22 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

22 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Nİ SON POSTA Bir Ölünün Hatıra Defterinden : HAİNLERİN İÇ YÜZÜ Muharriri : * Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, NeYaptılar FEYZİ İTTİHATÇILARDAN İSTİSKAL GÖRÜNCE İTİLÂFÇI OLUVERMİŞTİ — ml Hainler Açtı Elli altmış ağız, Pehlivan Kad- rinin sözlerine iştirak etti. Mide ezginliği içinde kıvranan Mustafa Sabriler, Zeynelâbidinler, Vasfi- ler de elemli bakışlarile ayni emek de bulunduklarını söylediler, Rıza Tevfik, nefsi bir kıyas ile yok daşlarını haklı buldu, nutkunu yarıda bıraktı: z — Peki, dedi, gideyim. Kışla kumandanın göreyim! Sersem filozof, kendisine mu- hatap olarak anenk kışladaki ku- mandant lâyık buluyordu. Fakat konuşmak için bir neferden baş- kasını bulamadı. Nefer, kendi vatanlarında yabancılardan hima- Je dilenen sefillerden birile ko- nuşmaktan iğreniyormuş gibi çe- kingendi. Lâkin Rıza Tevfiğin “Genç asker, güneşin çocuğul, diye başladığı uzun hitabeyi din- lememezlik yapamadı ve bu karışık sözlerden çıkan yegâne hülâsanın Yiyecek istemekten ibaret oldu- ğunu görünce yüzünü biraz daha — Anladım, dedi, açsınız. Fa- kat doyacaksınız! Mükellef Bir Ziyafet Yarım saat sonra kutu, kutu konserveler, sepet, sepet ekmek- ler, koğuşta yağma ediliyordu. Bu seferki ziyafette et, yağ, re- çel ve ber şey vardı, Kim bilir hangi diyarın besili domuzların- dan yapılma sucuklar, Mustafa Sabrilerin ve £ Zeynelâbidinlerin ağızlarında taze kuzu eti gibi &riyordu. o Hepsi, yeni baştan vaziyetlerini unutmuşlardı. Nerede bulunduklarını ve ne- Teye gideceklerini hatırdan çi karmışlardı. İğrenç bir iştaha ile kutuları parçalıyorlar, ekmekleri kapışıyorlar, reçelleri şapırtılı bir tehalükle karınlarına geçiriyor lardı, Ziyafette yalnız şarap, viski, bira gibi şeyler yoktu. Bu eksik- lik öbür misafirlerden bir kısmı: M küfürbazlığa (sevkediyordu. h mideler doldukça kü- fürler eksililiyor ve yerine şükran teraneleri kaim oluyordu. Meselâ Pehlivan Kadri, avurdunu şişire tişire söyleniyordu: Necip Millet! — Necip millet vesselâm. ire ikram etmeği biliyorlar. Feyzi Efendi, kıravatsız göm- Üzerine geçirdiği eski redin- gotunun içinde kağşamış tenini kabartarak merasim meselesini ileri sürüyordu: — Hemen aramızdan bir be- yet seçmeliyiz, kışla kumandanına gönderip teşekkür etmeliyiz. He- rifler bükmetme- een metm. Mahkeme kâtibi hırsızlıktan (o tardedilen Feyzi, kendine siyasi magdurin süsü vererek bir yolunu bulmuş, meb'us olmuştu iken Bu teklife ehemmiyet veren olmamıştı. Herkes, bir miktar fazla yemek © kaygusunda idi. Fakat o, yanıbaşında duran Şeyh Recebe fikrini başka şekilde tekrarlıyordu: eğilerek — Bizimkilerde incelik ara- ma. Hepsi odun gibidir. Yemek- lerini yerler de ayrılırken allaha ısmarladık, demezler. Biz neza- ketten ayrılmıvalım, elele verip kumândana gidelim, teşekkür edelim. Ve onu kandırmak vaş sesle ilâve ediyordu: için ya- | Feyzi efendi, | yete siyasi Siyasi Magduriyet o serseriler arasında tetkike değer bir tipti. Cahildi, türkçeyi dürüst yaza- mazdı. — Abdülhamit zamanında Karahisarda mahkeme kâtipliği yapınış, hırsızlığından dolayı ko- gulmuş, sonra bu Omatruti- mağduriyet — süsü vererek meb'uş olmak yolunu bulmuştu. Dava (ettiği mağ- duriyetin — mahiyeti | bilâhare tahakkuk edince İttihatçılar ta- rafından İstiskale uğradı ve bu istiskal onu İtilâfçı yaptı. Lâkin onlarla da arası iyi değildi. Çün- ki, adliyede tevehhüm ettiği ih- tisasına, o mahkeme kâtipliğine rağmen, Adliye nezaretinden ge- tirilmemişti, Diğerleri gibi sefa- | rethaneye gitmeyip de mübimce | bir kalabalığın başında ayrı bir yolu takip etmesi işte o kızgın ıktan ileri geliyordu. Diğer ko» damanların gelmesi, onun lider- lik zevkini bozmuştu ve ©, kaçan — Belki siyasetten de ko- | fırsatı telâfi için çareler arıyordu. nuşınak fırsatını buluruz, haberler alırız. sadi Lehis Varşova 18 (Şubat) — Lehis- tan hapishaneleri için yeni bir nizamname yapılmıştır. Bu ni- zamnameye ogöre (hapishanede müdür mutlak surette hâkimdir. Mahpusun yalnız veya müş- terek höcerede yatırılıp yatırık mamasına şahsi elbise geyip giy- memesine, hariçten yemek getir tip getirtmemesine, ve bilhassa cıgara içmesine müsaade edilip edilmemesine karar vermek yak nız onun hakkıdır. Müdür arzu ederse mahpu- sun yemeğini yarı yarıya indire- bilir. Hatta kendisini oruç tut- mıya ve tahtezzemin karanlık höcerede yatmıya icbar edebilir. Mahpusun hak olarak üze- rinde bulundurabileceği eşyanm adedi üçtür. Birincisi kaşık, ikincisi diş fırçası, üçüncüsü de dua kitabıdır. Mahpusun vaktini nasıl geçi- receğine gelince : Sabahleyin saat beşte kalka- cak, böceresini temizliyecek, ge- celiğini yıkayacak. Sonra kam- pana işareti duyulduğu zaman bütün diğer mahıkümlarla bir- likte sabah duasına çıkacak, mü- teakıben O kendisine verilen işi görecektir. » Lehistan hapisbaneleri çin time MahpuslarBa- dema Çıplak Yatacaklar tanzim edilen yeni nizamnamenin en şayanı dikkat noktası şudur: Mahpusların * firar ihtimalini haddiesgariye indirmek için bö- tün elbiseleri ve potinleri her gece toplanmakta ve adamlar yalnız bir entari ile çıplak yat- mıya icbar edilmektedir. — Kolonya Çalmış Balatta bezber Yasefin kalfası Asım, ustasmın dükkânda bu- lunmadığı (8 $işe kolonya ve usturaları çalarak kaçmıştır. SON POSTA yy ——m—— İYevmi, Siyasi, Havadiı ve Haik gezetesi bul: Eski Za , İstan Idare: Çatalçeşme Belasi Ni Telefon İstanbul - 20203 Posta kutusu: İstanbul « 741 Telgraf İstanbul SONPOSTA keme ABONE FİATİ TÜRKİYE ECNEBİ vü Ke. 1 Sene OO Kr. 750 » 6 Ay M0 ,, 0, 3» ©, 50» sw, ama Gelen evrak geri verilmez, İlânlardan imes'uliyet alınmaz, Cevap için mektuplara 6 kuruşluk pal ilâvesi lâzımdır. Adres değiştirilmesi (20) kuraştar, Son Posta Ma'baası Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Ragıp Neşriyat Müdürü: o Selim Ragıp * İBu Akşam Radyoda Dinliyeceksiniz 22 Şubat 932 Pazartesi İstanbul— (1200 metre, 5 kilovat) 18 gramofon 19,5 stüdyo sax beyeti, Anadolu Ajansının haberleri, 20,5 Darülbedayi san'atkârlarının radyo temsili, 21 Zeki Bey ye Belkis Hanımla | birlikte saz o heyeti, 22 Necip Yakup Bey idaresinde stüdyo orkestra, borsa haberleri, 23 Şubat 932 Salı Tatanbul —( 1200 metre, 5 kilvat) 18 gramofon, 19,5 Hafız Burhan Bey heyeti, Anadolu Ajansı bhaberieri, 20,5 greamelen, 71 Hafız Burhan Bey heyeti 72 Necip Yakup Bey idare- sinde stüdyo (o orkestırasi, haberleri. Borsa İlizar Kiş dolayısile Avrupa postasına anı olan inlizamdan dolayı Avrupa postasını alamadık, iki gündenberi olup Avrupa programlarını yazamıyoruz Özür dileriz. Ümit ederiz ki prog- ram bugün gelecek ve yarın gate“ temize bermutat dercedilecektir. Dertetmekte olduğumuz programların Avrupaya ait olan kısmı vasati Avrupa saatine göre tanzim edilmiştir. İstanbul saatine tatbikı için Avrupada saat (17) olduğu zaman İstanbulda (1) e geldiği farzedilmelidi. — 2 e DEUTSCHE ORLENTBANK | Tesla Tarihi 1906 Merkezi: Berlin Türkiye Şubeleri: İstanbul, İzmir Galata Tek B. O. 247-248-984 İstanbul ,, 24410 Deposu , 23227 Her nevi Banka muamelâtı ZİRAAT BANKASININ BONOSU KAYBOLDU İzmir Ziraat Bankasının kânu- nuevvel 931 bidayetinde namıma tanzim edilmiş a'tı aylık (1,500) lira kiymetinde bonosunu kaybet- tim, Ademi tediyesi için bankaya da haber verdim. Hükmü yoktur. İzmirde BahribabalaTürk Ocağı sıra- Ademi iktidar ve bel gevşekliğine en müessir deva SERVO Kar Kö ıdır. Deposu, Istanbulda Sirke- cide Ali Riza Merkez Şeczanesidir. Taşraya 150 kuruş posta ile gönde- rilir. İzmirde Irgetpaxarındaki, Trab- sonda Yeni Ferah (o eczanesinde bulunur. BAHRISEF!IT Felemenk Bankası İSTANBUL ŞUBESİ İdare merkezi: AMSTERDAM Mezun sermayesi: 25,000,000 FL. ; Tediye edilmiş sermayesi: 5,000, Galstadı oğlu 3711-5 İstanbul tâli şubesk “iarkez Postanesi Rtisalinde Alialemei ban ,, Telefon : İst, 563 Bilümum banka muamelâtı EMNİYET KASALARI İCARI Fotoğraf Tahlili Kuponu Tahiatinizi öğrenmek İstiyorsumu Sotoğrafımızı ( adet kupon'is bir likte gönderiniz. Fotoğrafınız mraya tabidir ve Jade edilmez. Gülhane Hastanesinde Meccani Muayene Gülhane hastanesinde Günleri meccani muayeneler (için bir liste hazırlanmıştır. Listeyi aynen yazıyoruz: Hastalıklar Cik Hastahkları Muallimlerin İsimleri Muallim Talât (OBey Cumartesi: am boğaz, burun hastakları Muallim Sani Yaver Bey ar yola bastalıklari Munliün Fuat Kâmil Bey amam Göz hastalıkları Muallim Niyazi İsmet Bey Muallim Abdülkadir. Bey Mualilm Nazım Şakir Bey Murat B. ar ; Dahili hastalıklar Paz Akıl ve sinir hastalıkları bl , © Hariciye hastalıkları Paza i : Kulak boğar burun has Masaj ve tedavili mihaniki Kadın ve doğum hastalıkları Muallim Sani Yaver B. Muallim Şemsettin B. Muailim Refik Münir Bey ili hastalıkları Muallim Süreyya Hidayet B Sah iz yel Muallim Fuat Kâmil Bey 7. — Akıl ve sinir hastalıklar Muallim Nazım Şakir B. Röntgen muayenesi , — Şükrü Emin B. Çarşamba: Göz hastalıkları Maaltim Niyazi İsmet B. Gilt bastalıkları Muallim Talât B. m Masaj ve tedavili mihaniki Muallim Şemsettin B. Perşembe: Hariciye hastalıkları » M Kemal Bey Kadın ve doğum hastalıkları « — Refik Münir Bey AMME iz “se İk al a dr > e iğ li e, “EĞİM Mile leme dakkt Siiiskedliğiiğien.

Bu sayıdan diğer sayfalar: