23 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

23 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e > TE Öksürenlere: Katran HAKKI EKREM MİLLİYET SALI Tülün inişe umum lrlğnde; (710) kilo kmnap parçaları (4800) , ip » G3) , çul » (17151) ,, kaneviçe, Azapkapısı Levazım ambarında mevcut nevi ve mikdarları balâda muharrer köhne malzeme şartnamesi ahkâmı dairesin- de pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin e (7,5) teminat akçeleri ni hamilen (25/2/932) perşembe günü "-x* (14) te Galatada Mübayaat komisyonuna müracaatları (. ) ( Devlet Demiryolları idaresi ilânları | Konya - Yenice hattının 305-4-900 ve 311 inci kilometrele- rindelci taş ocaklarından çıkarılacak dörder bin metre mik'abı balastırı ihraciyesinin kapalı zarfla münakasası 12 Mart 932 cumartesi günü saat 15 te Ankarada İdare merkezinde Yapıla- caktır, Tafsilât Ankara, Haydarpaşa ve Konya veznelerinde ikişer lira mukabilinde satılan şartnamelerde yazılıdır. (579) Liseler mühayaal Komisyonundan; Komisyonumuza merbut mekteplerin kuru meyveleri, gaz, benzin, vakum ve mazot yağlarile Çamlıça, Erenköy ve Kandil- iahıada İİRAŞ, 2, Yüzüm ösima muattar ve yumu- şaktır. Taharrlişat ve kırmızılık kalmamıştır. Muhakkak bir defa tecrübe ediniz. En sert sakal bile derhal ve ağrısız türaş olunur, Tübü her yerde 50 Kuruş ————— ILÂN Ticaret kantınunun 361 inci mad desile şirket mukavelenamesi ahid mina tevfikan aslan ve | Eskihisar Müttehit Çimento ve su kireci fab- rikaları Anonim şirketi hissedar. ları 1932 senesi martının 26 net cu- ,< Hi mekteplerinin ekmekleri ve Çamlıca Kız mektebinin sebzesi mürtesi. günlü saat İl de Galatada 29-3-932 tarihine müsadif salr günü saat 15 te ihale edil- mek üzere kapalı garf usulile mevkii rminakasaya ve Galatasa- tay lisesinden maada diğer mekteplerin ekmek kırmtılârı ile Galatasaray ve İstanbul lisesinden maada diğer mekteplerin yemek artıkları mezkür tarihte ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile mevkii müzayedeye konulmuştur. Taliplerin komisyo- na müracaatları, (529) M.M. V. Hava Müsteşarlığından: İyi İngilizce bilen ve konuşan bir mütercime ihtiyaç vardır. Ayda (100-150) lira ücret verilecek ve Kayseri de Terciimanlık ta ve İngilzce Türkçe muhaberatı yekdiğerine çevirmek vazi- felerinde istihdam edilecektir, Taliplerin Devlet hizmetinde istihdamına bir hali olmadığını gösterir Polis vesikalarını ve sıhhat raporunu, evvelce istihdam edildiği mahallerden hüsnü- hal şahadetnamesinin ve iki sene zarfında askerlikle alâkası olmadığına dair vesikalarını ve muvazzah adresile bir kıt'a fotoğrafını istidasma ilişik olarak Milli Müdafaa Vekâleti Ha- va Müsteşarlığına müracaat edilmesi, (562) Emniyet Sandığı Emlâk Müzayedesi Kat'i karar ilân 3 MERHUNATIN CİNS VE ib NEV'İLE MEVKİ VE MÜŞTEMİLÂTI 500 4420 Topkapıda Merkez Efendi mahallesinde eski ve yeni Çırpıcı caddesinde eski ll mükerrer 11 mükerrer İl mükerrer ve yeni 15, 15,1, 15 nu- maralı yüz on arşın arsa üzerinde yarım kâr. gir iki katta beş oda iki sofa bir mutfak bir bamam ve üç yüz arşın arsa üzerinde kâgir bir alurı ve dört dönüm yüz doksan arşın bahçeyi müşterek bir kuyuyu havi bir fanenin tamamı, Borçlunun 1200 VAM Fındıklıda Fatma hatun mahallesinde Beytül- malcı sokağında eski 2 ve yeni 28,30 numaralı iki yüz on beş arşın arsa üzerinde ahşap üç katta on bir oda üç sofa iki taşlık bir salon iki mutfak odun kömürlük iki sarnıç çatı arası ve kırk arşın arsa üzerinde iki kurnalı hamam ban yo mahalli ve yüz doksan beş arşın bahçeyi ve derumunda cari nısıf masura suyun üç rubu his- sesini havi iki kısımdan ibaret bir hanenin te- mami,” Behiye H.. Erenköyünde Sahrayicedit o mahallesinde Ha- limağa elyevm Kavaklıbağ sokağında harita bir mevkiinde eski 18, 19 yeni 16, 16 numaralı yüz kırk beş arşm arsa üzerinde bir katı kârgir bir katı ahşap olmak üzere beş oda iki sofa bir ku- yu ve yüz yirmi beş arşın arsa üzerinde | iki mutfak ve 55 arşın arsa üzerinde harap ahır bir dönüm 302 arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. . Halide Münevver H. larla Kadri Bey Topanede Hocaali mahallesinde eski Sandık caddesinde ve yeni Lüleci Hendek caddesinde eski 55 ve yeni 51 nümerolu yüz üç arşın. üzerinde kâğir beş buçuk katta on oda beş sofa beş mutfak bir antre bodrum daraça çamaşır ık kazan ve üç arşm bahçeyi havi (ikinci kat- tan itibaren şabniş vardır) bir hanenin tama- «m. oo Demiko Lökasyo veledi Paskuvala Ef. Yukarıda çins ve nevile semti ve nümeroları muharrer em- vali gayri menkulenin icra kılman aleni müzayedeleri neticesin de hizalarında gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde takar rür etmiş ise de mezkür bedeller haddi lâyıkında görülme-di- inden tekrar on beş gün müddetle ilân edilmelerine karar ve- rilmiş 12 Mart 932 tarihine müsadif cumartesi günü kat'i ka- rarlarınm çekilmesi takarrür eylemiş olduğundan yevmi mez- “kürda saat on dörtten oti beş buçuğa kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur, Saffet Bey | dan Ağopyan Hanında şirket merkesin- de iniket edecek bey'eti umumiyei âdiye içtimama davet olunuzlar, Ruznamei müzakerat; 1 — Meclisi idare raporu ile #mi- rakıp raporunun kıraati, 2 — 1931 senesi muzmelitma ait hesabatın kabulü ve meclisi idare a rasının ibrası ve senei mezküre ne- tayisi muamelitina dair meclisi ida renin teklifi, 3 — Umuru şirketin sdzmesine su reti mahsusada memur edilen za aidatın tayini, 4 — Müddetleri hitam bulan mec Hisi idare âzasınm yerine intibabat icrası ve yeniden intihap olunan â zanın taşdiki intihabı, & $ — Ticaret kanununun 323 üncü maddesine tevfikan şirketle mus- meli tiçariyede bulunmak © üzere meclisi idare izasma mezuniyet ita- “—. 6 — 1932 senesi için bir murakıp intihabile aidatının tespiti velmura kıbın mazereti halinde ifayı vazife etmek üzere diğer bir zatm intiha- bi Kâakal 25-hime senedine malik olup ta içtimar mezkürda hazır bu- Junmak isteyen zevat ticaret kanu- nanun 37) inci maddesine tevfikan içtima (tarihinden (o bir hafta evvel hisselerini şirket merkezine tevdi etmelidirler. Bankalara tevdi edilecek hisac senedatı makbuzları şirket merkezi ne tevdiat mahiyetinde olarak kabul edilecektir. Meclisi İdare Tayyare cemiyeti Mübayaat Komisyonun- Nümune ve şartnameleri veçhile bir milyon rozet, name ile 3000 tane vaziyeti hesabiye cedveli evrakınn 24-2932 çarşamba, keza bir milyon toplu iğne ile şuabata #muktezi kırtasiyenin de 27-2 932 cumartesi saat 14 te mü- nakasaları icra kılmacağından taba ve itaya talip olacakların mezkür günlerde pey âkçeleri ile birlikte Piyango müdürlü- günde müteşekkil komisyona müracaatları. (613) Dr. A. KUTİEL Cih ve zührevi hastalıklar mü- tehassısı, Karaköy, büyük mahalle- 34, ii bici yanında LERİN LAL TE 4 ALMA İİ İİİ Askeri fabrika- lar ilânları 80 Ton tütyaya teklif edilen fiat pahalı olduğundan 27-2- 932 de pazarlıkla almacaktır. Tâliplerin müracaatı. (645) | Hanımefendi: İPEKİŞ, yalnız Türkiye ipek fab- rikalarının en büyüğü değil, te- sisatı o itibarile, iünya ipek fabrikalarının en mükemmelle- rinden biridir. IPEKİŞ'in hedefi, sizin yüksek zevkinizi tatmin ve Avrupa'nın ipekli ma- mülâtından müstağni kıl- maktır. İŞ BANKASI, memleket iktısa- diyatının her sahasında olduğ gibi ipekçilik sahasında da hiz- met edebilmek maksadı ile bu fabrikayı tesis etmiştir. » İPEKİŞ Mamulâtını Yakında » Göreceksiniz EE 100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık İstanbul'da Çakmakçılar,sandilyacılarda Küştüyü fabrikası yüzile şilte I2,yüzile yorgan 15, yağlıboya yastık $ liraya, küştüyünün kilosu 100 ku- ruştan başlar.Kuştüyü kumaşların her rengi vardır.Ucuz satılır/Tel2.3027. Istanbul Evkaf müdürlüğünden: Çakmakçılarda biliyük yeni handa dükkân, odalar, baraka- Jar, ve oda başılık. Balâda muharrer emlâk üç sene müddetle pazarlıkla kiraya verileceğinden talipler şubatm yirmi beşinci perşembe günü saat on dörde kadar İstanbul Evkaf müdiriye- tinde akarat kalemine müracaatları, (649) İstanbul Deniz Ticaret Müdürlüğünden: Müdiriyetimizce mübayaa edilecek 20-30 ton benzin kapalı zari"usulile münakasaya konmuştur. teviikan vermek istiyenlerin yevmi münakasa olan 15 Mart 932 salr günü saat 15 te yüzde 7,5 teminat akçe- lerile birlikte kömisyona ve şartnameyi almak üzere her gün Müdiriyet İdare Şubesine müracaatları (Birinci) defa olarak ilân olunur, (636) kşehir Belediyesinden: Kasabaya isale edilecek içme su tevziat ve tesisatı Nafra vekâleti Celilesince musaddak evrakı keşfiye ve projesi muci- bince kapalı zarf usulile ve yirmi gün müddetle münakasaya konulmuş isede bazı esbabı kanuniyeden dolayı evvelki şerait 3000! ve ilân veçhile kapalı zarf usulile 10 Mart 932 tarihine müsadif ; perşembe günü sart 14 te ihale edilmek üzere yirmi gün müd- İstanbul Belediyesinden: İcra edilmekte olan kanalizasiyon İ il OO "e © yekâler, | detle temdidine karar verilmiş olduğu ilân olunur. (647) Akşehir Belediyesinden: Kasabanın halen faal elektrik tenvirat tesisatı Nafia vekâ- leti celilesince musaddak evrakı keşfiye (ve projesi mucibince su türbinine tahvil ve mütenavip ceryan suretile vücuda geti- rilmek ve işbu tesisat ve inşaat müteahhit olan talibine “30” sene müddetle ve imtiyaz suretinde verilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya vaz ve ilân edilmiş ise de bir güna talip zuhur etmemiş olmasına mebni âşin 11 Şwbat 932 tarihinden itibaren 12 Mart 932 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 te kadar nihayet bir ay zarfında pazarlıkla ihalesine karar ve- rilmiş olduğu ilân olunur, (646) Ankara - Ereğli hattı İnşaat üçüncü şube mühendisliğinden: 933 senesi Mayıs sonuna kadar hat için vapurlarla Filyosa çıkarılacak olari takriben 7500 ton miktarında demiryol ve de- 'fl mir köprü malzemesi ve teferruatının Filyosda vapurda supa- Jan olarak mavunalarla iskeleye ihraç ve vagona istifi ve depo mahallinde tahliye ve istif işleri kapalı zarf usulile münakâa- saya konulmuştur. Taliplerin münakasa müddetinin &ritam bul duğu 17-3-932 ye müsadif perşembe günü saat on beşe kadar münakasa şeraitini ve mukavele projesi mutabık olarak teklif mektuplarile muvakkat teminat zarflarnı Zonguldakta Üçün- cü Şube Mühendisliğine usulen (tevdi etmeleri ve tafsilât al- mak için İstanbulda Haydarpaşada Liman İşleri Müdiriyetine ve kezalik Zonguldak'ta Şube Mühendisliğine müracaat leri ilân olunur. — (651) - . 2 S€). Lİ İLİPS'i PHIL in En son sistem 930 A tip numaralı radyo makinası piyasaya çıkarılmıştır. ALIN! TECRÜBE EDİN! Ahizeye merbut hoparlörile beraber Fiatı 225 Türk lirasıdır Şehzadebaşı MİLLET TİYATROSU © bu akşam 25 artistten müteşekkil Yeni Nesil Türk Hanımları MUSİKİ VE VARYETE HEYETİ NAŞİT Bey ve KARAKAŞ Efendi temsil heyeti ve maruf san'atkârlar birlikte ORAKÇILAR sirali Tm. YENİ NESİL TÜRK HANIMLARI MUSİKİ VE VARYETE HEYETİNİN TEKMİL NUMEROLARI DEĞİŞMİŞTİR. Fiatlar : Localar 150 kuruştan itibaren. Koltuk ve birinci 50 Mevki 30 — Paradi 20 kuruş, Alpullu şeker şirketi müdiriyetinden: Son günlerde şeker fiatlarımda görülen gayritabii tereffülerin önüne geçmek üzere şirketimiz; mevcut küp ve dubl rafine şekerlerini : öteden beri cari berveçhi ati fiatlarla satmaktadır: Küp 50 kiloluk © Çuval 19.30 lira Rin 254 » 9.65 “5 Dubl rafine (100 ,, p. BP PP'3740 45 Bol 100 ,, » NN 37.550 ,, Mim 100 ,, SM ASL *»” 100 ,, me G 37.90 -', İ Toptancı tacirler de şirkete vâki . taahhütleri muci- bince bu, şekerlerin yüz kilosuna ancak altmış kuruş masraf ve kâr-ilâve edebileceklerdir. Muhterem halkımızın fabrikamız mamülâtı şekerle- re bundan fazla fiat vermemelerini ve fazla fiat talep e- denleri lütfen şirketimize bildirmelerini rica ederiz. Alpullu Şeker Şirketi Istanbul Be iy, ları ameliyatı dolayısıla 24 Şubat 932 tarihinden itibaren Mercanda Örücüler kapısı ve Şeker Ahmetpaşa sokaklarının bilcümle va- saiti nakliyeye kapalı bulunacağı ilân olunur. (660) Eminönü Belediye Dairesinden: Mercanda Tığcılar cadde- sirxle Pastırmacı hanının 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, No. lı odala- ım ahiren tehlikeli surette maili inhidam bir vaziyete gelmiş ve hissedarların adreslerinin tehkiki ile tebligat icrasma in- tizaren alahalihi ibkasında mahzur görülmüş olduğundan tarihi ilânden itibaren 48 saat zarfında izeleyi mahzur edilmediği tak dirde Bbniye kanununun 48 inci maddesi tatbik olunacağının imezkür bina mutasarrıflarma tebligat ve ihtarname makamına aim olmak üzere ilân olunur. (661) Büyük Tayyare Piyangosu 2.ci TERTİPZ. Si KEŞİDE 11Mart 1932 dedir | Büyük ikramiye: 35,000 liradır İİ Ayrıca bir de 20,000liralık mükâfat MİLLİYET MATBAASI

Bu sayıdan diğer sayfalar: