21 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

21 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hergün Münderecatımızın çoklu- gundan Dercedilememiş- || tir. Yirmi BeşîiînEiıî Gönüllüsü Silâh Başında ( Baştarafı Tinel sayfada ) taarruzunu püskürtmek için mev- zi almıştır.. Kanlı bir muharebe €ereyan eden Şapey civarında müthiş gürültülerle bir infilâk Olmuştur. İnfilâkın sebebi ve ne- ticesi henüz meçhul olmakla beraber - koyu kıml alevler bu havaliye ürkütücü bir cehennem manzarası vermektedir. Londra, 21 (Hususi) — Şang- haydan her dakika son Japon faarruzuna dair tafsilât gelmek- | — Şanghay Harp tedir. Son malümata göre Vo- şung istikkâmları civarında ha- rekâtı barbiyeye iştirak “etmek üzere pusu kuran bir Japon müfrezesi esrarengiz şekilde or- tadan kaybolmuştur. Bu müfre- zeden dün sabahtanberi bir tek haber alınamadığı gibi izine te- sadüf imkânı da bulunamamıştır. Yine Sahnede Salnameci Mahmut Saim Efendi Takip Ediliyor Birkaç defa dolandırıcılık cür- Münden mahkemeye verilen sal- Bameci Saim Ef. hakkında yine takibata başlanmıştır. Bu seferki hâdise şudur: ” Mahmut Saim EF, nin (Askeri farih) ismindeki bir kitabı yük- sek fiatlerle bazı müesseselere Sattığı haber alınmış ve takip edilmiştir. Neticede annesi tara- fından bu kitabın Beşiktaşta fab- rikacı Mehmet Nuri Beye satıldı- $i görülmüş, cürmü meşhut ha- linde yakalanmıştır. Kendisi de Aranmaktadır. Siyasi Buhran Fransız Kabinesini M. Tardiyö Teşkil Etti Paris, 21 (Hususi) — Kabi- neyi teşkile memur edilen M. Penlöve kat'i bir muvaffakıyet- sizliğe uğrıyarak bu işten vazgeç- Mişlir. Reisicümhur. M. Dumer kabine teşkili vazifesini son da- kikada eski Başvekil M. Tardi- Yöye vermiştir. Paris, 21 (A. A.) — Mösyö ardiyö yeni — kabineyi teşkil Vazifesini kabul etmiş ve kabine- Yi teşkil eylemiştir. M. Heriyö Ve radikal sosyalistler kendisile iki mesaiden istinkâf etmiştir. Yeni kabineye başlıca şu ze- Yat girmektedir: M. Laval, , Flanden, Rollen, Katala, Reyno, Fulon, P"'Şlpodblen. Rustan, Şovo, Peç, *rro, Riş, Jeral Gerniye, Bilezo. Talebelerin Nümayişi Paris, 21 (ALA) — 1000 ka- _lılebı dün akşam, Âyan ı.eızlııi önünde nümayiş teşeb- 'üsünde bulunmuşlardır. - Polis ğ 'flıi'l dağıtmış ve 20 kadar *Vkifat yapmıştır. Bir Facia Mı? ; Limana gelen malümata göre irkaç gün evvel Marmarada firtınaya tutulan İnebolulu Ahmet aptanın odun yüklü — motörü tmıştir, — İçindekilerden baber Yoktur, dar bir I — Kanun mahsulüdür. İhtiyaç mahsulü ol- mıyan nizamlar unutulmıya mah- kümdurlar. il_ıtiyıcın .Son Posra | 2 — Hayat, değişen bir âlem- dir. Onun tahavyülü Faaliyetini tanzim eden nizamların da değiş- mesini icap eder. | — 3 — Hayatla beraber yürümiyen I kafa ve onun mevlüdu olan esaslar, nihayet anarşiyi intaç eder. Muvaze- ’ne" cemiyetler, bu umuml ahengi temin edebilenlerdir. ö Di —a Meydanı * Cehenneme Benzedi Japon Donqnmasî'foîî Ateşi Altında Şanghay, 21 (A. A.) şayanı dikkat tehlikeleri istihkar eden bir şecaatle döğüşmekte oldukları gibi Çin kuvvetleri ve bilhassa Çelik miğfer- ler taşıyan Çankayşekin milli muhafız kıt'aları da kahramanlıklarının delillerini gösterecek surette çarpışmaktadırlar. İnsan zayiatının miktarı henüz malüm değilse de fazla olduğu muhakkaktır. — Japonlar, tedir. Japon ileri harekâtını takip eden Röy- ter muhabiri Japon yaralılarile dolu bir çok kamyon ve otomobiller görmüştür. Voşung kasabasının bulunduğu yeri işaret eden enkaz yığınları ve harabeler üzerinden duman bulutları yükselmek- Japonlar dün akşam ve gece Çin mevzilerini altında tutmakta devam elm_ı'ş!erdı'r. mütemadiyen — ateş —Bu Sabah Daha Şiddetli Şanghay, 21 (A. A) — Cu- martesi akşamı saat yirmi ikiye doğru Japon topçusu yeniden ateşi kesmiştir. Japonların cephe kuvvetlerini tardetmek ve taar- ruzlarının ikinci safhasına başla- mak için sabahı bekledikleri anlaşılmaktadır. Japonlar yalnız n Arşit Yağı Mesele De Halledildi Ankara, 21 ( Hususi ) — Millet Müi;iw:nn ıwmlır: üt di zi ya Elıwkın:lııkl bir ı::lmuîutiu tısat Vekili Şeref Bey cevap vermiş — ve bu sene yeni bir şekil alacak olan teşviki sanayi muafiyet — kısmma ir.Araşit ya; ::mmiı;rki tohumlardan çıkarı- lacak diğer yağlar kullanılacaktır. Yunan Hariciye Nazırı Marsilya. 21. — (A. A.) — Yunan Hariciye Nazırı, buraya gelmiştir.Mumaileyh, evvelâ Parise, Konyadan bildiriliyor: *Konya Meclisi Umumisi, 1932 maarif bütçesinde (200) bin İiralık tenkihat yapmıya karar vermiştir. Mevcut bütçe (500) bin lira olduğuna göre, vilâyet | maarif bütçesi (300) bin liraya iniyor demektir. Bu | Umumi Meclisinin bu kararını biz hayretle okuduk. İSTER İNAN, /STER dört maktul — verdiklerini ve birçok yaralıları olduğunu resmen beyan ç&udıtedirler. Çinlilerin zayiatı meçhuldür. Japon lataatı Çinliler tarafından çevrilmediği gibi biçbir. noktada da ihata tehlikesine maruz kal- mamıştır. Vaşung Çin istihkâm- 'Fırtına Dün Millet Meclisinde Bu |Ve Kar F aciala_[l__ Yollarda Donarak Ölcnlel Var Bitlis, 21 (Hususi) — Son kar fırtınası hdlllfdh nibayet buldu. Soğukların şiddetinden bir kişi donarak — öldü. Fırtına dindiği için yollar tekrar açıldı. Diyarbekir Postası hayvan- larla ve Muş tarikile geldi, kezalik yolcular da hayvanlarla gelip git- miye başlı ır. Müş yolunda da bir kişinin donarak “ öldüğü haber veriliyor. Ercişe giderken kaybolanlar bulunmuştur. oradan Cenevre'ye gidecektir. Güzeldere cihetinde çığ yuvar- İSTER İNAN, İSTER İNANMA! tasarruf. Konya vilâyetinde (200) muallimin açıkta kalmasını icap ettirecektir. , Mecburi tahsil sisteminin tatbik edilmesi için çalı- gilhirken, ve tasarruf esnasında en son müracaat edile- cek kısım maarif olmak lâzımgelirkea, Konya Vilâyeti İNANMA! Bir Taarruz Başladı larından Japon donanmasına şid- detli bir yaylım ateşi başlamıştır. Şanghay, 21 ( AA ) — C- martesi akşamı saat on buçukta Voşung - istihkâmlarının — topları Japon harp gemileri üzerine ke- sif bir ateş açmıştır. San'at Kredisi İkhsatVekâîtîYeni Banka- nın Esaslarını Hızırlıyor Ankara, 21 — Sa- nayi ve h?ııdiıı MB::“ohıımı ilga- sile san'at sahiplerine kredi verecek bir (Sınai Kredi) banka- ti teşkili etrafındaki cereyan ıh:lvvcbtleuı::dh&î:i İktısat Vekâ- Ci PAĞ ee B açi — ——— lanması yüzünden beş kişi ve yirmi hayvan ezilerek ölmüştür. Bu civarda da çiğ — tehlikesi yardır. İki gündenberi — hava karsız ve fırtınasızdır. Grip salgını bitti; n mü- eıdoloy': ıih:ı'yıt nği.llııa üze- redir. NiYAZi YILMAZ Sözün Kısası Kafa || FHarbi Var ! i Son Postanın Resimli Makalesi * Cemiyette Ahenk * l | P. $ Düşman: Kafasızlık. Mücadele ordusu: Bütün oku- yanlar. Sağ cenah: Halk Evleri. Merkez: Devlet ve Maarif Vekâleti. Sol cenah: Hususi teşekkül- ler, matbuat, kitap sevenler V. S. Silâh: Kalem. Cephane: Mürekkep. Mermi: Yazı. Çevirme hareketi: Sağ ve sol | cenahın birlikte, hesaplı ve şuur- lu hareketi. Harp meydanı: Kafaların içi. Bütün matbaa makineleri, bü- tün çarhlar, dönünüz! Kafa harbi var! Zafer, gayet basit olan şu sözü herkesin anladığı gündür: “Bilmek, bilmemekten iyidir!,, Ve zafer, muhakkaktır. İhtisas Hâkimleri Geldiler İstanbul İhtisas mahkemeleri hâkimliğine tayin edilen Refik, Müddeiumumi Muzaffereddin ve Reşit Beylerle müstantiklerden toplanan evrakın tesellümile meş- gul oldukları için dün adliyeye kim vekili Kudretullah Bey bak- mıştır. Şüpheli Bir Ölüm Pangaltıda bir bahçede çalı- şan Hamparsum isminde biri dün üzerine fe gelerek burnun- dan kan boşanmış ve derhal ölmüştür. Bu ölüm şüpheli gö- rülmüştür. —— Maskeli Bala Acro klüpte bu akşam maskeli bir balo verilecektir. Memlekette Halk Evleri Her Tarafta Büyük Merasimle Açıldı Diyarıbekir, 20 ( Hususi ) — Şehrimizde Halk Evinin açılma rresmi dün, İbrahim Tali Beyle memurin ve balktan mürekkep azim bir kalabalık huzurundz yapılmıştır. Bu vesile ile Vali Faiz ve Asayiş Şubesi Müdürü Şükrü Beyler birer nutuk söyle- miş, Feyzi Sacit ve Muallim Ra- gıp Beyler birer şür okumuşlar- dır. Eve iki yüzden fazla genç aza kaydolunmuştur. Kayit de- vam etmektedir. * Diğer taraftan muhabirlerimiz İzmir, Denizli, Van, Konya ve Eskişehirde de büyük merasimle Halk Evlerinin küşat resmi ya- pildiğini kısa- telgraflarla bildi işlerdir. Her tarafta aza kaydi- :ı hararetle devam ediliyor. ” , * Erzüurum Meb'usu Asım Bayin Bir Tavzihi 14 Şubat — tarihli Düshamızda Erzurum meb'usu Asım Beyin te .un:lyAı:iniı ref'i istenildiğini yaz- mıştıl im Bey mesel, tavzih etmekhdfr—. vi v A * Büyük Millet —Meclidi — Zabıt Kalemi ikinci — Mümejyizlerinden Ekrem Efendinin bana deraen tahsi- line giriştiğim 300 lira borcu vardır. | lera Ekrem Efendinin maaşına baciz koymuştur. Ekrem Efendi de bundan muğber olarak aleyhime bir hakaret davası ikame etmiştir. Meselenin iç yüzü bundan ibarettir efendim., <<

Bu sayıdan diğer sayfalar: