22 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

22 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mukayeseli bir istatik : ithalât ve ihracatımız ğ inci sayıfada 15 inci Yıl * Sayı : 5072 Halk evleri Bu hafta Ankara merkezi da- hil olduğu halde vilâyetlerde on dört Halkevi açıldı. Yakın bir Zamanda diğer vilâyetlerde de hazırlıklar ikmal edilecek, yeni açılacak olanlarla memleketimiz- de bu güzel milli kültür ocakla- rinin miktarı yüzü geçecektir. Daha sonra imkân müsait olduk- ça bu adetler arttırılacaktır. Ve bütün bu evler yüreklerinde memleket için çalışmak iştiyakını duyan bütün vatan evlâtları için birer toplanma, birleşme yeri olacaktır. Cümburiyet Halk fır- kasına dahil olsun, olmasın her- kes Halkevlerinde oturacak ve çalışacak bir köşe bulacaktır. Bilmem herkes aynı suretle mi düşünüyor? Türk inkılâpçılığı arz üzerinde dağlar ve de- reler aşarak yapılan müşkül, fa- kat çok zevkli bir yolculuğa nekadar benziyor! Bu yolculukta aşılan yüksek dağlardan her biri bir inkılâbın mışanesidir. Uzaktan bakınca bu dağlardan hepsi de ayrı ayrı azametlidir. lar hatta ilk nazarda da insana gıkılamıysıcak aşılamıyacak hissini verir, Hakikaten gidilecek yolları bilmiyenler için de böyledir.Fakat tarib sahasında büyük milli reh- berin himmetiyle şimdiye kadar imkânsız zannedilen bütün o bü- Yük manialar aşılmıştır. Büyük inkılâplar tahakkuk etmiştir. Bur suretle — mem'eketimizde Birinterlap ende. yetişmiştir. Şayanı dikkat olan diğer ir nokta şudur ki inkılâp hayatının ilk devrelerinde çoklarımız va- >iyeti çok mahdut bir nazarla Mütalea ediyorduk. Türkiyede buriyet ilin edilmekle her ey olmuş, bitmiş sanıyorduk. Nasıl,dünya hakkında hiç malü- Matı olmıyan bir yolcu gök kub- min arz'la birleşir gibi gö- Tündüğü yerlerden ileriye geçe- Miyeceğini zannederse, memle- kette siyasi bir inkılâp olduktan Sonra başka yapacak bir şey Yokmuş gibi düşünüyorduk. Halbuki her bir inkılâp dağının i çıktıktan sonra asıl Maksada varmak için karşımıza diğer bir takım dağlar daha Sıkkmış bulunduğunu gördük. Ve büyü reisimizin o rebberliğiyle e bu dağları birer birer hergün de Cümhuriyet Halk ası Halkevlerini açıyor. Ve Şimdiye kadar geçirdiğimiz inkı- lâp hayatı içinde yetişmiş ve İiğin be görmüş olan Türk genç- e hitap ederek bu müşterek na evlerde yapılacak birçok bulunduğunu gösteriyor. aten Türk milletinin her Hüretle yükselmesi için yapılacak Yaa şeyler vardır. Ve bütün a siyasi mahiyette işler “ dığı için her hangi bir siya- baga nat sahibi olursa olsun vatandaşlar Halkevlerinde ine ve milletine hizmet ari a edebiliriz ki bunun için değildir si asla mevzuubahis Netekim Kütahya meb'u- Recep 5. “Ankara Halkevini Yavrularınıza mektep kitaplarını VAKIT verecek ç | Tafsilât pek yakında Pazartesi 22 ŞUBAT (2inciay) 1932 Gazı Fiz. Dün Gazi Hz. Dolmabahçe sarayındaki mesai dairelerinde meşgul olmuşlar, bir yeri teşrif etmemişlerdir. Gazimizin Eskişehirlilere iltifatı Eskişehir | Halkevinin cuma günkü açılma merasiminde C. H. fırkası umumi idare heyeti namına hazır bulunan Giresun meb'usu ve gazetemiz müdürü Hakkı Tarık Beyin nutkuna ce- vap veren hatip, Gazi Hazret- lerine Eskişehrin ve Eskişehir gençliğinin tazimlerinin arzulun- | masını alkışlar arasında rica ve ifade etmişti. Evvelki akşam büyük Gazi ta- rafından kabul buyurulan Hakkı Tarık Bey, Gazi Hiz, ne Eskişe- hirlilerin tazimlerini, merasimde gösterdikleri vatanperverane alâ- kayı arzetmiştir. Gazi Hz., Es- kişehirlilerin gösterdikleri sami- mi hissiyattan müteassis ve mü- teşekkir olduklarını beyan bu- yurmuşlardır. Dr. Refet Beyin büyük Voo-Soong kasabası,üstünden alevler Şanghay, 27 (A.A.) Kontrol ve tahkiki müşkül resmi rapor- lara nazaran Japon kuvvetleri Şanghayı Voosunge o rapteden demiryolunun şimalinde kâin bü- tün mıntakayı Hongkioudan Vo- Hiz metleri İ Başvekilimizin dayısı Urfa meb- usu Dr. Refet Beyin geçenlerde Ankarada öldüğünü teessürle yazmıştık. Refet Bey vatan hiz- metinde çok kiymetli mesaisi geçmiş öz Türktür, Arkadaşla- rından Nalbandoğlu Mehmet Hıf- zı Bey doktorun hayat ve bhiz- meti hakkında dikkatle okunması lâzımgelen bir makale yazdı, bu- gün 4 üncü Sayfamızda neşre- diyoruz. Akisler: izmirli Vahap Usuldendir: Kalemizi, mağlübiyet gollerinin delik deşik ettiği her müsa- bakadan sonra, spor ülemast, hep bir ağızdan ayn: nakaratı tekrar ederler: | — Takımı gençleştireceğiz! Bu yem borusuna, ihliyarlar kızar, çocuklar sevinir, stadyum ef kârı umu miyesiyae bir kere daha aldanır! Faakt, ertesi hafta, ertesi ay, hat- ta ertes; sene bir maç seyrine gittiği - niz saman, hayretle (görürsünüz ki, sahada gene futbolümüzün Zaro ağala- rı dolaşıyor! Bizde, her makam gibi, galiba spor makamı da bir adama kaydı hayat şar-| tiyle verilmekte... Bu kaideye nazaran, günün birinde, bazı o oyuncularımzı koltuk değnekleriyle müsabakaya çık « mış görürseniz, hiç şaşmayınız! Bu, neden böyle oluyor? Futbol müftülerine sorarsanız, fet-i va hazır: Kıtlık!.. Ama geri yanda, bizim, milli takım saflarında bir kere tecrübeye tenezzül etmediğimiz İzmirli; Vehabı, Fransanın birinet sum? kulüplerinden o (Racing osung körfezine kadar işgal ey- lemiştir. Kiang-Ouan yarış meydanıyle Fuh-Tan darülfünunu ve Kiang- Ouan kasabasını Japon kuvvet- lerinin eline düşmüş olduğu zan- nolunuyor. Kian Onan * kasabasında bir çok yangın zuhur etmiş olduğu -bildiriliyor. o Japdü taarruzu- zunun bu sabah Vang-Foo işti- kametine doğru inkişaf edeceği ve müteakiben Chen-Judan ilk muharebelerdenberi iki tarafın ele geçirmiye uğraşmakta olduğu Chapei şimal istasyonunun gar- bında kâin Şanghay- Nankin battı üzerine teveccüh eyliyeceği söy- lenmektedir. Çin obüsleri, Voosung açıkla- nuda demirli bulunan Yubari- Moru ismindeki Japon kruvazö- rüne isabet etmiştir. Çin raporlarna göre Japon bombardman tayyareleri Kiang- Onuanda yere düşürülmüştür. 10,000 o Çinli bugün Şang- Tehoua iltica etmek üzere Chang- Lise ve orta mektep talebesine hizme- timiz Dünden itibaren Iç sayfalarımızda Forma halinde Çocuklar: Dünyanın en akıllı ve en b»s köpeği nin başından geçenler bu akşamdan itibaren gazetesinde karşı merkez muhacim oynatıyor!. Bu hadise de gösteriyor ki, spor sa- hamızda hakikaten bir katlık var, Fakat bu kıtlık, oyuncu katlığı değil, hüsnü Mehmet Asım (Club) alıyor ve 7 — 4 galip geldiği müİniyet kullığıdır! UAlaraiı 2 inci sayıfamızda) him bir maçta İspanya şampiyonuna| Yusuf Ziya tüten bir harabe halindedir Siperae Çin askeri dan müfarakat etmiştir. Şanghay, 21 (A.A) — Bu sa- bah saat 6da jeneral Uyeda, ibtiyat kuvvetlerinden ifraz edil- miş olan 3 alayla Kiang- Ouan kasabasına birçok noktalardan taarruz etmiştir. o Çinliler bu kasabayı tedrici surette tahliye eylemişlerdir. Voo-Soung topları, Japon gemi- lerini bombardıman &diyor Şanghay, 21 (A.A) — Cumar- tesi akşamı saat 22,20 gece Voo-Soung istihkâmınm topları Japon harp gemileri üzerine ke- sif bir ateş açmıştır. iki taratda cesurane döğüşüyorlar Şanghay, 21 (A.A) — Japon- lar şayanı dikkat tehlikeleri is- tihkar eden bir şecaale döğüş- mekte oldukları gibi Çin kuv- vetleri ve bilhassa Çelik miğ- ferler taşıyan Tehang-Kai-Che- kin milli muhafız kıtaatı da kahramanlıklarının delillerini gös- terecek surette çarpışmaktadır- lar. İnsan zayiatının miktarı he- nüz malöm değilse de ağır ol- duğu muhakkaktır, Japon ileri harekâtını takip (Altarafı 2 inci sayfada) Aİ Sayısı 5 Kuruş Müddeitumumilik Harekete geçti Vilâyette İ Şeker fiatlarında ihtikâr oluP olmadığı tahkik ediliyor Şeker piyasasının vaziyeti ve , fiatların o yükselmesi hakkında birkaç gündenberi temas ettiği- miz tüccarlarla piyasada yaptı- ğımız tahkikatın neticelerini yaz- mışlık. Dün piyasada yeni bir vaziyet hasıl olmamıştır. Yerli toz şeker dünde 4l ile 42 lira arasında satılmıştır. Alpullu şe- ker fabrikasının şekercilere ver- meyi vadettiği 12 vagon ıslak şekerden bir vagonu 38 kuruş üzerinden kendilerine verilmiştir, Fabrikayla şekerciler arasında yapılan bir anlaşmıya göre şe- kerciler bu fiati yüksek bulduk- ları takdirde bir ay zarfında bu- nu aynen fabrikaya iade edebi- leceklerdir. Verilen habere göre Alpullu fabrikası Trakya için ayırdığım söylediği şekerleri de Istanbul piyasası üzerinden yani 42 lira- dan fabrikanın Alpulludaki de- posunda satmıya başlamıştır Ticaret odası ve ticaret mü- düriyeti dün gene şeker mesele- sinde ibtikâr olduğu iddiası et- rafında tetkikatta bulunmışlardır. Şeker piyasasında bir ihtikâr mevcut olduğu şeklinde gazete- lerin yaptıkları neşriyatı dikkat- le takıp eden müddeiumumilik, bu neşriyatı bir ihbar (telâkki etmiş ve harekete (o geçmiştir, müddeiumumilik dün 931 numa- ralı kanunun verdiği selâhi- yete İstinmdden İstanbul ovi- lâyetine müracaat etmiş, vilâyet- te, belediyeden, ticaret odasın- dan ve vilâyet idare heyetinden birer azanın iştirakiyle bir ko- misyon teşkil edilmiştir. Bu ko- misyon, şeker pabhalılığında bir ihtikâr olup (olmadığını tetkik edecektir. Ihtikâr tahakkuk et- tiği takdirde failleri derhal mah- kemeye verileceklerdir. Vaşingtonun 200üncü yılı / Bugün dünyanın her tarafında tes'it ediliyor Corç Vaşington Bugün Amerika müttehit cüm- huriyetlerini kuran ve orada ilk reisicümhur olan Corc Vaşington un doğumunun iki yüzüncü yıl dönümüdür. Bu münasebetle ge- rek Amerikada, gerek Amerika- hların bulunduğu her yerde me- rasim yapılacaktır. Telgraflar, bu merasime Amerikadan başka muhtelif milletlerin ve hükümet- lerin de iştirak edeceğini bildir- mektedir. Fransada Reisicümhur M. Dumer'in de huzurile Sorbon Darülfünununda büyük bir top- lanma yapılıp büyük adamın ha- tırasi ve insanlığa hizmeti yado- lunacaktır. Japonya hükümeti de Core Vaşington'un yıl dönümü- nün Japonyada resmen tes'it olunmasını kararlaştırmıştır, Bun- lardan başka daha muhtelif memleketlerde Vaşington günü tes'it olunacaktır. Bugün şehrimizde de Robert kolej mektebinin müsamere sa- lonunda bir içtima ve müsamere yapılacak, Amerika sefiri tara- fından bir konferans verilecektir. Core Vaşington, tam iki yüz sene evvel 22 şubat günü Vir- ginianın Vestmoreland dairesin- de doğmuştur. Amerikanın bü- yük adamlar “Pânteon'nunda en (Lütfen sayfam çeviriniz)

Bu sayıdan diğer sayfalar: