24 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

24 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— Sahife 4 —a— “LA DAME AUX CAMELLAS, ŞiK SiNEMA Bugünden itibaren sevimli artist MAURICE CHEVALIER'nin güzel eserlerinden olan : PARISLi KAHVECİ Fransızca sözlü, 'şarkılı büyük operet İzmitte bir cinayet Faillerden biri Istanbulda yakalandı Geçenlerde Adapazarında bir kadın yüzünden 7 kişi arasında büyük bir kavga çıkmış, yedisi de silâhlarla biribirine hücum etmişlerdir. e Kavga neticesinde iki kişi ölmüştür. Hâdiseye zabıta vazıyet etmiş ve cinayetin üç kişi tarafındak yapıldığı tespit edilmiştir. Maz- nunlardan ikisi orada yakalanmış- tar, Bunlardan Hüseyin isminde birisi orada bulunamamış, yapılan tabkikatta Istanbula kaçtığı anla- şılarak zabıtaya müracaat edil- miştir. Zabıta Hüseyini yakalıya- HOŞA G6iDECEK BiR HABER!!! Talebi umumi üzerine ve havanın muhalefeti hasebile herkesin görmediği dünyanın en büyük filmi ve LiLLAN HARVEY ve HENRY GARAT'ın temsili KONGRE EĞLENİYOR şaheseri bir kaç gün daha ELHAMRA sinEmasınDa devam edecektir. sammanzazmızmamınummazzdi | nara aa ” ALKAZAR sineması Bugünden itibaren : KAHKAHALAR KIRALI HAROLD LLOYD (Lui) nin sesli, sözlü komedisi olan: EVELÂLLAH gösterilmeğe başlanacaktır. Radyo 24 Şubat Çarşamba akşamı Istansbul (1200 m.) — 18 gramofon, 19.80 Cennet hanmın iştirakile az, 20,90 gramofonla Karmen operası, 21 Bedayii masikiye heyeti, 22 cazbant. Belgrat (ın. 429,8) — 19 Almanca ders, 19,30 konferans, 20 şarkı, 20,30 iki piyano ile konser, 21,20 koro heyeti, 22,05 konser, 22,45 haberler, 23 cazbant. Bükreş (m. 34,2) — 19,40 çarkı, 20 piyano konseri, 20,30 konferans, 20,45 flüt konseri, 21,15 keman, Peşte (m. 550,5) — 18,45 Italyanca ders, 19,16 gramofon, 20 konferans, 20,30 komedi, 22,90 çingene muzikası. Roma (m. 441,2) — 20 gramofon, 21 tiyatro, Varşova (m. 1411) — 19,45 Radyo Jurnal, 20 Vilna radyosunun nakli, 20,15 Lemberg radyosunun nakli, 21 ARTİSTİK kiyetle MAJiK'te Bugün gündüz ve gece ve yarın Yalnız matinelerde New - York Metropolitan ope- rasınm maruf mugannileri Bernice Claire ve Alexandre Gray'ın temsili ALEV ŞARKISI tamamen renkli meşhur şaheserin son günleridir. Haşiye: Bu film, bu mevsim zarfında İstanbul'un hiç bir sinemasında gösterilmiiyecektir. Yarın yalnız saat 21/2 matinesinde talebelere 20 kuruştur. sinemasında kemali iile filminde yeniden temayüz ediyor. Bu kadın bütün bir milleti yürütmekte idi. Fakat altın ve mücev- herata olan meyli kendisini entrikalar mubitine sürüklemiştir. Lüks - Muhteşem dekorlar - muazzam figürasyon - zarafet - dilber kadınlar - DITA PARLO ve GUSTAV FROEHLICH HiCR AN Mükemmel bir aşk, fedakârlık ve esrar filminde. Ayrca: Boks şampiyonluğu Için büyük maç. SCHMELLING kahramanı NORMA Simaği Mme. DUBARRY| gösterilmekte olan musiki, STEIBLİNEG (Tamamen 15 rund olarak ) Bu akşam MELEK SİNEMASINDA MAURICE YVAİN'in parlak opereti AĞZIMDAN DEĞİL (Pas sur la bouche) ile ASRİ FRANSIZ OPERETLERİ haftası başlıyor. NICOLAS RIMSKY ve MOGADOR TİYATROSU yıldızları tara- fından temsil edilen bu eserde; “İl suffit d'unrien,, “Un baiser... pas sur la bouche,, “par le TROU, “La fille 'et le garçon, v.s. fevkalâde güzel şarkıları dinleyeceksiniz. iki Saatlik Neşe ve Hakiki Fransız Musikisi. Filmi İstanbul mülhakatından Beyoğlu ile Galata beyninde Tahtelârz demir yolu Türk Anonim şirketi 26 Mart 1932 Cumartesi günü saat 15 te sureti adi- yede içtima edecek olan hissedaran heyeti umumiyesi s yı a edebi musahabe, 21,10 konser, 22,30 3 İstanbul mülhakatından Beyoğlu ile Galata beyninde Tabtelârz e h e 23 ei MEME dök Müteveffa kocasını unutmak üzre demir yolu türk. anonim şirketi hissedarları 1932 senesi martının ei sevkedilmiştir. feri e ig desk ii i dai SnğE İstanbula gelecek dul milyoner 26 ıcı Cumartesi günü saat 15 te Beyoğlunda, Tünel meydanında, Me anlari > 5 lk e elendi Metro hanındaki merkezi idarede sureti adiyede içima edecek olan n muhakemeleri İz- | romans, 80,45 konferans, 21,15 kilise : 3 ME hkemesinde | Muzikası, 22,20 daos mazikası, f dllarılı f Il heyeti umumiyeye davet olunurlar. lee bürktir di3 ii Di 25 Şubat Perşembe di . En az 10 hisse senedine malik olup bu içtimada hazır bulunmak e Belgrat (490,5 m) — 19 Fransizca Dünyanın en şık ve zarif kadını isteyen hissedarların, ticaret kanununun 37İ inci maddesi mucibince Mersin boğma fabrikası tevsi diyalog, 19,90 "jimmastik, 20 tabbi niu- * olduğu söyleniyor. içtima tarihinden lâckal bir hafta evvel vadesi bulül etmemiş edilecek sahanö> 9090 Kolza *A1415 “iömedi 5 kuponlarile beraber hisse senetlerini: al inbil SARAN münir 0 e İstanbulda: Şirketin merkezi idaresine, Selânik bankasına. Tanen ii ve Bükre G0L0 10) < 180 muhtzlr KADINLAR Brükselde : Sociğt Fianciere de Transports et d' Entreprises beklenildiğinden ziyade rağbet ka- zanmış olduğu ve fevkalâde sar- fiyat karşısında çıkarılan boğma- ların kifayet etmediği görüldü- günden Mersin başmüdürlüğünce tevsii münasip görülmüştür. Fabrikanın (o tevsiine yakında başlanacaktır. Fransadaki vergi tahsilâtı Paris, 23 (A.A.) — Künunusani zarfında vergi tahsilâtı 3,545,837 franga baliğ olmuş ve bu suretle 1931 senesinin ayni ayi zarfındaki musiki. 19,40 gramofon, 20 şarkı, 20,20 senfonik konser, konser. Peşte (550,5 m.) — 18,45 çingene muzikası, 19,30 opera orkestrasının konseri, 22 çingene mı Roma (41,2 ım.) — 2 ,80 mubtelif, 20,45 radyo jurnal, 21 senfonik konser. Viyana (617.2 m) — 18,90 konle- rTans, 18,55 KD 19,30 konser, 20,30 komedi, 2: 21 konferans, 21,15 İstanbul 23 3 Şubat 1932 AVUKATI GiZLi VAZİFE ERİĞİTTE HELM - WİLLY FRITSCM tarafından İstanbul Belediyesi ŞehirTiyatrosu Tm Bugün akşam saat 21,30 da Eninde Sonunda | İndustrielles'e tevdi etmeleri icap eder. Hisse senetlerinin tevdiine müteallik damga ve sair resimler tevdi edenlere aittir. RUZNAMEi MüZAKERAT 1 — Meclisi idare, murakıplar ve hesap komiseri raporlarının kıraati, 2 — Mevcudat hesabı, bilânço ve kâr ve zarar hesabının tasdiki. 3 — Meclisi idare azasının tayini. 4 — Murakıplar ile hesap komiserinin intibabı ve ücretlerinin tesbiti, 5 — Meclisi idare azasına ya bizzat ve ya bilvasıta alâkadar ola- bilecekleri Şirketler ve ya Ticarethaneler ile lüzumu takdi- rinde Şirket namına muamelei ticariye yapabilmeleri için Ticaret kanununun 323 üncü maddesi mucibince mezuniyet verilmesi. İstanbul, 26 Kânunusani 7932 Meclisi idare tahsilâttan — 520,656,000 frank | garda amunaş | edi 4 perde İl, I > noksan olarak istifâ edil ikti > Tercüme eden: Bedia : : : bütçe tahnimatmdan 58,906,06 | çen, e) e asa İstanbul ve civarı şehir demir yolu ; . yolları ram; 4,65,— .. . . . frank eksik tezahür eylemiştir. | | B. Mevahkide o 773 Tüm o “473 Zabitan gecesi TI Türk anonim şirketi 1931 - 32 senesinin ilk 10 ay- e iz Me e m a al 2 t 15,30 d Ni | ları için tabassül eyleyen yekin | Boyda, eri eze —— Şehzadebaşı, o——((O| 26Mart 1932 cumartesi günü saa a suret , bütçe tahminatı üzerinden 474 | T.askerye —İ Mümessil 2/— RAŞIT RiZA TİYATROSU adiyede içtima edecek olan hissedaran | milyon ve geçen senenin ayni Esham Yarın akşam heyeti umumiyesi Ni ayları zarfındaki miktardan 1 | Iş Bankası 0) yi >>! SERSER İ İstanbul ve civar şehir demir yolu Türk Anonim şirketi hessedar- milyar 871 milyon noksan olarak e "as meki ya ları, 1932 senesi Martının 26 ıncı cumartasi günü saat 15,30 da tesis edilmiş bulunmaktadır. ve hayriye a e dey, 2,15) Soğuğun ilk emareleri karşısında Beyoğlunda, Tünel meydanında, Metro hanındaki merkezi idarede Sİ Pig Taç) Âzayı teneffasiyenizin hastalanması diyede içti decek olan heyeti umumiyeye davet olunurlar. di 10,90 | Şark Ni İL ER sureti adiyede içtima e Yy yey: Lakeh — — K Bomemi AE Tem > 1888 miş alar elele i En az on hisse senedine malik olup bu içtimada hazır bulunmak z Ri 1 it e sem Çek flatiarı (kap. sa. 16) FO isteyen hissedarların, içtimadan hiç olmazsa on gün evvel, asaleten azasından bir komiteyi hamil bu- Paris 12,06 | Prağ 15,910 FORMITROL ve yahut vekâleten heyette hazır bulunmak niyetinde olduklarını lunan Akron kabilisevk balonu, | yondra 753,50 | Viyana 4,2350 i taahhütlü bir mektup ile şirketin merkezi idaresine bildirmiş olma- bir teeribe uçuu yapmağa teşebr |Mizem Misa mein Şpsaz | pastierini almanız Mizmür. Bolüm İİ yanı düzmgelir büs ederken birdenbire yere inme agi ş 5 ” eczane vo ecza depolarında Satılır a direğinden koparak ayrılmış, yere e iel PA Ser Ti pziteri: © Zeryan Ruznamei müzakerat i | çarpmış, dümeni kırılmıştır. Ginevre a sm 089 emi Hazapie, Galata Tel B.058 1 — Meclisi idare, murakıplar ve hesap komiseri raporlarının — — i Sofya 63,52—| Belgrat 20,54 i ili kıraatı. Sevyellereii büyük nafia — 1. Di pre a bab 2 — 1931 senei hesabiyesi hesaplarının tasdiki. mesaisi mali A litik —rakk ey 3 — Meclisi idare Azasnın tayini. ii İk Ma) (A). b yayda 30 £. Fransa —- A gilin, Av, mel Istanbulda bir Var gün kalacaktır. 4 — Murakıplar ile hesap komiserinin intihabı ve ücretlerinin | gazetesi (o Leningratta (bilhassa | isterik 780—| ipezetn ——( 37,— e tesbiti. odun nakline mahsus bir lima- | idelar n100) 2 Mare 50,— Bulgar kralı geliyor mu? 5 — Meclisi idare âzasına, ya bizzat ve ya bilvasıta alâkadar EE yojmsi akip m. a 3 Pange m Bulgar Kralının Ankara'yı ziya- olabilecekleri şirketler ve ya ticarethaneler ile lüzumu takdirinde Giniş ldağuin ödieşyekiterlir. Şeye Jİ z0ley 2,-| ret edeceği bir kaç def'a şayi şirket namına muamelei ticariye yapabilmeleri için ticaret kanununun İn amp kesi » iibanile bu. a iy3 20 gina 7259) olmuş, sonra tekzip edilmişti. 323üncü maddesi mucibince mezuniyet verilmesi. e e epilievkinde e 7 YAN 0 şa,z| Bu haber yeniden ortaya atılmış- İstanbul 26 kânunusani 1932 AN lay yemi Şİ ma ami jr rp av Meclisi idare akacaktır. 40 kure Çeki) 125,—) 3 Banknol yam ğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: