24 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

24 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Japonlar Şanghayda bir hezimete uğradılar, vazi- vetleri çok güçtür Başvekil Ismet paşâ Hz. nisanda Moskova ve Romaya gidecek Sene 14 — No: 4804 — Fiatı her yerde: 5 kuruş Çin - Japon harbi Çinliler büyük bir muzafferiyet kazandılar Japon kuvvetleri haftalarca uğraşarak ele geçirdikleri mezileri tahliye ettiler Çin mukavemetini Alman zabitlerinin hazırladığı tahakkuk etti Londra 23 (Hususi) — Şanghay önünde dün şiddetli bir muharebe vuku bulmuştur. . Japonlar, Voo- soung ile Çapey- istihkâmlarına istinat eden Çin cephesini merkez- den yarmak için Kiang- Wan kariyesine taarruz etmişlerdir. iptida şiddetli bir topçu ateşi yapılmış, bundan sonra suni su- rette sis vücude getirilerek Japon piyadesi duman bulutu arkasından ki taarruza kalkmıştır. Çinliler Japon piyadesini son derece şiddetli bir mitralyöz ate- şile karşılamışlardır. Bu ateş Japonlara mühim zayiat verdir- miştir. Fakat buna rağmen Japon pPiyadesi Çin mevzilerine kadar sokulabilmiştir. Burada şiddetli bir süngü muharebesi vukubulmuş, Çinliler de muharebe neticesinde Japonları tardetmişlerdir. Japon piyadesi bir müddet sonra ikinci defa olarak hücuma kalkmıştır. Çinliler bu defada büyük bir mukavemet göstermişler ve süngü muharebesinden sonra Japonları tardetmişlerdir. Japonlar bu iki taarruzlarında büyük zayiat vermişlerdir.Çinlilerin de zayiatı mühimdir. Muharebe sahnesi ölülerle dolodur. Bir çok yaralı da vardır. Çinliler derhal taksiye kıtaatı almışlardır. Fakat japonlar bütün kuvvetlerile hü- cum ettikleri için takviye kıtaatı alamamışlar ve müşkül bir vaz'i- yete düşmüşlerdir. Bu sırada Çinliler bir mukabil taarruza kalkış- mışlardır. Cin kuvvetleri Japon sağ cenahına karşı Voosung istikametinden taarruza geçmişler ve ilk hamlede mühim muvaf- fakıyetler elde etmişler- dir. Çinliler, Japonların günlerce harp neticesinde işgal ettikleri köyleri kâ- milen istirdat eylemişler- dir. anana initlerin mukabil taarruzu Üzerine Japonların rüc'at istikametini gösterir harita Çinliler sahilden Japon sağ cenahını çevirmeğe başladıkların- dan Japonlar acele rücat etmiş- lerdir. Bu rücat çok intizamsız olmuştur. Bu aralık 3100 Japon askeri muhasara cdilmiş ve bun- lardan pek azı muhasara hattını yararak kurtulabilmiştir. Japonlar acele imdat kıtaatı istemişlerdir. £ Japonyada asker sevki için hazırlık yapılıyor. Bu günkü ordunun iki misline çıka- rılması kararlaştırılmıştır. OO za- mana kadar mevcut Japon kuyvet- leri Şanghay şebrine çekilerek harp gemilerinin topları himaye- sinde bekliyecektir. Japon taarruzu ve Diğer taraftan alınau mevsuk haberlere göre Çinliler elde et- tikleri muvaffakıyetten istifade ile Japon ordusunu imha etmek için taarruzlarına devam ediyor- lar. Japon askerinin Şanghayda tutunabilmesi bile şüpheye gir- miştir. -Bunan için şehirdeki Japon tebaasının acele Japonya- ya nakli kararlaştırılmıştır. Te- baanın miktarı 30 bin kadardır. Çin askerinin muvaffakıyeti bü- tün Çinde büyük bir meserret uyandırmıştır. Halk her tarafta şenlik yapıyor. Şimdiye kadar (Devamı ikinci sahifede) ÇARŞAMBA — 24 Şubat 1932 Telefonlar: Tahrir 2168& — Idare 21434 — Klişe 20113 Çin askerleri Şanghay civarında nehri geçerlerken Rusya seyahati Başvekilimiz nisanda Moskovaya gidiyor Ankara 24 ( Telefon ) — Başvekil: İsmet paşa nisanda Rusya seyahatine çıkacaktır. kendisine hariciye vekili” refa- tından bir heyetin de bü seya- hate iştiraki omukarrerdir. Dost Sovyet matbuatının türk gazetecilerini bu mesut vesile ile aralarında görmekten çok memnun kalacağı bildirilmiş- tir. İsmet paşa Rusyada beş gün kadar kalaçak, Rusyanın muhtelif zirai ve sınai mın- takalarını ziyaret edecektir. Başvekil Rusyadan döner- ken Berlin tarikini ihtiyar ederek Romaya gelmesi ihti- mali kuvvetlidir. Bu suretle M. Mosolininin vaki davetine de icabet etmiş bulunacaktır. Yeni bütçe 40 milyon lira tasarruf edilecek Ankara, 23 ( Hususi) — Bugün Maliye vekâletinde müdürler, ve- kilin reyaseti altında toplanarak bütçe ile meşgul olmuşlardır. Yeni bütçede varidat 140 ile 150 mil- yon lira arasında tahmin ediliyor. Bunun için geçen seneki büt- çeye nazaran masraf kısmında 35-40 milyon liralık (tasarruf lâzımdır. İçtimada bu nokta tetkik edilmiştir. Bütçe martın haftasın- da Meclise verilecektir. Diğer taraftan Fırka mali ko- misyonu da toplanarak yeni bütçe ve masrafın azaltılması meselesile meşgul olmuştur. Hitler Reisicumhurluğa namzet- liğini koyuyor Paris, 23 (A.A.) — Berlinden bildirildiğine göre faşistlerin bir içtimamda mebus M., Geoebels, Hitlerin Alman riyaseticumhurluğa namzetliğini koyacağını ilân et- miştir. kat edecektir. Türk mütbua- İ- Sabık kral dün gece gardenbarda dansetti Elveda grenata şarkısını dinlerken Alfonsun gözleri yaşardı Kral Alfons tercüman Halli beyle birlikto Topkapı sarayından çıkarken Dün sabah şehrimize geldiğini yazdığımız sabık Ispanya kralı Alfons, sabah saat dokuzda va- purdan çıktıktan sonra Ayasofya camiini, Yerebatansarayını, Sultan Ahmet, Süleymaniye camilerini, islâm asarı müzesini, Kariye camiini ziyaret etmiş, avdette askeri mü- zeyi gezdikten sonra öğle yeme- hini yemek üzere Tokatlıyan ote- line gelmiştir. Sabık krala bu ziyaretleri esnasında İspanyolca bilen tercüman Halil bey izahat vermiştir. Sabık kral bilhassa askeri müzede gördüğü kıyafetler, silâh- lar etrafında verilen izahatı alâka ile dinlemiş, üniformaların rütbe- lerini sormuş, eski süvarilerimizin mankenlerini görünce: “Bunlar ne uzun boylu adamlarmış,, demiştir. Kral Alfons, Müzede Abdülha- hamit devrine ait nişanları da birer birer tetkik etmiş, mecidiye nişa- nini görür görmez tanımıştır. Sabık Kral, Mahmut Şevket paşanın şehit olduğu otomobil önünde durur- ken merhumu tanıdığını, türk tarihine vukufu buluneuğunu söy- lemiş, merhum Keçeci zade İzzet Fuat paşayı Madrit sefirliğinden beri tanıdığını, eserlerini okudu- ğunu söylemiştir. Sabık kral Süleymaniye cami- inde bir ezan dinlemek arzusunda bulunmuş, fakat ezan vakti olma- dığinı anlayınca bu arzusu isaf edilememiştir. Süleymaniye cami- inden çıkan sabık kral burada tesadüf ettiği fakir bir kızcağza sadaka vermiş ve yanında Türk parası olmadığından ecnebi parası vermekle müteessif olduğunu ilâve etmiştir. Sabık kral bundan sonra Tokat- lıyan oteline gitmiş, otelin üst (Devamı ikinci sahifede) e Nü, EL maya Ev şam e ya gen vo a gm

Bu sayıdan diğer sayfalar: