23 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

23 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Memlekette Muhabbet Muskası Üfürükçü herkesi biri- birine âşık ediyormuş! ADANA 21 Dün öğle üzeri almam kurbu ma. hallesinde oturan (O Karagö- zün oğlu Ahmet ve eski Ha- mam mahallesinde oturan Van | lr Mehmet isminde iki üfürükçü | evlerinde bir kadına aşk muska ları yazıp verirlerken polis me- murları tarafından cürmü meş- hut halinde yakalanmışlardır. Alâkadarlardan aldığımız ma epey zamandanberi e lük yaparak bazı safdil kadmla ra aşk muskaları yazdıkları ha ber almıyor ve fakat bunlar bir dürlü cürmü meşhut halinde ya | kalanamıyorlar, Zabıtanın aldı | jr tertibat sayesinde birer kadı nım bunların evlerine girdikleri görülmüş ve ansızm evlere giri | | Alpullu ve 19 Büyük tüccar (Başı 1 inci sahifede) vaziyeti ile tarif etmekte, şeker tacirlerini de hariç piyasalarda | şeker fiatlerinde tereffü yokken fiatleri yükseltmekle ve hükü- metin tetbirlerini istismar eyle mekle tavsif etmektedir. Tica- ret müdürlüğüne nazaran ve ve rilen malümata göre şeker fiat- lerinin yükselmesine ve şeker meselesinin ortaya çıkmasna sebep şu müessesat ve zevattır: | İstanbul ve Trakya (Alpul. İu) şeker fabrikaları Türk ano. | nim şirketi, Mütevelli, Teovi-! dis, Nimet, Tevfik, Batman oğ | lu, İsmail Hakkı, Semiridis, İz. mirliyan, -Mansinarides, Stro. | kilyos, Teokidis, Vehap B.; İr- fan Bey ve şürekâsı, Mehmet Rüştü müessesesi, Hayik ve Fa ik tcarethanesi, Vasilyadis, Debreli Hayreddin Bey. Müdiriyetin tahkikatına gö- lerek taharriyata başlanmıştır. Hamam kurbu mahallesinde oturan Karagözün oğlu Ahme- | din evinde kadının üzerinde üç aşk muskası ve oda dahilinde! on adet yılan bel kemiği, birçok | yerleri delinmiş yürek şeklinde mavi bir taş ve bir tesbih ve| Eski hamam mahallesinde otu | yan Vanlı mulla Mehmedin ©-| vindeki kadınım üzerinde üç a- det muhabbet muskası ve © dahilinde üfürükçülüğe ait ara- | biyülibare on adet kitap, üç! yazılmış muska, bir eski divit, | bir tesbih ve otuz iki adette ya- | zılmış muskalık kâğıt bulun. muştur. Üfürükçüler eşyayı cü ye ile birlikte polis müdiriyetine | v getirilerek ifadeleri alımmağa başl olup bugün müddei - umumiliğe teslim edilecektir. Bir şerir yakalandı AKSEKİ, 19 — Akseki ka zasının Sindirfe köyü muhtarı ile kardeşi, bundan bir müd. det evvel meşhur şaki Karagöz İbrahimin avenesinden Löz Ali çavuş oğlu Mehmet tarafından feci şekilde öldürülmüş, şerir herif bu kanlı cinayetten s0n- ra bir fırsatmı (o bularak izini kaybetmiye muvaffak olmuş. tur. Facia o zaman adliyeye intikal etmiş ve şerir berif gı. yaben idam cezasma mahküm ini yakalamış İsr ve adliyeye teslim etmisler dir. Şark vilâyetlerinde kar BİTLİS, 21 (Hususi) — Son kar fırtması (o dindiği için yollar tekrar açıldı. Diyarıbekir postası hayvan larla ve Muş tarikile geldi, ke- zalik yolcular da hayvanlarla gelip gitmiye başlamışlardır. Muş yolunda da bir kişinin do narak öldüğü haber veriliyor. Ercişe giderken kaybolanlar bu kunmuştur. yarlanması yüzünden beş kişi ve yirmi hayvan ezilerek ölmüş tür, Bu civarda da çığ tehlikesi vardır. İki günden beri hava karsız ve fırtınasızdır. Hava facıaları MARSİLYA, 22 A.A.) — İngiltere - Hindistan azimet ve avdet seyahatini yapmağa teşeb Süs ve 75 beygirlik bir motörü wuhtevi tayyareyi idare ile İr. landa'lı tayyareci Scally akşam Berre'de yere düşmüştür. Mumaileyh pldığı yaralar aeticesinde g: in vefat et- miştir . Doktor Rusçuklu Hakkı Beyoğlu, İstiklâl caddesi 3üyük Parmak kapu, Afrika ıanma bitişik Apartıman Yo 21.— Tel: Beyoğlu 2797. Şaat: 14-18, | , | komisyon azaları vicdanların. re bu tacirler şubat zarfında 4950 çuval ve 2700 sandık ha- riçten şeker getirmişlerdir. Ti caret müdiriyeti tesbit ettiği bu eğami listesini derhal dün vilâyette toplanan komisyona göndermiştir. Diğer taraftan dün saat 16,5 ta mektupçu Os- man Beyin riyasetinde olarak belediye meclisinden Galip Bah tiyar ve Ticaret odası meclisin den Hüseyin Sabri Beylerden mürekkep hususi komisyon va- 4 muavini Fazlı Bey tarafından kanun srucibince tahlif edilmiş ler ve işe başlamışlardır. Şeker | fiatlerinin yükseltilip, yükselti! mediğini tetkik edecek olan bu yrılmayarak işi tetkik ve vereceklerine söz vermiş. lerdir. Komisyonun içtima! at 18,5 a kadar devam etmiştir. Yarın sabah 9,5 ta gene toplana caktır, Komisyona biri ticaret müdiriyetinden sorulan suallere cevaben, diğeri de Ticaret mü. diriyetinden o müddetumumilik makaşama verilen iki rapor gel. miştir. Dünkü içtima ihzari ma hiyette olmuştur. Komisyon perşembe gününe kadar raporu mu vermiş olacaktır, Kahve ihtikârı da tedkik ediliyor Ticaret müdürlüğü, şeker tacir. leri hakkındaki kanaatbahç şikây. leri tesbit ve Müddei umumiliğe mü- racaak ettiği gibi kahve fiatlerini da tetkik ve tahkik ettirmelcedir. Ti- earet müdürü Muhsin B. demişir kiş “.— Kahvede ihtikâr olup olmadı. ğının şeker kadar asarı âşikâr olma- dığı için henüz tahkikata devam edi- yoruz. Kahve işinde de ihtilcür oldu- bu hususta mahkemeye delâil hazır. liyoruz.” İzmir'de tebeddül yok IZMIR, 22 (Hususi) — Şe- ker fiatlerinde bir tebeddül yok tur. Kahve yirmi kuruş forlamış tır. Balkanlarda Soğuklar Bulgaristanda hararet nakıs 29 SOFYA, 22 (A.A.) — Bulg: istan'da şiddetli bir soğuk hü küm sürmektedir. Dün, bazı mıntakalarda termometre, na- 29 dereceyi göstermiştir. Memleketin her tarafına meb- zul sürette kar yağmıştır. Bazı mahallerde kar tabakasını ti fa: 1 metre 60 santimetreyi bul. muştur, Saksonya kral öldü BRESLAU,22 (A.A.) — Saksonya kralı Frederic Avgus te'ün istirahati ruhu için dün Silezya'daki Sibyilenort şato. sunda bir âyini ruhani icra dil. miştir. Kralın naşmı bâmil bulu. nan tabut, bu sabah saat 10 da Drde demiryolu mevkiine muva salat etmiştir. e Bir tayyare düştü! ROMA, 22 (A.A.) — Tay. yare limamna mensup bir tay- Yare Caetö - körfezine düşmüş Japonların ilk taarruzu ağır zayiat ile (Başı 4 inci sahifede) lıkları için külliyetli miktarda para tahsis edilmiştir. Çünkü — hükümet somuna kadar mücadelede devam İ- gin sarfettiği gayretlere memleketin mukabele tarzından cesaret alınakta- dır, Hükümet Çin milletinin istikba- binin bu ihtilâf neticesine bağlı ol- duğana kuvvetle kani bulunmakta. dır. Joponların ileri hareketi durduruldu ŞANGHAY, 22 A.A, — Japon'-| lar Kiang-Ouan köyünü şiddetli s- rette bombardırman ettikten | sonra karanlık basınca geri çekilmişlerdir. Bu köy iki gün devam eden hunriza- ne mubarebelerden sonra bülü Çi Hilerin elinde bulunmaktadır. Çin'li ler yalnız tüfek, mitralyöz ve siper havan topları ile mücehhez bulun- maktadır. Çinlilerin — gösterdikleri mukavemet Japonlar: « bile hayrete düşürmektedir. Çin'liler saat on do- kuzda Chapei'e tekrar hücum başlar sışlardır. Buraya düşen top mermi leri Japonların konakladıkları yerler | de büyük hasarat yapmıştır. Hong Köcu'nun cenubuna da bir gök merini düşmüştür. Beynelmilel muntaka bududunda şiddetli bir mitralyüz ateşi başlamış- tir. Japonların ileri hareketinin bütün | noktalarda durdurulduğu kuvvetle zannedilmektedir. Çin mevzileri sarsıldı mı? ŞANGHAY, 22 ALA. — Rengo Ajanımdan: Dün Japonlar, . rin ileri mevzilerini sarmmağa muvaf am bulunmak- ü ricat et. mektedir. Japonlar, mesküm majal. ler ile urnumi abideleri | siyanet et mek maksadile ihtiyatlı davranmak» tadırlar. Bir hava muharebesi ŞANGHAY, 22 A.A. — Sou Tchcou'da cereyan eden bir o hava muharebesi esnasında Çin tayyarele- rinden biri düşman £ ateşiyle yere düşmüştür. Büyük çaptaki Çin topları CHANGHAİ, 22 A,A. — Çinli. lerin büyük çaptaki topları bu akşam saat 21,30 da Hong - Keou'daki Ja- pon umumi karargâhı ile Japon kon- soloshanetini bombardımana başla mağlarder. Japonların hedefleri 'TOKİO, 22 A.A. — Resmi mena biden bildirildiğine göre Japonların Changhai'daki hareketlerinin hedefi 19 uncu ve 20 inci Çin ordularını beynelmilel muntakanın 20 kilomet- ve gerisine atmaktır. Bu maksadın 8 veya 10 sün zer. fenda istihsal edilebileceği zannedi- Hiyor. Bundan sonra Japonlar, müda- faa vaziyeti alacaklar ve bitaraf mın takanın tecssüsünden ve — gerginlik iii olduktan sonra geri gekikssekler lir, Kianggugon etrafındaki muharebeler NEVYORK, ALA. — Chânghait- dan Associated Presse bildirildiği göre Japonlar bu garp şimali- sindeki Çin mevzilerinde bir rahne vücude getirmiş dan Kian gouan köyünün sukutu muhakkak. tr. iz geniş bir ihate e baar ler. Japonların zayiatı Japonların dünkü martesi günkünden daha ağırdır. Japon tankları çamura mu yazmaktadır. Birçok Japon hücum tankları ça- murn saplanmıştır. Tehan-Kai-Chek,Voosung mıntskasında LONDI > gazetesinin na göre © maraşal Cbek'in dün Voosung yakininde Li- uho'a vâsıl olmuştur. Kendisinin o- rada bulunması bükümet kuvvetleri nin mücadeleye gireceğine (o delâlet eyi mahiyette telâkki olunmakta- Japonlar tekviye kıtaatı istiyor LONDRA, 22 A,A. — Daily Express'in Changhai'dan istihbarı- tir. ğüsgöğüse vukua gelen mnuharebelere rağmen Japonlar ileri bareketlerinde terakki edememişler. dir. San'i bulutlar 'TOKİO, 22 A. A. — Rengo A. jansından: Harbiye nezareti namma söz söylemeğe salâhiyettar olan bir zat, matbuat mümessillerine tavzih maksadile beyanatta bulunarak, Ja. İve iki yolcusu da telef olmuştur. | duklarının tardedildi bu beflutların insanlar ve hayvanlar için zararlı olmadığını söylemiştir. Dam, dam kurşunları CHANGHAJ, 22 A.A. Rengo A- jansı bildiriyor: Çinliler, Japonların dumdum kurşunu kullanmakta ol- duklarına dair bir takım şayialar çı karmışlardır. Fakat bu şayin Japon askeri erkânı tarafından resmen ve katiyyen tekzip edilmekti Chanğhai şehri muharebe LONDRA, 22 A.A. — Changhai dan Kenter ajansına bildiriliyor: Tachang mıntakasından hareket et- mekte olan Japon | kuvvetleri kesif bir çapraz aleşile hinaye olunarak yavaş, yavaş Kiangonu sahillerine doğru ilerlemektedirler, Japonlar im içinde | yaz inmtakasına yaklaşiyorlar. Bu ketle âyni zamanda olarak Cha- pei'de faaliyet başlamıştır. Bu faali- yet bühassa beynelmilel imtiyaz mın takasınn şimal demiryolu © mevki yakininde daha fazla müşahede olun maktadır. Burada tabiye edilmiş olan Çin topçuları, Sze-Tehouan yolu üzerin. deki Japon mevzilerini şiddetle topa tutmuşlar ve bu sabah mahali mez- kürdaki ecnebilere git 15 evin yan- masına sebep olmuşlardır. Çin nişan cıları mıntakanın tabii maninlarm. dan istifade etmekte ve basımları müşlxlâta düşürmektedirler. Mermiler, Japon beynelmilel ının takasından elik çalarak geçmekte- dir. Japon topçuları ve mitralyözleri de ayni şiddetle cevap vermektedir. Yüzlerce Çinli yaralının hümil olun kamyonlar sabahtan beri Chan ghai sekaklarmdan geçmekte ve esa sen dolu olan hastehanelere yaralı götürmektedir. Nankin hükümetinin bir tamimi NANKİIN, 22 A.A. — Nankin hüleümeti icrai Yann meclisi reisi Tchang - Tehing Ouci, muhtelif vi- lâyet bülrümetlerine göndermiş oldu ğu bir tamim telgrafında Japonlarin son günler zarfında vermiş oldukları ültimatomun gayrikabili kabul olma- sı basebile Çinlileri kendilerine mü- daizaya mecbur btrakmış bulundu. ğunu beyan etmetkedir. Mumaileyh işbu tamiminde, Ja- pon makamatı resmiyesinin muhase- matın derhal tatilini emretmek sure tile sulhe ait hösnü niyetlerini göğ- termek istemiş #isalardı, Nankin bü halli içim makul herhangi bir teklifi kabul etmeğe hazır bulunmakta oldu ğunu da ilâve eylemektedir. Japonyada intihabat 'TOK1O, 22 A.A. — Tam netice- lerin bu geceden evvel malüm olma- sı mü olmamakla beraber urmu- mi intihabatin hükümetin ei muzafferiyet temin etmiş olduğu daha şimdiden muhakkak addedile- bilir, Hükümet fırkasının o 300 reylik bir mutlak Ooekseriyet kazanması mürekündür. Mebusan (meclisinde 466 azalık vardır. 10 da elde edilen ne- 86 azalık s5 Çinliler Amerikan asker- lerine ateş açtılar “ CHANGHAİ, 22 A-A. — Çin as- kerleri Sou-Tcheou körfezi ivarın- malştir. Nankin Mançari'nin terkini tas lik eylemiyecek 'NANKİN, 22 A.A. — Çin hükü. beLi ia tinün ne 3 şark vilâyetinin terkini, ve ne de keridi rizasile yapılmıyan işbu 3 vilâyet teşkilât. idariyesini tasdik eylemiyeceğini beyan etmiş. tir, Japonya, Çini müteşekkil Bir devlet kabul etmeyor LONDRA, 22 A.A, — Tokin'dan Reuter Ajansma bildiriliyor: Japon- yanın Cemiyeti Akvama vereceği ce- vap öğleden sonra tevdi edilecekti Japonya'nın bu cevapta, Çin' halen anarşi, daimi karışıklıklar ve dahili harp içinde bulunması hasebi- le bu avamilin Çin'in müteşekkil ve mütaazzil bir devlet telâkki edilme sini men'edeceğini ve şu itibarla mi- sak ahkâmmn Çin'e tatbik edilme- sinin imkâm olmadığı mütaleasının izhar eyliyeceği zannolunuyor. Çinliler, Japon ultimato- munn saçma balugorlar irinci Sahifeden Geçen Yazılar Umumi meclis dün ete azami narh koydu.. (Başı 1 inci sahifede) di. Tahsisat devren bu seneye mak- oldu. i Belediye gençliğin spor faaliyeti- ni teshil ve teşmik etmek mecburiye tindedir. Fenni bir stadyora ihtiyaç vardır. Fakat tam manasile bir stad 40 bin lira işi değildir. Yüz binlerce lira, hattâ yarım milyon liraya ihti- yaç vardır. Belediyenin varidatı ise günden güne azalıyor. İktisadi bub- ran da malümu âlinizdir. Önümüz- deki senelerde stadyom için fazla pa- ra koyup koyamıyacağımız katiyetle ifade edilemez. Belki de hiç vereme- yiz. Fakat stadyom inşasının da te- hiri, terki doğra değildir. Taksimde bir saha var. Beyoğlu cibetinin ib- tiyacmı aşağı yukarı tatmin ediyor. Kadıköyünde de Fenerbahçe klü şahsi teşebbüsü ve resmi küçük yar- dımlarla yeni bir saha yaptı. Burası da o tarafın ihtiyacını temin ediyor. Fakat bu iki saha | İstanbul tarafı gençliğinin #por ihtiyacını tatmin e- demez, İstanbul tarafında 30 u müte caviz spor klübü vardır. o Bunlerm ekserisi federe değildir. Çünkü lik maçları için saha bula- muyorlar, En çok muztar vaziyette olan İstanbul tarafı | gençliğine bir saha temin etmek lâzımdır. |, | Büyük şehir stadyomu şehir plâ- mı tekarrür ettikten sonra | yapıla O zaman fenni, sıhhi bir | stad içi büyük masraflar göze alınır. Şimdi- lik ona İntizaren ihtiyacı kapayacak bir stat yapmak lâzımdır. Bunun i- çin de Yenibahçeyi o düşünüyoruz. Burada toprak hem ucuz, hem mü- anittir. Muvafık görülür ve kabul ©- dilirse, hattâ yarından itibaren istim lildita başlayabiliriz. Muhiddin Beyin ba izahat ni söz istiyen olup olmadığım sordu: Yalnız Nakiye Hanım ayağa kalka ral dedi ki: — Böyle az para ile mümkün olu yorsa bu 40 bin lira ile tıpkı Femer- liler gibi bir iki saha yapalım. Ve| bah: hattâ Kadıköy sahası için birkenç bin ira vererek orasını daha © geniş ve müsait bir şekle koyalım. Muhiddin B. Nakiye o Hanım bu teklifine şöyle cevap verdi: y hayll... Çok muvafık olur. bir iki bin lira vererek o saha m oluruz. İstanbul ciheti en büyük ih- tiyaç içindedir. Bu paramızla bu ik cı defedebilecek bir saha yapaca- ğiz. Diyarıbekir ve Van (Başı 1 inei sahifede) derek spor ve yolcu tayyareleri inşası ile meşgul olmuştur. Bu fabrika bilâbara Curtiss Wright grupu tarafından satın alındı. ğından kendisi de bu grupun rü esası meyanma geçmiştir. M. Robertson Türkiyede tesis edi- lecek hava hatlarının güzergâ- hmı tayin için muhtelif istika- metlerde uçuşlar yapacak ve hangi istikametlerin en emin ve iktisadi olduğu hakkında hü kümete bir rapor verecektir. Bundan sonra Türkiyede hava hatlarının tesisine girişilecek ve küçük kabotaj esası üzerine, tamamen milli bir teşekkül vü- cude getirilecektir. Bu teşekkül için de Curtiss Wright grupu- Bun fenni ihtisas ve tecrübesin- den istifade edilecektir. Mem- leketimize gelen diğer mütehas sıs M. Hulse, hava limanlarile tayyare meydanlarının ve bun- İsra ait techizatm en maruf mü tehassıslarındandır. Gene bu iş le uğraşmak üzere evvelki gün kü trenle M. Coon isminde ü- ri | çüncü bir mütehassıs daha gel. miştir. M. Coonda tayyare meydanlarımız hakkında esaslı | di. tetkikat icra ederek raporunu verecektir, İki istikamette baş- layacak olan tayyare hatları az zaman zarfında inkişaf ettirile- sek tam bir şebeke meydana ge tirilecek ve bu sayede İstanbul. dan Diyarıbekire bir günde git. mek ve mektup, gazete gönder mek kabil olacaktır. Avrupadan Şarki Asya'ya ve Şimali Afrika ya giden tayyare hatları hep de nizden geçtiği ve tam bir emni- yet temin edi ği için Türk hava hatları pek tabii olarak beynelmilel hava şebekelerinin muvasale noktası halini alacak. tir. —— ———— ye nazırı, Japon resmi makamatına göndermiş olduğu notanın suretini neşretmektedir. Bu notada, Japon jsnerali Uyeda' ım ve M. bluraPin notalarının ahze- dildiği bildirilmekte ve ültimatorala talep edilen şeraiti saçma ve abes o- larak tavsif eylemektedir. Çin'in ce- vabi notası, Çin kıtaatının kendileri» ni müdafaa edeceklerini ve bütün mes'uliyetin Japonlara ait olduğunu Abdulkadir Ziya B. hiddetlice ye rinden kalktı: — Ben, dedi, spor teşkilâtı içinde şalışan bir arkadaşınızım. Gençleri- mizin ne müşkül ve feci vaziyette şalıştıklarını biliyorum, Kırk bin li- rayı oraya buraya © sarfetmeyelini Fenni saha istiyorsak böyle olmaz. fenni saha istemiyorsak kırk bin li- ra ile istediğimiz kadar saha yapa- biliriz. Şehir stadyormu meselesi için ne dense başka kimse söz istemedi, iti. raz edilmedi .Reis bu husustaki mu zakeratın kâfi olduğunu (söyledi. Yenibahçede bir stat yapılması ve eğer bir faide melhuz ise Kadköye de yardım edilmesi reye kondu. Eller kalktı. Kabul edildi. Muhit- tin B. karardan çok memnun görü- sü Bundan sonra et meselesinin mü- zakeresine geçildi. Et komisyonu ve daimi encümen bu husustaki mazba- talarını ikmal etmişlerdi. Evvelâ dal mü encümen sonra da et komisyonu mazbataları okundu. Mazbatalar hakkında ike söz m lan Mehmet Ali B. oldu. o Mehmet İ Ali B. her iki mazbulayı da madde madde, uzun uzadıya tenkit etti. Her madde için: — Anlayamadım, diyerek mazba- taların vuzuhsuzluğuna işaret etti. Dedi kiz — Lüks et diye bir tabir var, bu- mu anlayamadım. Düşündüm, taşın- 'dum, Ekmeğin lüksü francala oldu- unu anladını. Lüks ete azami fiat konmaktan istinkâf edilmiş, halbuki Francalaya hattâ | daha lüksü olan simite bile narh koyuyoruz. Tetki- kat her tarafta Yemem yon et satışındaki :.ktan, a- benksizlikten, anarşiden, hiyleden ediyor, Fakat ne dense ihtikâr ini bir türlü (kullanmıyor. Hakiki mezbaha resmi ne kadardır, belli değil. Alman resim (fazladır. Narh meselesi esasen cezri bir ted- keli bir değildir. Fevkalide zamanlarda | konur. Neticede yalnız karamana #- zami fiat konması tavsiye ediliyor. Anlayamadım, Daimi encümen maz- batasından ise hiç bir şey anlama- | dım, Encümen bir taşla iki kuş vu- etti, Komisyonun mesaisini rakam- Isra istinat ederek, vakıfane bir su- rette anlattı, Ali Rıza B, tetkikat ee- sarfiyatını tesbit Son üç senenin vasatisi Doktor Hafız Cemal Dahiliye hastalıkları mütehassısı Cumadan maada hergün öğ- leden sonra saat (2,30 dan Se) kadar İstanbulda Divanyolun- da 118 numaralı hususi daire. sinde dahili hastalıkları mua- yene ve tedavi eder, Telefon: İstanbul 22398. Sira numara- sını beklememek isteyenler, kabineye müracaatla veya te- lefonla randevu almalıdırlar. m————— yit ve tekit ediyor. İbükür var, di- yor. Makam, işler anlaşıldığı için ar tık ne sa yapsın. Ne tedbir, ne çare bulacaksa bulsun, işi ona be ri Salim Pş. da ayağa kalktı seleyi top yı delim, Anlaşılıyor ki işte hiyle ve ihtikâr vardır. Yalnız makam lütfen bize bu iş için ne çare ve tedbir dü- şündüklerini izah etsinler, a azami finta doğru i Elele olduğı ili t üzerimi ör aleddevam tetkikat ve kontrolümüzü devam ettireceğiz. Murakabe edece giz. Kabili bal tedbir ittihaz edece- ğiz. Siz ne direktif verirseniz onu yapacağız. Mahittin Beyin izahatı üzerine Cevdet Kerim B, asabiyetle | ayağa a — Beyfedi meseleyi gene bi- zim direktifimize bırakıyorlar, dedi: Esnaf, mezbaha resmi in. diği takdirde eti gene pahalıya satarlarsa ne yapacaklar. Acaba | Beyfendi ilk tedbir olarak şunu yapacağım, diyebilirler mi?, Mubiddi in bu et mesele i tereddüt içinde olduğu gö lüyordu, Cevdet Kerim Beye İ cevap vererek dedi kiz — Lüzum bası) olursa azami fiyat koyacağız. Bir tedbir alı. | Bırken mutlaka bir faide hâsıl ol malıdır. Et fiyatlarının şimdi olduğu, yollar kapalı olduğu la: | balda geçiki sanal bad'arısın ması müdaheleye İüzum oldu- ğunda şüphe uyandırmaktadır. Her sene bu vakit et 120 ye çı- kardı, Daha açıkçası bu iş için esaslı bir cesaretim yek.. Bu iş kolay değildir. Adeta korku. yorum. Et işini biz henüz ilk de fa tetkike başladık. İşin üzerin- deyiz, Ekmek meselesi seneler. Belediye | den beri çalışılan, tetkik ve tes» şa da idi. Hayvan, hayvan borsasma girdikten kasap dükkândan çıkım. caya kadar reis başma 300 kuruş re- sim düşüyor. Halbuki ban hayvan 15 okka bazı hayvan 30 okkadır. Hayvan borunsı da fena tesir yapı- yor, Çünkü tüccarm menfaatı büyük hayvan almaktadır. Bu da küçük hayvanm satılmamasını intaç ediyor. Bu ise hayvancılığı / baltalamaktır. Gene ayni sebepten inek değil, öküz satılıyor, ve kesiliyor. Bu da çilçili- ğe zarardır. Mezbaha resmi reis başından a- lundıkça, cüsseli hayvana rağbet ar- tıyor. ve mezbaha resmi azaliyor. O- Bun için bir an evvel kile üzerinden resim almak lâzımdır. yararı Falda lil” e . Fia vardır. Buna ihtikâr denebilir. İht. kâr kelimesinin ne demek olduğunu Hamdi Beyden rica ettik. (Sigortacı Hamdi B.) bize: — Tedabiri mahsusa ile es'arı yük seltmektir, dediler. Eğer yanlış söy- Lütfen buyursunlar, Hamdi B. doğru olduğumu söyle Ali Rıza Beyin izahatı “çok mu- at are kiben Adalı Avni B. söz alarak de- di ki değildir. İâ et bir memba varidat mi? Onu anlamak lâzımdır. Ete resim zamme derek başka işler mi yapacağız?... Rees başına resim almak fena netice verdiği muhakkaktır. Muhittin OB. kilo üzerinden pim alınması esasen kararlaştığı içim bu hususta yapıl makta olan tesisat hakkında izahat verdi ve dedi ki: — Soğuk havadan mezbahaya gi- den hattı havai yapıldı. Üzerinde bir iki yerde otomatik tartı aletleri İnşa edilecek. Hayvanlar geçerken tartı. lacaktır, Fakat bu tesisatın ne kadar zamanda ikmal edilebileceğini bilmi. yorum. Belki üç, dört & Siklet üzerinden resim almak me selesinde israr eden daimi encüme- nin et işi hakkındaki mazbatasının bütçe ve mülkiye encümenlerine ha- valesi kabul edildi. Tekrar gene et komisyonu maz- hatası müzakeresi başladı. o Cevdet Kerim B. söz alarak dedi kit Bütün sonra et ko bit edilmiş bir meseledir. Cezri bir surette nasıl bir tedbir alına cağmı kestiremem, Çünkü bir tedbir fena netice de verebilir. Müzakere (o hararetlenmişti. Muhittin Beyin bu sözleri üze- rine et komisyonu azasından Ali Rıza Bey ayağa kalkarak dedi ki: — Üç ay evvel hararetli bir surette et meselesini müzakere etmiştik. Bü iş için yegâne hal çaresi derhal azami fiyat tatbi- kıdır. Hâlâ, bugün de büyük fi. yat farkları, hâlâ hiyle vardır. Bunları gene kontrol edemiyo- ruz. Bu sırada Muhittin Bey salon dan çıktı. Cevdet Kerim Bey söz aldı, hararetle söyledi: .— Bu sözlerimi Muhittin Be yin huzurunda söylemek ister. dim. Çok müteessifim ki kendi. muşmağa başlayalı üç ay geçti. Hâlâ bir tedbir alınmadı. Bun- dan sonra işi ihmal etmemek İk zımdır. Komisyon arkadaşları. mızın bize verdiği rapor ibtikâ. rın hâlâ devam ettiğini gösteri kelimesini bir türlü kullanamı. yoruz. Mahuf bir şey oldu. Ber deniz derhal azami fiyatm bu. günden itibaren tatbikını tekil ediyorum, Bundan sonra Tevfik Salim Paşa, Ali Rıza Bey söz aldılar. Azami fiyatın derhal tatbiki işimi , Adalı Avni Bey de de i kiz — İhtikâr muhakkaktır. Nar hı derhal koymak lâzımdır. Ek. İeğe nasıl ber hafta piyasaya göre fiyat tesbit ediliyorsa eti İde öyle yapalım. | Vakit geç olmuştu. Müzake. re kâfi görüldü. Ete derhal aza mi narh konması reye kondu ve | kabul edildi. Meclis yarın tekrar toblsna-

Bu sayıdan diğer sayfalar: