22 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

22 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hergün Seyrise, Ve Milli Vapurcular e inka milli armatörler arasinda senelerdenberi devam eden ibtilâf nihayet had bir şekil aldı ve ortaya yeni bir fikir atılmasına sebep oldu. Bu yeni fikre göre milli armatörlerin vapurları da Seyrisefaine devre- dilerek vapurculuğu bir inhisar halinde idare etmek lâzımdır. Çünki milli armatörlerin Seyrise- fainle rekabet etmeleri mümkün değildir. Halbuki bu rekabet devam ettiği müddetçe iki taraf içinde ziyan mukadderdir. Bu zi- yanın biran evvel önüne geçmek için böyle bir inhisara ibtiyaç vardır. Halbuki bizce vaziyet şudur. Bizde vapurculuk iyi anlaşik mMamış, milli armatörler yanlış bir yol tutmuşlardır. Vapurculuk esasta yük ve eşya taşımak ga- yesini takip eder. Yolcu ve pos- ta vapurları lüks işidir ve ya zen- kumpanyalar veyahut ta hü- tarafından yapılır. Çünki bu iş ya az kâr bırakır veyahut, ekseriyetle açık verir, Yunan gemiciliğinin terakki ve ii bu prensibi takip etmiş o olmalarındandır. e Yunan gemilerinin onda biri bile yolcu Yapuru değildir. Diğerleri kâmi- len ve Akdenizle, Ada- eki ticareti elde etme- leri bu sayede mümkün olmuştur. Değil Türkiye gibi sahilleri mahdut, müşterisi az bir memle- kette, Fransa, İngiltere, İtalya i gemici memleketler- de posta ve yolcu vapurları işleten büyük kumpanyalar ekse- rİyetle hükümet tarafından tabsi- sat alırlar, Buna sene bütçelerinde açık verirler. i İşte İngilterenin Cunard "Line umpanyası, Bu kumpanya Atlas okyanosımda yolcu ve posta va- ta işleten en büyük İngiliz panyasıdır. Hükümetten tah- #isatı vardır, Fakat bu sene açık Kisiye ve inşasına imani yeni geminin inşasından vaz; miye mecbur olmuştur. ii Farnsanın Transatlantik kum- panyası, Fransanın en büyük ve posta vapurlarına sahip Düşük bir şirkettir. Hükümetten tahsisat (o alır. Bu sene, buhran dolayısile, büyük bir açık ver- miş, Alman ve Amerikan vapur- larına rekabet için yaptırmakta mduğu 64 bin tonluk gemi- Bin inşasından sarfı nazar etmiştir. Loit Triyestino kumpanyası, İtalyanın en büyük vapur kum- Panyasıdır. Senede 23 milyon liret tahsisat alır. Fakat yine mühim miktarda açık vardır. ek ki esasen yolcu ve posta vapuru işletmek kârlı bir İŞ değildir. Yunanlıların bırak- ildir boşluğu ( dolduracaklarını ia eden yerli armatörler, yolcu nakline kalk Halbuki işletmekte bulunduk- gibi sahilleri arasinda, şi- intizamile © işleyecek sakliye vasıtalarına (| muhtaç bir memlekette © yolcu ve öle akliyatının kat'i emniyet igrda bulunması zaruri ve tabi- > Buna mukabil yerli armatör- * &ya ve kargo nmakliyatına mmiyet verebilirler, hatta bu ii diğer memleketler sahik ie kadar uzanabilirler. Bu su- > hem lüzumsuz rekabete ni- di verilmiş olur, hemde haki- ten milli bir vapurculuk tesisi- ME yol açılmış bulunür. Sl idin a rağmen her | SON POSTA n Postanın Resimli Makalesi * Okumak Ve Yazmak Kadar.x | — gi O Lİ) EET İm) 1 — Bize mektepte okumayı, yaz- mayı öğretirler amma, bir insanı in- san yapan esasları esaslı surette öğretmezler. Halbuki | bize okuyup yazmak kadar ve ondan daha faz- la şu esaslar lâzımdır. a ama a Ramin ei iel - 7 | 2 — Nefsimi edeyim ? nasıl TELGRAF HABERLERİ kontrol | . kuvetlendirmeliyim ? 3 — İrade ve hayalimi nasıl Sayfa 3 Sözün Kısası | Gl Görme Ne Demektir? RS Burhan Cahit B. kendi haya- tını kendi yapmış, fakir bir ço- cukken hali vakti yerinde bir İ adam olmuş, kendi kendini bü- Nankinde Eli Silâh Tutanlar Silâh Başına Çağırıldılar Amerika Büyük Bir Endişe içinde... Londra, 22 (D. Hususi) — Japon mehafilinden gelen en son haberlere göre, son taarruzun ümit edilen neticeyi vermemesi büyük bir teessüre sebep olmuştur. Japon Başkumandarlığının ikinci bir taarruz için daha ehemmiyetli şekilde hazırlandığı anlaşılmaktadır. Bu taarruzda Japon ordusunun hedefi doğ- rudadan doğruya Nankin Taarruzun ilk hamleleri Çin müda- fcası karşısında zayıflamakla beraber mevzii şekilde müsademeler bütün şid- detile devam etmektedir. Japon tayyareleri mütemadiyen bom- ba yağmuru yağdırıyorlar. Nankin demir- yolunun şehre yakın olan kısmında ve Yunanistan İthalâtı Azaltıyor Atina, 21 ( Hususi ) — Hi- kümet ithalâtı tahdit için bir karamame © neşretmeğe (karar vermiştir. Bu maksatla Yunan İktısat Nazırı tetkikat yapmak- tadır. Tahdide tâbi olacak eşya- nın listesi tanzim edilerek nazır- lar heyetine verilecek ve tahdit usulü tatbik olunacaktır. Yuna- nistan tahdit usulile senede (14) milyon dolarlık kambiyo tasar- rufu yapacağı tahmin olunmak- Mali Tetkikat Ankara, 22 (Hususi) — Fırka grupundaki Mali Tetkik Komis- yonu dün İnhisarlar Vekili Rana Beyi dinlemiştir. üzere iken kendisine mütaleasını profesör şu sözleri söylemiştir: 3 san İSTER İNAN, Darülfünunun ıslahı için İsviçreden Malch isminde bir mütebassıs getirtildi. Bu zat bir müddet tetkikat yaptı. Raporunu hazırlamak üzere İsviçreya dönmek “ İstanbul Darülfünunu çalışıyor. Birçok hocaların haftada 18 saat ders takrir ettiklerini anladım, Bu çok fazladır. İsviçrede bir profesör haftada ancak £ ders okutur. Bizde en küçük Darülfünun mu- allisninin maaşı 600 liradan başlar, sizde ise 100 brdan İSTER İNAN, İSTER şehridir. Iuomaktadır. ” Cenevre, şehir civarında Çin gönüllüleri sağlam bir müdafaa tertibatı ile meşgul bulunu- yorlar. Nankinde eli silâh tutan hekes bir Japon hücumuna karşı müsellâh bir vaziyete büirünmüşlerdir. Londra, 22 (D. Hususi) — Gazetelerin Nev- yorktan aldığı son malümata göre Amerika siyasi ve mali mahafili japon harekâtın ehemmiyetle | takip etmektedir. Çinde büyük menfaat mülâhaza eden bir kısım mali mahafil endişe içinde bu- 22 (A.A) — Mançurideki konso- loslar komisyonu Cemiyeti Akvama üçüncü rapo- runu göndermiştir. Rapor muhteviyatı esasen şim- diye | Rıhtım Komiseri Avrupadan Getirilmesi İçin Teşebbüs Yapılacak İzmir, 21 ( Hususi ) — Rıhtım Şirketinin sabık Nafia komiseri eye m serme rüşvet m ettiğin, da kibar başlanacaktır. Ko. miserin İsviçreden getirileceği söylenmektedir. Hava Faciaları İki Tayyarenin Yolcuları Telef Oldular Paris 22 a lay Bir e züh tayyaresi etinin zon Di& demiryolu mevkii civa gl Vellonda Vm düşmüş- z yyare en harap olmuş e i yolcular da al neticesinde vefat etmi işlerdir. Roma, 22 (A.A) — Tayyare limanına mensup bir tayyare m İSTER başlıyor. ,, sormuşlar. İsviçreli kadar malüm bulunan mesuliyet hisselerinin aidiyeti cihetinden bahsa münhasır bulunmaktadır. (Dün gece yarısına kadar gelen Çin - Japon muha- | rebesi haberleri 8 inci sayfamızdadır. ) — a Fransada | Yeni Kabinenin Son Şekli Paris, 21 (A.A.)— Kabine şu suretle teşekkül etmiştir: Başvekil M, Tardiyö, adliye M. Reyno, dahiliye M. Matyö, maliye M. Flanden, harbiye M. Pietri, maarif M, Rustan, pansiyon M. dö Rib, mesai M. Laval, sıhhat M. Blezo, nafia M. Ger- | i ririm. Her iki niyer, ticareti bahriye M. Şavo, ziraat M. Rollen, müstemlekât | M. Şapedölen. Borçlar Müzakeresi Ankara 21 (Telefonla) — Sa- mi anne ler a; neticeleri Pim Beni ma- lümat göndermiştir. Bu mütalcayı kaydedın gazete ilâve ediyor “ Malchm vücude getireceği teşkilât projesinin tatbiki meselesi herşeyden evvel para meselesidir. Hükümet Darülfünunun bugünkü 770 bin liralık büt- çesini tezyit edemezse, projenin tatbiki önümüzdeki senelere kalacaktır. ,, Bu senenin bütçesi ma'lüm olduğuna ve Darülfünun tahsisatının arttırılması mümkün olamıyacağına göre, bu projenin tatbik edilebileceğine, artik, INANMA!' İ a Gate körfezine düşmüş ve iki yolcusu da telef olmuştur. İNANMA! apuıya | esse ile nin içindeki dört kırba yötmüş, yetiştirmiş, yükseltmiş. Keşke herkes böyle “Sonradan görme,, olsa imiş. Netice nedir? Şak, şak, şak: “Yaşasın sonradan görmeler!,, Dün bir gazetede bu satırları yazan yine o soğuknevadır. Kem- di meselesini örtbas etmek için Burhan Cahit Beyi müdafaaya kalkmış. Dolma kaleminden mü- rekkep halinde akan bu sulu be- yin, artık basit şeylerin muhake- mesinden âciz olduğunu da ilân ediyor. Farkında değil ki, “Son- radan görme , ; “ Kendi kendini yetiştiren adam ,, demek değildir. “ Sonradan görme ,, şu demektir: İçinde büyüdüğü, yetiştiği iti yatlarını Oaldığı sınıfı, aileyi, insanları, arkadaşları bir anda inkâr ederek, hiç tanımadığı bir âlemin içine girmiş gibi gö- * rünmek; halk arasından yetişmiş- ken, halkı istihfaf ve istihkar ederek, sözde kibarlık ve ala- frangalık taslamaktır. İşte o sulu beynin anlıyabileceği kadar basit bir “sonradan görme, tarifi budur ren yetişmek, cereyanların inkişaf ettiği bir devirde, ayıp değil, şereftir; keza halk arasından yetişerek refaha kavuşmak tz O yerino ve derecesine göre bir mu- vaffakıyettir. Bununla, sonradan görmelik (arasında (münasebet yoktur. Zaten böyle bir münase- ! bet olmadığı için, biz, çamaşır anketinde (o halkın (duygularına riayet edilmemesini tenkit ettik, Halk arasından yetişenlerin dedi- kodu kisvesi altında bile, umumi! ıstırap ve sefaleti alay mevzuu ne hakları olabilir? kendine müttefik arıyan zavallı nanemolla, tutuşan eteklerini söndürmek için, beyni- suyu döküyor. Telâşına gülüp geçelim. Burhan Cahit Bey de kalemi- ni bırakmış, beni dava etmiş. Memnun oldum. Her halde mah- #eme huzurunda kullanmaya mec var olacağı dil, “Milliyet, gaze- tesinde beni kastederek yaptığı açık ve kötü imalardan farklı olacaktır. Ben kalemle hiciv sa- hasında mücadeleden kaçan bir insan olmadığım kadar, hukuki sabada da kanunun dilile konuş- makta ve mücadele etmekte hiç tereddüdü olmayan bir muhar- sahada da bana kuvvet veren şey değişmez: Hak, Akıllı Köpek Kavga Eden İki Arkadaşı a Barıştırdı Bayram ve Ethem isminde iki arkadaş kağ Bayram «0 ge Şi amma nında Bayramın köpeği Ethemin bacağını ısırmış ve aCı üz kavgada nihağet bulmuştur, Kar Yine Başladı İlle e e dokuzdan itibaren ar ağını başlamış ve sabaha iz A vam etmiştir. Karm bugün de devam edeceği haber verilmek- Karısını Vurdu im Eyüpte oturan Hayrullah minde bir amele geçimsizlik yü- zünden karısı Meliha Hanımı ağır surette yaralamıştır. i tedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: