24 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

24 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 10 KÜ Umumi malümat 1 — “Küçük ilânlar, tarifesi: 1 deh 40 kuruş gr“ GOY a 75 » Her fazla defa için dö. 45 2 — Küçük ilânlar 4 satırdan fazla olmaz; bir satır tahminen 5 kelimedir. Fazla satır için ayrıca ücret alınır. $ — Bu sütundaki ilânlar yalnız “ Akşam ,, idarehanesinde kabul ve Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba günleri sıra ile neşrolunur. 4 — Ticari mahiyeti haiz nişan, velime merasimi, irtihal bu sütuna dercedilmez. ilânlarla ilânları 1 — İş arıyanlar DE KEL) GERE Her nevi Benzin, Gaz, Mazot — Motörlerinde ve elektrik - işlerinde ihtisası olan bir makinist iş aramaktadır. İcap ederse anadoluyada gider. Aksaray Karaman sokak 11 Mehmet, — # hasip — “defter usulüne ve umuru ticariyeye aşina tecrübekâr bir muhasip müsait şeraitle seyyar veya devamlı muhasiplik vazifesi aramaktadır. Sirğeci, Ankara caddesi 58 numarada matbaacı Ahmet Hilmi bey vasıtasile müracaat oluna — 3 Almanca, fransızca, ingilizce ve italyanca — Jisanlarına hakkile vakıf bir kâtip günde bir kaç saat meş- gul olmak üzere iş aramaktadır. Adres: A. Lang. P, K. 598 İstanbul, — 9 20 ayım — tahsilim vardır. her bir türlü iş ve vazife yaparım. ad- resime tahriren müracaat. Haydarpaşa İbrahim ağa mahallesinde Şair Muhibbi sokağında No. 8 de Hüsnü. —ı 2 — İşçi arıyanlar Doktor iyor — Balya kay- makamlığından: Kazanın maa zam 84 “dört lira maaşlı hükümet (tabâbeti münhaldir. Ayni zamanda kendisine belediye tababeti vekâleti verilecektir. Belediye şimdilik şehri otuz lira maktuan vermekte ise de atiyen fazla- laştırılacaktır. Talip olanların alâkadar makamata müracaatları ilân olunur. <p Hanım aranıyor — Türk banım- ları balet heyetine yeniden hanımlar alınacaktır. Kabul edilenlere derhal ücret verilir. Boy, sıklet, yaş ve adres yazılı bir mektupla (Beyoğlu posta kutusu 167 ) adresine müracaat. — 1 3 — Satlık eşya Az kullanılmış— Büyük (Undervood) marka bir yazı makinesi acele satılıktır. Sirkecide yenipostahane sırasında kâin (Bolu ) oteli müdürü Ziya beye müra- caatları. m“ Satınk ucuz Iki kasa — Viyana mamülâtı, orta boy, müstesna fırsat - Fincancılar, Yusufyan han 27/28 saat 19 - 12 arasında müracaat. Tel. 21335 Satılık piyano — Alman marka çapraz ve yeni bir piyano acele satı- lıktır. Beyoğlu Bekâr sokak No. 9 kapıcı yervant ef.ye müracaat. — 6 £ — Kiralık-Satılık Ali bey köyünde — 150 dönüm bostan, ortasında akar su (dere) kiralık ve satılıktır. Köyde bahçıvan Kerim ağa vasıtasile Hayri beye müracaat. Veznecilerde — Büyük caddeye çıkan dörtyol ağzında Mahmut bey apar- tımanı ittisalinde 6 oda, terkos, elektrik ve müştemilâtı havi yeni bir ev ve 9 metre cepheli bir arsa satılıktır. Müra- caat mahalli Beyazit Cumhuriyet caddesi No. 71 Pideci Emin, Saat 9-12 ve 8-ö arası, —6 Kiralık dükkân — Şohzadebaşında Tramvay durak mahallinde 95 numaralı kârgir her işe elverişli mükemmel dük- kân kiralıktır. Mahalli mezkürda 91 numaraya müracaat. —5 Pangaltıda — Tramvay caddesinde 20, 22 No.lı dükkânlar ile üstlerindeki 11, 18 No.lı haneler 2 mart 932 çarşamba günü saat 15-16 da Beyoğlu 3 üncü sulh hukuk mahkemesince izalei şuyu suretile satılacaktır. —3 Şehremini — İskenderağa Camii- şerit sokak No. 23 hane acele satılıktır. İçindekilere müracaat. —8 Bakkaliye, kıraathane, ma- hallebici, fırın, lokanta — devret mek istiyenler Sirkecide paris oteli müdürü İbrahim beye müracaat etsin. —2 Bir hanım tarafından — İngilizce dersler veriliyor. Nişantaşında Ihlamur caddesinde Bakkal Niko E£, vasıtasile müracaat, —3 Maçkada — işlek cadde üzerinde bakkaliye, kasap, sebze, kısımlarını havı büyük bir dükkân temiz ve zarif mobil yesile devren satılık veya kiralıktır. Maçkada Behçet bey apartımanı kapıcı sına müracaat. Eyi Satılık arsa — Çemberlitaşta Ev- kaf müdiriyeti karşısında denize neza- reti, güneşi olan 14 metro cephe, 18 metro derinlikteki arsa satılıktır. Talip- lerin Etem Pertev fabrikasına müraca- atları. — Satılık — Lâlelide çukur çeşme yanında dört kat ve daireli, teçhizatı saireyi havi apartman satılıktır. Talip lerin her gün 9 - 11 e kadar Lâlelide Tramvay caddesinde 'merkez kıraatha- nesinde Ali Beye mürcaat, —3 Devren satılık bakkaliye — Taşraya azimet dolayısile Kadıköyünün mutena bir semtinde gayet işlek bak- kaliye mağazası devren satılıktır. Talip- lerin Kadıköy Muvakkithane 33 numa- raya müracaatları, 1 Satılık ve kiralık — Büyük kârgir bir bina, Acımusluk sokağında 15 numa- rada 17 oda, 3 balkon, 1 mutbak, kalo- rifer, ve garajla üstünde 2 odası mey- cuttur. İçindekilere müracaat, — 1 5 — Müteferrik Gayri mübadillere — satmak arzu edenlerin bonoları piyasadan daha yüksek fiyatle alınır. İstihkak sahipleri bulunduklarını temin edene İstanbulda irat getirecek mülk temin edilir. Adres; İstanbulda: Bahçekapı Anadolu han No. 26 İsmet ve Avni. —e Para yahut hernevi eşya — hükümet memurlarına kefaletle yahut ipotekle verilir, 9 - 12 arasında müra- caat. İstanbul, dördünü (Vakıfhan asma kat (29) Union Kol 7. el Mektuplarınızı aldırınız Gazetemiz idarehanesini (Oadreş olarak göstermiş olan kari'lerimizden MH-SO-F.Z-S M- KA-YH-MG-SC- MSP-PTT-SZ-VD namlarına gelen mektupları idareha- nemizden aldırmaları mercudur. Nafıa vekâletinden 150 ton yerli çimento pazarlıkla mübayaa edilecektir. Pazarlık 2/3/932 tarihinde çarşamba günü saat 15 te Ankara'da Nafıa Vekâleti müsteşarlık makamında yapılacaktır. Pazarlığa iştirak edeceklerin iki yüz seksen beş lilarlık teminatı muvakkate ve ticaret odası vesikasile birlikte aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları lâzımdır. Talipler, şartnameleri İstanbul'da Haydarpaşa inşaat tesellüm ve muayene memurluğuna ve Ankara'da dairesine müracaatla görebilirler. Nafıa Vekâleti malzeme Akşam ÇÜK İLÂNLAR EE YY IRİLALŞ YN A AAA R RY Ye EMLÂK İLANLARI UMUM EMLÂK ACENTESİ No. 88 — SATILIK GÜZEL APARTIMAN — Pek sağlam bina su, gaz, elektirik, banyo. 7 kat- 7 daire İrat: T. 1. 6800. No, c — HALİÇTE 2250 ARŞIN- LIK FABRIKAYA ELVERİŞLİ BIR ARSA — Depoya yarar bir bina ve konforlu bir hane mevcuttur. No. 4 — BEYAZIT — Dört katl bir hane — Banyo, elektrik, gaz. 16 oda. SEYAHAT MÜNASE BETİLE KELEPİR. No. 113 — Banyo ve bahçeyi havi 5 katlı bir apartıman. Cihangir, Ayazpaşa, Feriköy ve Pangaltı Semtlerinde 10 ilâ 15000 liralık satılık APARTIMAN ARANIYOR. pek güzel bir ev satılıktır. No. 59 — BUYUKADA — Yedi odalı ve güzel bahçeli satılık bir köşk. FİATI UYGUNDUR. EMLAKINIZE İyi bir irat temin etmek isterseniz IDARESİINİ UMUM EMLÂK AGENTESİNE TEVDİ EDİNİZ | Bahçekapı, Taş Han No. 20-21-22 Telefon : 20307 Posta kutusu: Ist. 358 lık acele satılıktır. Sanatoryom inçin pek elverişlidir. No. A — FERİIKOY — Bomonti fabrikası civarında bin arşınlık BİR ARSA. Cephesi : 21 arşın, zamda dört katlı pek güzel köşk. Büyük bahçe denize ve Büyük cad- deye karşı manzarası var. Xo. 111 — Tam konforlu HANE. Metin inşaat, Parke, kalorifer, bahçe ve garajı vardır. No. 97 — Nişantaş — Dörder odalı yedi daireli apartıman, Banyo, su, gaz, elektrik. İRADI:'T. L. 4500. FLATI EHVENDİR No. 32 — Osmanbey — 4 ve 5 odalı 12 daireli 6 katlı apartıman. Su, gaz, elektrik ve banyo. Üç cephesi var. İradı: T. L. 8600 BUYUK FIRSATI EHVEN FİATLE SATILIK PEK BÜYÜK FABRIKA HALİ HAZIRDAKİ İRAT : 4800 Lira 16000 arşınlık arsa ve bina, MAKİNE DAİRESİ MEVCUT SATILIK — 9 odalı kârgir ey, MODA 'in. FİATI: T.L 14000 Bahçekapı, Taş han No. 20-21-22 a me are İRADI: 2400 LİRA, FİATI: T.L. 18500 MODA — Bahçe içinde 14 odalı BUYUKADA — 5000 arşın çam- No, 106 — BUYUKADA — Ni iz 24 Şubat 1932 Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: Mektebimiz talebesinin Mart 1932 üçüncü taksit ders ücretlerinin tahsiline 25 şubattan itibaren başlanılacak ve bu muamele Martın ilk haftasına kadar devam edecektir. Ücretlerin tayin edilen şu LALA A İl m ur. TURKİYE MİLLİ SİGORTA ŞİRKETİ Nizamnamenin 25 inci maddesine tev- fikan Türkiye Milli sigorta şirketi his- sedaranı 1932 senesi martının 8İ inci perşembe günü saat ilde şirketin merkezi idaresi olan Galata'da Voyvoda caddesinde kâin Türkiye Milli hanında alelâde surette inikat edecek olan heyeti umumiye içtimaıma davet olunurlar. Ruznamei müzakerat: 1 — Meclisi idare raporunun kıraati, 2 — Murakıp raporunun kıraati, 3 — 1931 senesi bilânçosile kâr ve zarar hesabatının kabul ve tastiki, meclisi idarenin ibrası ve hesabatın netayici hakkında meclisi idarenin tek- lifatı, 4 — Meclisi idare âzasının aidat ve hakkı huzurlarile müdiriyet tahsisatının tayini mikdarı, 5 — Meclisi idareye âza intihabı, 6 — Murakıp intihabı, 7 — Ticaret kanununun 323 üncü maddesi ahkâmına tevfikan gerek k namlarına ve gerek diğer şirketin mü- dür veya meclisi idare arı sıfatile şirketle muamelei ticariyede bulunanlar için meclisi idare âzasına hiyet i Diğer her türlü teklifat sermi şirketin asgari yüzde yirmisine m hissedaranın imzalarile içtimadan lâak on gün evvel şirketin merkezine tebliğ olunmalıdır. Gerek asaleten ve gerek vekâleten lâakal on hisseye malik olup ta içtima mezkürda hazır bulunmak istiyen hisse- daran kanunu ticaretin 371inci maddesi alkâmına tevfikan yevmi içtimadan nihayet bir hafta evvel senedatın şirket merkezi idaresine emaneten tevdiine mecburdurlar. Meclisi idare müddet zarfında verilmesi lüzumu ilân olunur. Kumbara Sahipleri.. 1 mart tarihine kadar tevdiatınızın yekünu : Asgari 5 lira tevdiatı olan Bütün kumbara sahipleri 2500 lira mükâfatlı İ nisan kur'asına iştirak edecektir BÜYÜK TAYYARE PİYANGOSU 12 ci Tertip 2ci Keşide 11 Mart 1932 dedir İBüyük ikramiye 35,000 liradır. Ayrıca birde 20,090 Liralık Mükâfat Asgari 5 lira Olmalıdır İstanbul dördüncü icra memurluğun- dan: Fenerde Tevkiicafer mahallesinde taş merdiven ve Şair Niyazi sokağında 73-13 numaralarla murakkam hanede mukim iken elyevm ikametgâhları meç- hul olan Simon varisleri zevcesi Hiri- santi, çocukları Kiryako, Marika ile madam Annanın varisleri zevci Pandeli çocukları Hiristo ve Vasil efendilere Murisleriniz tarafindan 1000 bin lira mukabilinde Mişon Alkabes efendiye vefaon ferağ edilen Fenerde Tevkiicafer mahallesinde taş merdiven ve Şair Ni- yazi sokağında eski 7 yeni 3-13 No.lu hanenin tamamı açık arttırmaya vaze- dilmiş olup 5 mart 932 tarihinde şartna- mesi divanhaneye talik olunarak 29 mart 932 tarihine müsadif salı günü saat lften 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacağı arttırma ilânı tebliği makamlarına kaim olmak üzere 931/111 dosya numarasile taraflarınıza ilanen tebliğ olunur. Zayi — Bir kaç gün evvel İran pasaportumu zayi ettim. Kimin eline geçerse insaniyet namına Asmaaltında No. 26 mağazaya getirmesini rica ederim ve mem- nun edeceğim. İranlı Haşım. Z. Riza H. Riza İstanbul 8 inci icra memurlu- gundan : Bir borçtan dolayı mahcuz bi- lardo masası hezaran sandalya tahta ması ve mermer masalar 1/3/932 tarihine müsadif salı günü saat on ikiden bire kadar Pangal- tıda Vatan gazinosunda satılacağı ilân olunur. a

Bu sayıdan diğer sayfalar: