24 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

24 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e GRİPE arsı “ASPİRİN Taklitlerden sakınınız. komprimeleri kullanınız. Halis limon çiçeğinden müstahzar 90 derece Hanımefendi: Diy yi Kekiye ipek fab- büyüğü değil, te- sise > Hiberile, inye k fabrikalarının en mükemmelle- İğ, rinden biridir. İPEKİŞ'in hedefi, sizin yüksek zevkinizi tatmin ve Avrupa'nın ipekli m: mülâtından müstağni kıl- maktır. 2 ?. diyatının her sahasında olduğu | i sahasında da hiz- eüelimek aksak e be fabrikayı tesis etmiştir. » İPEKİ Ş Mamulâtını | Yakında Göreceksiniz Nafia Dam 150 ton yerli çimento pazarlıkla mibayaa edilecektir. Pazar hk 2-3-932 tarihinde çarşamba günü saat 15 te Ankarada Na- fia vekâleti müsteşarlık makamında yapılacaktır. Pazarlığa iştirak edeceklerin iki yüz seksen beş Hralık te- minatı muvakkate ve ticaret odası vesikalarile gün ve saatte komisyonda bulunmaları lâzımdır. Talipler; şarmameleri İstanbul'da Haydarpaşa İnşaat tesel- üm. ve Muayene memurluğuna ve Ankarada Nafia vekâleti malzeme dairesme müracaatla görebilirler, (598) birlikte aynı Jandarma Satınalma Komisyonundan: 10312 geyim alafranka at ve 798 geyim ester nalı ile 936166 | — adet (takriben 4700 kilo) mıh kapalı zarfla münakasaya çıka- rılmıştır, Münakasası 5 Mart 932 cumaftesi günü sâat onbirde | yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nürmmeleri görmek üzere her gün ve münakasaya iştirâk - için de teminatlarile beraber | muayyen günün mezkür saatine kadar komisyonumuza müra- caatları, (523) i Jandarma Satınalma Komisyonundan: 3800 ilâ 3900 takım kompile kışlık elbise imaliyesi kapalı zarfla münakasaya çıkarılmıştır. Münakasası 5 Mart 932 cu. | martesi günü saat on beşte yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nümuneleri görmek üzere her gün münakasaya iştirâk için de teminat ve tekliflerile muayyen gün ve saatte, komisyona müracaatları. (522) balabasaray Lisesi Müdürlüğünden: Mektebimiz talebesinin o Mart 1932 üçüncü taksit ders üc- retlerinin tahsiline 25 şubattan itibaren o başlanılacak ve bu muamele Mart ilk haftasına kadar devam edecektir, Ücret- lerin tayin edilen'şu müddet zarfında verilmesi lüzumu ilân ohinur. (547) Defterdarlık: muhasebe Müdiriyetinden: Mahallesi Sokağı No. 8. Cinsi Maltepede Köy içi Yalıköy sokağı 344/33 Maa bahçe 8 odalı hane Yeniköy Köybaşı caddesi “1 Dükkân . & 318 Üç odalı hane 118 Dört odalı hane Balâdâ evsafı Şaki senlik 1 K.sani 932 tarihinden itibaren bilmüzayede bir sene müddetle > icara verilecektir. Taliplerin 12 Mart 932 tarihine müsadif cumartesi günü saat on beşte Def lg eylemeleri ilân 0- hamur. «000? HA Bir damlasında limon, portakal ve turunç bahçeleri SAN KOLONYAS i mündemiçtir. Hastalara ve sinirlilere şifa ve e verir. Mi Hasan isminde Dakika vardır sakınınız. m Ecm d İeposu. Türkiye Umumi Acentaları : G.A A; BAKER Ltd tana veri Ken âsü İteeğel BİR ALKOK YAKISI SA öz ayna. Gal rp Man ener Fakat AMELİ dl ye harda talan amala ,ALLCOCK”YAKISI İZALE EDER SANCIYI UM ia on NE RAHATLIK Dr. İHSAN SAMİ ÖKSÜRÜK SURUBU Öksürük ve nefes darlığı için >ek tesirli ilâçtır. - Divanyolu Sultan Mahmut türbesi No. 148. Her ectanede bulunur. SARIYER MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN Rumelikavağı civarmda met rük ve hali bulunan Telli Tab- ya asekri istihkâm mevkiinin iki senelik icar 8 Mart 932 saat 14 te ihale edilmek üzere müzayedeye konulmuştur. Ta- w ür yerimde gideli bir arı çok ve yeni AİN yaksa izale eğimi. 2 ve eklerde . Alpullu şeker şirketi müdiriyetinden: Son günlerde şeker fiatlarinda görülen gayritabi' ! i tereffülerin önüne geçmek üzere şirketimiz; mevcut küp ve dubi rafine şekerlerini öteden beri cari berveçhi ati fiatlarla satmaktadır: Küp io 5 DO 100 ,, 100 ,, Dubl rafine ————— li PERTEVNİYAL VAKFINDAN: Şişlide İzzetpaşa So.Valde apartmanmın' 5 No. dairesi(1) sene müddet ve (47) lira ecri misille, || ” Şişlide İzzetpaşa So.Valde apartmanın! 7 No, dairesi (1) sene müddet ve (47) lira ecri misille. Köprübaşında Vakle hanı tahtında 2 No. maa oda mağaza (2) sene müddet ve (170) lira ecri misiile. Kadırga'da Şehsuvar bey mahallesinde (53 No. arsa, (2) sene müddet ve (10) Hira ecri misille. Balâda muharrer emlâk kiraya verilmek üzere yirmi gün müddetle ve şeraiti mesrude dairesinde müzayedeye konulmuş tur. Talip olanlar yevmi müzayede olan MART'IN 17 ci per- şembe günü saat on altıya akdar İstanbul Evkaf Müdiriyetin- de Pertevniyal vakfı idaresine veya Encümene müracaat etme- leri, (667) KARON e“ POKER -PLAY 'RAZOR BLADE çeşi İstanbul dördümcü icra dairesin- |. den: Temamina fki bin iki yüz on altı ira kıymet takdir edilen Bü- yükadada Yalı mahallesinde Per vane sokağında eaki 70 yeni 6 tm İmarlı açık artırmaya konulmuş 0- hap -3-932 de şartndmesi divenhâ- neye talik edilerek 31-3-932 tarihi- ne müsadif perşembe günü seat 14 den 16 ya kadar İstanbul dör- düncü icra dairesinde açık artırma süretiyle satılacaktır. Artırmaya iştirik etmek için yüzde yedi temi nat akçesi alınır. Müterakim vergi, vakıf itaresi, belediye rüsumu, müş teriye aittir. İcra ve iflâs kammu- mun 119 uncu maddesiride “tevfikan hakları tapu senediyle sabit olma" yan ipotekli alacaklılarla diğer #- Mikadanların © ve irtifak hakkı sa- hiplerinin bu haklarını ve hususiye Ie faiz ve mesarife dair olan iddaa larını ilân tarihinden itibaren yir- mi gün içinde evrakı müsbiteleriyle bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde hakları tapo sicilliyle sabit olma- yanlar satış bedelinin U paylaşma- sından hariç kalırlar. o Alâkadarla- rn bu madde aihkâmina riayet ot | meleri ve daha fazla malümat ime yenletin 031-328 dosya nematasiy- Je sdalremize muradantları Mön “ola nur, A N kiloluk O Çuval i Toptahcı tacirler de şirkete vâki taahhütleri muci- bince bu, şekerlerin yüz kilosuna ancak altmış kuruş masraf ve kâr ilâve edebileceklerdir. İ Muhterem halkımızın fabrikamız'mamalâtı şekerle- re bundan fazla fiat vermemielerini ve fazla fiat talep e- denleri lütfen şirketimize bildirmelerini rica ederiz. ALMAN KİTAPHANESİ Beyoğlu Tünel meydanmda 523 yapılan baröketlere © rağmen daime 19.30 lira “ 9.65 ,, # “PJPP 37.40 ,, w NN -97:30“,, »M 37.70 ,, wG 37.90 Alpullu pullu Şeker Şirketi Tıraş bıçaklarının Yüksek kıymetini düşürmek için mükemmel ve hepsine falktirler, Her yerde araymız. DUHAN günü ahat 11 de Galatada Hezaren caddesinde 18 murbaralı Nazlı ha- nım birinci katında kâin idarei mer keziyesinde akdi içtima edecektir, Heyeti mezkürede hazır bulunmak arzusunda bulunan — Makal on his seye malik binsedaranın yevmi içti- madan evvel hisse senetlerini şir 'ketin veznesine yahut malüm bir banka ilmübaberi teslim ile dühu- liye varakaları almaları ilân olu nur, i Müzakera Ruznamei 1 — Meclisi İdare rapörunun ie- timar, 2 — Murakip raporunun istiman, 3 — Bilânço ve kâr ve zarar he- sabatının tasdiki, ve Meclisi İdare dem itibatile teptili iktiza eden ze Yatın müceddeden veya ipkaen in- tibapları, $ — Kinunu Ticaretin 323 üncü maddesi muzibince Meclisi İdare Azalarmını: gitleetle: miamelitta bu Tunmalarına mezuniyet itası, © —.İ932 serlesi için murakıp ine ag ve simmlnektens tayini, iplerin memuriyetimize mü- racaatları. (668) ———— İLAN Ticaret kanununun 361 inci mağ- desile Şirket mukavelersmezi ab- kâmina tevfikan Örmiom Şark Si- mai Anenim Şirketi hissedarları 1932 senesi Martnın 24 üncü per şembe günü saat 14,30 da Galatada Agopyan Hanımda Şirket merke- İ LE ile zinde inikat edecek heyeti umumi yavrularımızı | xe iştimama davet okumalar a İ © Ruğnamei' Müzakerat: besleyiniz. 1 — Meellel “daöö “rapamı” ile m 4 | murakıp #aporunen kuranti, Gürbüz, kuvvetli 2 — 1931 senesi munmelâtına ai€ olur. besabatın kabulü ve Mecbisi İdare âsasının İrası, — ve seni mezküre tetayici muamelâtma dair. mecli- si idarenin teklifi, 3 — Umuru şirketin idaresine ae mur edilen aza &idatının tayini, 4 — Müddetleri hitam bulan aza nm yerine intihabat icrası, $ — Ticaret kanununun 323 ün- cü maddesine | tevfikan şirketle wuamelei ticariyede bulunmak üz- Te meelisi idare azasna mezuniyet itası, 6 — 1932 wenci hesabiyesi için bir murakıp ântihabı. ile aldetinn tespiti ve murakıbın mazereti halin de ifayi vazife © etmek üzre diğer bir satım intihabı, Lözkal 50 hisseye malik olupta mezkür içimada hazır bulunmak isteyen zevat Ticaret | kananunun 371 inci maddesine tevfikan içti- ma tarihinden bir hafta evel hisec senetlerin şirket merkezine tevdi etmelidirler. Bankalara tevdi edilecek bise senedatı makpuzları şirket merke- sine tevdiat mahiyetinde olarak ka bul olunacaktır. Çabuk yürür. Neş'eli büyür. Deposu: Bahçekapı Salih Necati DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI “ Humbara tapasma mahsus em- niyet tertibatı” hakkında olup 18 şubat 1980 tarih ve 3002 Vilâyet ev vak numarası Sile mukayyet ihtira berat talebi müracaatı üzerindeki hukuk bu lere abere ferağ veyahut içara verileceğinden talep arzusun- da bulunanların İstanbulda Bahçe- kapısında, Taş Hanında 43-48 nu matalarda kâin ihtira ve alâmeti fa rika vekili H. W. STOCK Efendi- ye müracaatları ilân olunur. Askeri fabrika- lar ilânları 80'Ton tütyaya teklif. edilen Meclisi İdare fiat pahalı” “olduğundan 27-2- | 932 de pazarlıkla almacaktır. İstanbul Kadastro o Hâkimliğin- e ya) den; Hanri Söryano efendi tarafın- dan verilen dava istidemi üzerine Beyoğlunda Büyük hendekte Brot hanımda Rufaji Muşabek © elendi veledi Nesimin mahalli mezkürda bulunamamasına mebni ilânen vaki olan tebligat üzerine yevmi müha- keme okun 202932 cumartesi gü- nü muayyen saatta mahitemede is batı vücet etmemiş ve vekil dahi göndermemiş olduğundan müddel mümaileyh Hanri Süryano efendi vekili Refik Habip bey tarafından Yalı olan taldp üzerine Rüfail Mu- şabak efendi tarafından muameleli gyap kararı ittibaz ve muhakeme ye devam olunarak ceryan eden mu hakemede müddei vekili dava isti dası maalini tekrar ile müddenbih mahallin © Defterhancce Damınıza mukayyet ise de namınız namı müs taar akluğunu ve ötedenberi haham. hanenin tasarrufunda olup vergisi- nin hahamhane tarafımdan verildi- ğini dermeyan ile bazı evrakı müs bite ibrdz eylemiş ve muhakeme 2-4-932 cumartesi günü saat İf re talik edilmiş olduğundan yevm ve saatı mezkünda mahkemede isbat vücut etmeniz veya vekil gönder. meniz ve kararı mezköra 5 gün zârlmda cevap vermeniz ve gıyap dan itibaren bir ay zarfında çala | maserifini dahi tediye etmeniz lâ- caklarını ve borçlarını mahkemede | zım gelip aksi takdirde £ vakaları defteri mahsusuna kayıt ve beyan | ikrar etmiş olunacağı gibi muhake- etmeleri aksi halde bu gibiler hak | menin de gıyabınızda icra edilece- 3 üncü Kolordu ilânları K. O, ve 1, inci fırka hayva- neti için kırdırılacak arpa ale- ni münakasaya konmuştur, İ- halesi 29-2-932 pazartesi günü saât 16 da <komisyonumuzda yapılacaktır. “Taliplerin şart- ve münakasaya iştirâk edecek- lerin de vakti muayyeninde komisyonumuza müracaatları, (0) (488) İnebolu Salih Hukuk OH kimliğinden : o İnebölu'dün” Yu- karı « hatıbbağı mahallesinde kâin hanesinde vefat eden Demirci Ha- <i Ömer ustanın metruklitinn Ka- nunu medenin 559 uncu maddesine tetvfikan Defter tutma weoli ile tespit we tahriri verese vekiki tar- fından talep edilmiş olmasına bi- neen milteveffayı mumaileyhin mi- Tasındım malümatı olanların mah- kemeyi haberdar etmeleri ve alacak irları ile borçlularının terihi ilân asaj ve tuvalet âleminde menendi ve naziri yoktur. | bir harikai san'attır Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu VASFİ RAŞİT Bu kıymettar eserin il ci cildi çikmiştir. Bu cilt birinci cilt gibi yirmi ford dan mürekkeptir ve fiat ha ucuzdur. Eser ince kâ) İda basıldığından hacmi küçülmüştür. Riati (200) kuruştur. İstanbul Etibba Muh mallmir Cemiy. Önilmüzdeki Cuma * günü on buçukta aylık içtima akd ceğinden azayı iriramın Cağ daki Halk Evine teşrifleri dür, İkinci taret o mahkemesin Mlâsna karar verilen, Osman sade Abdülkadir beye ait oi tulığa karar verilen Kasımpaşa Makasızda atik 61, ceddit 117 tes 350 Bra kiymetinde mükad turşucu halen boş | dükkârin bir himsesi 50 liraya, ve yine sımpaşada yağhane — sokağındı tık 1 cedit © ve takriben 771 ve her aşın 30 kuruş © kiymeti bir kıt'a arsanın keza üçte bir sesi 40 liraya yine Kasırapaşa atlama taşı caddesinde atık 36 arşmı 30 kuruş kıymetinde ben 600 arşın arsanm üçte biri liraya ve keza Kasımpaşa taşı caddesinde atık 39 cedit 557 Hi ve arşını 30 kuruş kıyı takriben 600 arşm © ârsanın Dissesi 40 Hruya, ve dört kuyuda mukaddema © dü halen 31 No. lu ve temam 40 kiymetinde arsanın üçte bir ki Si $ Niraya talibi vhtesinde besi miş ancak verilen bedel haddi 1 kine görülmemiş olduğundan ci artırmaya vazedilmiştir. Art 23 Mert çarşamba günü “saat Il mahkemenin iflâs odasinda kında kantnu mezkürun 560 ve 569 | gi ve bilâham bu bepeki itiraza uncu maddeler ” hülknünün cereyan | tisn mesmu olamayacağı ilânen edeceği ilân olunur. -İ eeliği alünun. ©» direği imi Macaktır, Talip olanlar U şeraiti ber hüsüs hakkında tafsilât üzere Tasfiye memurları Ce Fahri, ve Kaludi Beylere B zaları her gün öğleden sonra racaat etmeleri ve artırmada tabi edilen kıymeti yüzde 10 nispeti pozito edileceği ilân ölünür. İstanbul üçüncü icrasından: borcun temini için mahcuz ve ya çevrilmesi mukarser Remi markalı bir adet yazı makinesi simde Senihi Beyin © garaj 27-2.952 tarihinde saat 9,30 da rinci açık arttırma suretile aa caktır. Taliplerin inaballinde muruna müracastleri ilâri olun Sultan Ahmet dördüncü sulh. kuk mahkemesinden: İstanbul sumat müdüriyeti tarafından latada birinci ithalât gümrüğü yene memuru Aksarayda Yusufi şada Kazğani Sadi mahalesi Çeşme sokağında (12) num banede mükim Aki Nusret Bej! leyhine ikame (eylediği. (15) (S6) kuruşun tarife farkından © san olduğundan dolayı alacak vası ikame eylemiş davetiye ilâ tebliğ olduğu halde yine mahiret de isbâti vücüt etmemiş — oldu; dan bir ây Zarfında muameleli yap akrarıtın tebliğine karar miş olduğundan ber mücibi mahkeme günü (olan 26 mart tarihine müsadif - cümartesi saat 13 buçukta bizzat ve yahoe vekili imusaddak © göndermesi taktirde müddel tarafmdan d yan olunan vakaları kabul etmiş olunacağını nâtık gıyap kararı liğ makamına kaim olmak üzeri lân olunur. f MİLLİYET MA TBAA

Bu sayıdan diğer sayfalar: