23 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

23 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

--t HADKIN GÖZÜ HALPKINSKULAĞI HABWDN,. . DTEİ -— -— Akşehir Haypişhangsii;i Delenler Tutuldu * Firari Katillerden Biri Öldürülmüş, Bir Tanesi De Ayaklarından Yaralanmıştır Japon Taarruzunun Durdurulmasında Çın Kadınhğı Başlıca Amil Olmuştur | 'Bı'r İngiliz Prensesi Müslüman Oldu İngiliz gazeteleri Hint Raca- larından Raca Brook ile evlenen Dayang Muda isminde bir İngiliz prensesinin Londradan — Parise giderken tayyare içinde İslâmiyeti kabul ettiğini yazıyorlar. İngiliz prensesi bu bususta İngiliz gazetelerine şu Mmalümatı vermektedir; * Bütün hayatımda bakikati aradım. Nihayet onu İslâmiyette buldum ve dinimi değiştirmiye karar verdim. , (Devamı 8 inci sayfada ) Jandarma Esat Efendi maktalün başı ucunda Çin ordusunda bir casusun fecl şekilde idamı Londra, 23 ( Husust ) — Şu dakikada Şanghaydaki beynelmilel Mıntaka etrafında (150) bin Çinli yersiz, yurtsuz ve tamamen sefilâne bir gurette dolaşmaktadır. Bu kafile arasında büyük bir korku hü- hüm sürmektedir, Şanghaydaki — hastanelere yerleştirilen Çinli yaralıların miktarı (4500) adedini tecavüz etmiştir. Çin efkârı umumiyesi son Japon taarruzu karşısında o derece galeyana gelmiştir ki, birçok kadınlar Bönüllü olarak orduya girmişlerdir. Bu kadınlar şu dakikada Çin as- kerlerile ayni saflarda müharebe ediyorlar. Kadınların gösterdiği Cesaret harika kaydile bildirilmektedir. çı'n ordusunun levazım teşki- İâtını da kadın askerler idare etmektedir. | Devamı 8 eee İ inel — sayfada | İhtikâr Takibatına Dün Filen Başlandı 19 Şeker Tüccm&ssese Hak- kında Komisyon Tahkikat Yapıyor | taygereden inerken İzmirde Rezalet Rıhtım Şirketinin Bir Kısım Evrakı Sokakta Bulundu İzmir 23 ( Hususi )— Rıhtım Şirketindeki Sulstimal — tahkikatı son safhaya dahil olmak Üüzere- dir, Eski Nafıa Komiseri Emin Beyin Nis'te bulunduğu hakkında yeni bir rivayet çıkmıştır. Rıh- tım Şirketi tahkikatının matbu- ata akseden Kısımları, hâdisenin mahiyetini ınll_'mıyı kâfi değil- dir, Emin Beyin, senelerdenberi bu müessesenin hükümete olan taahhütlerini basıraltı ettiği, buna * mukabil Şirketten şahsına mühim Tahkik Komisyonu arası dünkü İçtimarnc. Piyasada —şeker — maddesi nides, Samuides, İzmitliyan, Mak- erinde — ihtikâr — yapılmasının simyades, İstrongilos, Nikol_ıidu, Sabit olması, İktısat Vekâletinin Vehap, İrfan Bey ve ıenkleıri, de kanun! muamelenin yapılma- Vl'îl)'“_i“ M“hm:âhl-“â Haik Mt istemesi üzerine dün Ticaret | Ve Faik, Hayre YN Mintak Müdürlüğ ldeki i. ) Efendilerle Alpullu Şck'er Şirketi a Müdürlüğü, eldeki vet aleyhine takibat icrasını istemiştir. larla İstanbul Cümhuriyet Müd- i Müddeiumumilik, bu talepnameyi *iumumiliğine müracaat ederek | Vilâyet mektupçusu Osman Be- in riyasetindeki ihtikâr tahkik omisyonuna tevdi etmiştir. (Devamı —8 inci — sayfada) teker tacirlerinden İstaniç, Mü- ;"eüi. Todorides, Nimet Tevfik, aAtmanoğlu, İsmail Hakkı, Simo- menfaatler temin ettiği anlaşıl- maktadır. Zabıta sokakta Şirke- te ait bir besap cetveli ve bazı evrak bulmuş ve bunları Müd- deiumumiliğe vermiştir. Bulunan bu evraka fazla ehemmiyet ve- rilmektedir. Mühim bir yeküna baliğ olduğu söylenen sulüstimal yekünunu tespit etmek üzere Osmanlı, Doyçe. Ehali Bankaları direktörlerinden — mürekkep bir ehli vukuf heyeti teşkil edilmiş- tir. Heyet öon gün içinde tahki- katını bitirecektir. ADNAN dokuzuncu gecesi Akşehir hapis- hanesini delerek kaçmıya teşeb- büs eden beş kişiden üçü tutuk muş, ikisi de, muhtelif fasılalarla ele geçirilmiştir. Bunlardan biri ölmüş, diğeri yaralıdır, Vak'a etmiştir : Akşehir hapishanesi zaten viran bir haldedir. Beş kişi, du- wvarı deldikten sonra münasip bir fırsat gözetlerken nöbetçi jan- darma, nöbetini arkadaşı Esat Efendiye teslim etmiş, ayrılmış- tır. Fırsatı ganimet bilen mah- puslar, derhal deliklerinden fır- şu şekilde cereyan yadını işiten ve nöbetini yeni teslim eden jandarma derhal geri dönerek — mahpuslardan — üçünü silâbile tehdit ederken on beş sene mahkâmu Gök Ali ile bir ay evvel Bermende Etem ismim- de birini öldüren arkadaşı Kel Kadir kaçmıya başlamışlardır. Esat Ef. bunları durdurama- yınca ateş etmiş ve Kel Kadir Üç yerinden vurularak otuz metre ileride ölmüştür. Gök Ali firar etmiştir. Fakat takibe çıkan jan- darmalar katili on saatlik mesa- fede bulunan köyüne girerken tutmuşlardır. Gök Ali, dur. em- rine itaat etmediği için bacakla- hyarak Esat Efendinin boğazına | rından yaralanmış ve buraya sarılmışlardır. Arkadaşının fer- | getirilmiştir. A. Necml — ——— <e — T ! l Berut, ( Hususi i n Türkiyede bulunan kuvvetli bir kaçakçı şebekesi tarafından Suriyeye külliyetli miktarda silâh kaçırıldığı için hükümet Suriye - Türkiye hududunda şiddetli tedbirler almıştır. -— n l ı Günün Manzaralarından I Şoför, benzin ahrken |

Bu sayıdan diğer sayfalar: