25 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

25 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Maarif vekili dün şehrimize geldi.. hirler arasında 70 i mütecaviz nakil r. Bu sene de ayni tarzda muamele yapacağız. Bütün bu nakil munmelâti, munyyen talimatnameler le tesbit edilmiştir. Ders senesi bit meden mazereti olan muallimler Ve- (Başı 1 inci sahifede) gün burada kalacağım. Mektepleri, derslerde bulunmak istediğim ve öğ. feden sonra ekseri imekteplerde ser- hest derslere ayrıldığından yarın s8- bah “bugün” gezmeğe başlıyacağım. Belki Darülfünuna da gi külete resmen müracaat ederler, bun lar tasnif edilir ve kabili tatbik ha- le getirilir. Maarif Bülç:si Bu seneki Maarif bütçesi hakkın- i | da şimdiden bir şey (o söyliyemem. Firkaca teşkil edilen mali komisyo mun tetkikatı neticesine göre hare. ket edilecektir. İki geni lâyiha — Bu sene meclisi âliye arzedilmek üzere Vekiller iki yeni ka- nun İsyibası takdim ettik. Biri âsarı atikanın büsnü muhafazası ve diğeri | hususi idareler memur ve muallimle rinin teleait kanunamadur. Ferebi mekteplerde ihtiyari i Türkçe a yle Yöreye Pan derslerinin cenebi talebe için ihtiyarı - | memurlar yetiştireceğine şüphemiz | » | yoktur. Ankara Darülfünunu Ankara, Cümhuriyet Hülcümeti- Bin merkezi olmak itibarile, ayni za- E w s i ; : İ i i İ ; k ! i | Th Sl ir ii i ; j terkederler ve çocuklarını Türk mekteplerine gönderirler, lisan larını türkçe yaparlar, ibadetle. rini de türkçe yapmağı kabul & derlerse o vakit birleşmeği ka. bul ederim. i : i Mali tetkik Komisyonu ANKARA, 24 (Telefon — Maliye tetkik komisyonu bu gün de geç vakte kadar içtimar na devam etmiştir. İçtimada Maliye Vekili Abdülhalik Bey de bulunmuştur. .H. Fehmi Beyin beyanatı ANKARA, 24 A.A, — Büt- çe encümeni C. H. F. grupuma İi tetkik komisyonu reisi Hasan Fehmi Bey, komisyonun mesai : ©, buradaki Darülfünü. na leğildir.” lelerdendir. Mümaileyh bu me sele hakkında kendi şahsi kana dilerine ait olduğunu söyledim Talim ve Terbiye Dairesinin meş- Papa Eftim Ef. ne diyor? Papa Eftim Efendiye de sor. muştur. Papa Eftim Efendi di. prensip, dur ilime enes tur. ik li mevzular üzerinde in |na devam ediyor, Bu tetkikatın ”“ İkmda henüz takarrür etmiş bir iz. |96y yoktur. Binaenaleyh vari. dat mikdarı masrafların o mik- ör | dara göre tenzili için bazı ka. dahilinde Dunların tadili, ezcümle barem, yl mütekaidin ve muafiyetler hak- İstanbul'da cok zaman kalmış ve | kındaki hükümlerin değiştiril. mesi, yahut vergilerin arttırıl- münasebetleri bulu-meş olan meni. Wimlerin de, vazife tevzii noktai ma- | tenit olarak İstanbul gazetele. Maarif a : z tediz ———— eşe o | Papa Eftim mahümat al. Devler | atimi isteyince, din ve mezhep hallo- | best olduklarını ve bu öşlerin rın irşadı ye i neşriyatı yol olmak itibarile “isabetli bir neşredilen mütebaki sözler zait yor kiz — Benim maksadım Rumluk si etrafında Anadolu Ajansına daha birkaç hafta sürmesi muh ması hakkında tahminlere müs ayni teşkil semiyezek tez İ rinde görülmekte olan haberle” (Başı 1 inci sahifede) rine âit işlerin tanziminde ser. bizden ziyade ve tamamen ken Talim ve terbiye deresi | Rumca gazetelerin vatandaşla. tekin 2 İ da bittabi mantıki ve doğru bir harekettir” dedim, Bana atfen tir. Muharririmiz bu kilise işimi âtideki beyanatta bulunmuş. “Mali tetkik komisyonu mar i N temeldir. Hiç bir mesele hak- yerlerde İstanbul'la ailevi ve teşel ni p Nitekim, geçen sene ili: mektep mu: |rin doğru olmadığını beyana İ panya ısmarlamış ve henüz bitme- | gözlerinde yaşlı kral buradan © mensuplarının kendi mezheple. | Şam” kelimesindedir. Eğer Rumluğu | &ü irinci Sahifeden Geçen Ya EEE Rİ A 1 VEL AE ŞE, LA YRD GE GN a ye REZ Sabık Kral (Başı 1 inci sahifede) Yemek esnasında gazinoda bulunan Balalayka orkestrası muhtelif par- çalar, bilhassa marşlar ve Rus şarkı- İarı çalmış ve artistlerden bir kadın tarafından kazak dansı oynanmıştır. Sabık kral sant on bir buçuğa kadar Türkuvaz'da kalmış ve © avdetinde gazino sahibi Mm Puriç ile hemşire- sinin ellerini sıkarak gazinodan ayrıl enişte Garden Bardu.. 13 üncü Alfons refakatinde bulu nan zevat ile birlikte Türkavazdan bir masa işgal ederek bir şişe şsm- miş olan varyste mumaralarını seyret miştir, Burada siyah saçlı, biraz geçkin, fakat güzelce bir kadın kendisine il- tihak etmiş ve bu kadın ile | Passo double fokstrot oynamıştır. Bundan sonra İspanyol şarkıcı Uribari bir kaç şarkı söylemiştir. Uribarri, esa ü vapurda istikbal ©- tangodan bir şarki söylemiştir. 13 üncü Alfons, “Elveda Grenata”. şar- kısından pek mütehassis olmuş ve ie belirmiştir. Sab'k ekerken Uribarri ile biraz görüşmüş ve hatıra olarak w- zanltığı kâğıdı imzalamıştır. Sabık kral Garden Barden vapura avdet etmiştir, Dün sabehki gezinti Sabık kral dün sabah saat 830 da refakatinde bulunan zevat ile bir- likte « « mobil ile Altınkuma kadar bir gezinti yapmıştır. Altınkumda Boğazın güzelliğine hayran “olmuş, burada İstanbul'un güzelliğinden w- zun uzadıya bahsetmiştir. Avdette Büyükdere önünde yazlık İspanya sefaretanesi önünde durarak izahat “| almıştır. Sabık kral yolda © tosadüf ettiği Türk askerlerinin kıyafetini tetkik et miş ve bu mert gençlerin tavrü he- reketlerini takdir etmiştir. Altmum dı tevakkuf esnasında orada bulu- nan memurların kendisine karşı göz. terdikleri misafirperverliğe teşekkür etmiştir. Sab'k kral, Büyükderede etomobilden inerek hazır bulunan bir motöre binmiş ve Boğaziçinde bir gezinti yaptıktan sonra vapura av- det etmistir. 13 üncü Alfons, İzmire uğrıyacak, oradan < Rados, Kıbrıs Berut'a, Berut'tan da otomobil ile 'a, oradan da Bağdat'a gidecek. ei Evkaf, inhisarlar (Başı 1 inci sahifede) tesbiti için büzelanmaş İla Kina Tyihanın Meclise takdi. mine kadar bu Jâyihanın müza keresi muvafık görülmemiş ve lüğün haddi zatında haiz bulun duğu muvakkat mahiyet nazarı itibara alınarak ancak devletin da'mi teşkilâtı için mevzuu bah solabilecek barem esaslarının bu müdürlük memurlarına da teşmili muvafık görülmemiş. tir Konya ovası sulama idaresi memurları ücretlerinin tevhit ve tendülü hakkındaki lâyiha- nm dahi sulama şebekesi teşki- İtin bal ve meslehatın icaba Mına göre tadili ve yeniden ya. pılması için bu teşkilât da mevcut bulunan kanunun ta diline zarureti katiye görülmüş tür Nafia Vekâleti yeni bir pro- je hazırlanarak meclise takdim edilinceye kadar hali hazırdaki teşkilâtta çalışan memurlar üc | retlerinin bareme tâbi tutulma sında bir fayda mülâhaza edil. memiştir. di İnhisarlar Müskirat ve tütün inhisarla. rı memurları ücretlerinin bare- me tâbi tutulması bakkındaki lâyihalara gelince bu inhisarla- rı mevzu iştigali dahiline alan Gümrük ve İnhisar vekâleti na mı altında yeni bir vekâlet ih - das ve tesbit edildiğinden bu vekâletin inhisarlar hakkında. ki tetkikatımı ikmal ederek bun lara verilecek müstakbel şekil. lerin tesbitine kadar bu iki lâyi hanm dahi müzakeresinde esas lı bir fayda görülmemiştir. Büt çe encümeni bu mütalealarını bir mazbata ile heyeti umumiye | İ | Japonlar tekrar taarruza kalktılar (Başı 1 inci sabifede) mesafede bulunan İnienpodaki Ja- bir hale getirmişti. Çin ve Japon si- pon tabaasını himaye etmek üzre bu perleri sularla dolu ve Çi, Japon as | Şehire gönderilmiştir. kerleri bundan dolayı ayni derecede| © Amerikalılar boykotoj müteessir ve muztariptir. Tayyare ve topçular tarafından açılan bom- yapacak mı? bardıman öğleye kadar bilafasıla de-| VASHİNGTON, 24.4. A. — vam eylemiştir. Japon piyadesi, bü- | Nevyork Times (gazetesi yaziyor: tün kuvvetlerini harbe sokmamıştır. | M. Hoover, uzak şarkta sulbu te- Japonlar süngü O hücumlarından , sis maksadile Cemiyeti akvamın tat fazla bomba a eserle harp etme | bik etmeğe karar vereceği iktisadi ğe mütemayildirler. , | tedbirlere © Amerika Kükümetince Chapsi cephesinde, Japon bahri- ; müzaheret edilmesi için kendisine ye silâhendazları, bugün kesif bir tü| verilmiş olan arizeyi almış olduğu- | deni | fek ateşine başlamışlar ve bu mahal- | nu bildirmekle iktifa edecektir. | İşi Tin şimalindeki Çin mevzilerini he- Reisicümhurun pek yakininde bu def ittihaz eylemişlerdir. Muharebe | Junan zevat, dünirü kabine içtimam öğleden sonra müthiş bir surette de-İ da hükümet erkânmdan hiçbirinin vü etmektedir. mevzuwbahis arizeyi | tasvip etme- miş olduğunu ve Japonya aleyhinde boykotaj icrasına taraftar olan bir takım yan azasnın da âyanda ce- #eyan edecek olan müzakerelerden sonra fikirlerini değiştirebilecekle- e ,İrini beyan etmektedirler. Çhangai'deki Japonlar şehri| ingiliz amele fırkası, Toki- terkediyorlar i odaki sefirlerin dan Re AAA a giapeni| — çağırılmasını isleyor Chenghaj daki Japonlar, kalabalık | , LONDRA, 24. A.A. — Amele bir halde şehri terke devam etmek. | fırkasınm Avam kamarasındaki tedir. 28 könunmsamiden © İtilmren, | grubu umumi milli icra komitesini | Japonya'ya müteveccihen 9000 kişi | temsil eden milli meclis, hükümet- #ehirden müfarakat etmiştir. Kalmış | ten Kellog - Briand misakına imza | olan 6000 Japonya'lı, dün Japon me | eden devletlerin Tokiodaki sefirle- murlarından almış oldukları ihtar) Tini geri çağırmaları meselesinin € üzerine hareket hazırl'klarındı bu. | Bermmiyetini acilen tetkik eylemek ülteci, | üzere Cemiyeti akvam konseyine yaki | telkinatta bulunmasını talep eyle- nin Waosunçz civarma ihract doğru değildir. Japonlar, şu sırada hicbir takviye kıtaatının vusulünü mektedirler, ———- se emer i Petrol ve benzin (Başı 1 inci sahifede) naati tebellür etmiştir. Bugün rapor Müddeiumumiliğe verile- cektir, Kahve ihtikârı Ticaret müdürlüğü altı kah ve ticarethanesini kahvenin top tan ve perakende fiatlerinin hiç bir sebep yokken yükseltmekle ittiham eden raporunu Vilâye- te vermiştir. Diğer taraftan be lediye iktsst müdürlüğü de Çin siper'erinde kadın cssetleri CHANGHAİ, 24. A. A, — Japon konsolosu M. Murmi, Changhat be- lediye reisi MW. Ou'Teh Chen'deu Chapeideki Çinli ahaliyi çıkarması- Bı talep etmiş olduğunu — batırlat- mıştır. : Mumaileyh, Çin nişancılarmın Ja ponlar üzerine ateş etmekte devam eylemekte olduklarını beyan etmiş- tir. Bunların arasında kadınlar da bulunmaktadır. Bu suretle maktul- der arasında kadın cesetlerine Ode tesadüf edilmiştir, Çin orausundeki zabitler Alman BERLİN, 24“A, A, — Vol£ ajan. kahve © fiatlerindeki © gayri 8ı, Çin ordusunda muallimlik er | tabii yükseklikten o şikâyetle| mekte olan Alışan zabitlerinin | Müddelumum! makamına müracaat etmiştir, tavzihi ği malâmat üzerine bu altı tüc- ismini de yazmıştık. Mez ticarethaneler s#ahiplerin- hinde buna 4 tihsal edememiş olduğun beyan ey | den bu hususta bir şey yazma- li mış, Ticaret müdürlüğü al ! > ğini einen, eiideimişlik: Ne Çine, nefe Japnyaya il ro mühimmat satı'mıyacak Hâdisedeki en bugün de mezkür ticaret- VASHİNGTON, 24. A. A. — İyi | hanelerden aldığımız mektupla aldmat alan Baltimore mubabirle- | eynen neşrediyoruz: riaden birisine nazaran Cemahiri Müttahide hariciye * nezareti, Çine | | “Eendim, il t sat d Li Ağ EZ m | Bugünkü münhanızda mtişar rakerelere meydan vermemek için eden kahve ticaretine sit maka Büyük Britanya ve Fransa hükâ-İlenizde, (ticarethanemizi dahi metlerile mutahik kalmıştır. mizi. mülşabede eyle Japon kabinesinde bir istifa| dik. TOKYO, 24. A. A — Matbüztta intişar eden haberler, maliye nazı- rının Diyet Mectisinin önümüzdeki Nisan ayında bitecek olan iştimam- Ticarethanemiz hiç bir vakit kahve ticaretile iştigal er ancak komisyoner sıfatile, kal larda ve halde “transit” değil; biz de gümrüklü mal ola rak tek bir çuval muamele yap >ılap | Mahkemelerde. Yangınsöndüreceğine hırsızlık yapıyormuş amme — Itfaiye mürettebatından Halim çavuşun tevkifine lüzum görüldü Aksarayda bundan © birkaç gün evvel zuhur eden ve bir can yanma- sna da sebep olan yangında bir tev 3 dei umumilik tarafından ER a mii Hik te Halim çavuşu tevkif etmiştir. Alesaray yan kast olduğu hakkındaki şayialar asılsızdır. Yan- gımda kast olmadığı tahkikatla olmuştur. Fakat manifaturacı Os man Nuri Beyin dikkattızlığı eseri ve yangınm çıktığı anlaşıldığın- ni muhakeme edilecektir. Neşriyat davaları Köroglu i hatırası” serlevhasiyle intişar eden yazıdan dolayı aleyhine müstehçen neşriyat davası açılan Bürhan Ca- i hit Beyin muhakemesine dün üçün cü ceza mahkemesinde devam edil. miştir. Bürhan Cahit Bey bü yazını ye- Mahkemeleri tavazzah etti kat dün b iş Adliyeye di edilmişr. Halen çavuş Müd | ha, caktır. İhtisas mahkemelerinin cumarte- si gününden itibaren bilfüi işe basla mış balunacaklardır. Yaralanan polis vefat etti ANKARA, 24 (Telefola) z nesinde vefat etmiştir, ninin imzasın — Evvelki gece bir sarhoş tara. ndan merkezde cerhedilen polis Eyüp Efendi Nümune hastaha İskân mühürünü ve vali muavi- ıtaklit etmiş. İZMİR, 24 (Milliyet) — Maliye memurlardan Cemal. Ef, İki tcarethanenin İmin sahte temlik ve muvakkat temlik senetleri yaparak sattığı ia iskân müdürlüğü mührünü ve vali muavininin imzasını hâk- tirdiği tesbit edilmiştir. Cemal Ef. iki gü ev alan ve vasıta olanlar derdest edilmişlerdir. Bu vası Bir baytarımızın muvaffakıyeti İZMİR, 24 (A.A.) — İnsan ayvanlarda feci bir de bir zat serumla tedaviye mu- vaffak emme eiimi dikleri ne de gümrükten tek bir çuval çıkardıkları yoktur. olmuştur. 2 — Fi yükseldi ise her malı üzerinde ne veyahut kurukahveciye terci ve idhalâtçılarmın mübayaatı- han versin? On yerine bir çuval dan evvel istifa etmesinin muhte. idi eg yiyin nz 1 old bildirmektedir. nin tevassut etmekte idik. Bu-)ile müşterisinin talebini Öremikyiin Sanay skei |nunla beraber ticarethanemiz | is'af im? Bu ihtiyaca kar sevkiyatı için yapılan o masraflar'a | piyasada hüküm süren rekabe- | şı, tüccar hariçten diğer Türk ranz buladağa Göreiiyei © İte mukavemet eke bir vazi- | piyasalarından (İzmir, Antal. İM bir kabine teşkili meselesi yette bulunmadığın. çoktan Mersii Samsun) $ şehi a beri kahve satışlarını tamamen BRE gümrüklü m gazze Japon plânı CHANGHAİ, MA.A— 'M. Yoshizava tarafından bilhassa izam edilmiş olan M. Shigemitsu ile Ki. Matsouka matbuat mümessillerine beyanatta bulunarak Japon harekâ- tırın evvelce yapılmış olan plâna tevfikan icra edilmiş olduğunu söy- emişlerdir. Maamafih bu harekât, sivil ahali nin hayatı korumak maksad: ile itihax edilmiş olan ihtiyat tedbir- | hanesi de şu mektubu gönder. deri dolayisile birar geçikmiştir. | mektedir: Bundan dolayı Çinliler, kendilerini si enik sineği vaLik bulma. | Efem M. Sbigemitsi ile M. Matsouka, maddi hasarların tazmin edileceğini ve beklenilen takviye kuvvetinin. karaya çıkmasına hacet kalmıyaca- ğa: işrap etmişlerdir. Japonlar inienpoya asker gönderdiler MOUKDEN, 24. A, A. — Hazbin desi Japon askeri fırkasının başlı retile kat'iyen iştigal etmemek tedir. Zi tekzip etmenizi rica beraber bu surette vaziyeti izah etmemize müsaade buyurmanı- zı rica ederiz: A — Zikredilen altı isim tüc- car olmayıp ancak kahve ko- misyoncusu oldukları cihetle durdurarak şimdilik kahve tica- | fiatle “Otto P. Andriadi” ticaret- | sıdır. Zira , ihtiyar ederek getirtip müşteri İzmire şeker eski fiatia gönderilecek İZMİR 24 (Milliyet) — U- fabrikasından Kata şeker gönderileceği bildi ör beri kayıptır. Fakir hastalara Bedava ilâç MANİSA, 24 (A.A.) — Bu ay içinde İstanbulda vefat eden noterliğine tanzim ettirdiği va. siyetname bugün vilâyete gel- miş ve umumi mecliste okun. muştur. Umumi meclis memle- ketine büyük teberrüatta bulu. nan merhume Zahide Hanımın hâtırasına hürmeten iki dakika süküt etmiştir. Vasiyetrameye kasasında mevcut fındık şeklin deki bir çift zümrüt ve bir çift küpe ile bir pırlanta bir inci kolyesi ve bir £ r iile işli İ İzmirde tahmil ücret- lerinde tenzilât yapıldı IZMİR, 24 (Milliyet) Tatimil ve tahliye tarife komis yonu bugün toplanmıştır, İçii. mada bazı eşyanın tahmil ücret

Bu sayıdan diğer sayfalar: