25 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

25 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Iran mektupları Dost devlette banka- cılık ve sanayi | hayatı inkişaf ediyor Iran maliyesi ve parasına bir nazar likit sek » ve başlıca mesai esasları. TAHRAN, Şubat 932 (Mil- iyet) — Bugünkü mektubum. İn İran parasından ve İranın mali vaziyetinden bahsedece- ğim. Belki bilmiyenler var- dır: İranda takvim senei şemsi Ye üzerinedir. İçinde bulundu- ğumuz 1932 senesi şemsi sene hesabile 1311 eder. Şu halde İranlılar henüz 1311 senesini Yaşamaktadırlar. Burada malt sene başlangıcı 21 marttır. İ- Tan bütçesi daima bu tarihten i- tibaren meriyet mevkiine girer. 929, Yani şemsi 308 senesinde tan. zim edilen bütçede devlet vari- datr 301,124,040 kırant olarak kabul edilmişti. Ayni sene büt- Şesinin masarif kısmıda 349 milyon 452 bin 601 kıranta ba. -liğ oluyordu. Kırant bizim para Mızla on kuruş kıymetindedir. Bir tümen ( 10 gümüş kıranta muadildir. Bir gümüş kran, 20 şahi sikkesi, 4 Şahi bir Abbasi, 2 Şahi bir senriar eder. Tümen, bugünkü rayiçle ancak bir Türk lirası indedir. Mumi evvel İran kıtan ti 2,20 franktı. 55 kıran bir ster ling, bir rupi 3,75 kırant ediyor . İran parası harpten sonra tedricen düşmeğe başladı. 1927 de bir dolar aşağı yukarı bir tü. Men muadili iken bugün bir tü- in elli çente kadar düşmüş- tür, Başltca bankalar. İranda teessüs etmiş başlıca bankalar şunlardır: 1 — Bankı Şahinşahii İran, 2 — Bankı Millü İran, 3— Pehlevi, 4 — Sovyet Ti- “areti hariciye bankası 5 — Os Manlı Bankası. Bankı Şahinşahii İran, 30 kâ Hunusani 1889 tarihinde Baron ülyos Riter ve şürekâsı namı- ha altmış sene imtiyazı alınmış temi İran Bankasıdır. Banka, mukavele o mucibince senevi 4000 İngiliz lirasından aşağı ol Mamak üzere safi kazancından Yüzde 16 sını hükümete terke- der, Karşılığı gümüş kırant ol- Mak üzere kâğıt para çıkarma- ğa mezun olan banka, evvelce bir mikdar tümen ihraç etmişti. — Bu tümenlerin karşılığı tama- Men gümüş olarak mevcuttur. Banknot ihracı kalktı şunu da haber vere- , Ancak Yim ki Pehlevi hükümeti, son | yük Zamanlarda banknot ihracı hak kını 200,000 İngiliz lirası taz Minat mukabilinde münhasıran di üzerine almıştır. Bankı Şahinşahi banknotların husu “iyeti vardı; Bu banknotların mukabili 1 tanın her tarafında ödenemez” di. Çünkü üzerlerinde hangi $e birde ödeneceği yazılı idi. Mese bi, üzerinde Kazvin yazılı olan i r “Reşt” te bozdu- amazdınız, Tahdit hakkı Bankanın nakli nukut mua- Melesinden istifade için koydu- $u bu tahdit, Pehlevi hüküme- son kararile kalkmıştır. Ban * Şahinşahii İran artık her yerde ödeniyor ve ay» Bi kiymette tedavül ediyor. Pönke Şahinşahi, yakın zaman 'ara kadar İranın mali siyase- tinde ve harici - ticaretinde ra- *psiz denilecek mühim bir mev gal ediyordu. Mili bankanın — Şah Pehlevi Hz. nin 8 928 de bizzat küşat resminde a İrar Mülk evi faahiyete geçince a ceki irtiyszlı vaziyetini kay ti. Bugün Türkiyede Osman z 1 ne ise İrandaki Ban- kı gm aş de odur. Milli Banka daha dört sene evvel ku m i bir banka olmasına rağ Almandır. Diğer banka erkân arasmda daha 70 kadar Alman | £al da bankacılık tahsil e Mr İran gençleri e tiştikçe bu mütehassıslarım & di de azalmaktadır. Son zaman- larda 14 genç İranlının banka- sm mühim şubel rinde müdür lük ve servis şefliği gibi hizmet ler aldıklarını işittim. Peklevi bankası ne yapıyor? Bankı Pehlevi, Şah Hazret- lerinin hususi müzaheretlerile kurulmuş milli bir bankadır. Bu banka, daha ziyade ipotek ile meşguldür, şubele muamelesile ridemahduttur, Rus Sovyet ha | ; rici ticaret bankasına gelince: Bu banka İranda çok faal bir mevki işgal eder. Rus harici ü caretinin şarka ait bütün mus melâtı bu banka vasıtasile cere ttiğini söylersem mü! Di otel olmam. Fran he- men bütün ticaret merkezlerin- de, kuvvetli teşkilâta malik şu beleri vardır. Osmanlı e nın mevkii İranda pek çeri değildir. Tahran, Tebriz > — manşahta > İyi a Kl sadak sahalara münhasır kalmıştır. Sınai hayat İranın sinai hayatı da inkişaf yolundadır. Tah: g a fem Geylân, Reşt ve Teb rizde İpek, Horasanda dar fabrikalarının mamulâtı her rafta ilmektedir. Taba civarında my Daire İnşa kası inşasına başi Ş st Yakında bitecektir. SapaYi erbabı İranda her türlü him yeye mazhardır. Hükümet, << ba ziyade büyük sanayiinin safına taraftar olduğu için çük sai re hat, azer İder» Gizden başlayarak İ- mönbit yea körfezinde Hür- Beşer ağar imtidet edecektir. Hükümetin 21 man e binde bu maksatla üzerinde kısmen eşya ve <a nakliyatına başlanmıştır. Hattın bundan sonraki kısmı araziden geçeceği ağır olacaktır. Şah Pehlevi Hz. bu hattın İran tica reti üzerinde yp feyizli e tekdir ettiği için inşai ya alâkadar mke lar. > Persiyan” ın azami on Bile İçinde ikmal edileceği te- min edilm. Sv İRTİHAL Basmacı Zade Fuat Bey dün ve- Cenazesi bugün saat fat etmiştir. e 10,30 da E id N kaldırılarak Kara- Şehitlikteki medfenine tir, Cenabı iz | Istanbul iriktirdiği | şa hak rah. İ merkezine tevdi a) ii Stadyomu Belediye istimlâkâta başlamak üzeredir Şehir stadyomunun Yenibah ilması - Me mahallinde istimlâ. kâta başlanması ye ağ lara tebligat tr, İstim fen heyeti esasen Yenibehçe stadyormunun proje- sini bir müddetten beri hazırla makta olduğundan, proje çabu cak ikmal edilecek ve insaata ,şlanabilecektir. Bulgar kralı Gelmeyor Bulgar sefaret kona- ğında malümat yok! bir da Ankarayı ziyeret eee iye de bu haber doğru değildir. Dün bu yan Hanında 4 üncü katta Şirketin idare merkezinde sureti adiyede vu kubulacak içtimada hazır bulunma- ları rica olunur. RUZNAME: 1 — Meclisi İdare raporunun o 2 — Murakıp raporunun olunma “31 Könenevvel 1931 tarihine git bilânçonun kıraati ve bu bapta müzakerat içrasile mezkür bilânço- nun tasdiki ve Meclisi İdare aza- Sarının ibrası, 4 — Meclisi İdare azalığına tayin edilen Doktor Mösyö . Maryo Ro- manelli'nin keyfiyeti tayininin Yas- diki, 5 — Yeniden murakıp intihabile tahsisatının tayini, © © 6 — Ticaret kanununun 323 üncü maddesi mucibince Meclisi idare 8- zalarınm gerek kendi ve gerekse eşhası salise namlarma bizzat © ve bilvasıta şirektle icrai muameleye mezun kılınması, Gerek asaleten ve gerek vekâle- ten heyeti umumiyeye iştirak ede- bilmek için hissedaranın dâakal yirmi hisseye malik olmaları © ve hisse senodatının nihayet 16 Mart 1932 tarihine kadar şirketin idare Ara ee ” İ vaati, ve bu bapta müzakerat icrasi “İle mezkür bilânçonun Poliçası İstanbulda Bakırcılarda kâin 89 | numerolu mağazamdı vukubulan ? harikte yanmıs olan Assicurazione | Generale, Triestet Sigorta Şirketi- Zayi Sigorta | min 524,234 — 485.284 — 551,357 ve! Mevkii Sokağı Phenix de Vienne Sigorta Şirketi- | nin 12.017120 mumerolu Hayat Si İl Bardakçıla Sefahat gorta poliçalarımın nüshai saniyele (İİ Namazgâh İstiklâl rini almak üzre mezkür sigorta Gündüz kumpanyaları nezdinde teşebbüsat- İl Çankır Çarşısı ta bulunduğumdan eskilerinin hük- Buca Dokuz mü kalmadığını ilân eylerim. Eylül SALTİ DAVİD BİNSUSSİN İğ Buca Dutlu Buca Belediye HALİÇ VAPURLARI İğpoca aya TURK ANONİM . İkarmina rn ŞİRKETİ Göztepe Abdüle- Haliç vapurlar: Türk Anonim | zel paşa Şirketi hissedaranının 28 Mart 1932 Göztepe Mısırlı pazartesi günü anat 15 te Galatada İl Göztepe - Şahin Karamustafa Paşa caddesinden 149 No hu Ovagimyan Hanında #cü katta Soçyeta Kommerçiyale d'0- siente idarehanesinde vukubulacak içtima edide hazır bulunmaları ri | ça olunur. RUZNAME: 1 — Meclisi İdare çaporunun © kurması, İ 2 — Murakıp raporunun olunma | 3 — 193 senesi bilânçosunun kı- | ğer bir zari içine tasdiki ve | Meclisi İdare azalarının ibrası, 4 — Yeniden Meclisi İdareye aza | öntihab: ve hakkı huzurlarnın ta yini, | mezkür Oo Bankanm alabilirler. (352 İTTİHADİ MİLLİ TÜRK SİGORTA $ — Yeniden murakıp intihabır ve | tahsisatının tayini, 6 — Ticaret kanununun 323 üncü maddesi mücibince meclisi idare 8- ŞİRKETİNDEN: zalarının gerek kendi gerek eşbası İttihadı Mill Türk Anonim Si- salise namlarına bizzat ve hilvasrta | gorta şirketi nizamname dahilisi şirketle icrayi muameleye mezun kı | mucibirice ve Ticaret kanununun anması, 361 inci maddesine tevfikan hiase- Gerek asaleten gerek (vekâleten | daran heyeti umumiyesi 30 Mart heyeti umumiyeye iştirak edebil. | 1932 terihine müsadif çarşamba gü- mek için hissedaranın U Ifakal yüz | nü sazt 11 de şirketin Galatada Ün- hisseye malik olmaları ve hisse 6€- | yo Hanındaki merkezi idaresinde nedatmı nihayet 27 Mart 1932 pazar | alelâde içtima edeceğinden işbu iç- günü saat 12 ye kadar o Şirketin | timaa iştirak etmek için Makal on | 'kadar | AYvansaraydaki merkezi idaresine | hisae senedine sahip olan hissedara- yahut Soçyeta Kommerçiyale 4'O- | nın mezkür senedatını kanunu Ti. | Fiente idarehanesine tgvdi etmeleri | çaretin 371 inci maddesine tevfikan Mizumdır. Tevdi edilen hisse sene- | yevni içtimadan asgari bir hafta datma mukabil eshabina dübuliye | evel şirket merkezi idaresine tevdi varakası verilecektir, , ederek mukabilinde dühuliye vara- Meçlisi İdare | kası ahzeyiemeleri rica olunur. Bankaların makpuz Ilmuhaberleri BURSA CER, TENVİR | si he vcd göle e VE KUVVEİ MUHAR- RİKE T. A, ŞİRKETİN. 2 EN larının kıraa! inis ti ği Martı Pİ Bülünçonun ve kâru sarar he Bin yirmi yedinci pazar günü eset | saplarının kabul ve tasvibi ile te 17 de Bursada Şirketin merkezi i- | mettülatın tevsii ve meclisi idarenin daresinde sureti adiyede imikat tebriyesi. decek olan HEYETİ UMUMİYE 3 — Çıkan Meclisi İdare azaları içtimama davet olunurlar, nm yerine diğerlerinin intihabt, Ruznamei müzakerat; 4 — Murakep intihabı ve bunlara Ruznamei müzakerat: 1 — Meclisi İdare ve murakıp e 1 — İdare Meclisi raporunun kı. | ait tahsisatın tespiti, aleti $ — Meclisi İdareye sit tahsika- 2 — Murakıp raporunun kıraati, | tn tespiti, 3 — 1931 senci hesabiyesi bilin. | 6 — Şirketle muamele icrastiçin çosu İle ve kâr we zatâr hesabının | Meclisi İdare azalarına mezuniyet kabul ve tasdiki Ye meclisi idare. | kası, nin ibrası, Meclisi İdare 4 — Meclisi idareye aza intihabı, . NE anlı Sani $ — Melisi İdare azalarının hak Şirketi Ticeriye ve Sinaiye kı huzurlarının tespiti, ve Maliye T. A. 6 — 1932 hesap devresi için mu. | Şirketi Ticariye ve Sinaiye ve sakıp intihabı ve aidatınm pi Maliye Türk Anonim Şirketi hisse” 7 — Ticaret kanununun 323 ve 'daranının 26 Mart 1932 tarihine mü 324 üncü maddelerinde & müsaçrah | edil cumartesi günü saat 15 te Ga müsaadatın İdare meclisi azalarına | atada Karamustafa Paşa caddesin- verilinesi huşuşurlda Meclişi İdaçe- | de 149 numaralı Oagimyan Hanm- ye selâhiyet itast, İ da 4 üncü katta şirketin idare mer k sureti o adiyede vukubula- idare Meclisi namına | Kİİ eli yer e hazır bukunmaları si €a olunur. G. HANS RUZNAME: ———— |, Medin idare ceporunın İstanbul fldoci Ticaret Mahke-| yiz 1 mesinden ? — Murakıp raporunun kıraati, Cinsi Menşâi Balyesi | 3 — 31 Künunevvel 1931 tarihine Tiftik o Kötabv 39 İ ait bülünçonun keraati ve bu bapta z 30 | müzakerat icrasile mezkür bilânçe- u 36 | mun tasdiki ve Meclisi İdane azalar # 20 (rının ibrası, i “Bolvadin * 4 — Yeniden Meclisi İdare Azası > Kam Hisar 43 (intihabı ve hakkı huzurlarının te ğ “ 16 İyini, & Modurm Li 5 — Yeniden murakıp öntihabı Ğ Akşehir 19 ve tahsisatının tayini, ğ . 10 5 — Ticaret kanununun 525 Ün» * Konya 10 (e maddesi mucibince Meclisi ida- : “ — 3 | ce azalarının gerek kendi ve kerek- Karahisar hafif Oik se eşhası salise mamlarına bizzat ve Amerikan Ekspres Bankasına wer | bilvasrta şirketle icrayı muameleye hun balada cinsi ve miktarları mü- | mezun kalması, harrer Tiftiklerin satılması ve satı- | ( Gerek asaleten ve gerekse vekâ- şın Martın birinci salı günü saat leten heyet umumiyeye iştira kede- birde ve talib bulunmadığı takdirde | bilmek için bissedaranm Makal 20 Müteskib günlerde Ticaret ve za- | hisseye malik olmaları ve hisse se hire borsasında icrası kararlaşdı- | nodatını 16 Mart 1937 tarihine ka- «ılmış olduğundan talip olanların | dar Şirketin İdare Merkezine tevdi ei Türkiye ziraat bankası Izmir subesinden 1 — Yukarda evsafı yazılı emlâk 11 re usulile > el para ile müzayedeye talimatnamesi: i eşkâle göre hak sahiplerine verilmiş olan bonolar il mında kabul edilecekt ir. yi ER? şi a ? — Mezkür emlâk 12 Mart 932 tarihine tesadüf eden cumartesi günü ihale edileçektir. İsti- yenlerin mezkür gün saat onda Ziraat Bankasının Gazi Bulvarındaki İzmir Şubesi | binasında müteşekkil satış hey'etine müracaat eylemeleri lâzımdır. Müzayedye iştirak edecekler teklifnamel erini muayyen vakta kadar makbuz mukabilinde müzayedeye memur hey'etin riyasetine teslim edeceklerdir, — Tabipler teklifnamelerini bir zarf içine koyup mezkür zarfı mühürliyecekler ve üzerine yalnız isimlerini yazac aklardır. Ancak teklifnameyi havi olacak olan işbu mühürlü zar- fı teminat akçesine ait makbuz ilmühaberi kovup işbu ikinci zarft da mühürliyecekler ve üzerine teklifna- menin yalnız hangi işe ait olduğunu yazacaklardır. 4 — Teminat akçesi ve sair cihetler hakkında daha ziyade malümat almak istiyenler muhasebe servisine şimdiden müracaat edebilirler. 5 — Talipler satış şartnamelerinin musaddak suretlerini mezkür şubeye müracaatla Cinsi .No, Muhmmen kıymeti Dükkân 13 7000 Han altı hissede iki 6 6000 hissenin kıymeti Dükkân “ 8000 Hane 2 8000 Hane zı 22000 ini 82 18500 Hane 116/104 10000 Hane 120/108 12000 Kahvehanr 110 6000 Hane 20 8000 Hane 55 7000 Hane 3 7000 Şubat 932 perşembe gününden itibaren (o kapalı çıkarılmıştır. Haziran 932 tarihli veya Banka kefaletnamesile beraber di- Üsküdardan Haydarpaşaya gidecek olan “otomobil ve oto- büslerle eşya arabalafı ve her türlü nakil vasıtaları Balaban ve İmrahor tariikle Doğancılara çıskrâk Tunusbağından tramvay yolunu takiben Haydarpaşaya gideceklerdir. Haydarpaşa cihe- tinden gelecek otomobil ve otobüslerle eşya arabaları ve her türlü nakil ve yük vsrtaları dahi Karacaahmetten mezarirk yo- Junu takiben Tunusbağına çıkacaklar ve oradan Tramvay yo- mu takiben Doğancılar yokuşunun bulunduğu Halk caddesin- den geçmek suretile Hakimiyeti Milliye caddesini ve Üsküdar çarşısını takiben Üsküdar iskelesine geleceklerdir. (Üsküdar- dan Şemsipaşaya ve Ayazmaya gidecek nakil vasıtaları yine Şemsipaşa-Balaban tarikini ihtiyar edeceklerdir. Üsküdardan— Ahmediye - Yeniçeşme - İnadiye - Atpazarı istikametine git meğe mecbur olan nakil vasıtaları Şemsipaşa - Balaban cadde- sine girdikten sonra bu yol üzerinden Uncular caddesini taki- ben Hakimiyeti Milliye caddesine çıkacaklar ve buradan Ah- mediye - Yeniçeşme - İnadiye ve Atpazarı istikametlerine gi- debileceklerdir. Bu yolu ihtiyar eden nakil vasıtaları Doğancr;| lar yokuşunun bulunduğu Halk caddesinden geçemezler bu mahallere gelen nakil vasıtaları Üsküdara dönüşlerinde yine| Haikmiyeti Milliye caddesinden geçecekler o ve karakol önün- den Üsküdara geleceklerdir. (698) a anma lama klein İtfaiye efradıha yaptırılacak 250 kaput kapalı zarfla müna- kasaya konmuştur. Talip olanlar şartaime ve tafsilât almak i- gin her gün Levazım Müdürlüğüne ve ihale günü olan 17-3-932 Perşembe günü de 300 liralık teminat makbuz veya mektubu ile saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat et- melidirler. (701) —ğ—— Yenikapıda Ahırkapı odun iskelesine kadar olan sahilden kum ve çakıl ihracı açrk müzayedeye konmuştur. Talip olanlar tafsilât almak için her gün Levazım müdürlüğüne ve ihale gü- nü olan 17-3-932 perşembe günü de 7 liralık teminat makbuz veya meltubu ile saat on beşe kadar Daimi Encümene müra- caat etmelidirler, (700) Beyoğlu Belediye Şubesinden: Bir dişi keçi bulunmuştur; Sekiz gün içinde sahibi müracaat etmezse satılacaktır. (703) j Jandarma Satınalma Komisyonundan: , 950 ilâ 1000 takım tozluk ve şapkasile beraber yazlık elbise | imaliyı ğa iştirak için de yevmi mezkürün muayyen saatine kadar ko- misyonumuza müracaatları. (697) veya Türkiye İş Bankasının merke İSTANBUL LİMAN İŞLERİ İNHİSARI Pp şubelerine tevdi ile mukabilin- Türk Anonim Şirket kare | iz meclisinden: saki iktiza 5 a ” Dahili nizamnamemizin 23 üncü maddesi mucibince (hissedarlar w- muml heyetin zirde yazık rüzma- medeki maddelerin müzakeresi için 27 Mart 933 pazar günü saat 14 de Şirketin İstanbulda Sirkecide kâi Timan Hanında İdare merkezinde alelâde toplanmaya çağırılması ka rarlaştırıldmıştır. Nizamnamenin 24 üncü maddesi mucibince elelide toplanmaya ge- rek asaleten, gerek (vekâleten ila. kal 50 hisseye sahip (olan zevatın 25 ıcı maddeye göre toplanma gü- ünden evvelki . mada MÜZAKERAT RUZNAMESİ; 1 — İdare meclisi ve murakıp) porlarının okunması ve tasdiki, 2 — 1931 senesi bilânçosumun Ve) kâr ve zarar hesabmın ve tüun tevzi hakkındaki teklifin tas- | diki ile idare meclisinin ibrası,

Bu sayıdan diğer sayfalar: