23 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

23 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e e ee NA MANADA MAŞ ha : 89, 1-3, 101-104 23 Şubat 1932 EE İstanbul belediyesi ilânları | Boğazkesen caddesinde 36, 81, 11, 29, 9, 45, 27, 23, 25, 87, ve Tarlabaşı caddesinde 82, 28, 20, 80 emlâk numaralı: Beyoğlu kaymakamlığından: Tophaneden başlıyarak Beyoğlu Galatasaray polis merkezine kadar temadi eden Boğazkesen ve Tarlabaşı caddelerinin bu kere yeniden parke tefrişine mübaşeret edilmiş olduğundan sağ ve sol kısımlarından ve balâda numaraları muharrer sahiplerinin caddeye nazaran kapı basamaklarının ve yağmur oluklarının kulak mecralarının rabıtaları adreslerinin meçhul bulunması dolayisile tebligatı kanuniye ifa edilmemiş olduğundan tebliğ makamına kaim olmak üzere bir hafta zarfında yapılmadığı takdirde belediyece yaptırılıp bir misli bedel fazlasile tahsil edile- ceği ilânı keyfiyet olunur. * Istanbul Belediyesinden: Icra edilmekte olan kanalizasyon ameliyatı dolayisile 24 şubat 932 tarihinden itibaren Mercanda Örücüler kapısı ve Şeker Ahmetpaşa sokaklarının bilcümle vesaiti nakliyeye kapalı bulunacağı ilân olunur. re Benn İİ Konya - Yenice hattının 305--900 ve 311 nci kilometrelerindeki tış ocaklarından çıkarılacak dörder bin metre mik'abı balastın ibraciyesinin kapalı zarfla münakasası 12 Mart 932 Cumartesi günü saat İ5te Ankarada idare merkezinde yapılacaktır. Tafsilât Ankara, Haydarpaşa ve Konya veznelerinde ikişer lira mukabilinde satılan şartnamelerde yazılıdır. İstanbul Evkaf Müdiriyetinden: Kıymeti muhammenesi Lira 25900 Beyoğlunda Pangaltıda Harbiye caddesinde cedit 61-63 No.li takri- ben (450) zira terbiinde ayrıca arkasında takriben (60) zira bahçesi olan maa asma kat beş kattan ibaret ve beher katında bir koridor dokuz oda ve diğer teferruatı havi bir bap natamam apartımanın tamamı (2/Şubat/932) tarihinden itibaren dört hafta müddetle ve kapalı zarf usulile müzayedeye konmuştur. Talip olmak istiyenler balâda muharrer kıymeti muhammenenin ( 9/, 7,5 ) ğu nisbetinde peyakçesi ve teklif mektuplarını yevmü ve ihale olan (3/Mart/932) perşembe günü saat on dörde kadar Çenberlitaşta İstanbul Evkaf Müdiriyeti binasında müteşekkil İdare Encümenine tevdi eylemeleri ilân olunur. Maliye Vekâletinden Mayıs 932 nihayetine kadar kırtasiye depolarında çıkacak ambalaj tahta, kâğıt ve çenberleri şarlnamesi mucibince bilmüzayede satr- lacağından talip olanların muhammen kıymeti olan iki bin liranın 0/0 yedi bucuğu nisbetinde teminat parasını mal sandığına teslim ve makbuzunu bamilen yevmi ihale olan 24/2/932 çarşamba günü saat 15 de Dolmabahçe deposunda satış komisyonuna muracaatları. İstanbul deniz ticaretmüdürlüğünden: Müdiriyetimizce mübayaa edilecek 20 - 30 ton benzin kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Şartnameye tevfikan vermek istiyenlerin yevmi münakasa olan 15 Mart 932 salı günü saat 15 te “/,7,5 teminat akçelerile birlikte komisyona ve şartnameyi almak üzere her gün müdiriyet idare şubesine müracaatları ( birinci) defa olarak ilân olunur. İst. P. T. T. Başmüdiriyetinden: Tahminen 45000 kilo miktarında evrakı atika bilmüzayede satıla- caktır. Talip olanların */, 7,5 nisbetinde teminatı muvakkateyi hamilen Martın dokuzuncu çarşamba günü saat 14te Başmüdiriyette müteşekkil komisyona şartnameyi görmek için Başmüdiriyet kale- mine ve satılacak evrakı görmek için de her gün Başmüdiriyet ambarına müracaat eylemeleri. İstanbul Sinci iflâs memurluğundan: Müflis Sultanhamamında İkinei vakif hanında 11 No. da kumaşçı Abraham Hasan ve mahdumu halefi Moiz, Hanri, 1 Hinci ticaret mahkemesinden: a Yeni postahane civarında siret hanında birinci katmda banka nelâtı 1 eden İktisat Ano- nim şirketinin alacakları ile icraen aki | Nesim Bahar biraderler şirketine ait eylediği kongordato mahkememizce tet- | mallar tastiye edilmiş ve malikemece kikatı 31 mart 992 tarihine müsaair | iflâsın kapanmasına karar verilmiş ol perşembe günü saat 10,30da icra kıhna- ii cağından bu bapta alacakları olanların İstanbul asliye o malıkemesi altıncı ve saati mezkürda hazır bulun- dairesinden: © Beykozda İshak ie RE Gİ ında Hoca Ferhat efendi hane- e S l n tarafindan Beşinci İcara memurluğundan: en halen ika- Mahcuz olup satılması mukar- an kocası Halil nma rer bulunan ev eşyasının 29/2/932 tarihine müsadif pazartesi günü saat 12- 13 arasında Nışantaşında Teşvikive mahallesinde Abdüssa- önünde açık art- tırma suretile birinci müzayedesi miş ve ısına mebni met apartmanı olunan icra kılınacağından yevm ve saatı | 14te mezkürde (o mahallinde bulunan | Sine gelmedi i dilmesi 118 takdirde muamelâtı muktaziyei kanuniy memuruna müracaat e lmesi ilân nin ifa oluna malüm olmak üzere olunur. ilân olunur. amaç Aşa Jasarr Sahife 11 ————> uf, Dirlik ve düzenlik kaynağıdır Gler gün para BİR K bürü /S TASARRLE MONA) NOEL; UMB ALINIZ. (Rlürümüiz! Sçandinavlan Near Eas Snevska Orient Linlent Gothenburg Gothenourg, Stokholm, Oslo Danzig, Copenhag ve bütün balık limanlarile Şark ve Karadeniz başlıca limanları arasında 15 günde bir azimet ve avdet için muntazam postalar, Roland vapuru 19 Şubata dogru Getemburg, oStokolm Oslo gdynia ve Danzigten muvaseletle 20 şubat günün akşamı Hamburg, Stokolm, Öslo, Dant- zig ve İskandinavya ve Baltık liman- larına bareket edecektir. Hemland vapuru 22 şubata doğru Gotenberg. Stokholm, Oslo Gdynia ve Dantzigden muvasalatle 23 şubat günün akşamı Hamburg, Stokolum. Oslo, Da- Btzıg ve Iskandmavya ve Baltık liman- larına hareket edecekler. Fazla tafsilât için Galata'da Arapyan Hanında 4 üncü katta kâin acentalığına müracaat. Tel. B.O, 1930 ve 923. İst. dördüncü icra mnmurluğundan: 'Yehamına üç bin beş yüz lira kıymet taktir edilen Büyükadada Yalı mahalle- sinin eski İstavrinoz yeni Palamut soka- gında yeni 57,57/1 No.lu altında dük- kanı olan ma bahçe gârgir hanenin temamı bu kere açık arttırmaya va7- eüilmiş olup 10 Mart 1932 tarihinde şartnamesi divanhaneye talik edilerek 31 Mart 1932 tarihine müsadif Perşenbo günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul dördüncü icra dairesinde açık arttırma suretile satılacaktır. Artırmaya iştirak için yüzde yedi teminat akçesi alınır. Müterakim vergi. Belediye. Vakıf icaresi müşteriye aittir, İcra ve iflâs kanununun 119 uncu maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmayan ipotekli alacaklılar ile diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve husüsile faiz ve mesarife dair olan iddialarını ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müspiteleri ile bildir- i lâzımdır. Aksi taktirde ha ileri ile sabit olmayanlar hariç kahı maddei kanu işbu na göre hiareket etmeleri ve da almak isteyenlerin 930, muriyetimize unu, 65 Paris Tıp Fakültesi mezunu Cilt ve zührevi hastalıklar mutah: Dr. Bahattin Şev Babiâli caddesi Meserret oteli kar: suda Avni bey apartımam 1 sabahtan akşama kadar. Dilberzade kardeşler müessesatı tuhafiye Türk anonim şirketinden; Diberzade kardeşler müessesatı tuha- fiye Türk anonim şirketi hissedaranının 20 mart 1932 tarihine müsadif pazar günü saat 10,30da Mahmutpaşada Meh- metpaşa hanında (5) numaralı yazıha- nede vukubulacak içtima: adiyede hazır bulunmaları rica olunur. Ruznamei müzakerat 1 — Meclisi idare raporunun kıraati, 2 — Murakıp yaporu, 3 — 31 kânunevel 1931 tarihine ait bilânçonun kıraati ve tastiki ile meclisi idare âzasınını ibrası, 4 — Müddeti hitam bulan meclisi idare âzasının yerlerine yenilerin intihabı 56 — 1932 senesi için murakıp tayini ile ücretinin tespiti. Gerek asaleten ve gerek vekâleten heyeti umumiyeye iştirak edebilmek için bhissedaranın lâakal 50 hisseye malik olmaları ve hisse senetlerini ni- bayet 17 mart 1932 tarihine kadar şir- ketin merkezi idaresine tevdi etmeleri rica olunur. Beykoz sulh mahkemesinden: Paşa- bahçede İncir köyünde sakine iken bun- dan akdem vefat eden kaymakam mer- hum Ahmet Kemal bey zevcesi ve müteveffa Aptullah kerimesi Fatma hanım varislerinin ilân tarihinden itiba- ren üç ay içinde vesaiki kanuniyeyo müstenit sıfatlarını mahkememize beyan etmeleri kanunu medeninin 534 üncü maddesine tevfikan ilân olunur" Kredi yone arkası 1886 ve 1903 senelerine ait yüzde 3 faizli Mısır Kredi Fonsiye tahvilâtını 1 Mart 1932 amortisman keşidesinde be- delâtının kıymeti ihraciyeleri üzerinden tediyesi tehlikesine karşı en müsait şeraitle sigorta etmektedir. İstanbul üçüncü icra dairesind Bir borcun temini zımnında satılma- sına karar verilen 9ö metre tulünde muhtelif renklerdo kanape için kadife 29/2/932 tarihinde pazartesi günü dal bedesterinde saat 2 de açık artır: ile satılacaktır. ( Talip olanlar yevmi mahsusta mezkür mahalde hazır bulun maları lüzumu ilân olunur. | Tayyare cemiyeti Mübayaat komisyonundan: Nümune ve şartnameleri veç- hile bir milyon rozet, 3000 tane kıymetli evrak muvazene cetveli, 50,000 tane vekâletname ile 3000 tane vaziyeti hesabiye cetveli evrakının 24/2/932 çarşamba, keza bir milyon toplu iğne ile şubatta muktazi kırtasiyenin de 27/2/932 cumartesi saat 14 te münakasaları icra kılınacağından taba ve itaya talip olacakların mezkür günlerde pey akçelerile birlikte piyango müdürlüğünde müteşekkil komis- yona müracaatları. Beykoz askerlik şubesinden” Sabık Anadolu Boğaziçi. halen Beykoz askerlik şubesinde kayıtlı malül zabi- tanla şehit yetimlerin 932 senesi thtün ikramiye defterlerinin tanzimi için yokla- maları icra kılınacağından mall zabitamn vesaik ve şehit yetimlerinin nüfus cüz- danları ve senedi resmilerile ö mart 932 tarihine okadar şubeye müracaatleri ve şube mıntakasında ikamet edip do şimdiye kadar hiç bir şubeye ikramiye için kaydın icra ettirmemiş (malül zabitanla şehit yetimlerinin de keza mezkür tarihe kadar şubeye müracatle kayıtlarını icra ettirmeleri ilân olunur. ILÂN Dubicd, Şaf hause, Dresdner ve Dis mant 7-8-9 ve 10 numaralı el ma- kinaları mübayaa ediyorum, Satış fiatın teklifi için İstanbul Çiçekpazar 16 No. M. Kastoryano ticarethanesine müracaat edilmesi ilân olunur. Dr. Mehmet Izzet Emrazı dahiliye ve sariye mutahassısı HiralıK mükemmel hane Şişli Ahmetbey sokağında bahçeli garaj ve kaloriferli gayet havadar ve mükemmel bir ev kiralıktır. Her gün öğleden evvel Beyoğlu 1287 uu varaya telefon edilmesi.

Bu sayıdan diğer sayfalar: