23 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

23 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Üç aylık umumi kontenjan listesi — —aze e — l . : .| : '| Nisan, mayıs, haziran ayları listesi i Ri z ' resmi ceridede neşredildi 1982 Senesi Nisan, Mayıs, Haziran aylarına mahsus Türkiye umum! İİ kontenjan iistesini aynen meşrediyoruz. Muafiyetten e ni , A.B, C. R. H. Hetelerine dahil edilen mevat bu listeye dahil değildir: Vİ Tarife No, Nisan Mayıs Hasiran | Terife No. Nisan Mayıs Haziran | 15 v2 5 o 0j(353 (a Vu 8 359 3 (a 2 0 Lis6|3s3 (b 4 46 N 30 $ 58 75 s45)359 (a 1712 kai > 4 («2 235 zee (o 246)360 mi Se Mep ey yem ds Ni 0 ser © 6sl368 Ça #47 $0s5 408 | ne «000 (O 409 (256 2 (e dey ie yay şak aş 2 (el 6013 19218 16891)369 (a ila m c2 4415 862 jomil360 © ok li 75 3.500 o 0/3695 (< 215 606 3 , 75 € s0 “9 s0j)371 (a (Oı76ıs 15755 O 8728 7 ari 7 4 2Jsn & 1242 2293 2037 mes 7. 1460 1f372 1190 AT zn j 106 Çe 7502 1174 (o 4470)373 2321 br — j 106 28900 23452 19820) 374 7446 6 bri ş 16 ( 170 43 1393 | 376 259 256 iy w (a 1806 Oo 1029 Bo2)377 (a sas o 2404 107 & 3054 (O3024 O s247İ377 (b o alo1s7 110922 100.552 107 (e 10 o 0l377 (c 21213 25818 1530 malar (a (o 1469 634 5064 108 & ii 10 ojsms (© (o 23327 212 408 ' 751380 (a 328 o 15 b 2 li 10 (380 (b 676 326 77 us ç 351 72 461381 (a 105 204 #5 125 ği o 6 ja (© vs 16375 16.755 381 (c (o 128.56 SABO 19 ga 4000 “ “2 sı Ğ 197811 154945 203.759 ğe 383 1680 2035 2941 10 o 27 o 31 31 2613 2943 O 2880 | 357 19N şi ii 132 (a 4 4 216|390 (a 3 ” fs 30 12 (b 2296 O4316 (o 1314) 390 (b e im e 183 (a 18 5 3j392 vale ağ 139 Ça Li 38 10 — ei 3 15 ğe Si ek ve 8 (al 0 9 7ja Ce Zİ işken sa 157 (a 253314 13657 SE s8 o 157 (b 5331910 424406 465421 — 190 ui 619 18 2665 veri 22 — ri H 7 ,“ Ms 421 533 s3 163 833 1887 1256 28 ime 1288 104 (a 394 o e|*21 eni 5 1 (5 öss $60 ŞE : 0 2 166 130 303 42 “. © 17 471 050 178 473208 209847 402705 ş 00 bağ, 100 181 (bl 30016 79799 48881) “8 o şaş şz09 2357 187 976 0 0/48 200 100 100 197 e 291 161 0/4 100 2557 1499 198 4021 Oo 1452 127750) 459 146s7 1014 675 203 (b o 10000 o 0j4sı er 203 <. 2.092.605 2635914 2623803) 452 (a sis MES 5533 205 6.222 40 Oo $052)452 (b Sis in 4699 208 (a 191397 277470 277078 vs « Öz s0 330 208--(b 0 0. 4 — Zmm 3 326 20 3728. “bat ei : 27 80 201 G o 234 OT si m 2m 212 500 0 0 MAR a 28 213 32.560 30.344 “> 0 2 şe Lİ vii yi 5 900 | 467. (e Yalnız büyüklerimizin “ kelle 230 7.161 9.149 10426) — “0.000. 0009 50000 2 (a (OGS 24437 30880) 1eb00 10000 10000 ğa > Lİ 9 m (a 10943 1504 o 2870 234, Ça 5103 (1087 9 #77 (e o 26000 46000 26.000 Kp " MW Wii o 1i4 10 235 2358 1924 01 las 16 3272 TAM 0 « 7409 5684 TSİ 0 m s0 28 (a 17 310 1.594 47 (e 16723 18804 19545 29 ( 1635 o 1627 17 488 (a © 12091 10572 ( 7.406 en 4 9 Slm (e miz, 00 m 0 İM 496 2310 ei > di Rİ 1 30518 20 e 1 G2 aosanz 57395 9ö$11 266 Çal 376 kars © Aas Gas yzss sisız 962 26 (2 399 g3 12 #( b 10407 3.516 > 208 “e a Osm çat 251 225 268 25 125 ele Gaz seo 9027 2 22 (a 5466 9082 4 an S 2196 : 0 23 16 10 19 276 22821 06ms3 SATI) SR © yaza “AY 2282 2m 3927 9559 ( 8.569 vana (1427 2011 vi 149 3 LAS 20196. 7140 12243 pi s 0 172 e 553 210 vi 7 10 500 07 28 340 sis (o i3s)50* “: e 35 2 1070 o 342 11655 2. aş 235 1883 23 84396 e sekme le “ o 1 239 204 (at 1 10 10 & o 3 1 24 Çel o 20 ? mi i ve p ei * 34,585 286 (e az6p 0808 VOMO2İ SIR ç şe gre mi dek a 1108 La 518 5572 yane ii 26 & 320 Lol ma | şan bere re! yn — e 380 | 523 (o1 2960 44600 19008 e Ö 0 oi 23 (b2 7olop 90197 OS —Ş 0 6 ri ss de v1 dsazı S6 Birdy io «sen zesejsm (bı 2508 172 e yea kiii s9 doz) 524 (b 2 3691 bei si wo .— alsa (b 3 355 15004 287 01 leri, 2 7 Sayar 7ası6 34708 o 6090 ; 368 | 526 (e 0 1733 10 1527 men S0257 10022 alsam ço 278 656 S3 “ols (v2 o © O TM 453/579 (a (459030 168: 15 | 529 dı) 112 52 532 532 533 s4 535 5s Lira Dönün Mevkii Fi kı A Piat markalı hurda 250 lira kıyme- 9 Gelki ii yi dn ti muhammineli bir adet kamyone 100 <a 0 Lebib hanı 2000 *in 8 Mürt 932 pazar günü saat 14 96 Mezarlık altında caki pirinçlik 20 ma ait müfrer 1920 te ihale edilmek üzere müzayedeye * Mezarlık altında eski pirinçlik 20 arazi 120 konulduğu ilân olunur. “# İncirli bayır parmak çayır » 1080 © Mercimek bayır » Ci İcüçülmüştür. İstanbul dördüncü icra memur ze İncieli essin kulak bayer “ 1320 Piati (200) kuruştur. duğundan: Temamma (Üç bin beş 738 13440 yüz ira kıymet tedir edlem bü) ŞE > e İstanbul birinci ti mahilkeme- | YÜ yalı mahallesinin yi 2000 bilki tamil Hi yön Kirin yanl Balam sokağında | bi a 20 Seniha hnm 1090 Üvacında Basiret Hanında birime | Yeni 57. 97-1 No. hr altında dük- 4 Eaki pirinçlik 20 kerimesi Hacer4 © 960 İ katında Banka muamelitr ile işçi. | KEN! olan ma bahçe givgir hadenin - Eski pirinçlik 20 bana ait müfcez | 060 İ gal eden İktisat Anonim Şirketinin | 128m1 bu kere açık artırmaya ve- » Mercimek bayscr 0 arazi 600 Bacakları ile icraen akdeylediği | 70iMDi! olup 10 biart 1937 tarihin. 7 İncicli bayır parmak çayır 10 mi konkordato enshkememizce tetkike. | 4e şartnamesi divanheneye talik e- 6s » O» İsumak bayırı s0 & 31 Mart 932 tarihine müsadif per | dilerek 31 Mart 1952 Ma ri dal gembe günü saat 10,30 da İcra krlr- sadif perşembe günü esat 14 de silim İ bacağından bu bapta alacakları o- | 16 Ya kadar İstanbul dördüncü öc- 200 Çayır tarla » 4000 İeların yevm ve saati meskünda | 11 dairesinde açık artırma suretile 100 ri 0 mke him vi) mahkemede hazır bulunmaları iğ. | satılacaktır. Artırmaya iştirak için * Eski pirinçlik mezar altı 20 ait enilfrez arari (o 1920 umu ilân olunur. lada yil anin yağ “ Eski pirinçlik mezar altz 2 1520 Müterâkim vergi, Belediye, Vakıf 60 Meretmek bayırı 2 1200 a İcareci müşteriye alter. İcra ve İf ö bili 3 a : yır parmak çayır ” 1080 a Mo, Nisan May Haze | dö kanununun 119 ncl maddesi 12 BE S pi is (a m 867 — 1opp | ve tevfikan hakları tapu sicillerile — sie ise 0 700 (o 3026 | sabit olmayan ipotekli alacaklılar 738 a 1340 1815 oO1580 o 1213) ile diğer alikadaranm ve irtifak ae — bae © 20440 193960 20800 | hakkı sahiplerinin bu haklarımı ve m Çayır tasla 20 Behçet Paşa ker: o (4000 1549 (a 100 s0 50 | hususiyle faiz ve mesarife dair © 1m . 20 mesi ve Sıdıka ha. (2000 İsso (a7 2629 TOO BTS) yan iddanlarını ilân inden iti- * Eski pirinçlik 20 nım evlâtları 1929 550 (a : “ | barca yirmi gün çinde evka ms * Eaki pirinçlik 20 Zehra ve Refika (| 1920 352 (a ve ğer MENE öz işinde de. © Mercimek bayırt 20 Hanımlaria Celâl © 1200 SE Ü şe so sop | Aksi taktirde hakları tapu eiclleri “ Melen Eee 20 Beye ait müfter (|| 1080 853 (b (o '0052 11860 O 7205 | ile sabit olmayanlar satış bedelinin mz ” ” ya 10 arasi 1320 556 (a ” br — Paylaşmasından hariç kalırlar , &- 738 ire 37 ç 6015. OH «18 ri Ni - Medyunlara ait olup tasurru! olunan bey bayır nam aeali ” 3 Sie s7 40 1616 479 imına göre haraket etmeleri ve şayan i 358 (a 315 “Bosp 1608 | daba fazla malimat almak isteyen) (| Dönüm Piner Nİ 58 (b 4929 “ 35 | kerin 930-465 dosya mumerosüyle 2240 5 17920 s8 © 256 ; 0 e memuriyetimize müracaat etmeleri 1S 678 ilân olunur, Ki Ee â2 “2 24 sı i Şayran tasarruf olunan değirmenin otuz hisse itibarile med —— YE SAM şe yunlara sit olan 26 hissesi kıymeti 20598 74 18 . la i & e o İstinye - Tamir Bandım kazanına tab Manymamehiyesiin Düne karyesinde Min balda lm ve kar. ve kayn sp (a3 1 2 | Havuziarile Tezğâhları SE Talip olanların yüzde ban ez pey akçesile a etmeleri ye ği “mühammineyi İ “" 417 263 ü i, ii o : Ş > iie 401 oss soş | JârK Anonim Şiriketindenz | gayanca 154932 tarihinde east 14 de ihale olunacağı ilân olumur. |s63 m8 918 807 sez İstinye bae ber GE Si : Me EŞ ie in | gebe kaman ak elem 582 813 940 ri z dde. | dan: Dairemizce mahcuz ve 9-3-932 Ml çi TİE EMİ tarihinde ikinci açık arttırması ic- . ii ğ VİRA | si ve mizutmmamel dahilinin 24 ün- N sin K b S h l a on a ananmlammmel m sesime, el Kumbara Sahipleri. s9 (d $31 118 2797 ibince İetiriye tamir bavuzlari-| , . Vakit 142032 Ni - s7 4000 346 © 240 | le tezgâhları Türk Anomim Şirketi | “ne soğa e hü alahasnm m ği 1 Pert tarihine kadar tediyatınız yekünu: 573 (a O123 O889 1530) biseedaran heyeti" umumiyesi ber > 573. (b 69 48 O S3İ vechiüti 7 tunlarında muharrer Tarabyada Ta- | 576 (a G4 (O TS4 © 459 âtİ Cüamamei müzakeratta -|., , caddesinde etik 177 cedit 166 İs Cn 0 o sı | münderiç mevâddm müzakeresi | ee ba gir bep yarım kâğir hane 578 5 7 1 | samnunda işbm <.İğ2. #enesi gehri | a sehven tamamı olarak yazılmış 532 (a 92. 18 331 | Martın 26 ıncı eümartesi günümant| Müh eki ka S2 Kb SL 2. 16 pu de Şirketin” Gâlitada & merkez Rİ doya ie ) 557 Ka 9 ı 1 ÜRübtem Hanna Öcinci" “karman | Jan me iri ee <> EĞ Eğ mezi mn eş, Mar) ma Md ve ia 1 | yede içtimaa davet olunur. Meiğı iin N 503 (e » 9 12 Ruznamei müzakeret: a s5 ( 5 mai) 2 ? bukuk | 42 ss ağ) 1 — 198 senesi mmwamelitema sit) İstanbul aliye blm (596 1.800 160 391 | Meclisi idave raporu ile murakıp ra 4 Müddei | yoğlun 602 (b ı ı 0 | porulmm Kreaati, da Yemenici sokak Kefeli zade &- 602 388 m 737) 2 — 1931 senesi hesabatının tas- unda oturan müteveffaAlber Meli e ye eya pg 61 (dl 202 387 29 v. < İllerin İstanbulda Arstancıyan hanm wax ça Gİ 3 — Müdeleti“mernriyetleri tai | lerin fet 25 67 (Mi 0 927 667 | tam bulmuş olan Meclisi idare aza- da mnki Tüntarden Jak e 607 (a 21 253 184 | darınm yerine yehi aza tayini, <£. ile Galatada Tünel ve 608. o o İİ 4 — Merakıp tayini ve tesviye | Taptas hanında 6 No. da oturan a > v olunacak ücretin tespiti, iy vee < sz ÇE Mai) 5 Mese emi ie Sn mnyp em'eim'öner | Asgari 5 İira tediyatı olan G6 o 12800 1687 50 | mildire verilecek maaşın tayini hak | en iera kalınan talıkikatımdas, gel Bütün kumb Sabinlei er a 7 583 265 | kmda Meclisi İdâreye sölühiyet i- ey utun kumbara Sa ipleri 617 (b 700 700 700) çanı. İ gu anlaşılan müddasleyhlerden 618 10SOZ1 125000. S8ASSİ ye yeçi umumiye asaleten veya | ni baramtan ef. aleyhine LU.M.K. 2500 li -. kâf ti Nİ pe ae ira mükâfatlı 632 (d 236 o 6129 — 2457| dine malik hissedarandan eeşekküj | har olman &YEP. 3 . . ek g 432 (a 27300 O 38Sİ cer işbu iştimme bilâisale veya biz. | M. K men 141 ici meddesi we 1 misan kur'asına iştirak edecektir 633 — vi 127 | vekâle iştirak etmek isteyen hiese- | bine ener tebliğine bii 16 i iş olma! mumatleyi ! “ gr ser ası ci ve Pe şi ap İ izli olan 15-3032 tarihine müse- 7 108 ze? , z G3 (e GAAS İSJIZ 6510 ci maddesi akömma tevfilan sac dif salı günü glsey şahe eireei | b 215 799 | Nik cldukları Bisse senetlerini veya | 18 m ER ; Medi 14 nt mesi liye saraında | alacağı tebliğ eokamıma kaim a N / oi 6 125 © 64 Tas, | seen vesikalar yeveni, igtimedem İT, ei in oluan ssl lk idi ii 667 (8.3 13000 12000 1800p bir hafta evel Şirketin Galatadaki | 667 <a $ 424 0 | merkezi idaresine tevdi eylemeleri | ——————'d'9l | Mi Ni r 667 (h (316! O 6964 O 2790 | Mizemder. Beyoğlu icta itiraz merciinden: | ES t M b i — © AI zu em ves ade Hakt bey ve diğer ES 1 Iye a aası : şe Mr laa hiesedaran Osman ve Zühtü ve Ha- | sami BE Yİ EMLAK VE TİCARET | e Tini beylere: anamda gümrük | NEFİS VE SERİ SÜRETTE 679 (e < 187 1962 2962) Türk Anonim Şirketinden; | kısımda 142-147 No. bane ile Sait | Her nevi evrakı matbua tab'ını deruhte eder, Notere 69 dd 0 35 0 Dürke isiniz | 7 eesilesimde 91 No: bir dök ait bilcümle evrak, mektupluk kâğıt, zarf, kartvizit, E 3 se» yel zana m e ayaz Kin ve 18 No bene ve dükkümle | muhtara, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duvar aga er aa a al ilünlr yapı. lanlar mutedil. 64 (b 10 106 si da Meha Dağa | 50 04 seramik tüyini.için tataf. ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa birde Mahens lacınıza çıkarılan celpnamelerde i- Ccı 79 0 İİ hanında şirketin merkezinde sureti gl Si yeti Telefon: 24310 - 24318 - 24319 150 o 14 p ban : siçtimada ha- mlgiliyeti er 11,968 46492 ana sizede vuleolurlacak - içtim: Yaşıldığından ilânen tebliğata karar I "NESE ERLER 1.552. 2904 0 | zar bulunanları Tica olunur: vertiemiş ve yövmül iizmin 135-093 TAKAN İl İl İ TAL 2 © 490 28075 11,237 Ruznamei müzakerat: Gallide ame 0 ve ıl , (d 4735 3,514 O4S8| ş .. eelii idare raporunun kl Aki in kalermaş, LALA ULUCA! ll i olduğı ve saatte © ke “iz araf kam Beyoğlu ka kiraz mere bensu Eİ Muallim Mubahat Bey Merh > (e 0 2 3 2. Maple e dx m ia iie el y Merhumun 3 — 1934 genesine ait bilânçonun 5 iği Ameli Alimi K ç MR ya ie Maia İdare | kalm olmak aş ei ” Gri (w 1500 1735 1920 azasnım ibresi a: — (HERBERT N. GASSON) 'un — (a1 o 1 O| 4... y952 senesi için murakıp in-| Dar. , (a.2 d > © | ihsbile ücretinin tayini, — IDEAL BÜRO ve SAM MÜSTERİ ji ri iy: 5 3) | Heyeti umumiyeye asaleten ve m iri ini memurle. | BULMAK ! 95 © 2200 ü45ö | vekâleten iştirak edebilmek için | Bundan: — Mü anpuççülarda İS yeeleri ir Heri çini | © İ za diğ 2288 | hissedarın ilakal S0 hisseye ma-| Çarşılı handa Elbiseci Moiz Po- Da — ipi zi (2 687 1691 2009 | yik olmaları ve hisse senetlerini ni- | yastoro Efendinin mevcut malları tütün İş we ii ederiz. «3. 873 Mai AZAN ayet 16 mart 1932 tarihine kadar | tasfiye edilmiş ve mahbemece ifiğ- Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası. <p Zabıt ve Takdiri kıymet Zabıt Varakası 2748 | şirketin merkezi idaresine tevdi ey sın kapanmasına karar verilmiş ol.

Bu sayıdan diğer sayfalar: