24 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

24 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ispanya sabık (Başı 1 inci sahifede) ven seyahat ettiği için Duc de Tole İİ do unvanını taşımaktadır. i Thoophile esra “ağı tenezzühlerde bineceği otormo- bil ve kendisine refakat edecek ter- i İcümen hep acente tarafından tedarik ; İsdilmiştir. Sabık kralın refakatine > İspanyolca bilen tercümanlardan Ha ii Bey verilmiş ve vapurdan çıkmaz Sİ dan biraz evvel kendisine takdim 6- kralı dün geldi İ bıraktığı zengin bir koleksiyon Gisatlar” ismindeki eserini de oku- nu söylemiştir. Süleymaniye camiinde on dakik: kalınmış ve sabık Kral camic izahatı dinledikten sonra, Madrit ke ginde Sultan Süleymana git bir tah tir. Kral burada bir ezan dinlemek istemiş isede, vakit pek ES İ olduğundan ezan vaktını bekliye- memiştir. 13 üncü Alfons boradın İ çıkarken, nazarı dikkatini esibeden İ Sıkar bir kızcağız. sadaka vermiş. | ve üzerinde Türk parası mevcut ok madığından ve bu fakiri cemebi pâ- rası İle memnun etmeğe mecbur Ça duğundan dolayı beyanı | teesei etmiştir. Byip'te tercüman tarafın- dan bilmünesebe Kuran me türkçeye âercüme edildiği, SÖYL nince, sabik kral bu haber ile Del ziyade alâkadar olmuş ve İncil bi dince yazılmış olduğundan, bunu herkesin anlıyamadığını ve bu 8€- beple kuranı kerimin türkçeye #er- .cümesinin büyük bir yenilik oldu” ğunu söylemi: dihmiştir. On üçüncü Alfons, sabah kahvcal- tismnı ettikten sonra vapurun salonu- na çılemıştar. Sabik kral, pek neşeli Börmüyordu. Üzerinde mavi bir kos- tüm boynunde koyu vişne renginde bir kravat, ayaklarda sarı iskarpin- ler vardı, Öteden beri uçları yukarı- -İya kavrılmış olan kumral bıyıkları: nin uçları kesilmişti.Sabık kr ba- tada Due de Mirandanın delâletile *panyol kilisesine mensup iki kato- lik papazını kabul etmiş ve bunlarla Uzun uzadıya görüşerek kendilerile bazı evrak teati etmiştir. şi Ve sada Doç de Miranda, kral görüşmek istiyen | gazetecilere demiştir kiz , Tülhakika kral Napoli ve Atina'da Ve Vere bulunan bir zat bu mü- si Masehetle dedi kit bundan böyle gazetecilerle görüşme- Meğe karar vermiştir. Madrit gaze- tscilerine verilen cezayı siz çekiyor- #amuzl.., Sab:k kral bundan sonra boz renk span; kabul kat taliin garip bir cilvesi olarak Bunlar iki kişiden ibaretti. Garip te- sadüf; sabık krala arzı o sadakate g iki adam hayretle bir- sara” sişti. Sabık kral Duc de Mi- Yanda #e beraber o merdivenlerden erek, Galata o rıhtımına çıktı ve tetteimanı Halil Bey le beraber “toraobiline binerek uzaklaştı. Şehirdeki cevelân Sabık Kral evvelâ Ayasofya cs- sini gezmiş, oradan Yerebatan- neyini, Sultan Ahmet, Suleyma- iye camilerimi, İslâm asar: müze- Sini, Kariye camiini ziyamet ettikten onra, avdette Askeri müzesini gez- Mis ve öğle üzeri Tokatliyanda ye- mek yemiştir. Sabık Kral Ayasofyada resimini Şekmek için müsaade istiyen gaze” tir id İn talebini sedderek demiş" > Burada Allahım evinde bul- Buyoruz, dine hürmet etmek lâ- zundır, On üçüncü Alfons ziyaret etiği Yerlere tercüman Halil. tarafn- yi EN verllen izahatı alâka ile dinle- MİŞ ve Sultanahmet camiinin ihti- v hakkında cmir ver iel) olduklar; söylsince, Gazi Hz. “rinden sitayişle bahsetmiştir. ge Nekeri «nüzesinde eski harpler- hayz tarafından alman ge izahat istemiş, ve hayirli Şükrü B. lâzım gelen ize bi Met: wermizir. Sabık Kral müzede d Çördüğü asker! © uniformalarla alâ” karlar olmuş ve bengi ai sormuş” ve eski | süvarileri müzede mevcut ve eski &- kıncı efrada zit mankenleri ve Nİ- iğ0: Cedit devrine ait askerleri 8 lâka ile seyretmiştir. Sabık Kral, Herbum Mahmut Şevket Pa am 0- tomabili önünde teyakluf ederek merhumu tanıdığını ve Türk teri- bine vukufu olduğunu söylemiştir. Kral bir aralık csbak Madrit bir gazeteciyi kabul etmemiş- | * | zofakat etmiştir. “Bunlar ne uzun | Büyük Gaziye Kral onun büyi nu beyan etmiştir. Öğle yemeği İ Sabık Kral Alfons sat İk İ Tokatliyan oteline gelerek öle ye meğini yemiştir. velâ yukarı Şi İ karık yıkanmış ve yemekten evye es Krala mahsus bir koktey içmiştir. İ YDiE dsi bilhassa alstarka ye” mek ihzar edilmiştir. Yemek fişte. si şu idi: ka bir dâhi olduğu- Çerezler sicak et say Portakal böreği Barbunya balığı 1ska Sebzeli piliç güveci Patatesli şiş Salata Kaymaklı kadın göbeğ ig | Fıstıklı dondurma Bisküvi Peynir Şekerleme Meyva ve kahve Yemekte sabık Krala yese Miranda ile acente M. Gabrie! * tesu ile vapurun seyyahin yemekleri ve mete 4. tarafından SE ank omnasında Sabık Kral alaturka hakkında izahat d'hotel Karsbet zahat verilmiştir. darma, Ef; Sali bna; Almanyada dikmen hizmet etmiştir. Öğleden sonra gezinti Due de namına piya ü Yaver Naşit B- SA ala sılatile Gari ire hayranı mi bele ro kapı sarya bazı km yakn yes Min sabile kapalı MALE Kral er Şİ Saliha koleksiyonun pet dürü Ekrem B. de bu ha takat edeceği yazılmış ie | terin doğrü madığı yolaşılmıştr. Manlieizar tashih ederis eg *ğ* Fuat B. ve M. Floridis Gümülcüne Fuat il Türk murahhası Fuat Bey ve Yanan yla vi oi m ” dün şehrimize gelmişlerdir. M. Anderson geldi leketi olan siden Muhtelit reisi M. avdet et- ! efatı üzerine Danimarka'ya giden mübadele komisyon Anderson şehrimize miştir. SEYRİSEFAİN ———— Tophanede İdare rdhti- a seyyahin salonu için- deki 6 ve ll numaralı 2 vit- din ayrı ayrı kiralanacaktır. Teminat Şe 10 dur. İlnle 20.72.032 sagt 17. o â | l “İlân etti Sirt mevcut olduğunu beyan etmiş- | , maktadır. Bu hususta kararnamenin M.! devet üzerine Bir müddet evvel valdesinin | Hitler de Namzetliğini (Başı 1 inci sehifede) bu ciheti dün akşam mim resmi ola- rak ilân etmiştir, Hitler darülfünun tarih müderrisi ROMA, 23 A.A, — Lavaro Fas- cista gazetesinin Berlindeki mmuhabi riyaseti cumhu şembe gü- | haber yeti meselesi, Brunswick büküm: ni kendisini Brunswick Darülfünunu tarih müderrisliğine tayin eylemesi suretile şimdiden halledilmiş bulun. rün veyahut yarınki çarşam bekleniyor. Yeni bir namzet drha BERLİN, 73 A.A. — Fabri reisi Hindenbourg olan (o Hugenberg ve Stahlelm fırkaları, o Hindenbourş'u karşı tek bir namzet çıkarmak husu sunda mutabık kalmışlardır. Bu nam zet, Çelik Miğferlilerin ikinci reisi olan İkaymakaın Duosterbery'dir. iler kendisini kabul etmemekte olduk larından ve kendi ve ihtimal Hitler'i namzet göstermek | hakkın: muhafaza ( eylediklerinden! Duesterbery, bütün sağ ecnah men- plarının mamzedi o olmiyacaktır. Ducsterbery'nin intihabı, masyona- Bist fırkalarınm maruz bulunmakta oldukları müşkilâtı göstermek itiba- il idardir. ” Sİ malley, Alman siyasetinde şimdiye kadar hiçbir vol oynamamış. , Çelik mığferler li müstes- va io tanıyan iç kimse Bi dar ki: rit milli istermemiş İ zetliği meti > Hindenburg'a teveecühler BERLİN, 23 A.A. — Hinden-| bourg, reisicü: ği ğini vazetmeği kabul etmiş olduğundan dolayı kendisine teşekkür etmek ve ihlâsları hakknda teminat vermek üzere gelmiş olan milli hıristiyanlar sendikalarının bir heyetini kabul et- tam bir bitaraflık muhafaza etmek i bulunduğunu bir defa da- da bl etmiştir. rerek 13 martta büyük ve parlak bir mu- zafferiyet hazırlamakt ta olduğuna bir vermistir. M. Scharangel, ilâveten demiştir ki Eğ Alamayan ve da Bavyera gibi rey verecek olursa İ- kinci bir intihan devri yapılmağı lü- zum Yıkılmıyan cephe ta 30,001. fazla insan, metinlere iştirak evlemistir. Bütün bu ietimalarda ağızdan ağıza şa sizler dolaşmıstır: 'vHitler'e karşı Hindenbourg'a rey veriniz." TÜRK UMUMİ TİYATRO Anonim Şirketi Şirketimiz hissedaranmn 26 mart 1932 tarihine müsadif — cumartesi saat 4 buçukta Beyoğlunda Yeşi | sokakta kâin anbeş numaralı şir. ket merkezi idaresinde sureti adi- yede akdedilecek £ heyeti umumiye İ rp geçen gayet tesirli bir mitralyö pa | Mazmafih müfrit milliyetporser. | verilen Miles göre Çeken ba alarndan birini | "ancak prensip itibarile bir kıy | ç içtimasnda bazır bulunmaları rica Ticaret kanununun 371 inci mad. desi ve mizanmamemiz mücibince | iakal yirmi beş bise sencdine ma | lik ve içtims: mezkünda hazır bu- tâli mübadele ko | anmak arzu eden hissedarann yer | mi içtimaa takaddüm eden hafta-| sında hisse senetlerinin şirket mer- | keri idaresine tevdi etmeleri tü: | gunu beyan oltnur Şehrimiz veya memaliki ecnebiye bankalarına tevdi edilen hisse s5 nedatı şehadetnameleri de hisse 6 | İ nadatı makamına kabul olunur. İ ORUZNAMEİ MÜZAKERAT: 1 — Meclisi İdare Taporu, 2 — Murakıp ve müfettiş raporu İ 3 — 1931 senesi muamelitma ait " hesabat (ve bilinçonun kabulü ve meclisi &dare ( azalarının tebriyel immeti, 4 — Meclisi idare azalarinin in tihabi, senesi için hakkı huzurlarının ta- Çinliler Japon sağ cenahını bozdu (Başr i inci sehifede) Çinliler bu duman perdesini ya ve tüfek ateşiyle mukabelede bulun- muşlar ve Japonlar'ı büyük zayinta uğratmışlardır. Bunun üzerine 068- sen mevcudunun onda birini kaybet miş olan Japon piyadesi Çinlilerin bu müdafaasını şimali garbi istika- metinde kırmağa teşebbüs | ederek Çin siperlerine hücuma başlamışlar» dır, Fakat bu hücumu süngü ile kar- şılayan Çinliler bir karış toprak bile Bu hal üzerine Japon kuvvetleri- ne ric'at emri verilmiştir. Japonlar geri çekilirken bıraktıkları erazide bir çok maktul bırakmışlardır. kuvvetleri şimdi biraz din | lenmektedirler. Bu kuvvetlerin tam mevcutlariyle harekete geçtikleri ve hiç bir ihtiyat kuvvete malik olma- dıkları zannedilmektedir. Şanghay'da bulunan Japonların hepsi, erk'kler de dahil olduğu bal de Japonya'ya gitmek üzere hazır lanrnağın davet edilmişlerdir. Çinlilerin 2-yiatı ŞANGHAY, 23 A.A, — Çinlile- rin Hongkeou ve Kiang Wan'da ce- royan eden çarpışmalarda bıraktılıla m ağır zayint bu muharebelerin şid- detine bir delil teşkil etmektedir. 1- timada şayan Çin © membalarından muharebelerde uğradıkları zayint ö- ki ve yaralı olarak iki bini bulmut- tur, Kiang- Wan önündeki muharebe LONDRA, 23 A.A, — Changhmi” dan Reater Ajansına bildiriliyor: Bugün öğleden sonra saat 13 te tün gece Chapei'e karşı icra edilmiş gen bombardıman kâmilen durmuş- tur, , Bu saatte ancak bir mitralyöz sesi işitilmektedir. Çin a8- kerlerinin Kiang - Wan'da | Japon | sağ cenakını mağlâp etmiş oldukla- rına dair olan Çin raporlarının haki- kate tevafak ötmel i le kte olduğu zann0- Çinliler, şimdi Vorsoug'a doğru Çünür, dün çal al er, dün Japonların işgali nda balunan Mio -Hong - Tchen'i almışlardır. , Kisg-Wan'n karşı Japonların gi- işmiş oldukları taarruzun devam et mekte olduğu, fakat Çinlilerin bi karış bile arazi terketmek istesmedik leri söyl tedir. mafih bu mmtakada bombar dıman şiddetini iki misli arttır.mş tır. Japon tayyareleri, bugün yeni- den Hong - Zao tayyare karargühin- yyare shin Taarruz nasıl oldu? ğ ŞANGHAY, 23. A.A, — Yeni âpon taarrusu ( Y gük'dövaim öden harekâttan sonra ül olma- ama rağırlen Japon sağ cenahı, ol- dukça ileri götürülmüş ve Çin ni- şancı kıtastı tarafından müaonida. ne müdafaa edilen Kiang Vani. hata eylemiş bulunmaktadır. Japonların ileri hareketi, arazi- yi berbat bir hale getirmiş olan yağmurlardan dolayi ehemmiyetli Surette sıkıntıya girecetkir, Ecnebi askeri müşâhitler, Tapon- kırım müvaffak olmadan evvel taki ye kıtaat almaları ve belki de mü. him zayiat vermeği kabul etmeleri lâzım geldiği kanaatindedir. Japonların o bildirmiş oldukları 300 kişilik telef ve yaralı miktarı yalnız Kiang Van cephesine aitti çekmiş olduğu bir telgrafta 19 vn- cu Çin ordusunun Voosung tarafın dan gelerek Lachang üzerine tevoe- cüh eden 2500 kişilik muhtelik Ja- pon Hvasını kahir bir hezimete uğ- iken isi dolgraf, iye rel rada Çin akşam kuvvetlerinin dün bir taar- cuz yaparak düşman kuvvetlerinin bir İsammır imtiyaz mumtakası hu- dutlarma karar geri çekilmeğe icbar etmiş olduklarını da ilâve eylemiş. tir. Ajans Reuter'in Şanghaydaki mir habiri Kisng Van Yarış sahasının İ erkek kadm ve batta “çok küçük ta sivil Çinli cösetleri ile dol- iz ai beyan etmiştir. Jöpon fayyarelerinin hücumları ŞANGHAY, 23 A. A, — Sekiz Japon tayyaresi bu sabah saat 9,30 'da İmtiyaz mmtakasınm 10 mil gar binde Çi Hungjao tayyare karargâhını bombardıman etmişler ve mevcut hangar vE tayyaseleri tahrip i vi iş - 'Nimresmi bir Japon haberine na- saran, Çinliler Kiaig o Van'nm şi- malinde bir cenal hâreketi yapınış: lardır. Şiddetli bir müsedeme ile keten sonra ri- olduklarmı kabul etmektedirler, Kiang - Wan'a karşı ikinci hücum HAY, 23, A. A. — Japon. Dİ aş m Van'ı ele geçirmek i- gin yapdıkları hücümun üçüncü gü Ki alak po kis, hava ve karadan bere cih suretile tedricen harekete getir- iç ktedir , $ — Meclisi İdare aralarının 1992 | “ü. taapruzda püskürtüldü NGHAY, 23. A. A. — Kian; e azeleke € Ke Murakıp kire ücretinin. e kuvvetlerine karşı Çin- Mm to lls | muzafferiyetle | neticelendiği teyit edilmetkedir. Cenahlara karşı yapı- lan hareket esnasında Çinliler Voo. sung koyunu Japon hatlarının sağ cenahı arkasından ve simalden geç mişlerdir Japon sağ cenahı çekilmektedir. Kizng Van'm şimalinde bulunan Miso Hong Chen köyü Çinliler ta- cafmdan istirdat edilmiştir. Kiang Van yarış sahasında bu- kanan bir müşahit, o Japonların bu mahalle müteveccih oolan ümitsiz taarruzlarının devam (etmekte, fa kat Çinlilerin dün istirdat etmiş bulundukları araziy imuhafaza ey- lemekte alduklarmı bildirmetkte- dir. Tayyare ve topçu bombardı- manları gittikçe daha fazla kesafet peyda etmektedir. Japonlar, Hong Jao Çin tayyare karargâhına tevcih etmiş oldukla hava taarrusunu tekrar etmişlerdir. Tayyare karargâhı tamâmen harap olmuştur. Japonların, geçen gece Chapei cepbesinde Çinlilerin yaptıkları İ bombardımana mukabil baş'amış ol. dukları topçu ateşi oşimdi kâmilen durmuştur. İmtiyaz mıstakasmdaki bir evin methaline saklanan bir bombanın in filâki neticesinde Avrupalı bir po- lis merauru yaralanmıştır. Çi: e J'pon zayiatı LONDRA, 23. A. A, — Şanghay» dan Revter Ajansına bildiriliyor: Japonlar Kisıg Van cephesindeki zayiatlarmın 300 kişi olduğunu bil- dirmelte iseler de ecaçbi atisemle Hiterleri bu zayiatın daha yüksek bir rakama baliğ olduğu kanaatin - | dedirler Çinlilerin zayiatına gelince, 500 ölü ve 1500 yaralı olarak tahmin ©- dilmektedir. Bundan (başka, sivil Çinlilere rısmdaki zayiat çok <hommiyetli © olduğu zannediliyor. Bunların içinde kadınlar ve çocuk” lar da mevcuttur. Hon,keou'nun şayanı hayret mukavemeti CHANGHA, 23. A. A. — Mer miler, bütün gece Hongkeou üzeri- ne düşmekte devam etmişlerdir. İ Büyük bir Çin nişancı kıt'an Ja- ponların tüfek ve mitralyöz ateş- lerine mukabele etmişlerdir. Japonlar, 28 kânunusanidenberi | Çinlileri buradaki mevzilerinden tarda muvaffak olamamışlardır. Chapei alevler içinde ŞANGHAY, 28. A. A.— Japon mermilerinin Chapei “dahilinde t- tuşturmuş olduğu yangınlar muaz- zam alev menbaları teşkil eylemek- tedir. Japonlar, kendi zayiatlarınn 500 kadat telef ve yaralı olduğunu söy» Yiyorlarsa da bu miktarın çok daba yüksek olduğu zannediliyor. Bilmukabele Çinlilerin asker za- yiatı 500 telef ve 1500 yaralıdır. Sivil Çinli halkın harp hasebile ver diği sayiat daha fazladır. Mukaddes vatanperverlik ateşi ŞANGHAY, 23. A, A.— Çin halkı arasında memleketin müdafa- sı için mevcut olan şevk şimdi w- mumilet Evvelce birbir- 'Mesola, nikbette . bulunan cene- esl Yen-Hai-Chang. Bügün Chansl kumandanlığın deruhte etmiştir. Ceneral Chang-Fa-Kuli, Çin mü İ dafaasını takviye için Owehangdaki meşhur mü kuvvetlerini sevk ve idare etmetkedir. Mermiler ecnebi harp gemi- lerinin üslüne düşüyor ŞANGHAY, 1 va w A Japon. bahriye Japon tayyarele- rinin, Şanghay - Nankin demir yolu üzerindeki Soochov üzsü havalisini tahrip eylemiş olduklarını bildiri- “Bütün gece imitidadınca Çin eer- ileri Vhang Poo nehrine düşmüş tür. Dün gece üç “mermi, Libi İtal yan kruazörüne isabet eylemiş | ve bir diğeni'de iki yüz kişinin uyu- makta oldukları bir yatakhaneye “düşmüşse de infilâk etmemiştir. Changhai'daki İngilizler LONDRA, 233. A.A. — Resmi mahafilde beyan olunduğuna göre ki İngiliz teb'asınm ©- Fadan çıkarılması çin icap eden bütün tedbirlerin ittihaz edilmiş ol masa riğmen vaziyet, şimdiye ka 'dar bu teğbirin tatbik meleiine vazr Hu icap edecek bir şekli almamış- tar. Şimdiye kadar şehri terketmiş lan İngilirlerin adedini, şehlede o- turmakta olan 845 kişiye nisbe- ten pek cüzi olduğu beyan olun matkadır. Çin tırihinin dönüm noktası ŞANGHAY, 23. A, A, — Reuter Ajansınm muhabiri tarafından va siyet hakkında sorulan bir süale ce vap veren Çin maliye nazır M. Soong, ee izhar etmiş ve le ş til tarihinin bir dönüm moktası- na vasıl olduk.” Mareşal Feng istifa etti CHANGHAİ, 23, A. a - Şe dahiliye nazırı mareşal Feng si istifa etmiştir, Mümaileyhin mar Çin kuvvetlerinin ku ğ ” elele Tarihi Tefrika: 58 Sabatay Zevi | Nakleden: R. N. Mesih bizzat harekete geçmek iktidarından mahrumdu Sabatay Lehistandan gelen heyeti kabulde acele etmiyecekti İ Binlerce adam görüyordu. Bu| £ Sabatay eğer Lehistandan | binlerce adam kendisinden fev- | gelen bu heyetleri kendi hesabı | kalâdeli' bekliyordu. Bu fevka | na kazanmış olduğu takdirde || lâdelik ne olabilirdi?.. “Mesih,, |pek ( büyük bir muvaffakıyet (| in kendisine iman edenler ara. | elde edeceğini düşündü. Busrm sından yirmi bin kişilik bir or. | için de Sabatay'ın müracaai du teşkil ederek emrine amâde | deceği vasıtalar yok (değilde bulundurulacak mühim miktar- | Sabatay başkalarını kendi te | da para ile bu orduyu besliye. | rafına celbetmekte şimdiye ka. rek padişahı Kudüsten vazgeç. | dar az muvaffakiyet göstermiş meğe ve yahudiliğin mukaddes | bir adam değildi. Lehistandan olan arazisini gene yahudilere vermeğe mecbur etmekl. Padişah, esasen bu sıralar- da bir takım başka | geilelerle meşgul olduğundan yahudiler- le uğraşacak vaziyette sayılmı- yordu. Fakat bu siyaseti düşü nen yahudiler unutuyorlardı ki, “Mesih, fikri — harp ve şiddet fikrile telif edilemezdi. Onun için yirmi bin kişilik bir yahu. di ordusu teşkili fikri de “Me. sih,, fikrile tezat teşkil ediyor. du. Burada bir sual hatıra ge- liyor: Acaba Sabatay Zevi ken Evvelâ bu heyetlerin geldi ğini haber alır almaz O hemen bunları kabul etmekte hiç acele etmedi. Bilâkis Lehsitandan gelenlerin doğruca İstanbula giderek orada beklemekte olan Abraham Cahini ile temas et. melerini kendilerine bilyasıta bildirdi. Abraham Cahini “Me sih,, o macerasında az mühim bir rol oynayanlardan değil- di emrine verilecek (böyle bir kuvvete malik olsaydı ve bu. Du kullanmak isteseydi ne olur dir. Sabatay Zevinin beklenen hakiki Mesih olduğunu “Vesi- ka,, ile isbat eden bu adam et. du?.. Her halde bu terihin bü. yük vak'alarından birini teşkil | ederdi. Fakat şu var ki, Saba- | tay Zevi böyle bir işe girişe. cek gibi değildi. Sabatay Zevi, nutuk söyle- yebilir, cemaate hitaben beyan nameler yazdırabilir, manalı bir takım — hareketler ve işaretler de yapabilirdi. Fakat bundan ilerisi için kendinde lâzum ge- — âzim ve kuvveti bulamıyor hu, Başkalarını harekete teşvik edebiliyor, fakat kendisi bizzat harekete geçebilmek iktidarın. dan mahrum bulunuyordu. Onun yapabildiği sey ken- disine iman edenler arasmda | günü olmuştu. “Mesih,, bugü. ve her taraftan gelen ziyaretçi | nü mukaddes olarak ilâ kiii keşi b me beji nın esrarile temas ediyor gibi | “. dalgın, kendisinden geçmiş bir balde kalmaktı. 1666 senesi yaz mevsimin. de Lehistandan gelen iki heyet oradaki yahudilerin tazimatını arzetmek üzere Sabatay Zevi. Yi ziyaret ediyordu. Lehistan yahudilerinin “Mesih, hareke. tinde ne büyük bir ehemmiyeti olacağımı Sabatay pek iyi bili- yordu. Leh © yahudileri öyle zengin değillerdi. Nüfusça da ik bir miktar teşkil etmi. yorlardı. Fakat bu yahudiler çok çekmişler, türlü türlü fe. lâketlere uğramışlardı. Onun için yabudiliğin kurtuluş ze- 2 Lİ rafına topladığı bir çok kâhin. || lerle de Sabatay Zevi hakkn- da her tarafa iman ve itimat tel kin etmekten geri kalmıyordu. Lehli yahudiler gelerek Ab raham (o Cahini ile görüştüler. Fakat bununla iş bitmiyordu. Tekrar Geliboluya giderek “Me sih,, in hasusi kâtibi (O Primo ile görüşmeleri kendilerine söy ledi. Hülâsa “Mesih, in mü. lâkatma nail olmadan evvel bu yz ik tiriyor, en uzaktaki adam! — ——— ——— leri yazan, emirleri olarak neşredilen haber tekit edil. | verdiren hep o idi, memiştir. “Mesih, in söylediği her Jenera Uyeda'nın müşkül | bir söze ruh ve hayat veren Pri vaziyeti mo olmuştur. LONDRA, 21. A. A. — Tokiodan Reuter ajansına bildiriliyor: Changhaia takviye krtaatı gönde- rilmesine dair olarak Japon askeri makamatı tarafından ittihaz edilen karar, amiral Nomuranın bu baptaki talebinden ileri gelmiştir. , - . Pilhakika, Japon ananesi muci bince jeneral Uyeda, kendi emri al. tında bulunan kuvvetlerin tevdi e- dilen bu vazifeyi | ifada aciz izbar | sızdı. &tikleri zammı tevlit edecek böyle bir talepte bulunamazdı. Askeri mahafilde, jeneral Uyeda Bun emrindeki askeri ve imtiyaz mıntakasmu tehlikeye koy- mamak için müşkül vaziyeti kabul etmek zamretinde olduğu söyler na sebep nedir?.. Sabatay Ze. © Mn viye olan merbutiyeti mi?.. Yok Japonya kuvvetlerini sa diğer binlerce taraftar gibi | arttırıyor ya fikrine itikadı m1?.. TOKYO, 23. A. A — Japon hir | Yoksa bir gün yahudilik tahtr küme ee Ski miline çıkarmağa | »e çıkacak olan Sabatay Zevi karar yemiştir. ye herkesten ziyade yakın ol- M. Hoover, Japnyaya manın vereceği rae, dü boykotoj istemiyor şüncesi mi kendisini bu kadar VASHİNGTON, 2 A.A — ileri götürmüştü?.. Yoksa ş€y- Relaicümhur M. Hoover'in gerek | tepet ve maharet en “Me. Amerikanın yalnız başıma ve gerek | kuvvetli / olan bu Cemiyeti akvam ile müştereken Ja- sih,, davasında bu istidatlarını ponyaya karşı boykotaj icrasına mua | tamamile kullanmak rız bulunduğu zannedilmektedir. için kı e geniş bir saha M. Hoover'in yan reisi (M. Vat. emil mıydı? N. z sine için mi bu son ile bu husus hakkında görüş- müş olduu ve i de ya | plani tarafını ponya aleyhinde boy şünmüyer

Bu sayıdan diğer sayfalar: