24 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4

24 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Milliyet Asrin umdesi “MİLLİYET” tir. 24 ŞUBAT 1932 İdarehane: Ankara caddesi, 100 Ne, Telgraf adresi: İst. Milliyet Telefon Numaraları: Başmuharrir ve Müdür 24318 Yaz: işleri Müdürlüğü 24319 İdare ve Matbaa 24310 ABONE ÜCRETLERİ: Türkiye için o Hariç içir Müddeti geçen nüshalar 10 ku vuştur.. Gazete ve matbaaya ai ler için müdiriyete müracaa' iyetini kabul etmez BUGUNKU HAVA Yeşilköy sskeri rasat merke Jon olacaktır. 2-2032 tarihinde (tazyik 764 milimetre, hararet en fazla $ en az makıs $ derece idi. Fıkra Softa kafası Geçenlerde Ankaraya muha. keme edilmek üzere bir hoca ge tirdiler, Kabahati şudur; Bir gün nahiyede gramofon ile kur an okunurken, hazır bulunanla — Affedersiniz, bir köyde iki sene oturanın ahmak olaca. ği tevatürdür. Ben ise yedi sene den beri oturuyorum. ss Köyde misafir olan bir kasabalı bu tulumun ne olduğu mu sordu. Muhtar: — Ne yapam, efendim, de- di; biz her zaman hastalarımıza nefes ettirmek için hoca masra fr yapamayız. Hoca birkaç ay- da bir defa gelir; okur ve nefe. sini tuluma üfler. Biz de lâzım olduğu zaman azar azar sarfe- ye gittiği vakit üfürük istoku icat edecek kadar kurnaz olu. yor, Yetmiş bin defa dua okumak tan üşendiği için, duasını kâata yazıp kâatı fırıldağa takıp rüzgârla döndürten hile. bazlar da gene köyde ahmakla- re söyleyen softalardan » * Ben çaktım... Bu çakışım şı bi- İ ya mahsus suyu pekmez şerbeti İ sanmış bir beşlik atarak: U ağam silerken: ceğ | cağız. Fenerbahçeye yardım e. * İns versin! Muhakkak çalacak.” Sirkat edilen f 150.000 liralık mücevherat Madam Rener Rosttling geçen akşam cür'etkârme bir o sirkatin kurbanı olmuştur. Temiz giyinmiş ik maileyhanın inci koly: ruzeyi havi pilâtinden ğer pırlantalı bir broş FELEK İYeniçeri” nin külâhıl Eh! Bu iş te bitti.. Yenibah- gede stad lacak... — Burası çok uzak! Nasrl o- lur?.. Dediniz mi! endim! Burası şehir sta dı değil!,. İstanbul tarafındaki bikes kulüpler için bir serit sta dı. havi e katin vasıl ika edildiği tamamen nıştır. Fakat “Aşk Har mâni vücuda — getiren oc May du şayan: alâka vak'anm ün teferumtn Harry Licdke, iregoör ve Otto Walburg ta- en “Prensin ge en son ilminde Tam, belediyelerin bir şehir| stadı yapması lüzumunu ileri sürdünüz mü?, — İşte efendim! Yenibahçe- yaptık!,. Denecek!. Kurnazlık fena değil amma! celeri” namında! bize bildirecetki kâyeye benzer... Herifin biri su “samış.. Bireskicinin önünden geçerken, gerdelin içinde kırmı İ zmtırak duran kösele- ıslatma. Bugün Akşam Saat 2130 da ENİNDE SONUNDA Komedi 4 perde Yazan: L. Vermeni) i- İstünbul Belediyesi ri j Şu pekmez şerbetinden bana beş paralık versene! Demis... Eskici, ayağına gelen nimeti | reddeder mi ya! o Doldurmuş| maşrapayı, dayamış çenesine. | Tercüme beriki'de ateşli ateşli içmiş. Ve | Bedia M. Vasfi va Tensilâtir talebe gecesi eden: — Enayi yerine koyma! Şer- İ betin şekeri az gelmiş.. Demiş.İ 3 mart perşembeden itibaren YALOVA TÜRKÜSÜ meğer 40 Siredi bunun. —a— İ istimlâk e. | Kadıköy Süreyyö Sinemasında » Oraya bir stad yapa» | Bu akşam saat 21,30 da Raşit Rıza tiyattonu San'atkârları GAİP ARA- deceğiz... Diğer kulüpler isteye | yıyor, komedi 4 perde; Nakle- ceklermiş diye de bir rivayet z Ee den : Mahmut Yesari B. Bunun için de bir hikâ Bu akşam Şehzadehaşında temsil Bir tamahicâr yeniçerinin eli, | yoktur. Yarın akşam: SERSERİ, ne güzel bir lâhur şalı geçmi ei; i, bi ! Mm İ ECONOMOU OPERET HEYETİ yaptırayım” demiş. Tanıdığı bir terziye, yahut ki racaat etmiş. Yalnız o zaman| bu esnafın hırsızlıkları pek ma vuf imiş. Yeniçeri tamahkâr bir adam olduğu için terzinin lâ | hur şalımdan çalması ihtimalini düşünerek buna karşı tedbir ol. sun diye bir külâhlık şaldan iki külâh istemeye karar vermiş ve Yi yapmış.. Terzi bilâ tered. Fransız Tiyatrosunda Bu akşam east 21:30 te son defa olarak Lohağos Lily, Yarm akşam ilk defa olarak Rose Marie. Pek İ yakında Jean Zer, Horos tis tiki. —m— THE ENGLİSH PLAYERS heyeti temsiliye tarafından verile- cek müsamerelerin programı bugün den itibaren Fransız Tiyatrosu ki- şelerinde talik © edileniştir. Kişeler önümüzdeki (pazartesiden itibaren — Hay hay, yapalım. Demiş. Yeniçeri terzinin bu tered- dütsüz cevabından kuşkulan- -|da vereceği bileziğini çalmıştır. Bu sir- | ŞehirTiyatrosu | 1 — Idare | hesapların kabi! Selim Sırrı Beyin İ knferansı © Yarın akşam saat sekiz bu- /gukta Selim Sırrı Beyin radyo. konferansın mev- zuu “Babalar ve evlâtlarla has- bühal” dir. İ Türk Çimentosu ve Kireci İ Anonim Şirketinden: ILAN Ticaret kanununun 361 inci mad- desile şirket © tnukavelenamesi ah kümma tevfikân Türk O Çiznentosu ve Kireci Anonim Şirketi hisse darları 1932 senesi Martının 23 ün cü çarşamba günü saat İl de Gala- tada Agopyan Hanında Şirket mer kezinde isikat edecek heyeti um miyci adiye içtimama devet alu- Murlar, Ruznamei Müzakcret: Meciisi #eporu ile murakıp raporunun keraati, 2 — 1931 senesi suasnelâtma ait ve idare meclisi | asasını ibrası ile mezkür sene muz melitı getayicine dair idare meçli- sinin teklifi, 3 — Müddetleri hitam bulenmec Jisi İdare azasının yerine fntihabat icrası, 4 — Tiğaret kanununun 323 ün cü maddesine — tevfikan şirketle muamelei tiçariyede bulunmak ü | re idare meclisi azasıa mezuniyet itası, 5 — 1932 senesi öçin bir murakıp tayini ile aiistmın tespiti ve mu- takıbın mazereti balinde ifayı va- sife etmek üzre diğer bir zatın in. tihabı. lânkal 250 hiye senedine malik olupta içtima mezkürda hazır bu- hunmak İsteyen zevat Ticaret ka Dununun 371 inci maddesine tevfi. kan içtima tarihinden bir hafta ev. vel hisselerini şirket merkezine tev dü etmeldirler, Bankalara tevdi edilecek sensdat makpuzları şirket merkezine © tev- diat mahiyetinde olarak kabul edi- lecektir. İstantnl Blımtakası Ticaret Müdürlüğünden; Şörketimizin hitsedaran heyeti wmumiyesi ajelâde olarak 27. Mart mış.. İçinden “hay Allah belâsı | bilet satışma başlüyacaktir. Demiş ve terziye: — Sen iyi adamsm! Gel şum dan üç tane külâh yap!, Tekli. finde bulunmuş. Terzi gene te- reddülsüz.. — Başüstüne Ağam! Cevabı nı vermiş... Yeniçeri gene şüp- iş.. Uzatmayalım.. ZAYİ — Tatbik o mübürümü zayi | ettim bu kerre yenisini bakettirdi. ğimden eskisinin hükmü olmadığı ilân olumur. M, Selâhettin. ip“ İZAYI — Galeta Tühalti Gümrüğün a den almış olduğumuz 3409 numara- şüpheler üzerine bir külâblık | , 7.7.530 tarihli makpuzu rayi <y- şaldan tam altı külâh yapılma. | yediğimizden hükmü olmadığıd si takarrür etmiş... Jân olunur. Suzika-Memduh. Bir hafta sonra da terziye kü Yâhları almaya gitmiş. bizim külâhlar.. Di. ZAYİ — Merhum £pederim polis ye söze başlamış. Terzi hemen | Südürü umumi cabakı Ağih Bey- raftan büyücek fincan kadar altı | “en muhases maaş cüzdanım sayi külâhı çıkarıp Yeniçeriye | oknustur. Keyfiyet dairei aislesince e iz * İmmalüm olmak üzre ilin eylerim. vermiş... — Bu ne be?.. Pitnet. — Külüh efendim!.. em serme Tk a game een e — Ulan! Bunlar benim başı. | 91! balledeceğini cidden merak mp Glee Bİİ.. ediyorum. — Ağam sen bana başıma i kariemi; Milli ye e Beşiktaşlı RiNİZN tene külüh yap!” dedin ben de| ( Umacıların gözleri keskindir. Mm Demiş. Uzaktan görürler. Yeniçeri nasıl FELEK Belki bu yürüyüş hayat uçu #umları üzerinde bir yürüyüş ve sendeleyişti. Fakat, ne ye- vabilirdim?, Onun © eteklerine yapışmıştım ve sürükleniyor. dum". Bi bi mi yaptım, Bambaşka bir adamım. kötü mü?. Hiç şüphe yok idi kö | , ,AP9Yr: düşünen, : tü. Akşam deireden çıkarken | çetiğen. benliği ei semi karıma bir mektup yazdım, Pos | dum, taya attım, Ve.. ona: — Artık berâber yaşayamı. | tada o Ruhiden eser bile yok. İşlerime yacağız.. Dedim. Türkçede uzun Tâ. | vine gitmiş. * fm kısası vardır: — Kendi düşen ağlemaz!, Hele benimkisine: 5— Bile bile lâdes.. Milliyet'in Edebi Romanı: 19 | GÖZYAŞLARI! .: Naranın eline veriverdim. A. ma, o da ne şeker şey?. Elim- de olsa göğsümü yarıp onu içi ne sokuvereceğim.. Yahut mendil gibi toparlayıp cebime koyuveteceğim. Ona o kadar bayılıyor, o kadar tapmıyor. um. Akşamları beni çılgm bir neşe içinde karşılıyor ve. ilk sözü; — Ne yaptın canım, bugün çok yoruldun mu?, Oluyor. Sonra, beni alıyor, saatlerce meşgul oluyor, y i karşı büyük bir alâka gösteriyor. Hele devlet rütmekten, izahat almaktan o Etem İZZET Büyülü gözlerin gölgesinde ay sonra. ri başi boş bir serseri. Karımı unuttumt, Çocuğumu unuttemi, Kendimi unuttum. e Karım çıkmış, amcasmın e. Şasıyorum: O kadar yüksek onör sahibi bir kadın ki. Bir|kadar çok © hoşlanıyor ki. Bir dele bile beni aramadı, sorma- | saniyemiz boş kalır (o kalmaz, d, hemen politikacıltiğı ele alıyor. — Neredesin?, 932 pazar günü sant on dörtte şir ketin Fatihti Tramvay durağındaki binasında akği içtima edecektir. Mezkür heyette bulunmak isteyen €n aşağı yirmi beş hisseye malik hiseodaranı. kinnın içtimadan ev- vel on gün zarimda hisse senetleri ni şirketin yeni postahane karşısın daki merkezine vezerek — dübuliye varakası almaları ilân olunur , RÜZNAMEİ MÜZAKERAT: 1 — Meclisi İdare raporunun dinlenmesi ve bu bapta heyeti ida- renin ibrası, 2 — Murakıp raporlarının okun- ması ve kabdlü, 3 — Bilânçonun tasdiki, 4 — Mücesis ve müdür Hacı Mürteza E, vefat eylediğinden yo- rine müdür tayini, $ — Heyeti ödere arası intihabı, 6 — 1932 senesi İçin murakıp im- tihap ve mubassasıtının tayini. RAN BAŞ, DİŞ ve NEVRALIİ | | HOŞA GİDECEK BİR HABER!!! ime. DU BAR "Talebi umumi üzerine ve havanm muhalefeti hascbile herkesin görmediği dünyanın en büyük filmi ve LİLİAN HARVEY ve HENRY GARAT'nın temsili Kongre Eğleniyor şaheseri bir kaç gün daha ELHAMRA : Sinemasında devam edecektir. eme mayan ma) ( RABYO Beyoğlu B. Müdürlüğünden: Galatada Halilpaşa sokağında | 22 No. lı hanenin saçakları tehlikeli surette çatlamış olduğun- dan felâkete sebebiyet vermetnesinin temini hususunda rmi- tasarrıfının meçhul bulunmasına binaen mahızurun 48 saat zar- fmda izale edilmediği taiedirde ebniye kanununun 48 ci madde- si tatbik edileceği ilân olumur. (674) Keşif bedeli 1507 lira olan İstanbul İtfaiyesi gurupları için lüzumtu olan benzin depoları pazarlıkla yaptırılacaktır. Talip olanlar tafsilât almak için her gün Levazım müdürlüğüne ve pazarlığa iştirek için 226 liralık teminat makbuz veya metkuhu ile 29-2-932 pazartesi güni saat on beşe kadar Daimi Encüme- ne müracaat etmelidirler. (673) . Beyoğlu Belediye Şubesinden: Hasköy Turşucu mahalle- sinde kâğat fabrikası müsteciri Ruhi Beyin motör #esminden (10) lira borcuna mukabil haciz edilen bir adet baskül Şubatın 29 uncu pazartesi günü saat 13 te Hasköy Belediye Şubesinde aleni müzayede ile satılacaktır. Talip olanların ayni gün ve saatte merkür şubeye müracaatları, (677) Harik Hayat Kaza ve Otomobil Sirgortalarınızı Galatada Ünyon hanında kâin ÜNYON SİGORTASINA yaptırmız. Türkiyede bilâfasıla icrayı muamele etmekte olan. ÜNYON kumpanyasma bir kere uğramadan sigorta yaptır- mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. Muallim Mubahat Bey Merhumun “Tercüme ettiği Ameli Hayat Alimi (HERBERT N. GASSON) 'un İDEAL BÜRO ve YENİ MÜSTERİ BULMAK SAN'ATİ Eserleri gayet güzel bir şekilde intişar etmiştir. Bütün İş adamlarma tavsiye ederiz. Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası TARLAN işe e gekişe e yapıyor çe rek, şiddetlenerek belki yarım saatten fazla karşılıklı konuş- tuk, Her şeyi açıkça söylüyor dum. Aldığım şifreleri, sada. retin, hariciyenin bu bahis üze rinde neler bi. rer birer anlattım. O yine inan mıyor, bildiğinden şaşmıyordu. Sonra, — “Haydi bu kadar politika Geze geze Mecidiye yoluna kadar gittik. Ve.. bir kahveha Rubları saran, kamaştı | | — Tabii bütün bunlar yarı ran bir yalnız gökleri | nın muharebeleri için hazırla. değil, insan kalplerini de pe olar. > ağına boğuyor, ediyor, hazırlanıyorlar. dırtıyor. İkimiz de doya doya | yapacaklarını düşünerek hazır. bu gurubu seyrettik. Gönlümü | lanıyorlar. Ortada bir koz var: Türk istiklâli, Dedim. Sözümü kestim. Yi abm düşünmeğe başla. Bi nsker ge a iraz sonra, yoldan e zin İğ — Bak asker geçiyor. tin inceliği, aldığım — şifreler, Dedi —| bir takım kombinezonlar gözü. yorlardı. Hakikaten çok nazik, hassas bir vaziyette idik. Ve. ruyordü, — Niye öyle | daldın Ru A DAM AUX CAMELIAS, kahramanı NORMA TALMADGE © «EE AKTİSTİK sinemasında kemali muvaffakiyetle göslerilmekte olan filminde yeniden temayüz ediyor. Bu kadın bütün bir milleti yürütmekte idi. Fakat altın ve mücevherata olan meyli kendisini entrikalar muhitine sürüklemiştir. Lüks - Mavtesem dekorlar - muazzom İyi zarafet - dilber kadınlar - Musiki. RX MAJİK * te — Bugün gündüz ve gece ve yarı yalnız matinelerde New-York (Metropolitan öper sn maruf mailleri İBERNİCE CLAİRE ve ALE XANDRE GRAY'n temsili ALEV ŞARKIS tamamen renkli meşhur şahese sin son günleridir. Haşiye: Bu film, bu mevsim) zarfında İstanbul'un biç bir sinemasında gösterikmeyecektir Yarın yalnız saat 230 matine sinde talebelere 20 kurustur) Bugünkü program ISTANBUL — Saat 16 den 19) kadar gramofon, 19,30 Cennet F mun ve saz heyeti, 20,30 opera, Bedayii musikiye heyeti, 22 ci bant, BELGRAT (4298 mj—25 kilovat) Saat: 19 almanca ders, 19,30 k feranı, 20 şarkı 20,30 iki piyano konser, 21,20 koro heyeti, 22,06 kl ser, 22,45 haberler, 23 Cazbant. BUKREŞ (3042 1m.)—-16 kilovat. Sant: 19,40 şarkı, 20 piyano b seri, 20,30 konferans, 20,45 flüt k seri, 21,15 keman, PEŞTE (6605 m.) Saat: 18,45 İtalyanca ders, 19, gramalen, 20 konferans, 20,30 | medi, 22,30 çingene muzikmsr. (MZ m)75 kilovat. 1: 20 gramofon, 21 tiyatro, VA (iali 3158 kileri. “at: 19,45 Radyo jurnal, 20 V na radyosunun nakli, 20,15 Le berg radyosunun nakli, 21 edebi mi sahabe, 21,15 kunser, 2230 rad jarnal, 23 dans havaları. VİYANA (5172 m.)—20 kilovat Sant: 1840 konferans, 19) Fransızca ders, 20,05 romans, 20; konferans, 21,15 klise muzikası, İ 20 dans müzikası. Doktor Hafız Cemal Dahiliye hastalıkları mütehassıs Cumadan maada hergün öj leden sonra saat (2,30 dan S| kadar İstanbulda Divanyoluf da 118 numaralı hususi dairi) sinde dahili hastalıkları mui yene ve teğavi eder.” Telefol İstanbul 22398. Sıra numar sını beklememek isteyenld kabineye müracaatla veya # lefonla randevu almalıdırlar. en titiz perdelerine yü kâh hafifliğin en pes ine inen bir sinir buh: — Annem nikâh yapalım yor!, Dedi. Ve,. ilâve etti:

Bu sayıdan diğer sayfalar: