23 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

23 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 12: Halis limon çiçeğinden müstahzar 90 derece Akşam HASAN KOLONYASI Bir damlasında limon, portakal ve turunç bahçeleri mündemiçtir. Hastalara ve sinirlilere şifa ve hayat verir. Masaj ve tuvalet âleminde menendi ve naziri yoktur. Hasan isminde taklitleri vardır sakınınız. Hasan Ecza deposu. 23 Şubat 1932 bir bârli san attır 3ay zarfında Türkiyede 3600 kişi tarafından istimal ve 29 müessesede tecrübe ( edilen Hanımefendi : İPEKİŞ, yalnız Türkiye ipek fabrikalarının en büyüğü değil, tesisatı itibarile dünya ipek fabrikalarının en mükemmellerinden biridir. İPEKİŞ'in hedefi, sizin yüksek zevkinizi tatmin ve Avrupa'nın ipekli mamulâtından müstağni kıla- caktır. İŞ BANKASI, memleket iktisadiyatının her sahasında olduğu gibi, ipekçilik sahasında da hizmet edebilmek maksadı ile bu fabrikayı tesis etmiştir. < ı İPEKİŞ Mamulâtını Yakında Bulacaksınız. Büyükada Sanatoryomu Adanın en muvafık ve sıhhi yerinde kâin ve asri konforu havidir. Gıda maddeleri teminatlıdır. Fiyatlar Tenzil Edilmiştir: Tek yataklı oda 6 ve 7, çift yataklılar 3 1/2 ve 4 liradır. Fazla tafsilât talep vukuunda hemen verilir. Adres : Büyükada, Musa Kâzım bey Sanatoryomu Telefon : Büyükada 75 Satılık hane Adalar kazası malmüdurlüğünden: No. 49 Sultaniye sokağı (Adanın şimalin- de ve sahili boyunda) Kınalıada zemin katı bir mutbak, yemek odası, apteshane, kuyu, koridor. kömürlük, birinci kat 4 oda. bir ko- ridor, sofa. Çati katı: Üç oda, bir kiler evin ön tarafı şimale nazırdır. Tamamile tuğladan 18 sene mukaddem yapılmıştır. Tahmin edi- ien kıymeti iki senede verilmek şartile 3353 iiradır. Birinci taksiti ihaleyi müteakip alına- zaktır. Satış muamelesi 10/3/932 perşembe günü saat 12,30 da Adalar malmüdürlüğün- de aleni müzayede ile yapılacaktır. Ankara - Ereyli hattı inşaat üçüncü şube mühendisliğinden: 933 senesi mayıs sonuna kadar hat için vapurlarla Filyosa çıkarı- iacak olan takriben 2500 ton mikdarında demiryolu ve demir köprü malzemesi ve teferrüatının Filyosta vapurda supalan olarak mavunalarla iskelyee ihraç ve vagona istifi ve depo mahallinde tah- ye ve istif işleri kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin münakasa müddetinin hitam bulduğu 17/3/932 ye müsadif perşembe günü saat on beşe kadar münakasa şeraitini ve mukavele projesi mutabık olarak teklif mektuplarile muvakkat teminat zarflarını Zonguldakta üçüncü şube mühendisliğine usulen tevdi etmeleri ve tafsilât almak için İstanbulda Haydarpaşada Liman işleri müdiriyetine ve kezalik Zonguldakta şube mhendisliğine müracaatları ilân olunur. PETROL NiZAM Müzayede Hesap Bir kadeh »»»* MARTELL konyağı veya buna müraccah V S0 P MARTELL'i bir şişe ilâçtan daha müessirdir ve hastalıkların önünü alır. Alpullu şeker şirketi müdiriyetinden: Son günlerde şeker fiatlarında görülen gayri tabii tereffülerin önüne geçmek üzere şirketimiz; mevcut küp ve dübl rafine şeker- lerinin öteden beri cari berveçhiati fiatlara satmaktadır: Küp 50 kiloluk Çuval 19,30 lira 25 v z DOS Dubl rafine 100 v mk a > 100 » m <&NN 370 5 100 © #1 3704 il 100 - 5 SM Toptancı tacirler de şirkete vaki taahhütleri mucibince bu, şekarlerin yüz kilosuna ancak altmış kuruş masraf ve kâr ilâve edebileceklerdir. Muhterem halkımızın fabrikamız mamulâtı şekerlere bundan fazla fiat vermemelerini ve fazla fiat talep edenleri lütfen şirketi- mize bildirmelerini rica ederiz. Alpullu Şeker Şirketi Eliyet Sandığı Emlâk müzayedesi kat'i karar ilânı Merhunatın cins ve nev'ile mevkii bedeli No. ve müştemilâtı 500 4420 Topkapıda (Merkezefendi mahallesinde eski ve yeni Çırpıcı caddesinde eski 11 mükerrer İl mükerrer 1l mükerrer ve yeni Borçlunun ismi Saffet B. 15, 15, 1, 15 numaralı yüz on arşın arsa üzerinde yarım kârgir iki katta beş oda iki sofa bir mutfak bir hamam ve üç yüz arşın arsa üzerinde kâgir bir ahırı ve dört dörüm yüz doksan arşın bahçeyi müşterek bir kuyuyu havi bir hanenin tamamı. 1200 7483 Fındıklıda Fatmahatun mahallesinde Bey- tülmalcı sokağında. eski2 ve yeni 28,30 numaralı iki yüz on beşarşınarsa üzerinde ahşap üç katta on bir oda üç sofa iki taşlik bir salon iki mutfak odun kömürlük iki sarnıç çatı arası ve kırk arşın arsa üzerinde iki kurnalı hamam banyo mahalli ve yüz doksan beş arşın bahçeyi ve derununda cari nısıf masura suyun üç rubu hissesini havi ikikısımdan ibaret bir hanenin tamamı. 7195 Erenköyünde (o Sabrayicedit mahallesinde Halide Halimağa elyevm Kavaklıbağ sokağında Münevver harita bir mevkiinde eski 18,19 yeni 16,16 H. larla numaralı yüz kırk beş arşın arsa üzerinde Kadri B. bir katı kâgir bir katı ahşap olmak üzere beş oda iki sofa bir kuyu ve yüz yirmibeş arşın arsa üzerinde iki mutfak ve 55 arşın arsa üzerinde harap ahır bir dönüm 302 arşın bahçeyi havi bir haneni tamamı. 1327 Topanede Hocaali mahallesinde eski sandık caddesinde ve yeni Lüleci Hendek cadde- sinde eski 55 ve yeni Sİ numaralı yüz üç arşın arsa üzerinde kâgir beş buçuk katta on oda beş sofa beş mutfak bir antre bodrum daraça çamaşırlık kazan ve üç arşın bahçeyi havi ( ikinci kattan itibaren Behiye H. 300 Domiko lökasyo veledi Paskuvala efendi 3500 şahniş vardır ) bir hanenin tamamı, Yukarıda cins ve nev'ile semti ve numaraları muharrer emvali gayri menkulenin icra kılınan aleni müzayedeleri neticesinde hizala- rında gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde takarrür etmiş ise de mezkür bedeller haddi lâyıkında görülmediğinden tekrar (on beş) gün müddetle ilân edilmelerine karar verilmiş ve 12 Mart 932 tarihine müsadif Cumartesi günü kat'i kararlarının çekilmesi takarrür eylemiş olduğundan yevmi mezkürda saat on dörtten on beş buçuğa kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. saç dökülmesi ve kepekleri süratle tedavi ile saçları muhafaza eder kuvvetlendirir ve uzatır. — Eczane ve parfümöri mağazalarında arayınız. Balık yağı içemiyenlere 40 seneden beri mücer- MAKKORMİK KREMA MAKINALARI Emsalsiz, şaş- maz, garantidir. Umumi acentası Sirkeci Yalı köşkü caddesi No. 26 Sütçüler, yağ- cılar, rençberler arayınız, isti- fadeyi kaçır- mayınız. İstanbul: 4 üncü icra memurluğundan: Temamına 280 lira kıymet takdir edilen Kartalda kasaba dahilinde rum meşatlığı dahilinde 3024/46 numaralı 3 kıta arsanın tamamı açık “artırmaya vazedilmiş olup 29/2/932 tarihinde şart: namesi divanhaneye talik edilerek 15 mart 932 tarihine müsadif salı günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul dördüncü icra dairesinde açık arurma ile satıla- caktır. Artırma ikincidir birinci artırmasında 73 liraya talip çıkmış olup bu kere — en çok artıranın üstünde bırakılacaktır. Artırmaya iştirak için yüzde yedi teminat alınır, ınüterakim vergiler ile belediye resimleri, vakıf icaresi müşte- riye aittir, İcra ve iflâs kanununun 119 uncu maddesine tevfikan hakları tapu sicil leriyle sabit olmayan ipotekli alacak» llaz ile diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu . haklarını ve hu- susile faiz ve masarile dair-olan iddia: larını ilân tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbiteletile bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olınayanlar satış bedelinin pay- laşınasından hariç kalırlar. Alâkadarların işbu maddei kanuniye ahkâmına göre tevfiki: hareket etmeleri vo daha fazli malümat alınak isteyen lerin 930/373 dosya numarasile memu- riyetimize müracaatları ve Kartalda Sovanlık yolundaki ikametgâhlarında mukim. elyevm * ikametgâhları meçhul olan eczacı Serkis efendi varisleri zevcesi Mağnik * çocukları Mardik ile kerimesi Ermenoi Arşanoz Zayel veAnzel hanım- lara da açık artırma ilânı tobliğ mak- mına kaim olmak üzere ilânen tebliğ Mei idi dimi lin ln olunur. Beyoğlu icra itiraz merciinden: Şehbenderzade Halit bey ve diğer hissedaran Osman ve Zühtü ve Hacı ilmi beylere: Samsunda gümrük karşısında 142-147 numaralı hane ile Sait bey mahallesinde 171 numaralı bir dükkân ve 138 numa ralı hane ve dükkânda hissedar olduğu- nuz gayrı menkulün satış tarzının tayini için taraflarınıza çıkarılan celpnamelerde ikametgâhlarınızin e meçhuliyeti . anlaşıl- dığından ilânen tebligata karar verilmiş ve yevmi mürafaa 12/3/932 tarihinde saat 11 e talik kılınmış olduğundan mezkür gün ve Saatte Beyoğlu icra mercii huzurunda asaleten veya vekâle- ten hazır bulunmanız lüzumu tebliğ makamına kaim olmak üzere İstanbul 2 inci iflâs mem Müflis Marpuççularda Çarşılı akıla elbiseci Moiz Poyastoro efendinin mev: cut malları fiye edilmiş ve mahke- mece iflâsın kapanmasına karar verilmiş oldu ilân olunur. Sahil Umumi neşriyat müdürü: Enis Tahsin Akşam matbaası

Bu sayıdan diğer sayfalar: