melerile vermiş oldu. Hakikaten musabakanın ha- kemi olan yedi zat tam birit. tifakla birinciliği bu çifte ver. mişlerdi. Bu çift biribirlerine harikulâde uyuyorlar, fevkalâ- de ahenkli hareketler yapıyor. lar, zor ve yapılması müşkül o- lan pozları muvaffakıyetle biti- riyorlar ve yine tabii vaziyete kolaylıkla geçiyorlardı. Bu su. retle kendilerile müsabakaya girmiş olan 6 çifti mağlâp e- derek o dünya artistik patinaj şampiyonasının. çift muhtelit şampiyonu oldular. Maamafih bu çift © zaten 1928 de Saint Moritz'de yapı. dokuzuncu olimpiyatta da birinci olmuşlardı, Bu muvaf- fakıyetleri dört senedir bu spo bırakmayıp daha ilerlemesi. söyle. 1932 Los Angeles ne çalıştıklarını gösteriyor. Siki yarışlarını umumiyetle şimalli milletler kazandılar. Onların memleketlerinde da- ima kar ve kış sporlarile üüsi yet peyda etmiş onları bu neti. cenin fevkalâde olmadığını gös terir. Bu yarışa altmıştan © fazla atlet girdi. Bilhassa bunların içinde İtalyanlar, Amerikalılar, Çekoslovakyalılar çok çalışmış ve bu müsabaka için tam for. mülarında idiler, Fakat her zaman söylediği. miz gibi sporda gün ve haleti ruhiye meselesinin birinci plan. da geldiğini bu yarış daha ispat etmiş oldu. Koşunun mesafesi rak 18 kilometre sil maktı. Hareket işareti verilir, verilmez İsveçli Ütterttroem bü ü önüne geçti ve bütün kuvveti ile hedefe doğ | ma bizi: tün iplerinin ru ksymağa başladı. Olimpiyadınm Bunu gören diğer atletler! Böyle devam ederlerse memlekst | de bütün kabiliyetlerini sarfede çok büyük | hizmetleri yek önde koşan İsveçliye. ye- 20 1932 Olimpiyadının kış sporları Lake Placide'de yapıldı yapılan bazı | İtalyanların ve Çekoslovaklar |ilh geldiler.. çok çalışıyorlardı. Ancak, olan | olmuş ve Utterttroem açacağı | mesafeyi açmıştı. Hasımları kendini âncak bi iki kilometre geriden takip ed: m | (Boblets) yarışında çok tehlikeli bir viraj dönülürken biliyorlardı. Nihayet bu açık gözlülüği mükâfatını 1932 de on sekiz kilometre müsaba- kasının dünya birincisi olmak suretile gördü. Bu suretle sıra ile İsveç, Norveç, Amerika, Çe- koslovak, İtalyan, Finlândiya, ransa, yarışı bitirmeğe muvaf fak oldular. Bu yarıştan sonra 50 kilo. metre kaymak ve yarışın bazı kısımlarında atlamağı icap etti ren bir koşu yapıldı. 1932 i Müsabakalarda ancak yedi devlet muvaffak olabildi, ve Amerika beş birincilikle birinci oldu Bundan sonra Norveçli meş bur Sonja Hönie tek kadı tistik müsabakasında rakiplrini yenerek Avrupa birin cisi olduğu gibi bir de dünya birnicisi oldu. Bu kız | henüz daha 16 yaşındadır. Fakat yap tığı ve başardığı hareketleri gö rünce spor kıymetini insan bilâ kaydüşart teslim etmek mecbu riyetinde kalıyor. Bundan başka ikinci olan Viyanalı Fritz Burger de çok muvaffak oldu. Erkeklere gelince; Avuslur | yalı Schaefer eski dünya şam. | piyonu İsveçli G. Grafstroem in karşısında öyle güzel bir mu vaffakıyet kazandı ki bütün se | yirciler, ve hakemler bu yeni! yetişen istidadın hali hazırda olduğu gibi istikbal için de fev kalâde bir kuvvet | olduğunu teslim etmek mecburiyetinde | kald Çift muhtelit © patinajında Mme Brunnet.Joly' nin ka-| zandığından yazımın o başında | anlatmıştık. Siki'ye gelince: Şimdiye ka. dar bu sporun ilâhr denebilecek vaziyette olan devlet ancak Nor veçlilerdi. Fakat bu son ça malar bu iddianın çürüklü isbat etti ve Norveçliler gör ler ki kendi komşuları bulunan İsveç'te ve Fenlandiyada kendi u koşu uzun olduğu ka- kış sporları O kısmında Idar da tehlikeli bir şeydi. Çün İ kü atlanacak yerler vasati ola- rak 15 —.- 20 metrelik setler idi ki bu kadar irtifadan atlamak I — belki onlar. için dej ika maçında hali pür melali için — pek tüyleri ür İpertici bir şey olsa gerektir. İbu sene 80 metreden atlanaca. )ması yukarıdan hız al âyarlarında ve hattâ kendilerin miiletlerin yenin merasimi den yüksek siki koşucular var. mış. Atlama müsabakalarını sa ha karınm yumuşak olması do. layısile beklenen büyük rekor. lar elde edilemedi. Evvelden yapılan tahminler ğı merkezinde idi, Ancak sahanın yumuşak ol. k kay. mak keyfiyetini güçleştirdi. Bundan dolayıdır ki geçen Olimpiyatta C. Chams'ın rılamadı. Bu sene elde edilebi- İlen em yüksek irtifadan atlama ancak 70, 71 metredir. Bu da * Norveçli H. Bek tarafından ya pılmaştır. Nihayet kış olimpiyatlarının İson çarpışmasını teşkil eden buz üzerinde patenli hokey mu sabakaları yapıldı. Bu müsaba- i kalara iştirak eden çok az mil, let vardı, Avrupadan ancak iki tekim gitmişti: Almanya ve Po lonya... Bu takımlar Atlama ve atmaları kimler kazanabiliı &. , 1932 de Los Angelesde Bu kısma yüksek atlamadan baş Ismak en doğru bir hareket olur. Çünkü Amerikalılar bu kategori de Avrupa'lılardan fazla mütehass- irler, fama atlayan Spitz, Marty, | Burg ve Lassalette vardır. Bunlar bu kategorinin adeta yıl. | dazlarıdır. | Mamafi ipinli Torribo da bun lardan aşağı değildir. Bunlardan bir derece aşadakiler içinde çok iyi atletler var. Ezcümle şu atletleri sayabiliriz. Kimura (Japon). Land (G. B) Mımard (Fransız) Halvassön ( Nor. veç) Reinieka (Finlandiyalı). UZUN ATLAMAĞA GELİN. CE: Bu kateyoride Amerikalılar Ja- ponlar ve Haitililer ile epice çarpış- mak mecburiyetinde kalacaklardır. Japonların en iyi atlayıcıları Nam bu ve Ocda'dır. Haitililere gelince bunlarda bir var amma pir var o da meşhur Ca- tor. Arreya'iğer bunlara gkarebilesi- ği hasım çok mahduttur. Olsa olsa en bata Alman Koch- e e ından sonra, İsveçli Hölberg, Za Balogh, İtalyan Metffci | ir, Bunlarsa kâfi değildirler. Çünkü Bates, Boyle, Penevek, oOGordan, 7,B0 m. yi geçiyorlar. SIRIKLA ATLAMAĞA GELİN E: Runda hiç şüphesizdir ki Ameri İncaklardır. Çünkü Graber, Barnes, Warne, Mac Dermett, Sturdy şersiti adiye de kolaylıkla 4,25 m. aşıyorlar ve bunu yalnız onlar (o yapabiliyorlar. Mümbaka mizamnamesi ber melet ÜÇ ADIMA GELİNCE: Bur yet em manti mu. vaftakiyet Japon'lara düşer. Çünkü bu dünyanın en iç li Svenson ve bunlardan sonra Hol- landalı Peetres ve Boerdendeu ümit | gil: atletlerin de cezalarmın ref'i hak iş .| sanda hususi, resmi hiç bir söz geç var ol İsi 'da 15 m. yi kolaylık. in geçebilen 15-20 atlet vardır, Bunda kimin kazanacağını düşü. Bürsek hiç şüphe yok ki en başta insanın aklına en genç atletlerde yaz ni Çekoslovak Douda ve Cenubi Afri kah Hart, Fakat Amerikanın eski kurtları. nı ihmal etmemek lâzımdır; onlar da şunlardır. Brise, Rothert, Sexton, Bundon, Alman Hirsehefeld, Macar Darany Finlândiyalı K. Yaer, Winen ve Wahlstedt vardır. DİSKE GELİ! iç şanslı vaziyette değildir. Çünkü i Amerika" | Dünya atletizim ufuklarında apılacak olan Olinipiyata iştirak edecek olan atma ve atlamacılar. mle Amerika'da kolaylıkla | i& | lıdan bir parça çekinir. ne Macar Madarasz ve Remez, ne Finlândiyalı Kiwi bunlara — kâğıt üzerinde — faik değildir. CİRİT ATMAĞA GELİNCE: t atma hiç şüphesizdir ki Fi lı Yaev Winen'den başkasına ait olamaz. Ancak © yalnız İsveçi Lewrdauist, Amerikalı Cburehill ve Möro, Norveçli Simde, o Estonyak Sule ve birkaç tane daha Finlândiya ÇEKİÇ ATMAĞA GELİNCE; Bu spor dünyanın çok fazla meş gul olduğu bir spor . olmadığı içir iştirak eden devlet ve atlet © azdır. Onun içindir ki sırasile şunları zik. erir han (irlandalı) Callaghan Porhola (Finlândiyah) Sekold (İs ) Ce- mer (E. U.) Erikson (Finlândiya kı) ve saii Bu haftaki yazımla “Dünya Atle. tüzm öleminde,, ki seyahatimiz biti yor, Ben bu yazılarımla elimden gel: diği ve görebil kadar ihtimal. lerden bahsettim. Ancak geçen hafta da yazdığım nie i caklarma hiç bir zaman iddin etmi. yorum. Benimkisi birer tahminden iha- vet, MÖ. nb Bir tavzih Yanlış haber alan yahut alınan haberleri yanlış tefsir eden bazı spor gazetelerde son ie muharrirleri bazı toplanan Türk idman titaki merkezi umumisinin bazı recilere seyahat temini için olimpiya da pek az idmancı fakat çok idarece göndermeğe karar verdiğini yazmalı ta ve bu yanlış haber üzerine muha keme yürüterek merkezi urmumi aza Bu yazıların edası bile her ne ka dar maksadın olimpiyada iştirak ve. ya ademi iştirak meselesini fenni Su olmayıp i yette mü merkezi u mumi azasına m ibaret oldu kumu gö de bu arada yet son merkezi umumi kimlerin ne tarzda olimpiyada ii vak edeceğine dair hiç bir karar ve rilmediğini ve bu meyanda bazı ce | mediğini ve olimpiyat mevzuunu hükün:etimizin noktai nazarını anla dıktan sonra müzakere için merkezi #muminin gı içtimama talik et- Uğini kemali katiyetle beyana me zundur. Bu münasebetle teriz ki Türk spor teşkilâtının şim diye kadar kk ettiği 1924 we ve 1928 olimpiyatlarma gidilmesi hü kümetimizce tasvip edilmiş ve masa- rifi teşkilâtın kendi bütçesinden ay- rılmayıp dünyanın hemen hemen her tarafında olduğu gibi hazineden tes» viye edilmiştir. Binaenaleyh, şimdi- ye kadar merkezi umumice oli Yat için hususi teşkilât bütçesinden

Bu sayıdan diğer sayfalar: