24 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

24 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hanımefendi : İPEKİŞ, yalnız Türkiye ipek fabrikalarının en büyüğü değil, tesisatı itibarile dünya ipek fabrikalarının en mükemmellerinden biridir. İ reisin hedefi, sizin yüksek zevkinizi tatmin ve Avrupa'nın ipekli mamulâtından müstağni kıla- caktır. I İŞ BANKASI, memleket iktisadiyatının her sahasında olduğu gibi, ipekçilik sahasında da hizmet edebilmek maksadı ile bu fabrikayı tesis etmiştir. i İPEKİŞİ Mamulâtını Yakında Bulacaksınız. Büyükada Sanatoryomu Adanın en muvafık ve sıhhi yerinde kâin ve asri konforu havidir, Gıda maddeleri teminatlıdır. Fiyatlar 'Tenzil Edilmiştir: Tek yataklı oda 6 ve 7, çift yataklılar 3 1/2 ve 4 liradır. Fazla tafsilât talep vukuunda hemen verilir, Adres : Büyükada, Musa Kâzım bey Sanatoryomu Telefon : Büyükada 75 iü Doktor ALi VAHİT YILDIZ ÇOCUK UNU Çok besler. Çünkü madeni maddeleri, fosforu, vitamini çoktur. Memedeki çocuklar için yegâne bir gıdadır. İçindeki tarifeyi dikkatle okuyunuz. Deposu: Hasan ecza deposudur. Pertevniyal Vakfından Şişli'de İzzetpaşa so. Valde apartmanının 5 No. dairesi (1) sene müddet ve (47) lira ecri misille. Şişli'de İzzetpaşa 60. Valde apartmanının 7 No. dairesi (1) sene müddet ve (47) lira ecri misille, Köprübaşında Valde hanı tahtında 2 No. maa oda mağaza © sene müddet ve (170) lira ecri misille, Kadirga'da Şehsuvar bey mahallesinde 53 No. arsa. (2) sene müddet ve (10) lira ecri misille, Balâda muharrer emlâk kiraya verilmek üzere yirmi gün müddetle ve şeraiti mesrude dairesinde müzayedeye konulmuştur. Talip olan- lar yevmi müzayede olan MART'ın 17 ci perşembe günü saat on altıya kadar İstanbul Evkaf Müdiriyetinde Pertevniyal vakfı idare- sine veya encümene müracaat etmeleri. Kartal Malmüdürlüğünden; Mevkii C Zira Oo Muhammen O bedeli Lira K. Yakacık çarşı içi arsa 300 215 00 Yakacık,camii şerif Harap hane 200 150 00 iki oda Pendik,Kalâ sokağı Arsa 495 74 25 Balâda evsafı muharrer emvali metrukeden üç parça temliken satılmak üzere 20/2/932 tarihinden itibaren 20 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. İhalesi 10/3/932 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te icra kılınacaktır. Bedeli peşindir. Talipler */, 7/5 nisbetinde depozitolarile Kartal Malmüdüklüğüne müracaatları. Tokat, Ordu, ği Amasya, Her nevi ziraat ve sanayi makinalari Umumi acentası Sirkeci Yalı köşkü caddesi No. 26 Şimdiden arayınız. için acenta. ) .. DİZİM! BİR ALKOK YAKISI AVİ mi 1g» Te 4 VAP Ni GEN 2 et Türkiye Umumi Acentaları : G.& A, BAKER Ltd İSTANBUL Porte Kutusu Göp İstanb; ji İstanbul belediyesi * ilânları |) Beyoğlu B. Müdürlüğünden: Galata Halilpaşa sokağında 22 No. hanenin saçakları tehlikeli, surette çatlamış olduğundan felâkete se- bebiyet vermemesinin temini bulunmasına binaen mahzurun 48 saat hususunda omutasarrıfının o meçhul zarfında izale edilmediği takdirde ebniye kanununun 48 inci maddesi tatbik edileceği ilân olunur. * Beyoğlu Belediye Şubesinden: Hasköy Turşucu mahallesinde kâğıt #abrikası müsteciri Ruhi Beyin motör resminden (10) lira borcuna mukabil haciz edilen bir adet baskül şubatın 29uncu pazartesi günü saat 13 te Hasköy belediye şubesinde aleni müzayede ile satılacaktır. müracaatları. Galatasaray ticaret kısmı mezunları birliği riyasetinden: Teşekkül etmekte olan «Galatasaraylılar birliği» ne iltihakımız hakkında görüşül mek üzere bütün arkadaşların 26 şubat 1923 cuma günü 141/2 da Löbon karşı sındaki lokalimize gelmeleri ehemmiyetle rica olunur. Alpullu şeker şirketi müdiriyetinden: Son günlerde şeker fiatlarında görülen gayri tabii tereffülerin önüne geçmek üzere şirketimiz; mevcut küp ve dubl rafine şeker- lerinin öteden beri cari berveçhiati fiatlara satmaktadır: Talip olanrın ayni gün ve saatte mezkür şubeye Küp 50 kiloluk Çuval 19,30 lira 25 Ğ pi o Dubl rafine 100 < m. <RRP:. 3740 e 100 > NN 370 ö 100 e M Bİ > 100 we G 3700 Toptancı tacirler de şirkete vaki taahhütleri mucibince bu, şekarlerin yüz kilosuna ancak altmış kuruş masraf ve kâr ilâve edebileceklerdir. Muhterem halkımızın fabrikamız mamulâtı şekerlere bundan fazla fiat vermemelerini ve fazla fiat talep edenleri lütfen şirketi |» mize bildirmelerini rica ederiz. Alpullu Şeker Şirketi HIPD1Ğ. 114 Tüccar için müracaat mahalleri : Bursa: İPEKİŞ - İdarei Umumiyesi İstanbul : İPEKİŞ - Birinci Vakıf han, birinci kat - Tel, 23535 İzmir: İPEKİŞ - Eskicizade Ahmet Remzi B. ( İzmir, Manisa Aydın, Denizli, Muğla vilâyetleri için acenta, ) Karadeniz Havzası : İPEKİŞ - J. ). Hohştrasser ve şüre- kâsı şubeleri : ( Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Çorum, Samsun, Gireson, Gümüşhane, Erzincan, Rize, Erzurum, Kars, Artvin, vilâyetleri MEn Hg oOHeaEIN © SANCIYI İZALE EDER Sahil Sahife 12 ve > om Akün El ie da ai yabak i R ASPiRIN imeleri | GRIPE karşı i komprimeleri kullanınız Taklitlerden sakınınız : — 7 MAKKORMİK ET, Beyaz seysal orak ipleri dünyanın en sağlam orak ipidir. Şibinkarahisar, “ Trabzon, BAKTERİYOLOG Dr. ihsan Sam BAKTRİYOLOJİ LÂBORATUVARI Umum kan tahlilâtı. Frengi noktai nazarından (Wasserman teamülü) kan küreyivatı sayılması, tifo ve ısıtma hastalıkları teşhisi, idrar, balgam, cerahati, kazurat ve sutahlilâtı Ültra mikroskopi, hususi aşılar istihzarı, Kanda üre miktarının tayini kanın sedimaitasion sür'ati. Diyanyolu'nda Sultan Mahmut türbesi No, 189. Telefon. 20981 İstanbul beşinci icra memurlu- gundan : Mahcuz ve furuhtu mukarrer keçe, halı, ayna ve gardirop ve bir adet piyano 28/2/932 tarihine müsadif pazar gülü saat on ikiden itibaren İstanbul sındal bedesta- nında müzayedei aleni ile satr- lacağı ilânı keyfiyet olunur. Istanbul İdrofil fabrikaları Türk Anonim şirketinden «İstanbul Idorofil Pamuk fabrikaları Türk Anonim Şirketinin 1931 senesi hissedaran heyeti umumiyesi senelik içtimaını sureti adiyede aktedeceğinden 1932 senesi Martının 13 üncü Pazar günü saat 14,30 da şirketin merkezi idaresi olan Galatada Ömer Abit Ha- nında 3 üncü katta 4 numaralı idare hanede lâakal 25 hisseye malik olan hissedaranın heyeti umumiye içtimama iştirak edebilmeleri için Martın 8 inci gününe kadar hamil oldukları vesaiki şirketin merkezine ibraz etmeleri lâzım- dır. pamuk Ruznamei müzakerat 1 — Meclisi idare ve murakıp rapor- larının okunması, 2 — Bilânçonun tasdik ve kabulü ve meclisi idare azalarının ibrası. 3 — Temettüat hakkında müzakerat. ensie için mu meddin Umumi neşriyab müdürü; Enis Tahsin Akşam matbaası

Bu sayıdan diğer sayfalar: