21 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

21 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| BRLKIN 4 HALKIN KULAĞI Hâl DİLİ Sene 2 — No: 568 ——— m m AN ——— a. — Yan işler! telefonu İstanbul — 20203. ——— ÇİN HALK PAZAR — 21 Şubat 1932 Japon hattıharbinde yaralıları taşıyan bir tren Londra, 21 (Hususi) — Şanghaydan #on daki- kada haber veriliyorı Japonların, Çin Gtüusunu geniş ketile çember içine alıp tamamı Şeklindeki taarruz plânı herkese dehşet vermiştir. Fükat Japonlar bu dakikaya kadar bu piânı en bir ihata hare- en imha etmek ak mikyasta bile #atbikına imkân bulamamışlar. Son Habe dır. Çin müdafaası, tarihte emsaline tesadüf edi- lebilecek kadar ezici ve kırıcıdır, Bütün Çir halkı müdafaaya iştirak omaksadile ayaklanmıştır. En mevsuk Çin menabiine göre, Nankin ve havalisin- de toplanan 25 bin Çin gönüllüsü muntazam silâh- larla Şanghay - Nankin demiryolu civarında, Japon ( Devamı 3 üncü sayfada ) İhtikâr Tahakkuk Ediyor |Alâiyede F Bir Taraftan Müddeiümumi, Bir Taraf- tan Da Ticaret Müdü İ İhtikâr hakkında yapılan neş- riyat dikkati celbefti ve mem- buniyetle öğrendik ki, bir taraftan Cümhuriyet Müddeiumumiliği, di- ğer taraftan da piyasayı murakabe vazifesile mükellef olan Tica- ret Mıntaka Müdürlüğü bare- kete gelmişlerdir. e Cümhuriyet lüddeiumumiliği dün Vilâyete bir terkere yazarak yapılan neş- Tiyatı ihbar mahiyetinde telâkki etmiş ve bu hususta lâzımgelen takibatın yapılması için icap eden zabit varakalarinın gör rilmesini — istemiştir. Ticaret Mıntıka Müdürlüğü de şeker, 6, manifatura eşyası Üzerin- © Yaptığı tetkikatı bitirmiş ve z mevat üzerinde ibtikâr yapıl *E! neticesine varmıştır. Bu nok- adan İhtikâr Kanunu mucibince ava açılması zaruri görülmek- | tedir Bir —— —— ona Karı Ve Kocas Cürmile Mahkemeye Verildi Kâniye isminde bir kadın Yirmi gün evvel ölü bir çocuk doğur- Müş ve çocuğunu kimseye haber Gümrük salonuna şeker sandık- ları nakledilirken ı Çocuk Öldürmek vermeden evinin bahçesine göm- Müştür. Polis meseleyi haber almış ve dün cesedi çıkararak morga göndermiştir. Kâniye ve kocası kalaycı Mahmut Adliyeye verilmiş- |: Arnavulluktan dir. Fakir oldukları ve mezar kazdıracak paraları olmadığı için Yavruyu evlerinin bahçesine gömdüklerini söylemektedirler, | rü Harekete Geçti Şekerlemecilere Şeker Verildi iğer taraftan dün şekerle- mecilerle çikolatacılar, - Alpullu fabrikasile bir anlaşma yapmış- lardır. Bu anlaşma mucibince fab- tikanın (elinde bulunan avarye şekerlerden — bir kısmı | çuvalı (38 ) liradan bunlara verilmiştir. (38) lira, depozito olarak mu- hafaza edilecektir. Şeker fiati bir ay sonra düşerse şekerle» meciler bu şekere mukabil Al pullaya kuru şeker verecekler- dir. Düşmezse çuval başına ya- tırılan bu (38) lira depozitoyu fabrika alacaktır. Stok Şekerler Elde mevcut bir kısım yerli stok şeker vardır ki, bu, şimdiye kadar piyasaya çıkarılmamıştır ve (Devamı 8 inci sayfada ) pi Hüsamettin B Tavzih Ediyor Mütareke senelerinde Pariste öldürülen Esat Toptani Paşanın torunu Salih Beyin Arnavutluğa kâçırılmak istendiğine, bunun için Zeyko isminde birinin buraya geldiğine ve hâdi- (Devamı 8 inc sayfada) © i irsi 3d a a m teslim etmişlerdir. İdare işleri telefonu İstanbul — 20203 I AYAKL sta RR Rİ Fiatı 5 kuruş — ANDI Yeni Devlet Bütçesinin Esasları Tesbit Ediliyor Fırkadaki Komisyon Gelecek Hafta İçinde Mesaisini Bitirecek Ankara, 21 (Hususi) — Veri- len en son malümata göre alâ- kadar devlet daireleri 932 büt- çesinin bazırlıklarile meşgul bu- lunmaktadır. Halk Fırkası grupunda teşkil olunan yirmi kişilik mali komis- yon Gümüşane Meb'usu Hasan Fehmi Beyin riyasetinde topla- narak salâhiyettar vekillerle temas ve müzakerelerine devam etmek- tedir. Bu komisyon, kuvvetli bir ihtimale göre, gelecek hafta için- de tetkikatını bitirerek, alınması lâzım ve zaruri olan mali ve ikti- sadi tedbirler etrafında mühim bir rapor hazırlıyacaktır. Alâkadar zevatın ifadelerine göre 932 devlet bütçesinin esa- sını bu raporda bildirilen ted- birler teşkil edecektir. Öğrenildiğine göre 932 dev- let bütçesinin omütevazin bir şekilde hazırlanılması hususunda imkânlar tesbit edilmiş bulun maktadır. Hasan Fehmi Bey kadar ileri sürülen rakamlar alelâde birer tahminden ibarettir, Bütçenin kat'i yekünu komisyon mesaisinin hitamından sonra anla- şılabilecektir. # Alâiye, ( Hususi ) — Kazamız jandarmaları firari bir. idam mahkümunu yakalamıya muvaffak olmuşlardır. Hâdise şudur: Akseki kazasının Sindirfe köyü muhtarı ile kardeşini, bundan bir müddet evvel meşhur şaki Karagöz İbrahimin avenesinden Lâz Ali çavuş oğlu Mehmet tarafından feci şekilde öldürülmüş, şerir herif bu kanlı cinayetten sonra bir fırsatın bularak izini kaybetmiye muvaffak olmuştur. Facia o zaman adliyeye intikal etmiş ve şerir herif gıyaben idam cezasına mahküm edilmiştir. Mahkümun son günlerde izi üzerine düşen jandarmalarımız kendisini yakalamışlar ve adliyeye M. Asım Hakiki Rahmet İL “ So di — Yağ mubarek, yağ da şekerden yapılan binaların nasıl eri- diğini herkes görsünl

Bu sayıdan diğer sayfalar: