23 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

23 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“Zeytindağ —2 7— Altın ve odun Ben Suriye'ye küâat para v gitmiştim, Hayat, Şam gi- bi büyük şehirlerde bile, basit İki ia kanakakıkmilmn dal ucuzdu. Bir gün Suriye posta telgraf üdürlüklerine: mü . — Ufaklık gümüş ve maden paraları toplaymız, diye bir €- geldi. Bize hiç isyan ei Hav ran birine buğ- day satın almak için birkaç ki- iğini adı yüz paraya real li tir. Bir gün Rayak'ta bir tren olmuştu. Dört yüz ka- dar yolcu, çünkü o zamanlar si vil servis pek seyrek olduğun. dan trenler basamaklarına ka. dar dolu idi, ölü, yaralı, yara. sız bat boyuna döküldü. Bü- tün bu yolcuların bilete yetecek kadar kâat pa- radan gerisi, hep, gümüş ve al tn idi. Ordu ve hükümet, hepimiz aylıklarımızın bir kısmı al. tan alırdık. Kâat para yalnız devlet alışverişinde faydalı ve kârlı idi. Başka bir gün Havran'daki Dürzü şeyhlerini Şama topla- mıştık. Birinci sınıf şeyhlere nişan, ikinci smıfa hilât, üçün. cü smıfa beş on altın para veri. #htiyar yüzbaşı bir yavr ili, ben gem veri- eli ile itti ve sarı külçeleri gös tererek: — Ondan isterim, dedi. Büyükharpte Osmanlı hazi- nesinin büyük e kısmını çöl ve urban Fakat gitgide “daralıyorduk. Cemal Paşanm müşavirleri a. rasında bir de maliyeci vard. | Belki onun (o tavsiyesi üzerine bir gün bir emir neşrettik: “Ka at ve g'imüş birdir.” Böyle ka. bul etmiyerin sürgünden ipe kadar, derece derece ağır ce zaları vardır, Tirenlerimizi odunla işletiyor duk. Hatta Filistin zeytirlerini bile lokomotif ocaklarında yak- tığımız olmuştur. Suriyeliler küat ve altının bir olduğu emri. ni kabul ettilerse de, odun ve her türlü ordu müteahhitliğin- den vazgeçip bir kenara çekildi ler, Demiryolu servisi durmak i | çarşamba günü için akdi muta- İllerin idare eden Şam valisi T. sin Bey daha iyi hatırlıyabilir, fakat galiba az bir müddet son. ra kâat para ile şukadar, altın para ile bukadar, diye bir odun fiyatı koymağa ve kendi imza. işime altın EEE etmeğe mecbur muştık. Hele çöl bedeviylerinin altın ve kıymetli taştan başka dinleri m” Sınır boylarındaki şeyh- lerin göğsünde İngiliz ve Al man nişanları yanyana idi. Şeyh size kim olduğunuzu s0. rar, İngiliz misiniz, — Yaşa | İngiliz! vereteğiniz nişan veya al- besap ediniz. O dakiykada İĞ: | beklediğiniz iş yapmıştır. İngiliz cephesinden at kaçı. rp bize satan bedeviyler, dönüş lerinde bizim atlarımızı kaçırıp İngilizlere satarlardı. Harp cep helerinin tâ ortalarında saklana rak, kaçan tarafın ganiymetleri ni muzaffer olandan daha evel toplamak için hayatlarını tehli- keye atanlar az değildi. Büyük bozgundan sonra, Şam istasyonunda O bırakmağa mecbur olduğumuz en son vago nun bile içi mecidiye dolu idi. Falih RIFKI - Terki teslihat konferansında CENEVRE, 22 (A.A.) — M. Tardicu, günün- den itibaren terki tenlibat ko- misyonunun mesailerine iştirak etmek tasavvurunu izhar etmiş olduğundan, evvelce hazırlan. dilât icra edilmiştir: Konferans, miye halinde toplanarak umu. imi müzakerat esnasında 8öz söy lemek üzere son olarak isimleri ni A yeliz olan Afgan, Ve | bezuella ve Yunan batiplerini | | dinleyecektir. Öğleden sonra, savver olan konferans divanı iç- timaı vuku bulacaktır, Çarşam. ba akşamı umumi komisyon ma lâm olduğu veçhile bilümum : reisleri Bir posta tayyaresi Akdenize indi MARSİYA, 22 (A.A.) — mış olan ruznamede âtideki ta. ! yarınki salı sabahı heyeti umu- | dir. MİLLİYET ŞALI ŞUBAT ) HARİCİ HA ERLER Fransız kabinesinin son kat'i şekli Tardicu Cenevre'ye gidiyor PARİS, 22 (A.A.) — Kabi. ne, şu suretle teşekkül etmiş! M. Tardieu, Başvekil ve Harici ye nazırı, M. Reynaud Adliye Bazırı ve umumi idare kontrol. | rü. M, Mahicu Dahiliye nazırı. M. Flandin Maliye nazırı, M. Pietri O Milli Müdafaa nazırı. M. Mario Roustan. Maarif na- nazırı, M. Laval Mesai nazırı. M. Bisisot Sihhati umumiye na zırt M. Guernier Nafia nazırı. M. Cbauvcau: Ziraat nazırı. M. Rollin Ticaret ve pösta telgraf ve telefon nazırı M. de Chap. pedelaine. Müstemlekât nazırı. Müsteşarlar: M. Cathala ve M. Petsche Başvekâlet. M. Foulon Dahili ye, M. Perreau Pradier Maliye. M. Fould ve M. Riche Milli Müdafaa. M. Pechain Nafia ve münakalât. M. Goston Ge. rard, Turism. Yeni hükümetin erkânı, eski sinden yedi kişi noksandır. Ka- binenin bariz vasfı, iki meclis tarafından sık sık izhar edilmek te olan arzuya tekabül eden bir temerküz gayreti gösterilmiş ol masıdır, Binnetice bazı servis. ler, ayni nazırın idaresi altma verilmiştir. Milli Müdafaa neza reti ihdası, vebütür teftiş be. yetlerinin raporların bir mer- kezde toplayacak olan umumi i dareler kontröllüğü vücude ge. tirilmesi gibi mühim islâhat da yapılmıştır. M, Tardicu, rüfeka sını saat 9,30 da M. Doumer'e takdim etmiştir. Kabine, meb”. usan ve âyan mi huzuru Parlamento koridorlarında PARİS, 22 (A.A.) — Meb'. usanın meclis koridorların manzarası, evvelki haftaki man zara ile tezat arzetmektedir. Ge çen hafta canlı ve gürültülü o- İlan koridorlar, şimdi ıssız ve sa kindir. Yalnız havadis almağa gelmiş olan bazı gazeteciler, meb'uslar buhranm halledilmiş olduğunu gazetelerde görerek bugün meclise gelmek külfeti. ne katlanmamış olduklarından, hiç kimse ile mülâkat icrasma muvaffak olamadan avdet et. mektedirler, Sosyalist bir mebus istizah yapacak PARIS, 22 (A.A.) — Sosya list meb'us Cesar Chabrun, ye- ni kabinenin tarzı hakkında salı günü hükümetten bir istizah yapacaktır. PARİS, 22 (A.A.) — İhti. mal dahilinde olmayan bir te. beddül hariç olmak şartile Ce- nevredeki Fransız murahhas he yeti bundan böyle M. Tardicu, Paul Boncure ,Jean FabryPietri Reynaud, Dumont ve M. Dume #nil'den ibaret olarak teşekkül eylemiş bulunmaktadır. M. Tar dieu, salı günü akşamı büküme tin her iki meclis huzuruna çık ınasını müteakıp Parisi terkede rekCenevreye hareket edecekve ber lüzum” hissedildiği zaman mahalli mezküra tekrar gidecek tir. Başvekilin her iki meclis hu zurunda okuyacağı hükümet be yannamesi bugün yazılacaktır. Mezkür beyanname çok kısa 0- lacak ve Fransanın başlıca hari ci siyasetine sit olarak terki tes lihat ve tamirat konferansları i. çin şimdiye kadar takip etmiş ol duğu hattı harekette devam ©- deceğini ısrarla kaydeyliyecek. tir. Dahili siyasete ait olan kı. sımda da her iki meclisten inti- babat icrası tarihinin bütçenin müzakeresinin neticelenmesine muallâk olması hasebile derpiş edilen müddet zarfında müteva zin bir bütçe" kabul etmelerini talep edecektir. Meb'usan mec- hükümetin 50 Kadar rey ile ek. seriyet teminine muvaffak ola- Bisi koridorlarındaki ( ihtisasat ten Hitler Kazanırsa Almanyanın başında bir felâket olacak! FRANKFORT, 22 A.A. — “Hitler'in mevkii iktidara gel- mesi her nevi hürriyetin niha- yet bulması, ve amele sınıfları. Dın felâkete düşmesi ve yeni bir harp vukua gelmesi manası, Mareşal Hindenburg'un tekrar intihabı ise kanunu esasiye kar. $ı hürmet, faşizmin ezilmesi ve cümhuriyetin selimeti mâna. sım sifade edecektir.” Bu sözler, Frankfurt'ta toplanan Nassau ve Hesse cümhuriyetçi gençli- Hine karşı, kendilerini müfrit milliyetperverlikten tahzir için, sosyalist meb'uslardan ve sabık nazırlardan M. Scheidemann ta rafından söylemiştir. mpi anin Halep m. Hâdisesi eN Vatanilerin çıkardığı gürültü nasıl olmuş? Halepte iki muhalif partiye men- sup adamlar arasında müsademeler vuku bulduğu. > ve hu müsademeler de beş kişinin maktul düştüğü ve dekuz kişinin yaralandığı yazılmış. te Bu mesele hakkında Halepten şu tatsilât veriliyor: Pazar gecesi Yatanilerden Meh- met isminde birisinin mahalle bekçi- si tarafından tabanca ile katledildiği haberi şayi olunca, balk karakola bücum ederek katilin o kendilerine teslimini istemişle ol komise- çi de kati esk lerek ag gönderildiğini ve maktülün de hastaneye kaldırıldığını söylemesi üzerine dağılmışlardır. Ertesi günü daha sabahleyin er. kenden Hatep ehalisinin kısmı aza- mi hastahanenin önün; bileceğini hissettirmeğe müsait) papazı da yakalayarak olacak şekildedir. Irlanda intihabatı ve İngilizler LONDRA, 22 (A.A.) — İr. landa irtihabatı ile bu intihaba- tın busule getirmesi muhtemel | akisler, Londra matbuatmı ol. | dukça meşgul etmektedir. Mor. ning Post gazetesi, serbest İr- landa devletinin bir cümhuriyet haline gelmekle beraber ayni za manda dominyonlar teşkilâtı e. sasiye kanununun menefiinden müstefit olabileceği mütaleasın dadır. Daily Express gazetesi diyor ki: M. de Valera intiha. batta reylrin ekseriyetini topla- mış olduğundan ve serbest dev. > İlet namına söz söylemek hakkı. nı kazanmıştır. Bir mütalea yü- rütmeden evvel M. de Valera. nın siyasetini ve soktai nazarını | izah ve tasrih etmesini bekle. | İ mek icap eder. Bu gazetenin bu | suretle hayırhahane (bir hattı | hareket ittihaz etmesi, bilhassa İngiltere ile İrlanda arasındaki ticari münasebetlerin mutazar- rir olmaması arzusu ile izah e- Avrupa piyaanlarında hüs-| takriben bir ay evvel Amerika Kong- tesir icrasından hali kalınamış ve | resi azasmdan Mr Read, Almanya küğetlerda mühim terefföler | borçlarını tediyeden imtina ettiği | ettiğini söylemiştir. İşte bu dü kre. Belçika kabinesinde tebeddüller BRÜKSEL, 22(A.A.) — Nazırlar meclisi mali vaziyet hakkında tetkikatta bulunmuş. İtur, Kral mali fasmı kabul etmiş, mustafi nazı rı kabineye memur eylemiştir. Başvekil Maliye nazırlığnı der uhte etmiş ve evvelce kendi uh- desinde bulunan Dahiliye nazır lığı Katolik Meb'uslardan ve sabık nazırlardan M. Bartoln'a bırakmıştır. | Avusturyada idam cezası VİYANA, 22 (A.A.) — zetelere göre, Başvekil M, DE resch, dün Gros3-Woltersdorf. da hıristiyan - sosyalist fırkası nın içtimaında söylediği bir nut İkuğda Avusturya'da idam ceza ının iadeten tesisi İehinde be. be. yanı fikretmiştir. Başvekil, hü. kümetin Avustürya milletin. den, reyiğma müracaat usulile idam cezasının tekrar kabulünü talep edeceğini" işrap eylemiş. | tneirde Fransanın da Araya karşı borçlarını vermeyeceğini ileri sürerek Fransanın Amerika dabilin. Chicago Tribune | gazetesinin yazdığına göre Mr Harold Aron na- mında bir musevi, Kongre encümeni adlisi huzurunda verdiği ifade sıra. sında, gayet kuvvetli bir banker grupunun “systömatinme” bir tarz. ma hücum ettiğini ve o bunlardan külli miktarda açıktan © satış İerası suretile fiatleri indirdiğini ve bunun neticesinde Hükümeti, kredi hakkım- daki son mukarreratı ittihaza icbar da hükümet fomoları ile ezir esha- : Hâdiseye sebebiyet verdikleri id. dipsile 65 kişi tahtı tevkife alınmış olup bunların © on altısı telebedir. Mevkuflar muhtelit mahkemede mu edileceklerdir. Use hükümetin bir — bilâ müddet kapanmış ve bu ta lebe velileri tarafından fevkalâde ko- time verilmektedir. Bu münase- ği üre aramakla gzl higikie kalan cihetlerinden bir tanesidir. Almanyada bazı ticarethameler, haricten mal satın almak üzere istih sal ettikleri dövizleri gerçi o malın bedeline tahsin ediyorlarsa da, malı Uzun zamandan beri kapalı de- can Alman borsaların da açılması artık kuvvei karibeye geldiği söylen p - İ batgüzeri Galip Bey isticvap edildikten sonra serbest bırakılmış. - | habiri bildiriyor) — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti müs- ba komitesi azalığına - | fırkaya mensup gazeteler Suriyede İZLE azık Halkın menfaatı için Şekerin mutedil bir fiat dahilinde sattırılması temin edilecek ANKARA, 22 (Telefonla) — İktısat vekli Mustafa Şeret Bey Ankarada bulunan Uşak şeker fabrikası müdürü Remzi Bey ve Alpullu şirketi mümessili ile g ir, Her iki fabrika. nın mümessilleri vaziyet hakkında vekil B.ye izahat vermişlerdir. Şekerin fahiş fiatla satılmasına mâni olmak için ameli bir esas aranmaktadır. Her halde milli fabriakların lehinde olmasa bile halkın menfaati için şekerin mutedil bir fiat dahilinde sattırılma. sı temin edilecektir, Şekerin fatı iki güne kadar tesbit edilecektir Maliye tetkik komisyonunda ANKARA, 22 (Telefonla) — Fırka Maliye tetkik komis | yonunda mesai devam ediyor. Bugün varidat umum müdürü Ces mi Bey dinlendi. Üzerinde çalışılan mevzular etrafında $ıkı bir ketumiyet muhafaza edilmektedir. İ Inhisarların tevhidine dair rapor Vekil Beye verildi ANKARA, 22 (Telefonla) — İstanbuldaki inhisar kore yonu tarafından tanzim edilmiş olan Fevzi Bey tarafından bugün Akarsya getirildi. Rapor Gümrü? | ve İhisarlar vekili Rana Beye takdim edilmiştir. Ankara ve Anadolu'da kaı fırtınaları hüküm sürüyor ANKARA, 22 (Telefonla) — Ankarada dün akşamdan beri kar yağıyor. Bu sabah karın irtifar 5 santimetre idi, Bütün gün tipi devam etti, DENİZLİ, 22 (A.A.) — Geceden başlayan - kar fırtınası öğleye kadar devam etmiştir. Her taraf karla örtülmüştür. Dağ- lara ve geçitlere çok kar düştüğünden kazalarla münakalât kesil. miştir. KAYSERİ, 22 (A.A.) e rekli kar yağmağa başlamıştır. ÇANKIRI, 22 (A.A.) — — ki günden beri devam eden kar fırtınası Kasiamoni yolunu kapamıştır. Çerkeşten alınan malü. mata göre bazı mahallerde kar bir adam boyunu geçmiştir. Kar ve fırtına el'an devam etmektedir, Rıhtım şirketinin esas defter- leri tetkik ediliyor IZMIR, 22 (Hususi) — Rıhtrm şirketindeki sti istimal hak kında tahkikata bugün de devam edilmiştir. Şirketin eski masla- tır, Şirketin kaçırılırken yakalanan defatiri esasiyesini tetkik için Osmanlı, Doyce Oriyent ve Ehali bankaları müdürlerinden mü- rekkep bir ehli vukuf tayin edilmiştir. Tetkikat on günde ikmal edilecektir. Pamuklarımızın ıslahı için ANKARA, 22 Ri — Tohum ıslah kongresi bugünkü içtimamda ve umumiyetle tohumlarımıza Kesi he ii ve bunların tedavi usullerini müzakere ve münakaşa etmiştir. Sıhhiye müsteşarı Cemiyeti ak- vam hıfzıssıhha komitesi azası.. CENEVRE, 22 (A.A.) — (Anadolu Ajansının hususi mu. dan 931 eylâlünde ittihaz edilmiş olan karar Cemiyeti Akyam meclisinin 66 mcı umumi içtimaında tasdik ve kabul edimiştir. Rus vatandaşlığından ıskat MOSKOVA, 22 (A.A.) — Merkezi icra komitesi Sovyet a- leyhtarı faaliyetlerinden dolayı ecnebi memleketlerinde bulunan muharririni vatandaşlık hukukundan mahrum etmeğe ve bunla- rm ecnebi pasaportu ile de Rusyaya girmelerini men'e karar ver. miştir. Gravy ve Don Potressv Trotzki bunlar arasındadır. Tass yala buralarda da askeri etbirler| kaleler yarımkta ye bunların bir an ittihaz edilmiştir. haricine Suriyede intişar eden Matedil| i fırka rücsası hakkında şiddetli ta geçirdi. İkide bir, Düyunu umu- miye taksitinin bu sene bütçeden mele 54 kuruşta kaldı ki, bir hafta| (1886 tertibi 17 lira evvelkine nazaran dokuz kuruş 83 , ti Bn. de” demektir. Borsa harici altın finti dn 528 | * iie dahili önkeillnri S4 97 İ tesis

Bu sayıdan diğer sayfalar: