23 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

23 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Şeker meselesinde bazı Japonlar son taarruz- müesseselerin yaptığı sabit oldu. ihtikâr larında büyük zayiat ver- diklerini itiraf ediyorlar. Sene 14 — No: 4803 — Fjatı her yerde: 5 kuruş Gene şeker meselesi Şeker buhranının iç yüzü, fiatler neden yükseldi? Milli sanayii himaye edelim derken fakir halkı ezdirmiyelim Şeker fiatlerinin yükselmesi manevrasına iştirak etmiyen Uşak şeker fabrikası Milli sanayii himaye ve inkişa- fına yardım etmek şüphesiz ki pek iyi ve lüzumlu bir şeydir; esasen hükümet bu hususta aza- mi fedakârlık yapmaktadır. Fa- kat Cumhuriyet hükümetinin bu kimayesinden bilistifade halkın zararına olarak kendilerine fahiş kârlar temin etmek gayesini takip eden ve memlekette gayrı tabii bir buhran havası vücuda getiren ügens elere karşı lâkayit kalma: mâÇ icap eder. Netekim son günisrde başgözsteren şeker buh- ranı hakkında gazetelerin neşriyatı üzerine bir taraftan iktisat vekâ- leti, diğer taraftan Cumhuriyet müddeiumumiliği harekete gelmiş bulunuyor. Şeker fiatinin birdenbire sekiz, on kuruş fırlaması ve binnetice umumi buhrandan esasen mütees- sir olan fakir halkın şeker gibi en lüzumlu bir maddeden kısmen mabrumiyetine sebebiyet verilmesi efkârı umumiyeyi haklı olarak çok alâkadar etti ve nibayet bu, devlet mekanizmasını harekete getirdi. Bir fmuharririmiz (bu va- ziyetin onasıl hadis olduğunu iahkik ederek buhranın doğru bir (tarihçesini ihzara memur etmiştik. Müharririmizin bu hu- susta elde ettiği netice şudur! Iki fabrika Uşak - Alpullu Memlekette iki şeker fabrika- mız vardır. Halihazırda Sanayi ve Maadin bankası tarafından idare edilen Uşak fabrikası sene- de takriben yedi,sekiz yüz vagon şeker istihsal eder. Uşak fabri- kasının istihsalâtı Konya, Ankara Eskişehir ve kısmen İzmir hava- lisine (o sevkedilir ve (İstanbul (Devamı dördüncü sahifede ) İhtikâr var Ticaret müdürlüğü müddei umumiliğe müracaat etti Şeker buhranı hakkında tet- kikata memur edilen komisyon dün vilâyette toplanarak işe başlamıştır. Ticaret müdürlüğü yaptığı tetkikat neticesinde Alpullu şeker şirketile (19 büyük tüccarın sebepsiz yere fiatlerin yükselmesitde “amil olduklarını anlamış ve ihtikâr yapmak iddiasile müddei umu- miliğe (müracaat etmiştir. Haklarında takibat yapılacak müesseseler şunlardır: Istanbul ve Trakya (Alpul- lu) şeker fabrikaları Türk Anonim şirketi, Mütevelli, Teovidis, Nimet, Tevfik, Bat- man oğlu, İsmail Hakkı, Se- miridis, Izmirliyan, Mansina- rides, Strokilyos, Teokidis, Vehap, Irfan ve şürekâsı, Meh- met Rüştü, Hayik ve Faik ticarethanesi, Vasilyadis, Deb- ( reli Hayreddin beyler. ) Belediye Iktisat müdürlüğü de şeker mes'elesi hakkında tetkikat yapmış ve ihtikâr yapıldığına kanaat getirmiştir. Bu husustaki rapor vilâyetteki komisyona gönderilecektir. Diğer taraftan (kahve fiat- leri üzerinde ibtikâr olup olmadığı da tetkik edilecektir. Vapurculuğu ıslah v Tüccar vapurlarında tahlisiye vesaiti ne haldedir, tetkiki lâzım Türk vapurculuğunu ıslah etmek üzere ciddi teşebbüslere lüzum olduğundan bahsetmiştik. Anka- radan alınan malümata nazaran hükümet bu hususta bazı tedbirler ittihaz edecektir. Ortada iki fikir vardır: İnbisar yapmak, anonim şirket teşkil etmek... Evvelce de yazdığımız bunlar şekil (meselesidir. nakliyeciliğinin — ıslahına (daha esaslı (o noktalardan başlamak lâzımdır. Evvelki gün bu mesele- den bahsederken vapur seferle- rindeki intizamsızlığın, halka ve gibi Deniz Jj tüccara olan zararını anlatmıştık. Ticaret odası dehizcilik raportörü Ali Rıza bey ayni fikirdedir. Ali Rıza B. bu mesele hak- kında, bir muharririmize şu söz- leri söylemiştir. — Seferlerde intizam lâzımdır. Vaktile rekabetin men'i hakkında bir proje yapmıştık. Bu proje kanun haline gelip tatbik edilmiş olsaydı bu gibi hareketlere meydan verilmezdi. Bu gibi hadiseler halka ve yolculara büyük zararlar verir. (Devamı ikinci sahifede) Şanghay civarındaki hatlarda mevzi alan bir çin mitralyözü ve Çinli askerler Sabık Ispanya kralı geldi Alfonsu ispanyol tebaası namına iki papasla iki dansöz karşıladı Sabık Ispanya kralı Alfons, bu sabah Mesajeri Maritim kumpan- yasının Teophile Çautier vapurile limanımıza vasıl olmuştur. Vapur yedi buçukta “limana girmiş; se kizde rıhtıma yanaşmıştır. Sabık kral erken uyanmış olmakla bera- ber kamarasından çıkmamış ve buraden Istanbulun manzaralarını seyretmiştir. Alfons, saat dokuza doğru vapuru terketmiş ve otomobille şehirde bir gezinti yapmıştır. Sabık kral, Dük de Toledo namile seyyahat etmektedir. Yanın- da Dük de Miranda bulunmaktadır. Sabık kral bugün Eyip, Kariye camilerini, evkaf müzesini ziyaret edecek, öğle yemeğini Tokatlıyan otelinde yiyecektir. Öğleden sonra Topkapı sarayını, Ayasofya, Sul tan Ahmet camilerini ziyaret ile vapura avdet edecektir. Geceyi Bir ihtida Bir” tayyarede müslümanlığı kabul eden ve Fahrünnisa tesmiye edilen ingiliz prensesi (Yazısı 8 üncü sahifemizdedir) Yılbaşı piyango bileti Aukara 23 (Telefon) — Ticaret mahkemesi yılbaşı piyangosu bileti davasında ticari bir mahiyet göre- mediğinden dava dosyasının hukuk mahkemesine havalesine lüzum göstermiştir, Sabık kral vapurdan çıkârken kabul edecektir,, demiştir. Ispanyol tebaası namına Beyoğ- lunda A.jantinli diye şarkı söyliyen vapurda geçirecektir. Yarın sabah bir muşla Boğaz içinde bir ceve- lân yapacaktır. Bir muharririmiz bu sabah sa- bık kral ile görüşmek itemiştir dük de Miranda muharririmize: “Kral yalnız İspanyol tebaasını (Belediye bütçesinde plâjını almasına karar verildi / — Muhterem Istanbullular 1... a Uribari ile bir dansöz ve iki öapas vardı. Kral papaslarla yarım! saat kadar görüşmüş, sonra (Devamı ikinci sahifede) ,000,000 açık var! -- Belediyenin Florya - gazetelerden - / Buyurun yüzelim |...

Bu sayıdan diğer sayfalar: