23 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

23 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İS Griple. mücadele Kürban kesmek, kartalaç dağıtmak.. “Bursada bir kisim halk ,şarasında garip bir âdet © Bursa 22 ( Hususi) — Bir ay- danberi salğın bir halde olan grip için bir taraftan sıhhiye teşkilâtı sıhhi çareler ararken şehrimizin bazı mahallelerinde de garip bir çare olarak eski âdet- lerden bazılarına baş vurulmuştur. Bu âdet, her hangi bir salğin hastalığın ilerlemesine mani olmak için kurban kesmek ve kartalaç dağıtmaktır. Hastalık çoğaldığı zamanlar, kartalaç yapılacak mahallelerde her evden birer kapak un topla- nır ve bununla meydana gelen hamur, işlek bir köşe başında yakılan ateşte saç üstünde pişiri- lerek gelene geçene dağıtılır. Saçta pişirilen bu hamura karta- laç derler, Son günlerde Şehrimizde kar- talaç tevziatı bir kaç yerde ya- pılmış, ayrı usulde iane toplana- rak kurban da kesilmiştir. Bu itikade göre artık bündân sonra salgın hastalıktan eser kalmiya- caktır. Fazla yağmur yağdığı zaman da, mahsulâtı zarardan korumak için gene bu itikat erbabı tara- fından tatbik edilen bir çâre vardır. Böyle zatnanlarda mad- rabazlar köprü altlarında (leylek asarlar ve yağmurun fazla'yâğ- masına mani olürlarinişl. Tayyre kazaları | Bir posta tayyaresi Akde- nize inmeğe mecbur oldu Marsilya, 22 (A.A.) — Tayya- reci Mermozanın idaresinde bulu- nan Marâilya < Cezair hava hat- tına mensup bir deniz tayyaresi, Calmares'in 35-40 mil kadar açığında denize ihmeğe mecbur kalmıştır. Tayyareyi bulmak için taharriyat yapılmaktadır. Marsilya, 22 (A.A.) — Timgad vapuru 13,50 de Marsilya - Ce- zair hava hattında işliyen deniz tayyaresinin saat 8,50 de yölcu, mürettebat ve postayi hamil ol- duğu : hâlde Akdenize inmeğe mecbur kaldığına dair bir telsiz almıştır. Bugün bir romorkör mahalline giderek tayyareyi çekip getire- cektir. Diğer bir tayyare de Gaöte körfezine düştü Roma 22 (A.A)— Tayyare li- manına mensup bir tayyare Gaete körfezine düşmüş ve iki yolcusu da telef olmuştur. Bir hava faciası Paris 22 (A.A.) — Bir tenezzüh tayyaresi Ronne vilâyetinin Maison Dicu demiryolu mevkii civarindaki Vallon'da yere düşmüştür. Tay- yare tamamen harap olmuş ve içindeki yolcular da aldıkları ya- ralar neticesinde vefat etmişlerdir. Balta ile öldürdü Beykozda kadin yüzünden bir cinayet Geçen gün Beykozda bir cina- yet olmuştur. Beykozda böş kişi bir kâdın meselesinden dolayı kavga etmişlerdir. Bunlardan dördü. bir olarak Halil isminde birinin o üzerine hücum etmişlerdir. Halil yakayı kurtaramıyacağını anlayinca eline geçirdiği bir balta ile, Üze- fine hücum edenlerden Bekir isminde biri öldürmüştür. Halit yakalanarak müddeiumumiliğe tes- lim edilmiştir. Maznun hakkında adliye tahkikatı da ikmal edilmiş ve evrak ağır ceza mahkemesine verilmiştir. Bu hafta içinde ağır ceza mahkemesinde bu şayanı dikkat davanın rüyetine başlana- Garip şey! Ecnebi şirketler hep türk memurlara yol veriyorlar Trabzondâ bir. ecnebi şirketi memur kadrosunda tensikat ya- parken türk memurlarını işten çıkarmıştır. Bu memurlardan biri gazetemize yazdığı bir mektupta şayanı dikkat izahat veriyor. Bu türk genci tensikat esnasında daha kıdemsiz ve ehliyetsiz ecnebi memurların çıkarılmadığını bildir- mektedir. Ecnebi şirketlerin bu gibi ha- diselerde, tercihen Türk memur- larına yol vefmesi pek gatiptir. Alâkadar resmi : dairelerin, usule giren Türk memur çıkarma mes- elesire lâkayt kalmamaları icap eder. Geörge “Washington'un iki yüzüncü yıldönümü Paris, 22 (A.A;) — Dün Fran- sız - Amerikan dostluğunun teza- hürüne vesile olan. muhtelif mer- rasimle George - Washington'un yüzüncü yıldönümü tes'it edilmiş ve dün gece Sorbon darülfünu- nunda büyük merasim yapılmıştır. Gayretli bir müvezzi çocuk manisada en çok akşam satan Resmini derc - ettiğimiz gayretli bir muvezzidir. Tren gelir gelmez “Akşam yeni gelen Akşam,, avazile ortalığı çınlatır ve derhal elindeki (gazeteleri bitirir, Almanyada vaziyet Komünistler Brüning kabinesini düşürmek istiyorlar Berlin, 21 (A.A.) — Reihstagın 28 şubatta abılâcak olan yeni içtima devresi bit haftadan fazla devam etmiyecektir. Zira şimdilik mali sehenin 30/6/32 kadar temdidi dolayısile yeni bütçe ancak bu içtima devresinden sonra tevdi edilebilecektir, Reisicumhur intihabatının yeni devresi olan 13/3 ve 10/4 tarih- leri ihtimal müşkilâta bais olmıya- caktır. Fakat Reihstag kömü- başvekil ile (harbiye nazırı hakkındaki âdemi itimat takrirleri hâkkında rey vermek mecburiyetinde olduğu gibi: sağ cenah — fırkâlarınin o verecekleri ademi itimat takrirlerini de müza- kere etmek ıztırarındadır. Halkçılarla çiftçiler daha şim- diden M. Brüning aleyhinde rey vermişlerdir. Bira meselesi iktisat fırkasının hattı hareketini tayin edecektir. Sosyalistlerle (devlet (| fırkasi harbiye nazırını Hitlercilerin or- duya kabulü hakkındaki tamimi nistlerin Hicaz halkı yiyecek bulamıyor Hazine, tamtakır, memur- ların maaşlarıni veremedi Kahire 22 — Hicazdan gelen haberler memleket ahalisinin aç kalacağını gösteriyor. o Maverai Erden hükümeti Hicaza hububat gönderilmesini külliyen menetmiştir. Diğer taraftan bu sene haç mev- siminde hacı gelmiyeceği anlaşıl- maktadır. Bu haller Hiçaz halkının temini maişet ümitlerini büsbütün kir- mıştır. ğ Vehabi hükümeti de büsbütün parasız kalmıştır. Bir kaç aydan beri memurlarına maaş veremiyor. Vehabi hükümeti Haremeyne ait Mısırdaki vakıfların hasılatı veril- mesini rica için Kahireye iki mü- messil göndermiştir. Mısır, hükümeti Vehabi hükü- metile arasında mevcut ihtilâftan dolayı Haremeyne ait vakıfların hasılatıni Hicaza göndermiyor. Hindistanda müsademeler Bombay 22 ( A.A. ) — Polis, dağilmak isteineyön kohgreciler- den mürekkep bir alaya birkaç defa hücum mecburiyetinde kâl- mıştır. 70 yarali vardır. 11 kişi tevkif olünmüuştur. Orman yangınları Fransada bir çok orman- lar yandı Angouleme, 22 (2.4) — Or man yangınları, Charenteda 700 hektar kadar araziyi tahrip et- miştir. Gironde'da kâin Merignac'da zuhur eden bir yangın 100 hektar kadar araziyi tahrip eylemiştir. Landes'larda yangın, takriben 40 kilometrelik bir cepheyi kap- lamaktadır. Felâketin önüne geç- mek için icap eden tedbirler ittihaz edilmiştir. Chatellerault yakıninde OVaik les'de zuhur edan bir yangın, 20 saat devam ve 50 hektar araziyi tahrip etmiştir. Lorientten bildirildiğine göre geçen gece çıkan bir yangın, Saint - Annauray yakınında Mera“ dec kasabasını tahrip etmiştir. Ahali, ancak yataklarından fırlıya- rak canlarını kurtarabilecek kadar Zaman bulmuşlardır. Bir çok hây- van kömür haline gelmek suretile mahvolmuştur. Hasârat çok mü- himdir. Ihtikâr olup olmadığı : tetkik edilecek Kahve fiatlerinde de ihtikâr ok duğundan bahsedilmektedir. Tıcaret müdüriyeti istihbarat komiserliği bu hususta tetkikata başlamıştı r. Kahvede ihtikâr olup olmadığını anlamak için bir ay evvelki fiat- lerle bugünkü fiatleri mukayese etmek kâfidir. Bir ay evvel 100 kütüşa satılan kahve, şimdi 160 kuruştür. Ispanya hadiseleri Perpignan 22 (A.A.) — Port- bounc'tan bildirildiğine göre hu- dudu geçmek teşbbüsünde bulu: nan beş ispânyol kaçakcısı, mu- hafızlar tarafından görülmüş ve üzerlerine ateş açılarak Ispanyol toprağına dönmeğe mecbur edil- Sahife 5 ZINDAN HATIRALARI 23 Şubat 195 TAİL ARİANA Abdülhamit devrine ait hakiki maceralar Muharriri : * Trabulustaki mahpesten bir köşe Müstehzi hali bizde bir infial uyandırdı, bunu derhal farketti, ve: — Evet, itiraf ederim, cahilim, câhil nekadar tecrübedide olsa Zene tam bir adâm olamıyor, bu- nü artık anladim. Fakat itiraf ediniz ki sizinki de &kâar bir yol değildir. Yapacağız, edeceğiz diye kendinizi hatfap ediyorsunuz. Bu, bizde oliaz, evet, beri de tasdikederim, fransızlar yapmışlar, yapmışlar amma önlar yüzde doksan okümüş, malümatlı, vakıf adamlar... Siz ise yüzde beş... Bu böş ile doksan beşi nasıl yenebilirsiniz. Evet, hükümetin tuttuğu yol eğridir, itiraf ederim, ne yapalım ki düzeltmeğe kuvvet ve kudretiniz yok.. Kuvvetiniz olsa, bende sizirle beraberim, vallahi beraberim. Böylece bir çok söyledi. Va bitirdi: — Padişahin Omaksadı Sizi mahvetmek, iyok etmek değildir. Eğer öyle olsaydı, sizin üzerinize sizi her hale sokmağa müstait adamlar tayin ederdi. Hattâ vapura bindiğiniz zaman topunuzu Marma- raya dökerdi... Ve, iş biterdi. Yapmadı, demek ki... Ertesi gün muhafız asker zabiti Salih Ağa geldi, kurkak, helecanlı, rütereddit, sessiz, fakat yüzünden belliki bir haber getiriyor, hem de mübim bir haber. Bir kaçımızi başına topladı, hafif bir fısilti şeklinde: — Efendiler Mustafa bey şinidi çağırtt. oDediki, yarin sabah erkenden hastahaney& git, mah- büslârdan kimler varsa al getir, onları getirdiktan sonrâ hepisine söyle, tiraş olsunlar, geyinsinler, kendilerini ( valiye götüreceğim, amma sakın bu akşamdan ağzın- dan bir şey kaçırma. Ben de sizden rica ediyorum, bakınız dayanamadım, geldim size müjde veriyorum, fakat allâh aşkına şimdi ses. çıkarmayınız, birşey bilmiyor gibi hareket ediniz. Artık Okurtuldunuz ( demektir. Müjde, Müjde. Bü Salih ağa, iyi, afif, temiz bir adamidi, onu bu haber bizim kadar sevindirmişti. Fakat itiraf ediyo- rüm ki, batsiz sevintimize rağmen hâlâ içimizde bir şüphe, bir tered- düt var. — Acaba? — Acaba diyorsunuz, sakın buda bir oyun, bir oyalama ol- masın. Ve o gece gözlerimize uyku o kadar geç, o kadar geç geldi ki.. Ertesi sabah Mustafa bey geldi, halinde tavrunda bir fevkalâdelik vardı. Hazırlanmamızı, acele etme- mizi söyleyordu. Dayanamadım, hiç bir şey/en haberim yokmuş gibi sordum: — Beyefendi, gene ne oluyoruz? Müteaccip cevap, verdi: — Anlayamadınızmı hala, ar- kadaşlarınız gibi siz de afolunu- yorsunuz iştel İşte mahbeste bir kıyametdir kopuyor.. Giyinenler, tıraş olan- - lar, el yüz yıkayanlar, giyilecek şeylerin eksik bir dükmesini sö- külmüş bir. tarafını dikenler. Bir telaştır gidiyor. Tam saat on ikide hepimiz hazırdık. Muhafız zabitler önde, biz arkada, hayata çıkılacak ka- pıyıdan, hükümet konagında valinin dairesine çıkdık, vali Mustafa B., daha bir kaç ricali hükümet ve müftü orada idiler; bepsi ayak da idiler. Öyleya bir iradei seniye varken onun huzurunda oturula- mazdı | Vali daima olduğu gibi, ( Şeh- riyarı azamın akıllara hayret ve- ren eltafı. binihayei peyamber pesendanesinden, o kendine mah- sus İisanile bir çok bahsetdikten sonra iş tahılife dayandı. Vali. söylüyor, biz tekrar edi- yoruz. Fakat birer birer.. Bu suretle tahlif merasimi bir saatten ziyade devam etti. Sonra bermutat (padişahım çok yaşa) lar, nihayet müftü efenditin müstebide zafer temenni eden duası,. Aşağıya indik.. Şuradan bura- dan, kapı aralarından, köşe bâş- larından, merak ile bakan memu- rin ve eşraf az değildi. Merdivenleri inip de, kale da- bilindeki omeydanlığa çıktığımız vakit, eski menfilerden olduğunu bilâhare anladığımız Etem beyin fotograf makinesi karşısında bu- lunduk. ; Resim çekildikten sonra orada küme küme sohpete daldık. Yeni açılan bu hayat yolunda ne yapa- cağımızı henüz bilmiyorduk ve âdeta affa inanmıyor gibi idik. Bu sırada bir haber geldi: — Bir tarafa dağılmasınlar | (Ark Irlanda piyangosu Londra 21(A.A.) — Dublenin meşhur Irish Swepstake piyan- gosuna ait liste dün akşam kapa- tılmıştir. Satın alınan biletlerin esmanı yekünu 3 milyon liradır. Aksayı şarktaki vaziyet o ha- valinin iştirakine mani olmamış olsaydı, bu miktar daha fazlaya baliğ olurdu. Numaraların & martta çekile- ceği ve bu piyangonun istinat etmekte olduğu at yarışının bu tarihten 10 gün sonra yapılacağı beyah olunuyor.

Bu sayıdan diğer sayfalar: