23 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

23 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tutacak? Cenevre muhabirimizin mek- tuplarını okuyan Sonposta kari- terki teslihat konferansında vletlerin ileri sürdükleri muh- telif Hkirleri, bu mektuplardan vüzuhla öğrenmiş olduklarına ka- nilm ve bu mütalealarda bilâ is- tisna böütün murahhaslar harbi imkân haricine koymak hususun- da ayni düşünüşte — olduklarını bildirdiler, Konferans kürsüsünden - izah ve neşrolunan bu mütalealar ara- sında şayanı ehemmiyet ve müsbet denilebilecek iki proje meydana çıkmıştır: Biri Fransız — projesi, öbürü mukabil Alman projesi. Fransızlar ötedenberi terki teslihata bir başlangıç olarak emniyet meselesini öne sürmek- tedirler. Emniyetten maksatları bir takım mukavelelerle millet- lerin biribirine bağlanması, biri- birine kefil olması ve bugünkü vaziyetleri muhafazadır. Cihan efkârı umumiyesinin bu zihniyete isyan — ettiğini görünce tedrici tahdidi teslihata yanaştılar. Bu vefer, gene Avrupa ve Amerika matbuatı, Fransız — hükümetini “Konferansı torpillemek,, le itham edince bu sütunlarda izah olunan Malüm projeyi teklif ettiler. Bu pro- le, Fransanın yanında mevki almış Ve bilhassa ondan yardım görmüş küçük — hükümetlerin — tasvibine Uğradı. Büyük — devletler - arasından lt'ı)'ı ile Rusya projenin bu şek- Hle kabili tatbik olup olmadığın- şüpheye düştüler. Londra | ise bu hususta fikir beyan etmedi, beklemeyi tercih etti. (Fakat kendi murahhasları- hin teklifini mevzuu bahseden Fransız matbuatı, bu projenin Müsamahakâr bir teklif olduğunu ve bunun haricinde daha müsbet neticeye — gidilemiyeceğini Tici e Ayni zamanda Fransiz ba- yesinden ilham alan birtakım ük hükümetlerin matbuatı da (4 benzer mütalealar yürüttüler. Fransız hükümeti bu teklifi Cemiyeti Akvamda siyasi bir Muvalfakiyet kazanacağına kanidi. tesnada Alman hükümeti na- B a Her Nadolni Alman ..uk;; jesini konferansa ver Biz, ı.":,ıırırlı_ Alman — proje- Sinin — teknik — cihetini — tetkik ._“:ık değiliz. Ancak mukad- h.;'hi“ı ihzari komisyonun lençiü etmiş olduğu mukave- h"ek Projesini redd_e.“îğlnl ı&r_ bir mıuN.ıı.ıın teklifinin - siyasi iyeti olduğuna — işaret | i$ oluruz. Beğilman — Başvekili — Doktor “i"'_'tll' bundan evvel muha- Kaiz tarafından tahlil edi!'en Sunda şu cümle vardı: a: — Müsavat hakkımızı tanı- hy"" biç bir terki teslihat mu- Yelenamesini imzalamıyacağız.., bir erans — üzerinde büyük tesir yapan bu cümlenin Banusı, evvelâ, — “ Versailles ,, Hiahedesinin teslihat hakkındaki 'Avatsızlığını ortadan kaldır- m.!'_" sonra da sözle kabul etti- '.nılğı iddia olunan bu muahe- N yeni baştan tetkikini İste- Mektir, .hB;l esnada Fransız kabines' kal; yan mecisinde ekalliyetic Srak — Güşmesi, — konferansı hayale uğrattı. Bütün ar Parise çevrildi. (Devamı 8 inci sayfada ) 1 — Herşeyden zevkalmak için ne yapmalıyım? Son Postanın Resimli Makalesi » — Seciye Lâzım 2 — Tabiatten zevk almanın yolu nedir? TELGRAF HABERLERİ Japon Harbiye Nazırının Çok Acı Bir itirafı Japon Ordusuiığ a İsyan Çıktı 3 — İşi, nasıl bir zevk haline getirebilmelidir? Işte bunları öğ- renirseniz, —hayata daha hazırlıklı girmiş olursunuz. l Paris, 23 (H. Radyo) — Aksayı şark- tan gelen haberler çok heyecan verici bir mahiyet arzetmektedir. İlk hedefi Şanghay ve Nankini tamamen işgal etmekten ibaret olan Japon ordusu, bu maksadına birinci taarruzda nail ola- mamıştır. İcrası mukarrer taarruz da muvaffakıyetsizlikle netice- lenirse Japon hükümeti Japon milleti- olan ikinci miştir. nin yeniden fedakârlığına müracaat etmek mecburiyetinde kalacaktır. Ja- pon harbiye nazırı 19 zuncu Çin ordu- sunun büyük bir mukavemet ve mü- dafaa iktidarında olduğunu acı tebes- sümlerle itiraf etmiştir. Londra, 23 ( Hususi ) — Şanghay- | Şanghay Ufuklarında Müthiş dan gelen en son haberlere göre ikinci Japon taarruzu müthiş bir savletle baş- lamıştır. Kaumintang derhal toplanarak Çin ordusuna yeni bir emirname gön- dermiş, askerlerin kat'iyyen yerlerinden kımıldamamasını bildirmiştir. Çin mü- dafaa cephesinin yırtıldığına dair bu dakikaya kadar tek bir haber gelme- * * İstanbula Alman menabiinden dün gece gelen bir habere göre, Çine yeni ihraç edil ilen Japon imdat kuvvetleri arasında komünist peropagandası neticesi olarak bir isyan çıkmış ve Şanghayda yüz- lerce komünist Japon askerleri tevkif olunarak divanı harbe verilmiştir. Ayni eyaletinde müstakil bir komünist hükümeti tesis edildiğini bildirmektedir. haberler, Çinde de(Kiyangsi) Bir Hava Muharebesi Oldu Çinliler Biııük_ Bir Zafer Kazandı Londra, 23 ( Hususi )—|Japon taarruzunu himaye eden mühim bir Japon hava filosu ani bir [ hava hücumuna uğramıştır. Şapey istikametinden havala- nan Çin tayyareleri, havadaki sisten istifade ederek birdenbire Japon tayyareleri arasına - saldir- mışlardır. O anda birkaç tayyarenin alev alarak sukut ettiği müşa- hede olunmuştur. Biraz sonra da Japon batları guiıindı' müt- hiş bir infilâk olmuş, kesif du- man sütunları ortalığı kaplamıştır. Japon hava filosunun bu âni hücum karşısında plân teptiline mecbur kaldığı iş'ar edilmektedir. Londra, 23 (Hususi) — Şang- Içtimad. pisliğin, oluyor; Meci İSTER haydan bildirilen en son malü- mata göre, elyevm mavi denizde: irerek Şanghay önünde demir- Emiq olan harp gemilerinin adedi 120 yi bulmuştur. Bunlardan bir kısını beynelmi- lel mıntakayı mubafazaya memur İngiliz, Fransız, lm&“_" Ame- rikan zırblılarıdır. Geriye kalan mühim miktarda sefineleri Japon ı..,r.ğıızıâ t(înıkııdıı. AY, zi Büş mermilerinin tuşturmuş azzam — alev -J“hığın t eylemektedir. —Japonlar — kendi zayiatlarının - 500 kadar telef ve aralı olduğunu Ssöylüyorlarsa da gıı miktarın ÇDİ_I daha yüksek olduğu zannediliyor. Bilmukabele Çinlilerin asker zayiatı 500 telef ve 1500 yara- İSTER İNAN, İSTER İNANMA! Şehir Meclisi bir müddettir. içtima ediyor. Biz, bu | ması ve Filurya plâjlarının satın alınması. a et meselesinin, ihtikâr işinin, sokaklardaki | vessir mühim şehir işlerinin lıılledllm'hl: iyorduk. Halbuki meclis iki mesele ile meşgul BAA idiye köyünün şehir budutları içine alın- İNAN, İSTER Şehir içinde, şehir halkının hayat ve mematile alâ- kadar birçok mühim işler dururken, şehir harlel iş- lerle meşgul olduğuna bakarak, bu zevatın çehir işle- rile alâkadar olduklarına, artık, İNANMA! hdır. Sivil Çinli halkın harp hasebile verdiği zayiat —daha fazladır. Şanghay, 23, — (A, A.) — Yeni Japon taarruzu 3 gün de- vam eden — harekâttan — sonra tardedilmiş — olmasına — rağı Japon sağ cenahi oldukça götürülmüş ve Çim nişancı kıta- atı tarafından muannidane mu- dafaa edilen Kiang Van'ı ihata ıylıBıiı bulı;:ııl:hdır. , Bu nghayın — belediye reisi, g:;nk Britanya başkonso- losuna çekmiş olduğu bir tel, ta 19 uncu Çin ordusunun Vo- şung tarafından gelerek ang Üzerine teveccüh eden 2500 kişi- lik muhtelif Japon livasını kahir bir hezimete uğrattığımı bildir- miştir. Belediye reisi telgrafında Çin men ileri Sabık Kıral Bu Sabah Geldi | Dük Dö Toledo - İsmile — - Sözün Kısası Münderecatımızın çoklu- gundan Dercedilememiş- tir. Ve Mütenekkiren Seya- hat Etmektedir Sabık —İspanya — kıralı on üçüncü Alfons bu sabah İimanı- | mıza gelen Tofil Gotye vapı- rile şehrimize çıkmıştır. Sabık Kral (Dük dö Toledo) ismile mütenekkiren seyahat et mektedir. Maiyetinde birkaç kişi yardır. Burada bir gün kalacak, muhtelif tarihi eserleri ve müze- leri ziyaret edecek, yarın deriyeye gidecektir. Yeni Bütçe Varidat 145 Milyon Lira Tahmin Ediliyor Ankara, 22 (Hususi) — Al- nan malümata göre Fırkadaki Malt Komisyon varidatı 145 mik yon olarak in etmiştir. Yeni bütçe seneye nazaran 40 milyon kadar noksandır. Aradaki fır”k:ı yeni tasarruflar ve yeni mükellefiyet- lerle izalesi düşünülüyor. Bu ara- da Barem Kanununda tadilât yapılacağı ve tekaüdiye kesilece- ği de söyleniyor. Komisyon Reisi bugün fırka grupunda izahat verecektir. Bir İnfilâk Yedi Kişi Öldü, İki Kişi Yaralandı Bangalore, 23 (A.A.) — Ha- vaj fişekler satan iki dükkân içinde cigara içen çocukların se- bebiyet — vermiş oldukları bir infilâk neticesinde 7 kişinin ök düğü ve 2 kişinin de yaralanmış bııi'ımduklın bildirilmektedir. Tohuüm - İslahi Ankara, 22 (A. A.) — Tohu Islah Kongresi l(nıgnııl içüıonıı: da pamuklarımızın ıslahı ve umu- miyetle tohumlarımıza arız olan hastalıklar ve bunların tedavi usullerini müzakere ve münakaşa etmiştir. kuvvetlerinin dün akşam bir ta- arruz yaparak düşman kuvvetle- rinin bir kısmını imtiyaz minta- kası hudutlarına kadar geri çe- kilmeğe icbar etmiş olduklarınıda ilâve eylemiştir. Ajans Röyterin Şanghaydaki muhabiri Kian Van yarış sahası- nın erkek kadin ve hatta çok küçük yaşta sivil Çinli cesetleri ile dolmuş olduğunu beyan et- miştir. Irtihali Müessif sazanlı tüccar merhum Hacı İsmail Efendinin haremi ve Tuzla içmeleri sahiplerinden — Kâmil, doktor Nafiz ve tüccar Faik Beylerin valdeleri Münire Hanım irtihali — daröbeka — eylemiştir. Cenazesi bugünkü salı günü öğleden sonra Düyunu Umumiye ve Cümhuriyet matbaası karşı- sındaki hanesinden kaldırılarak ikindi namazı Fatih camiinde badeleda Edirnekapısındaki aile kabristamına defnedilecektir. Mevlâ rahmet eyliye M AA O

Bu sayıdan diğer sayfalar: