22 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

22 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

> — 8 — VAKTT 22 ŞUBAT 1932 —— GRİPE sarı Â Bayiinizden: Her vakit & Su 4d , an G Gui, - Gui40F'in, -“Rex,, Çoraplarile “i EVE,, iç çamaşırlarını ve büyük Fransız marka GASTON VERDİER kadın çoraplarını isteyiniz. Jandarma Satın Alma Komis- yonundan: 4000 : 4200 adet kaputun imaliyesi kapalı zarfla münakasaya çıkarılmıştır. Münakasa 27 Şubat 932 cumartesi günü saat on beşte yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün ve münakasaya iştirak için de muayyen gün ve saalte komisyo- SPiRiN İ alacağımdan eskisinin hükmü ol- Ihtisas mahkemelerine kâtip | na müracaatları. (481) 3. K. O. SA. Selimiye kışlasmdaki (gübrelerin « kaldırılmasını taahhüt eden Galatada Nimoku han No 6 yı ikametgâh göste- ren Kalas efendi iki ay mütecavuz iş- bu taahhüdünü ifaya yanaşmadığı. dan ve yapılan tebligatta fkametgâhm da bulunmadığından mumaileyhe mer kür gübrelerin esmanmı yatırmek ü- zere komisyona müracaat için kendisi- ne 10 gün müdet meheliye bırakıl -| mış olduğundan ilânen ferdasmdan itibaren on gün yarfında gübrelerin esmânını yatırmak üzere komisyona müracaat etmediği takdirde hakkmda ahkâmı kanuniyenin tatbik olunacağı ilân olunur. (89) (637) ... Halıcıoğlunda K. 0. istihkâm Tb. mevcut olup ifayı taahhüt edemiyen müteahhidi nam ve hesabma yapıla - cak arabaların tamiri pazarlığa kon - muştur. İhalesi27 —2—932 T.cu- martesi günü saat 16 da komisyonu » muzda yapılacaktır. Taliplerin şart- namesini almak üzere her gün komis- yona ve arabaları görmek (üzere de istihkâm Tb. kumandanlığa ve ihale. ye iştirak edeceklerin vakti muayye ninde komisyonumuza müracaatları. (86) (601) AL. Ko. dan Tophane fırmı için bir adet elektro metörü pazarlıkla alacaktır. Ihale si 24 —2 — 992 çarşamba günü saat 15 buçukta komisyonumuzda yapıla - caktır. Taliplerin şartnamesin; al mak Üzere her gün ve pazarlığa işti - rak edeceklerin de vakti muayyenin- de komisyonumuza müracaatları, (87) (602) vi Tül İstanbul Beylerbeyi sıhhiye aktar. ma ambarında mevcut iki kalem eczai tebbiye pazarlık suretile 24—2—932! çarşamba günü saat 15 te komisyonu- muzda satılacaktır. Taliplerin ecza - Jarı görmek üzere o sihhiye aktarma ambarma ve şartnameyi (oalmak ve pazarlığa iştirak etmek üzere komis- yonumuza müracaatları, (90) (570) ... Polatlıda bulunan kıtaat hayva - natının dört aylık ihtiyaer olan 220.000 kilo arpa kapalı zarfla omünakasaya konmuştur. İhale tarihi 7 — Mert — 932 pazartesi günü saat 14 tür. Talip- lerin şartnameyi görmek üzere her gün münakasaya iştirak edeceklerin ise teminat akçelerile birlikte ihale ta rihinde Polatlı satın alma komisyonu- na müracaatları. (78) (553) ZAYILER Seyrisefainden aldığım sicil cüzdanını zayi ettim. Yenisini madığını ilân ederim. Rüştü: Pendik vapuru alınacak İstanbul Müddeinmumiliğinden : Adif ihtisas mahkemelerinin . Raşkâripliklerile kâtipliklerine, hukok ve meslek mektebi mezunlarile, Adliye memuriyetinde bu lunanlardan talipvolanlar arasında 25 Şu- bat 932 Perşembe günü imtihan yapıla caktır. Taliplerin © gün saat onda me- muriyeömize müracastları. Adres: Istanbul Ankarı caddesi “| Vakıt yurdu. Telefon :“Yan işleri 24370 ve 23872 idare 24370 Posta kulusu: 45 Telgraf: İstanbul Vakır Abone şartları; 1 3. 6 12 Aylık Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş Hariçee — (80014509700 ——————— ———— Ilân şartlarımızı Resmi Hususf Satın 10 Kş 12,50 Kş Çi Santimı 0, 25 Küçük ilân şartlarımız: 1 3 4 1:10 Defalı 80 50 65 75 100 Kuruş A — Abonelerimizin her üç aylı ğı için bir defa meccanendir. R — 4 satırı geçen ilânların fazla satırı için $ Kuruş zammolunur, VAKIT Matbaası Sahibi: Mehmet Asım. umum! neşriyat müdürü: Refik Ahmet ocuklara mahsus HAYAT KITABI bayat-kumbarası m | ilân olunur. o (604) 5 Gia Komprimeleri * kullanınız? öm an ama DEKİ Tüccar için müracaat mahalleri: Bursa: ZPEKIŞ - Idarei Umumiyesi Istanbul: ZPEKMIŞ - Birinci Vakıfhan, birinci kat - Tel23539 İzmir: ZPEKŞ - Eskicizade A'imet Remzi B. (Izmir, Manis Aydın, Denizli, Muğla vilâyetleri için acenta.) Karadeniz Havzası: IPEKIŞ - |. J. Hohştrasser V€ şürekâsı şubeleri: (Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Çorum, Saw” sun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Şibinkarahisar, Trabzom Gümüşane, Erzincan, Rize, Erzarum, Kars, Artvin, vilâyetleri için acenta.) Maraş Vilâyetinden: Vilâyet yollarının beher kilo-metresi altmış lira bedelle 205 kilometresi kapalı zarfla ve 59 gün müddetle münaksaya vazedi” miştir. 1 - Nisan - 932 tarihinde sanat 14 te ihalesi icra kılmacağ! — Istanbul Belediyesi ilânları Balat atelyesi için l&zumu olan 1000 çidene tahtası, 150 i# ban ağaçı, 5000 parmak, 508 başlık, 8 ton maden kömürü, 400“ muhtelif yerli civata, 8 kestane külüğü, 16 ıhlamur kütüğü, 3“ kıye yerli yağlı boya kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Talif olanlar tafsilât almak için her gün Levazim müdürlüğüne ihale günü olan 14-3-932 pazartesi günü de 199 liralık teminat mak” büz veya mektubu ile saat on beşe kadar Daimi Encümef* (| müracaat etmelidirler. (639) | marn a NIN ee A Gi

Bu sayıdan diğer sayfalar: