23 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6

23 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İNSAN HAYATINA KIYME SON POSTA VERİLMİYEN ÖLKEDE 23 Dakikada 50 Casus İdam Edildi P Marsilya, 15 (Şubat)— Birkaç gün ovvel Fransız toprağına ayak bastığım zaman iki senedenberi Çin ülkelerinde seyahat etmekte elduğumu bilen dostlarım Çin - Japon muharebesi hakkında fik- rimi sordular ve bu suali lâkaydi Be karşıladığımı görünce hayret ettiler. Hakikat şudur : P On senedenberi Çinde se- şahat eden herkes çete muha- sebelerine, katliâmlara ve kafile halinde yapılan idamlara okadar tık bir surette şahit olmuşlardır ki, bu uzak topraklarda insan hayatına hiç ehemmiyet veril- mediğini bilirler. Muharebe ha- berlerini işitince heyecana düş- gpezler ve — oralarda — vapılan & boğuşmanın ancak iktısadi tesir- lerini veya garp memleketlerine sirayeti ihtimalini düşünürler. İşte size birkaç levha: Bir İdam Hükmü Coğrafi tetkikat yapmak üze- re Çin dahilinde dolaşırken bir gün Kontan koyunda, Sikiang nehri sahilinde bir köye uğra- mıştım. Bir han odasına yerleştim. Yemek yerken sokakta bir gürültü işittim. Hancı: — Mahkümları dedi. Biraz sonra birlikte "sokağa çıktık. Küçük, çamurlu, bir mey- dana iki direk (dikmişler, birine bir kadını, diğerine de bir erkeği bağlamışlardı, her ikisi de yarı çıplak bir halde idiler. Sordum: — Bü kadın zevcine ihanet etmiştir. Erkek te âşıkıdır, de- diler. Mahkümların — karşısında hareketsiz bir adam duruyordu, söylediler: — Kadının zevcidir, yarın sa- bah her ikisi de idam edilecek- lerdir. Ve sordular: — Görmek ister misiniz ? geçiriyorlar, l Bir Gazeteci Gördüklerini Anlatıyor — Hayır! Fakat kararımı ertesi sabah değiştirdim ve siyasetgâha gittim. Gördüğüm manzarayı ömrüm ol- dukça unutamıyacağım : Cellât geldi. Evvelâ bir kılıç darbesi ile kadının memelerini kesti, sonra yine bir kılınç dar- besi ile erkeğin belinden aşağı- sını yarı meflüç bir hale getirdi. Bunu mütcakıp te iki yaralıyı dudaklarından yekdiğerine dikti ve en nihayet her ikisini bir sandala oturtarak nehrin cerya- nına terketti. * Birkaç ay sonra Mukdende bulunuyordum. Birgün bir dostu- mun delâleti ile hapishaneyi zi- yaret ettik. Hapi- sane müdürü oda- sında bir adamla karşı karşıya ye- mek yiyordu. Bu adam cellât imiş ve biraz sonra da casusluk cürmü ile l tevkif edilen elli kişiyi idam edecekmiş ! Sordular : — Görmek ister misiniz ! Arkalarına takıldık. Hapis- banenin avlusunda süngülü as- kerin muhafazası altında dört Bıra Üözerine dizilmiş elli mah- küm vardı. Hapishane müdürü cebinden bir kâğıt çıkardı, kop- yesini de bir memura verdi, bu memur İisteden isimleri okumıya başladı. Her mahküm çıkıyor, ilerliyordu.|! Orada birkaç tane cellât muavini vardı. Bunlardan iki tanesi adamın boğazına bir ip geçiriyorlar, kımıldamasını im- kânsız bir hale getiriyorlardı. O dakikada cellât arkadan yakla- gpıyor ve elinde tuttuğu Golt tabancasını mahkümün beyninde patlatıyordu. 50 Mahkümun idamı 23 daki- ka sürdü, Dışarı çıkarken |kendi kendime mırıldanıyordum: — Bu, bir tekordur. Hapishane müdiri işitmişti, cevap verdi: Fena değil, fakat sellât benimle giriştiği bahsi kaybetti. Meseleyi cıgarasını söndürmeden ikmal edeceğine &ÖZ vermişti. çağırışta) sıradan bir birkaç adım | Çinden ayrılmak — üzereydim. Yolum bir kasabaya düştü. Bur rada da idam merasimi vardı Bir çeteyi tutmuşlar, efradim tec» ziye edeceklerdi, burada kurşun yerlerine balta kullanılıyor we kesilen başlar ortası delik bimee tahtaya asılıyordu. Hi Bu yazıyı, bir Fransız meslekde şımızın bir. Fransız mecmuasıne dan neşrettiği makaleden bull» saten aldım, gönderdim. M Ş Çin Şikâyet Ediyor ş Londra 21 ( Şubat ) — Çin bükümeti Londra sefareti vasıtar sile yeni bir tebliğ neşretmiştir. — Çin hükümeti bu tebliğinde — Muharebeye mâni olmak için geçen eylül ayındanberi çar lıştığinı zikrettikten sonra * Bu maksatla halk nazarında kendi mevcudiyetini mahvetmeyi bile göze alarak tahrike sabırla mu- kabele ettiğini,, söylemekte, ve — en nihayet “fakat artık elinde — bulunan her türlü vesaite müra- — csat ederek Çin toprağını mük — dafaa edeceğini ilân etmektedim Çin Hükümeti bu beyanname- — sinde Çin toprağının maruz kak dığı feci sahnelere medeni düm yanın bir defa olsun bakmasını istemektedir. Fransız Meslekdaşımızın Bir Çin Köyünde Ve Şahit Olduğu Vak'adan Bir Sahne:

Bu sayıdan diğer sayfalar: