22 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

22 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Süt Veren Annelere Lİ FAZAKLESI Zz2 ASPİRİN Taklitlerden sakınınız, Kansızlık, Romatizma, Saraca, Kemik, Sinir, Damar, verem hastalıklarına, yürümeyen, diş çıkarmayan çocuklara, genç ve ihtiyarlara SANCIYI Nafia Vekâleti « Ankara şehri içme suyukomisyonundan:! Hisarda inşa edilmekte olan su hazinesinin Kosunlar ve şe- hir borularma raptedilmek üzere yapılacak kanalizasyonu için font boru, dirsek, vana, su sâati (Kontör) ve teferruatı ve yan- gın muslukları gibi malzeme ile bazı alât ve edevat satım alıma- caktır, İşbu malzeme ve alât ve edevat yekdiğerinden ayrı alti | grup halinde olarak 16-1-932 tarihinden itibaren iki ay müddet- Je ve kapalı zari usulile münakasaya vazedilmiştir. Münakaşa 16 mart 932 çarşamba günü saat on dörtte Işrk- lar caddesinde İçme suyu komisyonu dairei mahsusasında icra edilecektir. Teklifnameler ve taliplerden aranılan vesaik ve mu vakkat teminat bu husustaki münakaşa şartnamesinde izah edi- len tarz ve miktarlarda verilecektir, Talipler şartname ve teferruatını şimdiden Komisyon Fen bürosuna müracaatla mütalea ve tetkik edebilirler ve arzu eden ler matbu takımın 1 şubat 932 tarihinden itibaren beş lira muka bilinde komisyondan alabilirler. (250) M.M. V. Hava Müsteşarlığından: İyi İngilizce bilen ve konuşan bir mütercime ihtiyaç vardır. Ayda (100-150) lira ücret verilecek ve Kayseri de Tercümanlık ta ve İngilzce Türkçe muhaberatı yekdiğerine çevirmek vazi- © felerinde istihdam edilecektir, Taliplerin Devlet hizmetinde istihdamına bir hali olmadığını gösterir (Polis vesikalarını ve sıhhat raporunu, evvelce istihdam edildiği mahallerden hüsnü- hal şahadetnamesinin ve iki sene zarfında askerlikle alâkası Olmadığına dair vesikalarını ve muvazzah adresile bir kıt'a fotoğrafını istidasma ilişik olarak Milli Müdafaa Vekâleti Ha- va Müsteşarlığına müracaat edilmesi. (562) İZALE EDER Askeri fabrika- lar ilânları Kırıkkale için bir dahiliye | mütehassısı doktora ihtiyaç vardır. Ayda 170 lira ücret ve- rilecetikir, Arzu edenlerin vesi kalarile beraber fabrikalar baş hekimliğine müracaatları. (552) Tayyare cemiyeti Mübayaat Komisyonun- Nümene ve şartnameleri veçhile bir milyon rozet, 3000 tane kıymetli evrak muvazene cedveli, 50.000 tane (o vekâlet- name ile 3000 tane vaziyeti hesabiye cedveli evrakının 24-2.932 çarşamba, keza bir Milyon toplu iğne ile şuabata muktezi kırtasiyenin de 27-2- 932 cumartesi saat 14 te mü- nakasaları icra kılmacağından taba ve itaya talip olacaklarm mezkür günlerde pey akçeleri ile birlikte Piyango müdürlü- günde müteşeltkil komisyona müracaatları. (613) Fosfatlı Şark Malt Hulâsas HASAN KUVVET SURUBI “ Bir kadeh *.-- MARTELL Konyağı veya buna müreccah VSOP marteli bir ilâçtan daha müessirdir ve hastalıkların önünü alır. Nafia vekâletinden: 150 ton yerli çimento pazarlıkla mübayaa edilecektir. Pazor ik 2-3-032 tarihinde çarşamba günü saat 15 te Ankarada Na fia vekâleti müsteşarlık makamında yapılacaktır. Pazarlığa iştirak edeceklerin iki yüz seksen beş liralık te- minatı muvakkat ve ticaret odası vesikalarile birlikte ayar gilin ve saatte komisyonda bulunmaları lâzımdır, Talipler, şartnameleri İstanbul'da Haydarpaşa İnşaat teeel- | lüm ve muayene memurluğuna ve Ankarada Nafia vekâleti malzeme dairesine müracaatla görebilirler. — yygagyay. (598) Jandarma satınalma komisyonundan 4000 : 4200 adet kaputun imaliyesi kapalı zarfla münakasa- ya çıkarılmıştır, Münakasa 27 Şubat 932 cumartesi günü saat on beşte yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek için ber gün ve münakasaya iştirak içinde muayyen gün ve saatte ko- misyona müracaatları. (481) Adliye vekâleti Adli Tıp işleri Umum müdürlüğünden: Mork şubesinde cesetleri teşhir ve muhafaza için yaptırıla- cak soğuk hava'cihazı 25 gün müddetle miinakasaya konmuş- tur. İzahat ve tafsilât almmak ve bu baptaki münakasa şart- namesini okumak istiyen taliplerin #hale günü olan 10 Mart 932 tarihine kadar her gün saat 12 den 14 te kadar soğuk çeş- mede Adli Tıp İşleri Umum Müdürlüğüne müracsatları, (557) : Istanbul Belediyesi ilânları i © Keşif bedeli 111 lira 85 kuruş olan Nuruosmaniyede 3,5,7 mumaralı dükkânların tamiri pazarlıkla yaptırılacaktır. Talip olanlar 16 lira 80 kuruşluk teminat makbuz veya mektubu ile 23-2-932 salı günü saat on beşe kadar Levazım müdürlüğüne müracaat etmelidirler. (640) Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 18 Subat 1932 vaziyeti Xasa vülçe söfi kilogram (ilâveten tede- vüle çıkarılan bânkonotlar karşılığı) 6,095,200 Külçe safi kilögram 87.576 Meskük “Türk altını safi kilogram — 9,216,395 Barknot Ufaklık Dshildeki Muhabirler Hariçteki Muhabirler: Altın Mevcudu ( flm e al King e e een, 75140 Lim 857252461 . 52,539 85 » . â09075a81 » R7G607— " 511861 ver Lis , 105896089 Müveten teda Altına tahvili ( Döviz mevcodu giren bank kabil döviz narlar karşılı Serbest dövizler e Un 769515— 1,138,968 17 Lira 158748561 — , Un 0— İ 24.704,837.50 Hissedarlar Muhtelif Nazım Hesaplar! 3 500000 Türk altını 4(25000— Muhtelif Depo Hesapla * PASİF Sermaye 10,737 42 | — 19,506,631.88 64137380 a 0000 24,704,837,50 62680 7,737,27807 4852,057.89 463579748 225,393,548.32 Tedavüldeki Bankuotlar Deruhte edilen evrakı naktye Kanunun 6. ve 8 inci maddelerine vaki tediyat Derehte edildn evrakı nektiye bakiyesi 157,348,508 — Karşılığı tsmamen altın olarak tedavüle vaz edilen | Lim (| 0,62048550 Karşılığı tamamen aluna tahvili kabil döviz alarak tedavüle vazedilen Vadesiz Tevdiat Hazine hesabı carisi Diğer mevduat , Döviz mevduatı Muhtelif Nazım Hesaplar tevfik ramı Güneye beğ spline | kullanınız. ünüzü arttırı Çocukların kemiklerini Kuvvetlendirir. Hanımefendi: İPEKİŞ, yalnız Türkiye ipek fab- rikalarının en büyüğü değil, te- sisatı o itibarile, ünye ipek fabrikalarının en mükemmelie- rinden biridir. İPEKİŞ'in hedefi, sizin yüksek zevkinizi tatmin ve Avrupa'nın ipekli ma- mülâtından müstağni kıl- maktır. IŞ BANKASI, memleket iktısa- ie her sabasında yn ipekçilik sabasında da hiz Doe edebilmek maksadı ile bm >. tesis etmiştir. Pİ PEKİ Ş Mamulâtını Yakında Göreceksiniz Istanbul Evkaf müdürlüğünden: Lâleli camii kurşun ve saire tamiratınm pazarlıkla minakasa sı icra edilecetkir, Taliplerin şeraitianlamak üzere her gün öğ- leden sonra İnşaat hey'eti Fenniyesine ve ihale tarihi olan 23- 2- 932 tarihine müsadif salı günü saat on dörtte İdare Encüme nine müracaatları, (631) Istanbul Evkaf müdürlüğünden: Baltalimanmda Darülfünun deniz hayvanat şubesinde yap- | İ trrlacak fenni tesisat kapalı zarf usulile 15/şubat/932 tarihin- den 10/mart/932 tarihine kadar mevkii münakasaya vazedil. | miştir. Talip olan Mimar ve mühendislerin şartname ve proje yi almak üzere her gün öğleden sonra İstanbul Evkaf hey'eti| | fenniyesine ve ihale günü olan 10/1mart/932 saat 15 te kapalı! Zartları usul dairesinde Evkaf Encümenine tevdi etmeleri ilân olunur. (536) Istanbul Kukaf müdüriyetinder: Tamamı (74) metre (50) santim terbiinde bulunan Bahçe | kapısmda Hobyar mahallesinde Hamidiye caddesinde Dördün- cü Vakıf han karşısında şekerci Hacı Bekir ticarethanesi mu- kabilinde köşe başında atik 18-20 cedit 81-1 Nolr eiyevm si- lâhçı dükkânı olarak istimal olunan bilâ © hava dükkânın dört hisse itibarile bir hissesi satılmak üzere (22/2/932) tarihinden itibaren dört hafta müddetle ve kapalı zarf usulile müzayedeye || konulmuştur, Talip olanların (525) lira depozito akçesile teklif | mektuplarını usul dairesinde yevmi ihale olan (29 mart) pazar- tesi günü saat on beşte Çemberlitaşta İstanbul Evkaf müdüri- i bi tevdi eylemeleri BAKTERİYOLOG Dr. İHSAN SAMİ « | Sarıyer Malmü- Bakteriyoloji m e dürlüğünden: 250 Hira kıymeti #muhamme- yeni mahallede Dr. Fuat Kâmil Avrupa tetikik seyahatinden |” avdet etmiştir. Telefon 20902, j Adres; Babiâli - Türk Ocağı MAMA Dr. Hakkı Şinasi İYavrunuzun en sıhhi gıdasıdır. MİLLİYET MATBAASI l

Bu sayıdan diğer sayfalar: